Uredba o premiji za šećernu repu za 2004. godinu

Na osnovu člana 90. Ustava Republike Srbije a u vezi sa čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O PREMIJI ZA ŠEĆERNU REPU ZA 2004. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja premije za proizvodnju šećerne repe za 2004. godinu (u daljem tekstu: premija).

Član 2.

Preduzeća, zemljoradničke zadruge, naučnoistraživačke orgnaizacije, poljoprivredna gazdinstva sa svojstvom pravnog lica i zemljoradnici koji se bave proizvodnjom šećerne repe (u daljem tekstu: korisnici premije) imaju pravo na premiju u iznosu od 0,30 dinara po kilogramu ugovorene i isporučene šećerne repe.

Premiju iz stava 1. ovog člana korisnici premije ostvaruju preko proizvođača šećera u Republici Srbiji (u daljem tekstu: šećerane).

Član 3.

Korisnici premije imaju pravo na korišćenje dela premije pre završetka procesa proizvodnje u vidu avansa.

Visina avansa iznosi 3.000 dinara po hektaru ugovorene i odnegovane šećerne repe.

Član 4.

Zahtev za korišćenje avansa iz člana 3. ove uredbe šećerana sa kojom je proizvodnja ugovorena podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) do 31. maja 2004. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana šećerana podnosi:

1) zapisnik republičke poljoprivredne inspekcije ili područne poljoprivredne službe o odnegovanim površinama pod šećernom repom – ako sama proizvodi šećernu repu,

2) zaključene ugovore sa zemljoradnicima sa površinom na kojoj će ti zemljoradnici zasejati i proizvesti šećernu repu, koji sadrži cenu, rok i način isplate, spisak zemljoradnika sa mestom boravka, adresa i broj telefona, matični broj, broj katastarske opštine, katastarske parcele na kojima će se zasejati šećerna repa i broj tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata premije i

3) ugovore sa preduzećima, preduzetnicima, zemljoradničkim zadrugama i poljoprivrednim gazdinstvima sa svojstvom pravnog lica (u daljem tekstu: organizatori proizvodnje šećerne repe) i zapisnik republičke poljoprivredne inspekcije ili područne poljoprivredne službe o odnegovanim površinama pod šećernom repom i podatke iz stava 2. tačka 2) ovog člana – ako šećerana ugovori sa tim subjektima proizvodnju šećerne repe.

Ministarstvo isplaćuje avans po prijemu propisane dokumentacije.

Član 5.

Konačan iznos premije korisnici premije ostvaruju po isporuci ugovorenih količina.

Isplata premije iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu dokumentacije o isporučenim količinama šećerne repe.

Uz zahtev za isplatu konačnog iznosa premije šećerana podnosi: potvrdu šećerane o primljenim količinama šećerne repe, potvrdu o ukupno isplaćenim sredstvima na ime avansa za 2004. godinu, zapisnik republičke poljoprivredne inspekcije o primljenim količinama šećerne repe i konačan obračun šećerane overen od strane republičke poljoprivredne inspekcije.

Ministarstvo isplaćuje konačan iznos premije po prijemu, odnosno prihvatanju konačnog obračuna od strane korisnika premije.

Član 6.

Korisnik premije, je dužan da ostvareni prinos šećerne repe na ugovorenim površinama isporuči šećerani sa kojom je ugovorio proizvodnju.

U slučaju da korisnik premije ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana dužan je da primljena sredstva po osnovu avansa u iznosu navedenom u potvrdi iz člana 5. stav 3. ove uredbe vrati najkasnije do 30. novembra 2004. godine.

Član 7.

Ako korisnik premije isporuči količinu šećerne repe čija je vrednost manja od visine primljenog avansa iz člana 3. ove uredbe i Uredbe o premiji za proizvodnju šećerne repe za period januar-mart 2004. godine, dužan je da nastalu razliku po konačnom obračunu, između primljenog avansa i vrednosti isporučene šećerne repe, vrati najkasnije do 30. novembra 2004. godine.

Član 8.

Šećerane i organizatori proizvodnje šećerne repe dužni su da sredstva ostvarena po osnovu avansa, odnosno konačnog iznosa premije, isplate korisnicima premije u roku od tri dana od dana naplate tih sredstava.

Član 9.

Novčanom kaznom od 150.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne postupi u skladu sa članom 2. stav 2. ove uredbe;

2) ostvareni prinos šećerne repe na ugovorenim površinama ne isporuči šećerani sa kojom je ugovorio proizvodnju (član 6. stav 1. uredbe);

3) u roku iz člana 8. ove uredbe ostvarena sredstva ne doznači zemljoradniku.

Novčanom kaznom od 8.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 10.

Novčanom kaznom od 80.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

1) ne postupi u skladu sa članom 2. stav 2. ove uredbe;

2) ostvareni prinos šećerne repe na ugovorenim površinama ne isporuči šećerani sa kojom je ugovorio proizvodnju (član 6. stav 1. uredbe);

3) u roku iz člana 8. ove uredbe ostvarena sredstva ne doznači zemljoradniku.

Član 11.

Novčanom kaznom od 8.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj zemljoradnik ako:

1) ne postupi u skladu sa članom 2. stav 2. ove uredbe;

2) ostvareni prinos šećerne repe na ugovorenim površinama ne isporuči šećerani sa kojom je ugovorio proizvodnju (član 6. stav 1. uredbe).

Član 12.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe obavlja Ministarstvo.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj

U Beogradu, 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe je sadržan u članu 90. Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 33/2004).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Ukupno potrebna sredstva za premiranje proizvodnje šećerne repe u 2004. godini iznose 798.000.000 dinara. Proračun je izvršen na bazi prosečnog prinosa od 38.000 kilograma po hektaru odnosno planiranoj proizvodnji na 70.000 ha i ukupnoj proizvodnji od 2.660.000.000 kg šećerne repe.

Proizvodnja šećerne repe ima veliki značaj za razvoj prehrambene industrije, ne samo zbog velikih preradnih kapaciteta koje Srbija poseduje, već i zbog razvoja prehrambene industrije koja rafinisani šećer koristi, kao i razvoja primarne stočarske proizvodnje, zasnovane na nus proizvodima ove industrije.

U razdoblju od 1991. do 2001. godine, proizvodnja šećerne repe i šećera imala je tendenciju stalnog smanjenja, što je uslovilo prestanak rada šest šećerana, kako iz ekonomskih razloga, tako i zbog nedostatka sirovine.

Zahvaljujući premiji za proizvodnju šećerne repe počev od 2000. godine značajno su povećane površine pod ovom kulturom. Radi stabilizacije proizvodnje šećerne repe na oko 70.000 ha, neophodno je i u 2004. godini nastaviti sa premiranjem ove proizvodnje.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom predviđeno je da preduzeća, zemljoradničke zadruge, naučnoistraživačke organizacije, poljoprivredna gazdinstva sa svojstvom pravnog lica i zemljoradnici koji se bave proizvodnjom šećerne repe imaju pravo na premiju u iznosu od 0,30 dinara po kilogramu ugovorene i isporučene šećerne repe.

Premija se ostvaruje preko proizvođača šećera u Republici Srbiji.

Visina avansa iznosi 3.000 dinara po hektaru ugovorene i odnegovane šećerne repe.

Zahtev za korišćenje avansa podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede do 31. maja 2004. godine.

IV POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Predviđeni iznos premije za šećernu repu za 2004. godinu i procenjena prozvodnja zahtevaju obezbeđenje ukupnih sredstava za premiju u Budžetu Republike Srbije od 798.000.000,00 dinara.

Ova sredstva obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu član 7. razdeo 17. ekonomska funkcija 420 ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – subvencije za mleko i industrijsko bilje predviđeno je 798.000.000,00 dinara.

V STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar