Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (zahtev-obrazac)

Na osnovu člana 27e stav 38. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka i 108/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje postupak za pribavljanje saglasnosti:

1) za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima radi popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta kod korisnika javnih sredstava, u smislu člana 27e stav 35. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka i 108/13 – u daljem tekstu: Zakon);

2) da ukupan broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama kod određenog korisnika javnih sredstava, u smislu člana 27e stav 37. Zakona, bude veći od 10% od ukupnog broja zaposlenih kod tog korisnika;

3) za nastavljanje postupaka radi popunjavanja radnih mesta kod korisnika javnih sredstava koji su započeti, a nisu okončani do dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 108/13).

Član 2.

Slobodnim radnim mestom, u smislu ove uredbe, smatra se radno mesto predviđeno aktom o unutrašnjem uređenju, odnosno organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, odnosno poslova (u daljem tekstu: akt o sistematizaciji) koje nije popunjeno na dan stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 108/13), kao i radno mesto predviđeno donošenjem novog, odnosno izmenom postojećeg akta o sistematizaciji koje nije popunjeno na dan odlučivanja o davanju saglasnosti za popunjavanje u skladu sa ovom uredbom.

Upražnjenim radnim mestom, u smislu ove uredbe, smatra se radno mesto predviđeno aktom o sistematizaciji koje je bilo popunjeno na dan stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 108/13), odnosno posle stupanja na snagu tog zakona, a postalo slobodno usled prestanka radnog odnosa po bilo kom osnovu lica koje je bilo raspoređeno na tom radnom mestu, odnosno koje je obavljalo poslove tog radnog mesta.

Ukupnim brojem zaposlenih kod korisnika javnih sredstava na osnovu kojeg se utvrđuje broj od 10% zaposlenih, odnosno agažovanih lica, u smislu člana 1. tačka 2) ove uredbe, smatra se ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme kod tog korisnika.

Član 3.

Saglasnosti iz člana 1. ove uredbe daje komisija obrazovana Odlukom o obrazovanju Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 113/13) (u daljem tekstu: Komisija).

Molbu za popunjavanje slobodnog, odnosno upražnjenog radnog mesta i za odobravanje dodatnog radnog angažovanja, u smislu člana 27e st. 35. i 37. Zakona, kao i za nastavljanje postupka u smislu člana 5. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 108/13), korisnik javnih sredstava podnosi nadležnom ministarstvu, odnosno drugom nadležnom organu iz člana 5. stav 1. ove uredbe.

Molba iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: molba) podnosi se na Obrascu PRM – Novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: Obrazac PRM), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Molba se podnosi u tri primerka (za nadležno ministarstvo, odnosno drugi nadležni organ, za Ministarstvo finansija i za Komisiju), a četvrti primerak zadržava podnosilac molbe za svoje potrebe.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, korisnici javnih sredstava koji su korisnici sredstava budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, molbe blagovremeno dostavljaju nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, koji ih u roku iz člana 6. stav 1. ove uredbe istovremeno podnosi Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

Član 4.

Molba se ne podnosi za popunjavanje slobodnog, odnosno upražnjenog radnog mesta premeštajem unutar istog državnog organa, premeštajem iz drugog državnog organa po sprovedenom internom konkursu, po osnovu sporazuma o preuzimanju iz drugog organa, kao i za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog do njegovog povratka.

Član 5.

Nadležno ministarstvo, odnosno drugi nadležni organ, kome korisnici javnih sredstava iz člana 3. stav 2. ove uredbe, odnosno nadležni organi jedinica lokalne samouprave iz člana 3. stav 5. ove uredbe, podnose molbe i koji Komisiji podnosi predlog akta o davanju saglasnosti za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta jeste:

1) svako ministarstvo – za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tom ministarstvu i kod drugih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije čiji je osnivač Republika Srbija koji su u nadležnosti tog ministarstva;

2) ministarstvo nadležno za određenu oblast, odnosno delatnost koju obavlja javno preduzeće osnovano od strane Republike Srbije, pravno lice osnovano od strane tog javnog preduzeća i pravno lice nad kojim Republika Srbija ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, odnosno u kojem javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini – za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tim preduzećima i pravnim licima, kao i za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u javnim agencijama i organizacijama na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, nad čijim radom nadzor vrši to ministarstvo, a čiji je osnivač Republika Srbija;

3) nadležni organ autonomne pokrajine – za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta:

(1) u organima i organizacijama autonomne pokrajine i kod drugih korisnika sredstava budžeta autonomne pokrajine;

(2) u javnim preduzećima osnovanim od strane autonomne pokrajine, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća, pravnim licima nad kojima autonomna pokrajina ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, odnosno u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i u javnim agencijama i organizacijama na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, a čiji je osnivač autonomna pokrajina;

(3) kod drugih korisnika javnih sredstava čiji je osnivač autonomna pokrajina;

4) Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave – za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tom ministarstvu i:

(1) u organima i organizacijama jedinica lokalne samouprave i kod drugih korisnika sredstava budžeta jedinica lokalne samouprave;

(2) u javnim preduzećima osnovanim od strane jedinica lokalne samouprave, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća, pravnim licima nad kojima jedinice lokalne samouprave imaju direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, odnosno u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i u javnim agencijama i organizacijama, na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, a čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave;

(3) kod drugih korisnika javnih sredstava čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave;

5) Ministarstvo odbrane – za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tom ministarstvu, Vojsci Srbije, vojno-zdravstvenim ustanovama i drugim vojnim organima i strukturama koje su u nadležnosti tog ministarstva;

6) Ministarstvo pravde i državne uprave – za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u JP „Službeni glasnik”;

7) Ministarstvo zdravlja – za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tom ministarstvu i u zdravstvenim i apotekarskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

8) Generalni sekretarijat Vlade – za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tom sekretarijatu i kod korisnika sredstava budžeta Republike Srbije koji su zakonom o budžetu Republike Srbije razvrstani u okviru budžetskog razdela Vlade.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, korisnici koji neposredno pribavljaju mišljenja Ministarstva finansija u smislu člana 6. st. 2. i 3. ove uredbe, odnosno koji Komisiji dostavljaju predlog akta o davanju saglasnosti za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta jesu:

1) Generalni sekretarijat Predsednika Republike – za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tom sekretarijatu;

2) Ustavni sud – za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tom sudu;

3) Republički sekretarijat za zakonodavstvo – za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tom sekretarijatu;

4) Bezbednosno-informativna agencija – za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u toj agenciji;

5) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja – za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tim organizacijama.

U slučaju kada se primenom odredaba stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana ne može utvrditi nadležnost organa, nadležnim organom smatraće se Ministarstvo pravde i državne uprave.

Član 6.

Molba se podnosi nadležnom ministarstvu, odnosno drugom nadležnom organu iz člana 5. st. 1. i 3. ove uredbe (u daljem tekstu: nadležni organ) do 5. u mesecu za odlučivanje na sednici Komisije u tom mesecu.

Nadležni organ do 10. u mesecu dostavlja Ministarstvu finansija, radi davanja mišljenja, zbirni pregled primljenih molbi za sve korisnike javnih sredstava koji su molbu dostavili tom nadležnom organu, kao i po jedan primerak molbe za svakog korisnika.

Ministarstvo finansija do 15. u mesecu dostavlja nadležnom organu mišljenje o ukupnom broju i strukturi slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta koja se mogu popuniti u narednom mesecu.

Nadležni organ, polazeći od primljenih molbi, mišljenja Ministarstva finansija i sopstvene procene o potrebi i mogućnostima za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta kod korisnika javnih sredstava, do 20. u mesecu dostavlja Komisiji objedinjeni predlog akta o davanju saglasnosti za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta kod podnosilaca molbe, kao i po jedan primerak molbe za svakog od njih.

Izuzetno, na posebno obrazloženi predlog pojedinog korisnika, odnosno nadležnog organa, Komisija može jednim aktom dati saglasnost za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih mesta kod tog korisnika za celu kalendarsku godinu, bez mogućnosti povećanja broja novozaposlenih u toj godini.

Član 7.

Polazeći od predloga akta iz člana 6. stav 4. ove uredbe, Komisija do 25. u mesecu donosi zaključak o davanju saglasnosti za popunjavanje slobodnog, odnosno upražnjenog radnog mesta, za svaki nadležni organ posebno.

Zaključak iz stava 1. ovog člana, koji nije upravni akt, Komisija dostavlja nadležnom organu.

Zaključak iz stava 1. ovog člana objavljuje se na internet stranici Vlade, osim podataka koji imaju karakter poverljivosti sa aspekta bezbednosti zemlje.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u slučaju hitnosti, Komisija može, na posebno obrazloženi predlog nadležnog organa i vanredno da zaseda i odlučuje.

Komisija može poslovnikom o radu urediti vođenje evidencije o primljenim predlozima za davanje saglasnosti i o zaključcima kojima je data saglasnost.

Član 8.

U pogledu davanja saglasnosti da ukupan broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama kod određenog korisnika javnih sredstava bude veći od 10% od ukupnog broja zaposlenih kod tog korisnika, shodno se primenjuju odredbe čl. 3-7. ove uredbe, s tim da data saglasnost važi za period naveden u molbi, ali ne duže od četiri meseca.

Prva molba za pribavljanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana može se podneti najkasnije do 5. februara 2014. godine.

Do dobijanja saglasnosti u smislu stava 1. ovog člana, odnosno do 1. marta 2014. godine, korisnici javnih sredstava kod kojih je na dan stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 108/13) ukupan broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama kod određenog korisnika javnih sredstava manji od 10% od ukupnog broja zaposlenih, mogu zasnivati radni odnos na određeno vreme zbog povećanog obima posla, odnosno angažovati lica po bilo kom od navedenih osnova, s tim da ukupan broj tih lica (uključujući ranije i novoangažovane) ni u jednom trenutku ne bude veći od 10% od ukupnog broja zaposlenih.

Član 9.

U pogledu davanja saglasnosti za nastavljanje postupaka radi popunjavanja radnih mesta kod korisnika javnih sredstava koji su započeti, a nisu okončani do dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 108/13), shodno se primenjuju odredbe čl. 3-7. ove uredbe.

Postupak iz stava 1. ovog člana, u smislu ove uredbe, smatra se okončanim danom donošenja rešenja o prijemu u radni odnos, odnosno odluke o izboru između prijavljenih kandidata ili zaključivanjem ugovora o radu.

Molba za pribavljanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana može se podneti najkasnije do 5. februara 2014. godine.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj _______

U Beogradu, 20. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar