Uredba o utvrđivanju Državnog programa hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda oštećenim u poplavama u martu 2016. godine

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA HITNIH SANACIONIH RADOVA NA OBJEKTIMA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIM U POPLAVAMA U MARTU 2016. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda oštećenim u poplavama u martu 2016. godine.

Član 2.

Državni program iz člana 1. ove uredbe odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7852/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAna Brnabić

4100117.014/24

DRŽAVNI PROGRAM HITNIH SANACIONIH RADOVA

NA OBJEKTIMA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIM

U POPLAVAMA U MARTU 2016. GODINE

1. Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

Državni program hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda oštećenim u poplavama u martu 2016. godine obuhvata radove koje treba hitno preduzeti u cilju postizanja potrebnog stepena zaštite od poplava, organe državne uprave nadležne za koordinaciju, kao i izvore finansiranja.

Mere utvrđene ovim programom sprovode se na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Odlukom o proglašenju elementarne nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 24/16) i Odlukom o proglašenju elementarne nepogode na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 26/16).

2. Analiza zatečenog stanja i nastale štete i sagledavanje daljih poplavnih posledica

U periodu nakon katastrofalnih poplavnih talasa u 2014. godini, kada je poplavama bilo ugroženo gotovo 25 % teritorije Republike Srbije, Državnim programom obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje („Službeni glasnik RS”, br. 86/14, 103/14, 69/15, 75/15, 109/15, 33/16 i 80/16), obuhvaćene su deonice i lokaliteti vodotokova na kojima su hitne sanacije bile neophodne za obezbeđenje funkcionalne i statičke stabilnosti zaštitnih objekata u cilju zaštite ugroženih područja.

Efekti ovih hitnih sanacionih radova bili su pozitivni što je potvrđeno prilikom novih, odnosno kasnijih poplavnih događaja u 2016. godini – na saniranim deonicama nisu evidentirani problemi u odbrani od poplava, nisu zabeležena izlivanja i plavljenja priobalnih područja. Međutim, razmere poplavnih talasa, od kojih su neki dostigli i istorijske maksimume, uslovile su proglašenje vanredne situacije na celoj teritoriji Republike Srbije.

Već u periodu velikih voda u martu 2016. godine, opažen je značajan broj novih kritičnih mesta i deonica, na kojima je odbrana od poplava sprovedena uz značajne rizike od izlivanja i plavljenja, posebno na slivu Zapadne Morave, ali i na drugim područjima Republike Srbije. Uspešno su sprovedene mere odbrane od poplava, a u periodu velikih voda izvršene su hitne intervencije u cilju postizanja elementarne funkcionalne sposobnosti zaštitnih objekata i spremnosti za nove poplavne talase (sredstva za ove radove obezbeđena su u okviru redovnog Programa poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”).

Nakon poplavnih događaja izvršena je analiza stanja objekata čiji su rezultati analize oštećenja evidentirani na zaštitnim vodnim objektima, uglavnom na bujičnim vodotokovima (Timok, Mlava, Pek, Ub, Tamnava, Toplica, Ribnica, Ralja, Lepenica, Jasenica, Kubršnica, Bjelica, Kutinska reka, Nišava, Jablanica, Grošnička reka, Rasina i drugim), ali i na zaštitnim objektima na velikim rekama: na Drini, Savi, Dunavu kod Beograda, Velikoj i Južnoj Moravi.

Utvrđeni su prioriteti hitnih sanacionih radova (na 52 lokaliteta i deonica), koji se moraju izvesti i na vodnim objektima za zaštitu od spoljnih voda, vodnim objektima od unutrašnjih voda, kao i na branama na kojima su evidentirani visoki funkcionalni rizici, a koji radovi do sada nisu izvedeni zbog nedostatka finansijskih sredstava.

Značajan broj hitnih sanacionih radova, predstavlja i preventivu – obezbeđenjem propusne moći korita smanjuje se rizik od zagušenja, izlivanja i plavljenja štićenih područja.

3. Mere koje treba preduzeti

Ovi radovi imaju karakter hitnih i moraju se sprovesti nakon svakog poplavnog talasa, zbog činjenice da oštećenja zaštitnih vodnih objekata predstavljaju redovne i očekivane pojave posle prolaska velikih voda, a njihovo saniranje, pored redovnog održavanja, najvažnija je preventivna mera na očuvanju funkcionalne sigurnosti zaštitnog sistema.

Ocenjuje se da bi pri pojavi novih velikih voda bila moguća nova i veća oštećenja na vodnim objektima, kao i da se zbog smanjene propusne moći mogu desiti izlivanja i na drugim deonicama sa novim štetama.

Ove radove trebalo bi započeti najkasnije u septembru 2017. godine, sa kratkim rokovima izvršenja na bujičnim vodotokovima, pre nailaska novog poplavnog talasa i to ne samo na oštećenim lokalitetima, već i na deonicama na kojima su uočene pojave i procesi urušavanja koje mogu prerasti u kritične deonice i lokalitete.

Usvojena su tehnička rešenja hitnih sanacionih radova na vodnim objektima za zaštitu od poplava i štetnog dejstva voda (nasipima, obaloutvrdama, regulisanim koritima, protiverozionim objektima, kanalima za odvodnjavanje, branama), koji ne mogu biti samo lokalnog karaktera, već moraju biti usaglašeni sa postojećom ugroženom infrastrukturom i moraju obezbediti potreban stepen zaštite i spremnost za nove poplavne događaje.

4. Način i obim sprovođenja mera, kao i kriterijumi za sprovođenje mera

Hitnim sanacionim radovima obezbeđuje se: povećana propusna moć korita na širem potezu rečnih deonica uz linijska nadvišenja obala za podizanje stepena zaštite (posebno u zoni mostova i u zoni naselja), sanacija oštećenja zaštitnih vodnih objekata, (brana, nasipa, obaloutvrda, obala i dna regulisanih rečnih korita), protiveroziona zaštita na objektima za sprečavanje zasipanja rečnih korita na bujičnim pritokama neposredno uzvodno od ugroženih naselja i u zoni vitalne infrastrukture.

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode” (u daljem tekstu: JVP „Srbijavode”) pokreću i sprovode postupak javne nabavke i zaključuju ugovor sa izvođačem radova. JVP „Srbijavode” dužno je da redovno o svim fazama realizacije ovog državnog programa izveštavaju Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima (u daljem tekstu: Kancelarija), u skladu sa ugovorom kojim se uređuju prava i obaveze u realizaciji ovog državnog programa, zaključenim između Kancelarije i JVP „Srbijavode”.

JVP „Srbijavode” dostavlja Kancelariji, radi plaćanja, potpisan i overen zahtev za plaćanje sa dokumentacijom o realizaciji ugovora (privremene i okončanu situaciju, fakture, bankarske garancije i drugo) i izveštajem stručnog nadzora. Pregled hitnih sanacionih radova, koji će se izvršiti na oštećenim vodnim objektima, dat je u Prilogu 1. – Hitni radovi na sanaciji kritičnih lokaliteta i deonica regulacionih i zaštitnih vodnih objekata i vodnih objekata za odvodnjavanje oštećenim u poplavama 2016. godine, odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

5. Redosled sprovođenja mera irokovi za sprovođenje mera

U toku odbrane od poplava na poplavljenim područjima, stručne službe JVP „Srbijavode” su izvršile hitne intervencije na kritičnim lokalitetima u cilju zaštite zaštitne vodne infrastrukture, kako bi se sprečile veće štete.

Otklanjanje posledica velikih voda, elementarno obezbeđenje stabilnosti oštećenih objekata i obezbeđenje propusne moći izvedeno je samo lokalno, na najkritičnijim lokalitetima.

Nakon sniženja vodostaja, izvršeno je snimanje oštećenja i započeta je tehnička priprema za hitne sanacione radove – na određenim lokalitetima, započete su hitne hidrotehničke analize sa geodetskom i geotehničkom pripremom podloga. Napred navedene aktivnosti deo su hitnih mera i izvršiće se dok su tragovi štetnog dejstva voda vidljivi, za potrebe usvajanja optimalnih tehničkih rešenja hitnih sanacionih radova i u skladu su sa Naredbom o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 5/17) i Uredbom o utvrđivanju Opšteg plana za odbranu od poplava za period od 2012. do 2018. godine („Službeni glasnik RS”, broj 23/12).

JVP „Srbijavode” vrši investitorsko upravljanje hitnim sanacionim radovima (priprema i sprovođenje procedure javnih nabavki, ugovaranje, uvođenja izvođača u posao, upravljanje hitnim sanacionim radovima i vršenje stručnog nadzora).

Očekivani efekti hitnih sanacionih radova su: potrebna funkcionalna stabilnost saniranih zaštitnih vodnih objekata (regulisanih korita, obaloutvrda, nasipa, kanala, brana), obezbeđenje propusne moći korita za velike vode, podizanje stepena zaštite ugroženog priobalja i infrastrukture, lokalna protiveroziona zaštita, kao i podizanje otpornosti područja na nove poplavne događaje.

Rokovi za završetak radova uslovljeni su meteorološkim i hidrološkim uslovima za izvođenje radova na terenu i očekuje se da budu izvedeni najkasnije u roku od devet meseci od dana zaključenja ugovora za izvođenje radova.

6. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci sprovođenja pojedinih mera i aktivnosti

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede koordiniraće sprovođenje mera iz Odeljaka 3. i 4. ovog programa, a JVP „Srbijavode” nosilac je sprovođenja tih mera.

JVP „Srbijavode”, u ime i za račun Republike Srbije, vrši investitorska prava sa tehničkom pripremom za izvođenje hitnih sanacionih radova za obnovu oštećenih zaštitnih vodnih objekata.

Jedinice lokalne samouprave doneće odluke o merama hitnosti i obezbediti rešavanje imovinsko pravnih pitanja u skladu sa svojim nadležnostima.

7. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvori finansiranja

Sredstva za sprovođenje ove uredbe u iznosu od 1.000.000.000 dinara obezbediće se iz tekuće budžetske rezerve u okviru Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i rasporediće se u okviru Razdela 3 – Vlada, Glava 3.23 – Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Program 1511 – Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode, Funkcija 110 – izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programska aktivnost 0002 – Koordinacija poslova nakon elementarne i druge nepogode, ekonomska klasifikacija 484 – Naknada štete za povredu ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih katastrofa u iznosu od 1.000.000.000 dinara.

4100117.014/25

PRILOG 1

Hitni radovi na sanaciji kritičnih lokaliteta i deonica regulacionih

i zaštitnih vodnih objekata i vodnih objekata za odvodnjavanje

oštećenim u poplavama 2016. godine

Redni broj Vodotok Sektor/ Deonica/ Sistem /Broj objekta iz Op. Plana Grad/ opština OPIS HITNIH RADOVA NA SANACIJI/LOKACIJA OŠTEĆENJA VREDNOST Dinara sa PDV  A/1       VODNO PODRUČJE „DUNAV”   1 Dunav, Jasenička reka Timok, Sikolska reka D.1./ D.1.1.-D.1.2. Negotin Hitni radovi na sanaciji regulisanog korita Jaseničke reke: 1. Deonica u zoni čuvarnice „Srbovo” leva obala minor korita od km. 4+560 do km. 4+892 i desne obale minor korita od km. 4+602 do km. 4+692; 2. U zoni čuvarnice CS „Kosno Grlo” od km. 0+410 do km. 0+552; 3. Nadvišenje levog nasipa u zoni CS „Balta Mare” kod Srbova od km. 3+090 do km. 3+770; 4. Sanacija oštećenja (rupe kroz telo nasipa) nastalih usled dejstva jazavaca i lisica na deonicama levoobalnog i desnoobalnog nasipa Jaseničke reke i levoobalnog nasipa uz reku Timok. 13.000.000 4 Mlava D.22/D.22.1 D.Đ.2. D.Đ.2.7. Požarevac /Stari Kostolac Bradarac, Maruljevac, Bratinac Sanacija d.o.nasipa reke Mlave od ušća Stare Mlave do Bratinačkog mosta od km 2+450 do km 5+665 Sanacija d.o.nasipa reke Mlave od km 0+000 do km 2+430, izrada platoa i sanacija cevastog propusta na km 2+515 58.000.000 5 Pek D.22/D.22.6 Kučevo Hitni radovi na sanaciji oštećenja regulisanog korita Peka i Kučajnske reke u Kučevu: deonica Peka u zoni gradskog izvorišta od ušća Kučajske reke do ušća Posuške reke, km 1,1 i deonica Kučajske reke (od km 0+924 do km 2+000) 15.000.000 7 Dunav D.6. (teh. deonica D.6.3.) Beograd/Palilula Hitni radovi na sanaciji kosine nasipa reke Dunav km 50+650 – km 51+900. 9.000.000 8 Tamiš D.6. (teh. deonica D.6.3.) Beograd/Palilula Hitni radovi na sanaciji kosine desnoobalnog nasipa Tamiša, od km 52+800 do km 54+700. 10.000.000 A/2       VODNO PODRUČJE „SAVA”   10 Sava S.4./ S.4.3.2. Šabac Hitni radovi na sanaciji kritičnih deonica zaštitnog vodnog objekta: Cerski obodni kanal sa pritokama. 27.000.000 11 Sava S.4./ S.4.4. Bogatić Sanacija regulacione (usmeravajuće) građevine – naper na d. o. Drine, sektor Crna Bara, km 2+300 25.000.000 12 Drina S.4/ S.4.5. Prnjavor Popravka oštećenja regulacione građevine na desnoj obali reke Drine i zaštita obale, sektor S.4. u zoni lokaliteta „Ardamovača” MZ „Prnjavor” od st.km. km 24+700 do km 25+700 55.000.000 13 Tamnava S.5./ S.5.4. Koceljeva Hitni radovi na sanaciji regulisanog korita i desnog nasipa Tamnave (0,6 km) od ušća Rasnice nizvodno do drumskog mosta na putu (I B red) Šabac –Valjevo, u zoni Koceljeve. 15.000.000 14 Ub S.5./ S.5.3.10 Ub Hitni radovi na sanaciji kritičnog lokaliteta reke Ub za zaštitu dela naselja Ub od unutrašnjih voda i velikih voda reke Ub (lokalitet uzvodno od mosta u Gunjevcu 12+533 – dovodni kanal 1,0 km, ulivna građevina sa ustavom i žabljim poklopcem) 21.000.000 15 Toplica S.5./ S.5.7. Mionica Obezbeđenje proticajnog profila reke Toplice nizvodno od banje Vrujci u dužini od 3500 m 10.000.000 16 Ribnica Van Op. plana Mionica, naselje Paštrić Hitni radovi na sanaciji desne obale reke Ribnice u selu Paštrić, km. 3+350, u dužini od 50 m 5.000.000 17 Barajevska reka S.3. Lazarevac Hitni sanaciopni radovi na uređenju forlanda i kosina korita (Barajevska reka-uređenje korita) 18.000.000 18 Topčiderska reka S.3.1.6. Rakovica Sanacija obale- potporni zid 10.000.000 19 Sava S 1S 1.1 Novi Beograd Sanacija uklanjanje nanosa iz kanala Galovica i Petraca u reku Savu 6.000.000 20 Sava S 1S 1.1.S.1.2. Novi Beograd i Surčin Sanacija levog i desnog nasipa uz kanal GalovicaDesni nasip od km 0+000 – 7+500. Levi nasip od km 0+000 – 3+800. 12.000.000 21 Sava S 1 S 1.2 Surčin Sanacija, uređenje prinasipskog pojasa levoobalnog savskog nasipa od km 21+150 do km 24+758. 8.000.000 22 Sava S 1 S 1.2 Surčin Sanacija lateralnog kanala od km 36+266 do km 41+741 i dela balasta od km 36+266 do km 38+000 10.000.000 SVEGA A/2: VODNO PODRUČJE „SAVA”: 222.000.000 A/3        VODNO PODRUČJE „MORAVA”   23 Ralja M.1./ M.1.4. Smederevo/ Ralja Hitni sanacioni radovi na obezbeđenju propusne moći reke Ralje u zoni sela Ralja i kompleksa Železare, od km.0+920 do km.4+383 Deonica: od km.1+776 do km.2+429 i od km.3+377 do km.4+382 (ukupna vrednost 35.000.000,00) FAZA 1: od km.2+060 do km.2+429 i od km.3+377 do km.4+382 (vrednost: 14.166.666,67) 15.000.000 24 Velika Morava M.2./ M.2.2. Požarevac/ Poljana Hitni radovi na sanaciji desne obale reke Velike Morave na lokalitetu ,,Poljana” na km 30+487 do km 30+987 – zaštita nasipa Velike Morave (nastavak radova iz 2015 god) 25.000.000 25 Velika Morava M.2./ M.2.2. Žabari/ Prugovo Sanacija Velike Morave na lokaciji „Prugovo” od km.29+800 do km.30+400 27.000.000 26 Rača M.3./ M.3.1. i M.3.2./ M.3.1.4. i M.3.2.1. Rača Hitni radovi na uklanjanju drvne mase iz minor korita reke Rača na stacionaži od km 10+215 do km 12+215 10.000.000 27 Lepenica M.3./ M.3.3./ M.3.3.1. Kragujevac Sanacija regulisanog korita reke Lepenice kroz Kragujevac na desnoj obali minor korita na stacionaži:  km 35+418.18-klizna kaskada, km 36+600  neposredno iznad uliva  reke Ždraljice i na km 38+412 ispod uliva Grošničke reke 22.500.000 28 Jasenica M.4. / M.4.1./ M.4.1.1. i M.4.1.6. Topola Hitni radovi na obezbeđenju proticajnog profila reke Jasenice na teritoriji opštine Topola od km29+690 do km 32+930 15.000.000 29 Kubršnica M.4./ M.4.2./ M.4.2.3. Smederevska Palanka Hitni radovi na sanaciji oštećenja levog nasipa Kubršnice od km 9+050 do km 13+280 (od ušća reke Mali Lug do ušća Reke Veliki Lug) 20.000.000 30 Velika Morava M.7./ M.7.2./ Varvarin- Obrež Sanacija oštećenja leve obale Velike Morave kod sela Obrež od km 169+300 do km 170+150 20.000.000 31 Ravanica M.7/M.7.1 Ćuptija Sanacija desne obale Ravanice u gradskom području Ćuprije od km. 1+609 do km 1+888 25.000.000 32 Velika Morava M.7./ M.7.2./ M.7.2.1 M.7./ M.7.2./ M.7.2.5 Paraćin/ Donje Vidovo/ Paraćin/ Sikirica Sanacija oštećenja nasipa Velike Morave i objekata u nasipu: 1) Sanacija nasipa na mestu procurivanja skinutog i zatrpanog žabljeg poklopca i izlivne građevine, kao i limana na nebranjenom delu 2) Zamena žabljeg poklopca sa izlivnom građevinom na reci Velikoj Moravi, desni nasip 7.000.000 33 Belica M.6.2.2 / M.6.2.4 Jagodina Hitni radovi na obezbeđenju proticajnog profila reke Belice kroz gradsko područje Jagodine 15.000.000 34 Južna Morava M.8./ M.8.3./ M.8.3.1. Aleksinac/ Tešica Hitni radovi na sanaciji leve obale reke Južne Morave kod sela Tešica: 1. kritična deonica nizvodno od drumskog mosta u Tešici (nastavak hitnih sanacionih radova 2 faza) 2. kritična deonica od km 61+000 do km 63+000 (nastavak hitnih sanacionih radova 3 faza – izrada prokopa na desnoj inundaciji reke Južne Morave) 15.000.000 35 Kutinska reka M.9./ M.9.1. Niška Banja, naselje Prva Kutina Hitni radovi na sanaciji neregulisanog korita Kutinske reke u dužini od 500 m u naselju Prva Kutina 15.000.000 36 Nišava M.9./ M.9.5./ M.9.5.1. i M.9.5.2. Pirot Hitni radovi na sanaciji kritičnih deonica Nišave od km (107+800 – 111+581): Sanacija oštećenja regulisanog korita reke Nišave u Pirotu, sanacija obaloutvrde i pragova od kamena u cementnom malteru, zaštita pragova kamenim nabačajem. 35.000.000 37 Južna Morava M.10./M.10.8.1. Leskovac Sanacija oštećenja levoobalnog nasipa (150 metara) reke Južne Morave na 1500 metara uzvodno od sistema napera u Razgojnskom Čifluku 30.000.000 38 Jablanica M.10. Lebane Hitni radovi na čišćenju regulisanog i neregulisanog korita reke Jablanice kroz Lebane, u dužini od 3 km, počevši od mosta na putu za selo Rekarce pa nizvodno, sa sanacijom oštećene leve i desne obalautvrde 20.000.000 39 Južna Morava M.11./ M.11.2./ M.11.2.1. i M.11.2.4. Vranje Sanacija oštećenja nasipa Južne Morave: 1) Sanacioni radovi na nadvišenju desnoobalnog nasipa uz reku Južnu Moravu uzvodno od Zlatokopačkog mosta pa prema ulivu Trebešinske reke na stacionaži od km.0+712,97 do km..2+035,87 2) Sanacija levoobalnog nasipa uz reku Južna Morava od železničke stanice Vranje prema ušću Vranjske reke od stacionaže km.0+000 do km..1+179,76 i sanacija ispusta 25.000.000 40 Južna Morava M.11./ M.11.2./ M.11.2.4. Vranje/Zlatokop Hitni radovi na sanaciji kanala kod ustave broj 1 i 2, sa postavljanjem novih ustava broj 1 i 2, (kod Ratajskog mosta) sa čišćenjem korita Južne Morave. 30.000.000 41 Raška sa Jošanicom M.10./ M.12.10. Novi Pazar Minor i major regulisanog korita reka Raške i Jošanice 28.000.000 42 Zapadna Morava van sistema Čačak Elaborat hitnih interventnih radova na osiguranju desne obale Zapadne Morave za zaštitu poljoprivrednog zemljišta u naselju Vapa kod Čačka 23.000.000 43 Grošnička reka M.3./M.3.5 Brana Nova Grošnica Kragujevac Sanacija procurivanja vodozahvatnih kula i tela brane 18.000.000 44 Rastovnička reka M.10./ M10.3. Brana Rastovnica Prokuplje Remont i zamena hidromašinske opreme u izlaznoj zatvaračnici 4.000.000 45 Rasina M12.2. brana „Ćelije” Kruševac Nabavka klipno-prstenastog ventila ∅ 700mm,NP 16 Nabavka i ugradnja uređaja za prenos podataka sa merača nivoa vode u otvorenim pijezometrima. Sanacija procurivanja i antikoroziona zaštita cevovoda ∅ 700mm u izlaznoj zatvaračnici Rehabilitacija ili zamena mernih instrumenata sistema za osmatranje Sanacija nasipa u Čikarićima 6.500.000 46 Gruža M12.5. brana „Gruža” Kragujevac Antikoroziona zaštita opreme u nizvodnoj zatvaračnici– AK zaštita svih cevi i zatvarača — AK zaštita blende Ø 1200 Remont ventila i zatvarača na vodozahvatu- Remont vazdušnog ventila- Remont zatvarača na vodozahvatu 2xØ 1000 i 1xØ 600 5.000.000 SVEGA A/3: VODNO PODRUČJE „MORAVA”: 456.000.000 SVEGA A: „SPOLJNE VODE”: 825.500.000 B UNUTRAŠNJE VODE B/1 SAVA-DUNAV 47 Srednjemačvanski PK 11 Bogatić Hitni radovi na poboljšanju propusne moći kanala u Klenju 15.000.000 48 Bitvanski sliv podsliv Radenković PK 18 Bogatić Hitni radovi na poboljšanju propusne moći kanala 28.000.000 49 Vizelj HMS BG D 1.1 Beograd/Palilula Hitni radovi na poboljšanju propusne moći kanala Vizelj 13.000.000 50 Kolubara BG S 2.3.HMS „Mislođin” Obrenovac Hitni radovi na poboljšanju propusne moći kanala Mislođin u Obrenovcu. Seča šiblja, uklanjanje drveća i panjeva u dužini od 2.204,33 metra dužna, sa utovarom i transportom na deponiju i čišćenje mostova i propusta na kanalu. Sa uređenjem retenzije CS „Mislođin” 5.200.000,00 54 Sava BG S.1.2. Surčin Obezbeđenje propusne moći kanala Petrac IV od 0+585 do 1+700. 6.000.000 SVEGA B/1: „SAVA DUNAV”: 89.000.000 B/2 „MORAVA” 55 Jezava VM 2 Smederevo Obezbeđenje nesmetanog rada CS ,,Badrika” u sistemu za odvodnjavanje ,,Badrika” u slivu reke Jezave 3.000.000 SVEGA B/2: „MORAVA”: 3.000.000 SVEGA B:UNUTRAŠNJE VODE: 92.000.000 UKUPNO A+B: HITNI SANACIONI RADOVI: 917.500.000 TERENSKI RAD, TEHNIČKE PRIPREME (ANALIZE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA), SPROVOĐENJE JAVNIH NABAVKI, UPRAVLJANJE HITNIM SANACIONIM RADOVIMA I STRUČNI NADZOR : 82.500.000   UKUPNO: 1.000.000.000

Ostavite komentar