Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2011. godinu

Na osnovu člana 27. stav 4. Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godine („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU GODIŠNjEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLjOPRIVREDI ZA 2011. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 67/11), u članu 2. stav 2. posle reči: „poslova u oblasti poljoprivrede” dodaju se reči: „i posebne uslove utvrđene konkursom”.

Član 2.

U članu 4. stav 1. menja se i glasi:

„Lica iz člana 2. stav 1. i člana 3. ove uredbe podnose Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa, odnosno zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za obavljanje poslova kontrole sprovođenja tog programa (praćenje i ocenjivanje efekata rada poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača).”

Član 3.

U članu 6. stav 1. menja se i glasi:

„Ministarstvo i lica iz čl. 2. i 3. ove uredbe zaključuju ugovor kojim se regulišu prava i obaveze u vezi sa izvršavanjem poslova predviđenih Godišnjim programom.”

Član 4.

U članu 7. posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„Sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se na osnovu dokaza o sprovedenim aktivnostima iz programa rada, odnosno programa kontrole.

Visinu naknade za obavljanje poslova predviđenih Godišnjim programom utvrđuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede, a na osnovu predloga Stručnog saveta za savetodavne poslove i primenjena istraživanja u poljoprivredi, koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede.”

Član 5.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa, odnosno zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za obavljanje poslova kontrole sprovođenja tog programa (praćenje i ocenjivanje efekata rada poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača) se podnosi u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827011.0063.76.doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 27. stav 4. Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godine („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Podrška poljoprivrednim stručnim savetodavnim službama predstavlja jednu od ključnih investicija koja doprinosi povećanju konkurentnosti srpske poljoprivrede. U narednom periodu aktivnosti će se usmeriti ka daljem proširenju sistema ugovora sa stručnjacima poljoprivredne službe koja će poljoprivrednicima pomoći u modernizaciji njihove proizvodnje, kako bi postali produktivniji i profitabilniji. Osnovne aktivnosti će se sprovoditi u poslovima savetodavnog rada, a u cilju podizanja sveopšteg znanja proizvođača u primeni odgovarajućih tehnologija gajenja biljaka i životinja, menadžmentu proizvodnje, standardima i regulativama Evropske unije na odabranim i drugim poljoprivrednim gazdinstvima.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede će kroz institucije poljoprivrednih stručnih službi izabrati institucije koje mogu da pruže zahtevane usluge, a realizovaće se kroz:

– program praćenja odabranih poljoprivrednih gazdinstava;

– program praćenja realizacije setve, procesa proizvodnje i žetve ratarskih kultura;

– prikupljanje i distribuciju tržišnih informacija za Sistem tržišnih informacija u poljoprivredi;

– savetodavne aktivnosti kroz organizovanje seminara, dana polja, demonstracije saveremenih tehnologija i sortimenta, rasa, posete proizvođačima i dr. savetodavnih aktivnosti koje su usmerene ka praćenju produktivnosti, kao i posebnih projekata za trening trenera u savetodavnim službama i sprovođenju specifičnih treninga za uvođenje savremenih metoda proizvodnje i upravljanja i organizacije na poljoprivrednim gazdinstvima, razvoja sela i dr.

Pored toga, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede će investirati u opremu za unapređenje uslova rada stručnih poljoprivrednih službi, a radi podrške u sprovođenju savetodavnih i drugih poslova u poljoprivredi.

Cilj ove mere je unapređenje savetodavnog rada i unapređenje naučnih i edukativnih aktivnosti usmerenih ka poljoprivrednim proizvođačima.

Efekat mera je u povećanom korišćenju savetodavnih aktivnosti od strane proizvođača, odnosno primene stručnih zvanja na sam proces proizvodnje, što dugoročno može dovesti do povećanja prinosa, a samim tim i do povećanja prihoda na gazdinstvu.

III. SADRŽINA UREDBE

Članom 1. dopunjen je član 2. stav 2. Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2011. godinu (u daljem tekstu: Uredba), tako što su posle reči: „poslova u oblasti poljoprivrede” dodate reči: „i posebne uslove utvrđene konkursom”.

Članom 2. menja se član 4. stav 1. Uredbe, i glasi:

„Lica iz člana 2. stav 1. i člana 3. ove uredbe podnose Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa, odnosno zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za obavljanje poslova kontrole sprovođenja tog programa (praćenje i ocenjivanje efekata rada poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača).”

Članom 3. menja se član 6. stav 1. Uredbe i glasi:

„Ministarstvo i lica iz čl. 2. i 3. ove uredbe zaključuju ugovor kojim se regulišu prava i obaveze u vezi sa izvršavanjem poslova predviđenih Godišnjim programom.”

Članom 4. dopunjuje se član 7. Uredbe, tako što se posle stava 1. dodaju st. 2. i 3, koji glase:

„Sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se na osnovu dokaza o sprovedenim aktivnostima iz programa rada, odnosno programa kontrole.

Visinu naknade za obavljanje poslova predviđenih Godišnjim programom utvrđuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede, a na osnovu predloga Stručnog saveta za savetodavne poslove i primenjena istraživanja u poljoprivredi, koji se osniva u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede.”

Članom 5. predviđeno je da se zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa, odnosno zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za obavljanje poslova kontrole sprovođenja tog programa (praćenje i ocenjivanje efekata rada poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača) se podnosi u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu budžetu Republike Srbije za 2011. godinu.

V. IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA

STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Predlog ove uredbe usklađen je sa Strategijom razvoja poljoprivrede Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 78/05) i Nacionalnim programom za poljoprivredu od 2010. do 2013. godine („Službeni glasnik RS”, broj 83/10).

VI. IZJAVA O PREDVIĐENOSTI UREDBE

GODIŠNjIM PLANOM RADA VLADE

Donošenje ove uredbe nije predviđeno Planom rada Vlade za 2011. godinu, ali je njeno donošenje neophodno, obzirom da je članom 27. stav 4. Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede predviđeno donošenje ovog programa na osnovu Srednjoročnog programa, koji je usvojen Uredbom u utvrđivanju Srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2011. do 2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 53/11).

V. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, zbog potrebe hitnog obezbeđivanja uslova za podršku poljoprivrednim stručnim savetodavnim službama, što predstavlja jednu od ključnih investicija koja doprinosi povećanju konkuretnosti srpske poljoprivrede.

Iz navedenih razloga stekli su se uslovi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi prilikom njihovog donošenja.

4827011.0063.76.doc/2

IZJAVA

O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA

EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede

2. Naziv propisa

Predlog uredbe izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2011. godinu

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

Odgovarajući propisi EU ne postoje

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Prilikom izrade Predlog uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2011. godinu učestvovali su stručnjaci iz Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

MINISTAR Dušan Petrović

4827011.0063.76.doc/3

PREGLED ODREDABA

UREDBE O UTVRĐIVANjU GODIŠNjEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH

POSLOVA U POLjOPRIVREDI ZA 2011. GODINU

KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 2.

Sprovođenje Godišnjeg programa obavljaju privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija koja su registrovana u Registru privrednih subjekata za obavljanje ostalih usluga u poljoprivredi, tehnička ispitivanja i analize ili konsalting i menadžment poslove i koja imaju zaposlenog poljoprivrednog savetodavca.

Ako za određena područja nisu osnovana privredna društva iz stava 1. ovog člana savetodavne poslove iz Godišnjeg programa obavljaće pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede I POSEBNE USLOVE UTVRĐENE KONKURSOM, a po sprovedenom konkursu.

Član 4.

Lica iz člana 2. stav 1. i člana 3. ove uredbe podnose Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtev za sprovođenje Godišnjeg programa, odnosno zahtev za obavljanje poslova kontrole sprovođenja tog programa (praćenje i ocenjivanje efekata rada poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača), u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe. LICA IZ ČLANA 2. STAV 1. I ČLANA 3. OVE UREDBE PODNOSE MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE (U DALjEM TEKSTU: MINISTARSTVO) ZAHTEV ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA KORIŠĆENjE SREDSTAVA ZA SPROVOĐENjE GODIŠNjEG PROGRAMA, ODNOSNO ZAHTEV ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA KORIŠĆENjE SREDSTAVA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLE SPROVOĐENjA TOG PROGRAMA (PRAĆENjE I OCENjIVANjE EFEKATA RADA POLjOPRIVREDNIH SAVETODAVACA I POLjOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA).

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi i program rada, odnosno program kontrole.

Programi iz stava 2. ovog člana sadrže plan svih aktivnosti, u skladu sa Godišnjim programom, s tim što program rada, u delu koji se odnosi na podršku radi unapređenja rada poljoprivredne savetodavne i stručne službe, za namenu: adaptacija radnog prostora i nabavka potrebne tehničke opreme sadrži i specifikaciju konkretnih potrebnih radova adaptacije, odnosno konkretne potrebne opreme, sa obrazloženjem potrebe za izvođenjem tih radova, odnosno nabavkom te opreme, kao i predračunom troškova.

Pored dokumentacije iz stava 2. ovog člana lice iz člana 3. ove uredbe podnosi i:

1) plan organizacije godišnjeg skupa – seminara savetodavaca;

2) plan aktivnosti razvoja softvera „Poljosaveti”;

3) idejni projekat unapređenja portala poljoprivredne savetodavne i stručne službe;

4) plan aktivnosti u vezi sa izradom flajera, priručnika i drugog štampanog materijala.

Član 6.

Za izvršavanje poslova predviđenih Godišnjim programom lica iz čl. 2. i 3. ove uredbe zaključuju ugovor sa Ministarstvom. MINISTARSTVO I LICA IZ ČL. 2. I 3. OVE UREDBE ZAKLjUČUJU UGOVOR KOJIM SE REGULIŠU PRAVA I OBAVEZE U VEZI SA IZVRŠAVANjEM POSLOVA PREDVIĐENIH GODIŠNjIM PROGRAMOM.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana naročito se uređuje obim poslova predviđenih Godišnjim programom, način njihovog izvršavanja, visina naknade za obavljanje tih poslova, kao i ostala pitanja od značaja za izvršenje obaveza.

Član 7.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2011. godinu, u iznosu koji je utvrđen posebnim aktom Vlade.

SREDSTVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ISPLAĆUJU SE NA OSNOVU DOKAZA O SPROVEDENIM AKTIVNOSTIMA IZ PROGRAMA RADA, ODNOSNO PROGRAMA KONTROLE.

VISINU NAKNADE ZA OBAVLjANjE POSLOVA PREDVIĐENIH GODIŠNjIM PROGRAM UTVRĐUJE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE POLjOPRIVREDE, A NA OSNOVU PREDLOGA STRUČNOG SAVETA ZA SAVETODAVNE POSLOVE I PRIMENjENA ISTRAŽIVANjA U POLjOPRIVREDI, KOJI JE OSNOVAN U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OBAVLjANjE SAVETODAVNIH I STRUČNIH POSLOVA U OBLASTI POLjOPRIVREDE.

Ostavite komentar