Uredba o korišćenju sredstava za podršku razvoju sela kroz podršku investicijama u poljoprivredi u 2009. godini

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU SELA KROZ PODRŠKU INVESTICIJAMA U POLjOPRIVREDI U 2009. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz podršku investicijama u poljoprivredi u 2009. godini (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Podsticajna sredstva koriste se za:

1) izgradnju objekata za smeštaj životinja, objekata za smeštaj hrane za životinje, kao i objekata za smeštaj i skladištenje stajnjaka;

2) izgradnju hladnjača, ulo hladnjača i silosa, kao i nabavku opreme za sortiranje, kalibriranje, čišćenje, poliranje, pranje, pakovanje, vakumiranje i boks palete, pod uslovom da su u skladu sa zahtevima HACCP.

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava pod uslovima utvrđenim ovom uredbom imaju:

1) fizičko lice-nosilac poljoprivrednog gazdinstava;

2) zemljoradnička zadruga.

Lice iz stava 1. tačka 1) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 119/08 – u daljem tekstu: Uredba), ako ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) i ako je platilo glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2008. godinu.

Lice iz stava 1. tačka 2) ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstva ako je upisano u Registar u skladu sa Uredbom, ako je registrovano kod Agencije za privredne registre, ako je izmirilo sve poreske obaveze za 2008. godinu i ako ima najmanje deset zadrugara – članova zemljoradničke zadruge koji su upisani u Registar.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava kojima je utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda od 2009. godine i koji u 2008. godini nisu bili upisani u Registar kao nosioci ili članovi drugog poljoprivrednog gazdinstva.

Fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji imaju utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda od 2009. godine, imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava iako su bili upisani kao članovi ili nosioci poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da u 2008. godini imaju najmanje šest meseci plaćene doprinose po osnovu radnog odnosa.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju i korisnici penzije ostvarene po osnovu poljoprivredne proizvodnje ako su nosioci komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava.

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, imaju i fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji nemaju utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda, ako na dan 31. decembra 2008. godine i nadalje imaju prebivalište i parcele upisane u Registar na teritoriji opštine koja pripada marginalnom području.

Član 4.

Pravo na podsticajna sredstva za namene iz člana 1. stav 2. ove uredbe imaju fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava.

Pravo na podsticajna sredstva za namene iz člana 1. stav 2. tačka 2) ove uredbe imaju zemljoradničke zadruge.

Član 5.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava lica iz člana 2. ove uredbe ostvaruju ako su obezbedila učešće sopstvenih sredstava za realizaciju investicije, u skladu sa ovom uredbom.

Podsticajna sredstva dodeljuju se u procentu od ukupne vrednosti investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatnu vrednost.

Podsticajna sredstva iz stava 2. ovog člana dodeljuju se kao bespovratna.

Član 6.

Iznos podsticajnih sredstava utvrđuje se u zavisnosti od toga da li se podsticajna sredstva koriste na marginalnom području ili na ostalom području.

Marginalno područje, u smislu ove uredbe, jeste područje opštine na čijoj teritoriji postoje prirodna ograničenja za poljoprivrednu proizvodnju u smislu velikih nadmorskih visina i zakonska ograničenja za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom u nacionalnim parkovima i ekonomski nerazvijene opštine.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede utvrdiće spisak opština iz stava 2. ovog člana.

Član 7.

Podsticajna sredstva za namene iz člana 1. stav 2. ove uredbe utvrđuju se u procentualnom iznosu od procenjene vrednosti investicije (u daljem tekstu: procentualni iznos bespovratnih sredstava), i to za:

Namena Procentualni iznos bespovratnih sredstava Procentualni iznos bespovratnih sredstava za marginalne opštine Maksimalni iznos odobrenih sredstava Izgradnja savremenih objekata za smeštaj životinja (goveda, ovaca, koza, svinja i živine) 40 50 2.000.000 Izgradnja objekte za smeštaj stočne hrane (silaže i senjaci) 40 50 1.500.000 Investicije u objekte za manipulaciju, odlaganje i tretiranje stajnjaka 40 50 1.500.000 Nabavka opreme za sortiranje, kalibriranje, čišćenje, poliranje, pranje, pakovanje, vakumiranje i boks palete, a pod uslovom da su u skladu sa zahtevima standarda 40 50 1.500.000 Podizanje ulo-hladnjača 40 50 20.000.000 Podizanje hladnjača ili izoliranje i privođenje nameni hladnjače postojećih objekata 40 50 10.000.000 Podizanje silosa sa prečistačima i sušarama za dosušivanje i skladištenje zrnastih proizvoda 40 50 5.000.000

Član 8.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se konkursom koji raspisuje Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Konkursom iz stava 1. ovog člana utvrdiće se potrebna dokumentacija i kriterijumi koje su zainteresovana lica dužna da podnesu, odnosno ispune kako bi dokazala ispunjenost uslova utvrđenih ovom uredbom za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva.

Član 9.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan poslove poljoprivrede.

U postupku razmatranja zaheva komisija iz stava 1. ovog člana ocenjuje opravdanost zahteva na osnovu priložene dokumentacije i izvršenog nultog pregleda od strane inspektora nadležnog za poslove poljoprivrede, kojim se utvrđuje tačnost navoda iz konkursne prijave.

Član 10.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se Ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik podsticajnih sredstava.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana uređuju se naročito predmet i obim investivije, kao i novčani iznosi koji se dodeljuju korisniku, načini prenosa podsticajnih sredstava i način i rokovi realizacije.

Član 11.

Korisnici podsticajnih sredstava ne mogu otuđiti izgrađene objekte i kupljenu opremu iz člana 1. stav 2. ove Uredbe u narednih pet godina, počev od dana zaključenja ugovora.

Ako korisnik podsticajnih sredstava suprotno stavu 1. ovog člana otuđi izgrađene objekte, odnosno kupljenu opremu, dužan je da vrati primljeni iznos podsticajnih sredstava, uz obračun zatezne kamate.

Član 12.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vriši Ministarstvo.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 13. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4427009.0014.11.doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Osnova ove mere je podrška ulaganju u izgradnju savremenih objekata za smeštaj životinja, izgradnju ostalih poljoprivrednih objekata za unapređenje proizvodnje, skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda, kao i investicijama usmerenim ka aktivnostima na povećanju dodate vrednosti za poljoprivredne proizvode (izgradnja mini mlekara, mini klanica…).

Cilj mere je ekonomskog karaktera, a to je stvaranje povoljnijih uslova za poljoprivrednu proizvodnju. Mera je usmerena na stvaranje preduslova, pre svega infrastrukture i građevinskih objekata, za efikasnije obavljanje proizvodnje, kao i pratećih aktivnosti.

Efekat mere na proizvođače i prerađivače trebalo bi da se ogleda kroz promenu proizvodne strukture i modernizaciju samog procesa proizvodnje, čuvanja i transporta sirovina i proizvoda. Na kupce se ne očekuju značajniji efekti.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz podršku investicijama u poljoprivredi u 2009. godini (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Podsticajna sredstva koriste se za:

– izgradnju objekata za smeštaj životinja, objekata za smeštaj hrane za životinje, kao i objekata za smeštaj i skladištenje stajnjaka;

– izgradnju hladnjača, ulo hladnjača i silosa, kao i nabavku opreme za sortiranje, kalibriranje, čišćenje, poliranje, pranje, pakovanje, vakumiranje i boks palete, pod uslovom da su u skladu sa zahtevima HACCP.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava pod uslovima utvrđenim ovom uredbom imaju:

– fizičko lice-nosilac poljoprivrednog gazdinstva;

– zemljoradnička zadruga.

Fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 119/08 – u daljem tekstu: Uredba), ako ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), i ako je platilo glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2008. godinu.

Zemljoradnička zadruga ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisana u Registar u skladu sa Uredbom, ako je registrovana kod Agencije za privredne registre, ako je izmirila sve poreske obaveze za 2008. godinu i ako ima najmanje deset zadrugara – članova zemljoradničke zadruge koji su upisani u Registar.

Izuzetno od člana 2. stav 2. ove uredbe pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava kojima je utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda od 2009. godine i koji u 2008. godini nisu bili upisani u Registar kao nosioci ili članovi drugog poljoprivrednog gazdinstva.

Fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji imaju utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda od 2009. godine, imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava iako su bili upisani kao članovi ili nosioci poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da u 2008. godini imaju najmanje šest meseci plaćene doprinose po osnovu radnog odnosa .

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju i korisnici penzije ostvarene po osnovu poljoprivredne proizvodnje ako su nosioci komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, imaju i fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji nemaju utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda, ako sa danom 31. decembar 2008. godine i nadalje imaju prebivalište i parcele upisane u Registar na teritoriji opštine koja pripada marginalnom području.

Pravo na podsticajna sredstva za namene iz člana 1. stav 2. ove uredbe imaju fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava.

Pravo na podsticajna sredstva iz člana 1. stav 2. tačka 2) ove uredbe imaju zemljoradničke zadruge.

Pravo na korišćenje sredstava lica iz člana 2. ove uredbe ostvaruju ako su obezbedila učešće sopstvenih sredstava za realizaciju investicije, u skladu sa ovom uredbom. Podsticajna sredstva dodeljuju se u procentu od ukupne vrednosti investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatnu vrednost. Podsticajna sredstva dodeljuju se kao bespovratna.

Iznos podsticajnih sredstava utvrđuje se u zavisnosti od toga da li se podsticajna sredstva koriste na marginalnom području ili na ostalom području.

Marginalno područje, u smislu ove uredbe, jeste područje opštine na čijoj teritoriji postoje prirodna ograničenja za poljoprivrednu proizvodnju u smislu velikih nadmorskih visina i zakonska ograničenja za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom u nacionalnim parkovima i ekonomski nerazvijene opštine. Ministar nadležan za poslove poljoprivrede utvrdiće spisak opština koje predstavljaju marginalna područja u smislu ove uredbe.

Podsticajna sredstva za namene iz člana 1. stav 2. ove Uredbe utvrđuju se u procentualnom iznosu od procenjene vrednosti investicije.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se konkursom koji raspisuje Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo). Konkursom će se utvrditi potrebna dokumentacija i kriterijumi koje su zainteresovana lica dužna da podnesu, odnosno ispune kako bi dokazala ispunjenost uslova utvrđenih ovom uredbom za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan poslove poljoprivrede. U postupku razmatranja zaheva komisija ocenjuje opravdanost zahteva na osnovu priložene dokumentacije i izvršenog nultog pregleda od strane inspektora nadležnog za poslove poljoprivrede, kojim se utvrđuje tačnost navoda iz konkursne prijave.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava. Ugovorom se uređuju naročito predmet i obim investivije, kao i novčani iznosi koji se dodeljuju korisniku, načini prenosa podsticajnih sredstava i način i rokovi realizacije.

Korisnici sredstava ne mogu otuđiti izgrađene objekte i kupljenu opremu iz člana 1. stav 2. ove uredbe u narednih pet godina, počev od dana zaključena ugovora. Ako korisnik sredstava suprotno navedenom otuđi izgrađene objekte, odnosno kupljenu opremu dužan je da vrati primljeni iznos podsticajnih sredstava, uz obračun zatezne kamate.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, u članu 5. razdeo 14, funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđena su sredstva u iznosu od 17.314.000.000 dinara, od čega je za podršku razvoju sela kroz investicije u poljoprivredi predviđeno 10.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427009.0014.11.doc/2

Ostavite komentar