Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

Na osnovu člana 27e stav 38. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka i 108/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO

ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Član 1.

U Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/13, 21/14 i 66/14), u članu 2. stav 2. posle reči: „koje je obavljalo poslove tog radnog mesta” dodaju se reči: „ili premeštajem, odnosno raspoređivanjem zaposlenog na drugo radno mesto kod istog korisnika javnih sredstava”.

Član 2.

U članu 4. stav 1. reči: „premeštajem unutar istog državnog organa” zamenjuju se rečima: „premeštajem, odnosno raspoređivanjem na drugo radno mesto unutar istog korisnika javnih sredstava”.

Član 3.

Posle člana 4. dodaje se član 4a koji glasi:

„Član 4a

Molba se ne podnosi ni u sledećim slučajevima:

1) za zasnivanje radnog odnosa sa osobom sa invaliditetom u skladu sa propisima koji uređuju oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

2) za radno angažovanje nezaposlenih lica u cilju sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa propisima koji uređuju oblast zapošljavanja (javni radovi i dodatno obrazovanje i obuke), a koje se realizuju preko Nacionalne službe za zapošljavanje;

3) za angažovanje lica radi realizacije projekata koji se finansiraju sredstvima Evropske unije ili sredstvima donacija, ukoliko se naknade za njihov rad, sa pripadajućim porezima i doprinosima, finansiraju iz ovih izvora.

Lica angažovana po osnovu ugovora, bez zasnivanja radnog odnosa, u slučajevima iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana ne ulaze u ograničenje ukupnog broja zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla i lica angažovanih van radnog odnosa kod korisnika javnih sredstava, propisano članom 27e stav 36. Zakona.

Korisnik javnih sredstava je dužan da o svakom radnom angažovanju u slučajevima iz stava 1. ovog člana obavesti Komisiju u roku od pet dana.

Obaveštenje iz stava 3. ovog člana mora da sadrži broj radno angažovanih lica, osnov angažovanja i izvor iz kojeg se finansiraju njihove plate (zarade), odnosno naknade sa pripadajućim porezima i doprinosima.

U slučaju zasnivanja radnog odnosa na određeno vreme, odnosno angažovanja lica van radnog odnosa u slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana, korisnik javnih sredstava je u obavezi da uz obaveštenje dostavi i ugovor zaključen sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.”

Član 4.

U članu 5. stav 1. tačka 4) reči: „Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave”.

U tački 6. reči: „Ministarstvo pravde i državne uprave” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.”

Posle tačke 7) dodaje se tačka 7a) koja glasi:

„7a) Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tom ministarstvu i u ustanovama koje su u nadležnosti tog ministarstva, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, a koje su korisnici sredstava budžeta Republike Srbije;”.

U tački 8) posle reči: „u okviru budžetskog razdela Vlade” dodaju se zapeta i reči: „izuzev Kancelarije za Kosovo i Metohiju.”

Posle tačke 8) dodaje se tačka 9) koja glasi:

„9) Kancelarija za Kosovo i Metohiju – za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u toj kancelariji i:

(1) u organima i organizacijama jedinica lokalne samouprave i kod drugih korisnika sredstava budžeta jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Kosovo i Metohija;

(2) u javnim preduzećima osnovanim od strane jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Kosovo i Metohija, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća, pravnim licima nad kojima jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Kosovo i Metohija imaju direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, odnosno u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i u javnim agencijama i organizacijama, na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, a čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Kosovo i Metohija;

(3) kod drugih korisnika javnih sredstava čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Kosovo i Metohija.”

U stavu 3. reči: „Ministarstvo pravde i državne uprave” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave”.

Član 5.

U članu 6. stav 3. reči: „i strukturi” brišu se.

Član 6.

U članu 8. st. 2. i 4. reči: „31. oktobra 2014. godine” zamenjuju se rečima: „28. februara 2015. godine”.

U stavu 4. posle reči: „1. marta” dodaju se reči: „2014. godine”.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-13678/2014-1

U Beogradu, 30. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar