Uredba o utvrđivanju područja banje „Selters Banje”

Na osnovu člana 3. stav 1. Zakona o banjama („Službeni glasnik RS”, br. 80/92 i 67/93 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16 /11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE „SELTERS BANJE”

Član 1.

Utvrđuje se banjom područje „Selters Banja”, koje obuhvata deo naselja gradske opštine Mladenovac na teritoriji grada Beograda.

Član 2.

Područje „Selters Banje” – Mladenovac obuhvata prostor u ukupnoj površini od 2498 ha, čije granice čine katastarske parcele:

1) KO Mladenovac varoš: k.p. br. 2443/1, 2443/8, 2443/7, 2443/6, 2443/5, 2443/4, 2443/3, 2443/2, 2446, 2445/1, 2445/2, 2444, 2585, 2573, 2572, 2623, 2625/2, 2628/5, 2628/6, 2634, 2633, 2632/2, 2632/1, 2631, 2651/1, 2657, 2660, 2679/2, 2678, 2686, 2677, 2687, 2688, 2330, 2738/2, 2297/1, 2298, 2299, 2300, 2304/2, 2304/3, 2304/6, 2304/1, 2285/1, 2286, 2287, 2288, 2289, 2291, 5788/1, 2138, 2081/1, 1864/1, 1800, 1801, 1793, 1794, 1777, 1656, 5795, 5801, 5799, 5784, 4641, 4642, 4643, 4659, 4660, 4661/2, 5264/1, 5271, 5326, 5327, 5331, 5333/1, 5334, 5341/2, 5341/1, 5348/1, 5349, 5352/1, 5359, 5358, 5362, 5363, 5364, 5365, 5377/1, 5376/4, 5377/5, 5377/4, 5377/3, 5377/2, 5376/3, 5376/2, 5450/2, 5451/2, 5451/1, 5465, 5462, 5461, 5457, 5456, 5453/2, deo granice sa KO Međulužje, k.p. br. 5622/15, 5627/1, 5630/15, 5630/2, 5630/3, 5633/3, 5634/1, 5638/1, 5638/12, 5638/13, 5639, 5640, 5641/6, 5641/1, 5641/5 i deo granice sa KO Koraćica;

2) KO Koraćica: deo granice sa KO Međulužje, k.p. br. 3997/1 , 3996/3,3987/6, deo granice sa KO Pružatovac, k.p. br. 4385, 4395/1, 4395/4, 4391/8, 4391/7, 4993/3, 4993/2, 4993/1, 4995/4, 4976, 4977/1, 4978/2, 4978/1, 4979, 4980, 4971, 4970/2, 5082, 5133, 5102, 5101, k.p. br. 2979/3, 2979/4, 2979/1, 5080 put, 2955, 2950, 2949, 2948, 2947, 2343/1, 2345/2, 2349/4, 2349/5, 2349/3, 2349/2, 2349/1, 2349/7, 2349/8, 2349/9, 2317/3, 2312, 2311/2, 2311/1, 2302/2, 2291, 2280, 2130/2, 2130/1, 2129, 2128, 2127, 2121, 2122, 2123/1, 2116, 2115, 2110, 1733/4, 1733/3, 1736/2, 1736/1, 1742/2, 1745/1, 1745/2, 1744, 1764, 1763, 1762, 1753/4, 1753/7, 1753/6, 1755/5, 5062, 5067, 5064, 1326/1, 1327/5, 1323/2, 1335/1, 5062, 1340, 75, deo granice sa KO Amerić, granica sa KO Mala Vrbica, granica sa KO Rajkovac i deo granice sa KO Mladenovac varoš.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-883/2015

U Beogradu, 31. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar