Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru saobraćaja

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, br. 75/14, 64/15 i 68/15 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE U SEKTORU SAOBRAĆAJA

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru saobraćaja („Službeni glasnik RS”, broj 86/14) u Državnom programu obnove u sektoru saobraćaja, koji je odštampan uz tu uredbu i čini njen sastavni deo, u odeljku 8. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja, posle stava 5. dodaju se st. 6. i 7. koji glase:

„U oblasti sanacije pokrenutih klizišta na državnim putevima I i II reda na teritoriji Republike Srbije, radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva oštećenih poplavama na državnim putevima I i II reda na teritoriji Republike Srbije i radova na izgradnji i rekonstrukciji mostova oštećenih poplavama na lokalnim putevima na teritoriji Republike Srbije, procenjena vrednost radova iznosi 936.349.761,56 dinara.

Sredstava za finansiranje navedenih radova biće obezbeđena iz finansijske kontribucije iz Fonda solidarnosti Evropske unije, i ista će se izvršavati sa namenskog evidencionog računa Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja.”

Prilog 3. menja se i glasi:

PRILOG 3.

LISTA OŠTEĆENJA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE USLED POPLAVA U MAJU 2014. GODINE ČIJE SE OTKLANJANJE PLANIRA IZ REPROGRAMA KREDITA ZAPROJEKAT REHABILITACIJE PUTEVA I UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

-Loznica-Valjevo: deonica Zavlaka 2 (Likodra)-Valjevska Kamenica i Loznica 5- Zavlaka 2 (Likodra);

-Mali Zvornik-Ljubovija-B.Bašta: deonica Mali Zvornik-Ljubovija 1 (Bratunac);

-Lazarevac-Aranđelovac-Krćevac: deonice Aranđelovac 4 (Orašac)-Krćevac i Lazarevac 4-Aranđelovac1;

-Topola-Donja Šatornja-Rudnik-Bućin grob: deonica Topola-Rudnik;

-Raška-Jarinje: deonica Raška 2-administrativna granica sa Kosovom i Metohijom (Jarinje);

-Pojate-Kruševac-Kraljevo-Preljina: deonica Mrčajevci-Kraljevo 1;

-Loznica-Mali Zvornik: deonica Mali Zvornik-Banja Koviljača;

– Valjevo – Bajina Bašta- Kremna: deonica Rogačica- Bajina Bašta

Dodatno, deonica lokalnog puta Krst-Korenita-Krupanj u vrednosti od oko četiri miliona evra će se finansirati iz sredstava IPA 2012, kroz novi projekat „Podrška za obnovu poplavljenih područja u Srbiji.”

U Prilogu 5. Planirani radovi na sanaciji velikih klizišta i izgradnji, rekonstrukciji i rehabilitaciji teško oštećenih mostova, na državnim putevima I i II reda, za 2014- tu i 2015- tu godinu sa dinamikom radova (13. avgusta 2014. godine), posle tabele koja se odnosi na radove na izgradnji i rekonstrukciji mostova oštećenih u poplavama na državnim putevima I i II reda na teritoriji Republike Srbije, dodaju se tri nove tabele, i to: tabela koja se odnosi na sanaciju pokrenutih klizišta kao posledica poplava na državnim putevima I i II reda na teritoriji Republike Srbije, tabela koja se odnosi na radove na izgradnji i rekonstrukciji puteva oštećenih u poplavama na državnim putevima I i II reda na teritoriji Republike Srbije i tabela koja se odnosi na radove na izgradnji i rekonstrukciji mostova oštećenih u poplavama na lokalnim putevima na teritoriji Republike Srbije:

SANACIJA POKRENUTIH KLIZIŠTA KAO POSLEDICA POPLAVA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA I I II REDA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

PLANIRANA DINAMIKA SANACIJE KLIZIŠTA

Procenjena vrednost

(din.)

Stanje i dinamika projektovanja

Radovi sanaciji klizišta

Redni broj

ID broj

Oznaka puta

Deonica puta i naziv mosta

Stacionaža

Opština

Projektno tehnička dokumen.

Rok izrade projekta

Ugovaranje i početak radova

10 dana

Rok završetka radova

(u radnim danima)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Putevi I reda

1

 

IB 21

Valjevo – Kosjerić

153+412 – 153+456

Valjevo

izrada u toku

Septembar 2015.

Oktobar 2015

60

17.000.000,00

2

 

IB 21

Valjevo – Kosjerić

159+734 – 159+770

Valjevo

izrada u toku

Septembar 2015.

Oktobar 2015

60

12.000.000,00

3

 

IB 21

Valjevo – Kosjerić

154+168 – 154+168

Valjevo

izrada u toku

Septembar 2015.

Oktobar 2015

60

14.000.000,00

4

 

IB 22

Kraljevo – Ušće, mesto Pivnica kod Bogutovačke banje

390+050

Kraljevo

urađena

 

Oktobar 2015

60

34.000.000,00

5

 

IB 29

Jabuka (gr. prelaz sa Crnom Gorom) – Prijepolje, naselje Ravne

15+300

Prijepolje

urađena

 

Oktobar 2015

60

25.000.000,00

6

 

IB 33

Klokočevac – Plavna

154+400

Majdanpek

urađena

 

Oktobar 2015

60

18.000.000,00

7

 

IB 33

Klokočevac – Zamna

163+300

Majdanpek

urađena

 

Oktobar 2015

60

21.000.000,00

8

 

IB 35

Zaječar – Negotin, Koprivnica

99+738 – 99+588

Zaječar

izrada u toku

Oktobar

Oktobar 2015

60

20.000.000,00

9

 

IB 34

Donji Milanovac – Tekija, mesto Golubinje

122+010

Majdanpek

Postoji

 

 

60

11.000.000,00

10

 

IB 21

Kosjerić-Požega, Kalenić (Zlatna dolina)

186+725

Kosjerić

Postoji

 

 

120

14.000.000,00

Ukupno klizišta na državnim putevima I reda

186.000.000,00

Putevi II reda

11

 

IIA 162

Petrovac na Mlavi – Svilajinac,

105+760

Svilajinac

izrada u toku

Septembar 2015.

Oktobar 2015

60

12.000.000,00

12

 

IIA 180

Čačak – Ivanjica

40+700

Ivanjica

urađena

 

Oktobar 2015

60

21.000.000,00

13

 

IIA 181

Drakčići – Pekčanica

14+400

Kraljevo

urađena

 

Oktobar 2015

60

14.000.000,00

14

 

IIA 194

Prilike – Jasenovo

5+500

Ivanjica

urađena

 

Oktobar 2015

60

25.000.000,00

15

 

IIA 216

Kaonik – Ribare – Vukanja

27+133 – 27+356

Kruševac

urađena

 

Oktobar 2015

60

63.000.000,00

16

 

IIB 342

Valjevo (Iverak) – Karaula – Ub

3+610 – 3+710

Valjevo

izrada u toku

Septembar 2015.

Oktobar 2015

120

25.000.000,00

17

 

IIB 342

Valjevo (Iverak) – Karaula – Ub

3+480 – 3+565

Valjevo

izrada u toku

Septembar 2015.

Oktobar 2015

120

25.000.000,00

18

 

IIA 180

Čačak – Ivanjica

37+400 i 37+500

Ivanjica

Postoji

 

 

60

18.000.000,00

19

 

IIA 227

Drenovac – Manasijina kuća

144+954

Vranje

Radi se

 

 

60

12.000.000,00

20

 

IIB 355

Čačak – Šiljkovica, Caganje

13+200

Čačak

Postoji

 

 

60

14.000.000,00

 

 

 

  Ukupno klizišta na državnim putevima II reda 

229.000.000,00

S V E G A K L I Z I Š T A :

415.000.000,00

RADOVI NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI PUTEVA OŠTEĆENIH POPLAVAMA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA I I II REDA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

PLANIRANA DINAMIKA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE PUTEVA

Procenjena vrednost

(din.)

Stanje i dinamika projektovanja

Radovi na putevima

Redni broj

ID broj

Oznaka puta

Deonica puta

Stacionaža

Opština

Projektno tehnička dokumen.

Rok izrade projekta

Ugovaranje i početak radova

Rok završetka radova

(u radnim danima)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Putevi II reda

1

IIA 137

Krupanj – Gračanica (Ljubovija), deonica Rakići – Ramići L=6.5 km

0+000,00 6+050,00

Ljubovija

Postoji

Gotov

365

300.000.000,00

2

IIA 141

Šabačka Kamenica – Donje Crniljevo L=3,0 km

0+000,00

3+000,00

Koceljeva

izrada u toku

120 dana

300

180.000.000,00

Ukupno putevi II reda

480.000.000,00

RADOVI NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI MOSTOVA OŠTEĆENIH POPLAVAMA NA LOKALNIM PUTEVIMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

PLANIRANA DINAMIKA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE PUTEVA

Procenjena vrednost

(din.)

Stanje i dinamika projektovanja

Radovi na putevima

Redni broj

ID broj

Oznaka puta

Deonica puta i naziv mosta

Stacionaža

Opština

Projektno tehnička dokumen.

Rok izrade projekta

Ugovaranje i početak radova

Rok završetka radova

(u radnim danima)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Lokalni putevi

1

Veza državnog puta IIA 141 i naselja Mala Jelići,

Most preko reke Tamnave

Koceljeva

Postoji

Gotov

60

24.608.816,76

2

Družetić – Gola Glava,

Most preko reke UB

Koceljeva

Postoji

Gotov

60

16.740.944,80

Ukupno mostovi na lokalnim putevima

41.349.761,56

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-10880/2015

U Beogradu, 14. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar