Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju HACCP programa i ISO standarda za 2007. godinu

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UVOĐENjE I SERTIFIKACIJU HACCP PROGRAMA I ISO STANDARDA

ZA 2007. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju Programa analize rizika kontrolom kritičnih tačaka u proizvodnji (u daljem tekstu: HACCP program) i ISO standarda za 2007. godinu (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju privredna društva i preduzetnici (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji se bave proizvodnjom i prometom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, hrane za životinje, kao i sakupljanjem, preradom i uništavanjem otpadaka životinjskog porekla.

Član 3.

Podsticajna sredstva koriste se za uvođenje i sertifikaciju HACCP programa, HACCP programa integrisanog sa sistemom upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001/ISO 9001, odnosno HACCP programa integrisanog sa sistemom upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001/ISO 9001 i sistemom upravljanja zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001/ISO 14001.

Član 4.

Iznos podsticajnih sredstava utvrđuje se u odnosu na procenjenu vrednost projekta, i to za:

1) uvođenje i sertifikaciju HACCP programa;

2) sertifikaciju HACCP programa;

3) uvođenje i sertifikaciju HACCP programa integrisanog sa sistemom upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001/ISO 9001;

4) sertifikaciju HACCP programa integrisanog sa sistemom upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001/ISO 9001;

5) uvođenje i sertifikaciju HACCP programa integrisanog sa sistemom upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001/ISO 9001 i sistemom upravljanja zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001/ISO 14001;

6) sertifikaciju HACCP programa integrisanog sa sistemom upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001/ISO 9001 i sistemom upravljanja zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001/ISO 14001.

Visina iznosa podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana obračunava se u odnosu na procenjenu vrednost projekta, bez poreza na dodatu vrednost, s tim što taj iznos ne može biti veći od 60% procenjene vrednosti projekta, a najviše 500.000 dinara.

Član 5.

Sertifikat za HACCP program, odnosno HACCP program integrisan sa sistemom upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001/ISO 9001 i NASSR program integrisan sa sistemom upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001/ISO 9001 i sistemom upravljanja zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001/ ISO 14001 izdaju pravna lica koja su u skladu sa zakonom akreditovana za izdavanje ovih sertifikata i koja su registrovana u Registar privrednih subjekata za obavljanje odgovarajuće delatnosti.

Sertifikat iz stava 1. ovog člana mogu da izdaju i strana pravna lica koja su akreditovana za izdavanje ovih sertifikata od nadležnog organa zemlje u kojoj imaju sedište i koja imaju ogranak, odnosno predstavništvo na teritoriji Republike Srbije registrovan u registar u koji se upisuju privredi subjekti u skladu sa propisima Republike Srbije kojima se uređuje upis u taj registar.

Član 6.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) do 10. oktobra 2007. godine na Obrascu broj 1 Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju HACCP programa i ISO standarda za 2007. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se:

1) rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata podnosioca zahteva;

2) ugovor sa konsultantskom organzacijom (kada se traže sredstva za uvođenje HACCP programa samostalno ili integrisano sa SRPS ISO 9001, odnosno SRPS ISO 14001);

3) izveštaj konsultantske organizacije da je korisnik sredstava ispunio uslove za uvođenje HACCP programa;

4) ugovor sa sertifikacionom organizacijom;

5) bilans stanja za prethodnu godinu;

6) HACCP program sa utvrđenim rokovima za njegovu realizaciju, troškovima uvođenja programa i rokom za dobijanje sertifikata.

Član 7.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

U postupku razmatranja zahteva komisija proverava navode iz dokumentacije, utvrđuje ispunjenost uslova za uvođenje HACCP programa i vrši procenu vrednosti projekta.

Član 8.

O korišćenju podsticajnih sredstava korisnik sredstava zaključuje ugovor sa Ministarstvom.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana uređuju se međusobna prava i obaveze u pogledu aktivnosti za koje se odobravaju podsticajna sredstva, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, sredstva obezbeđenja plaćanja, način vršenja kontrole namenskog korišćenja sredstava, posledice nenamenskog korišćenja sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje podsticajnih sredstava.

Član 9.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Obrazac broj 1

ZAHTEV ZA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UVOĐENjE I SERTIFIKACIJU HACCP PROGRAMA I ISO STANDARDA ZA 2007. GODINU

I Podaci o korisniku sredstava

Naziv korisnika sredstava Oblik organizovanja Matični broj Broj tekućeg računa Poreski identifikacioni broj(PIB) Šifra delatnosti Sedište (adresa) korisnika sredstava Kontakt osoba i njena funkcija Broj telefona Broj faksa E-mail adresa Veb sajt

II Podaci o poslovnoj banci

Naziv poslovne banke Šifra poslovne banke Adresa poslovne banke Odgovorna lica upoznata su i saglasna sa dinamikom projekta i vremenskim rokom sertifikacije privrednog društva, infrastrukturalnim i tehničko – tehnološkim troškovima prilagođavanja privrednog društva, a menandžment privrednog društva nedvosmisleno je opredeljen za uvođenje sistema kvaliteta.

Datum i mesto Potpis podnosioca zahteva

__________________ MP ________________________

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju HACCP programa i ISO standarda za 2007. godinu sadržan je u čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Zakonska regulativa Evropske Unije, kao i kod većine zemalja u okruženju nalaže uvođenje NASSR programa kod svih subjekata koji se bave poslovanjem hrane i hranom za životinje.

S obzirom da naša zemlja ima sve pretpostavke za proizvodnju i izvoz kvalitetne i bezbedne hrane neophodno je da se u industriji hrane što pre pređe na razvoj sistema HACCP kao sveobuhvatnog koncepta obezbeđenja proizvodnje bezbedne hrane, odnosno njegovo uvođenje u praksu. Mnogi pogoni za proizvodnju hrane u svetu već su razvili i u praksi primenili NASSR koncept, bilo kao integrisani sistem sa sistemom upravljanja kvalitetom, odnosno sistemom upravljanja životnom sredinom (ISO 9001 odnosno ISO 14001) ili je NASSR uveden samostalno kao efikasan sistem za obezbeđenje ispravnosti prehrambenih proizvoda.

Cilj nam je da ovim programom podsticaja uključimo što veći broj subjekata u poslovanje sa hranom i hranom za životinje i da na taj način uhvatimo korak sa razvijenim svetom u pogledu ispunjavanja međunarodnih standarda u cilju povećanja konkurentnosti i podizanja kvaliteta i bezbednosti naših proizvoda, jer bez NASSR sistema naši subjekti, koji se bave proizvodnjom hrane i hrane za životinje neće biti u mogućnosti da izvoze hranu u zemlje gde je to zakonski regulisano.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju HACCP programa i ISO standarda za 2007. godinu.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom i prometom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, hrane za životinje kao i sakupljanjem, preradom i uništavanjem otpadaka životinjskog porekla.

Iznos podsticajnih sredstava zavisi od procenjene vrednosti projekta i to za: uvođenje i sertifikaciju NASSR programa, uvođenje i sertifikaciju NASSR programa integrisanog sa sistemom upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001/ISO 9001, uvođenje i sertifikaciju NASSR programa integrisanog sa sistemom upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001/ISO 9001 i sistemom upravljanja zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001/ISO 14001.

Sertifikat za HACCP program, odnosno HACCP program integrisan sa sistemom upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001/ISO 9001 i NASSR program integrisan sa sistemom upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001/ISO 9001 i sistemom upravljanja zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001/ ISO 14001 izdaju pravna lica koja su u skladu sa zakonom akreditovana za izdavanje ovih sertifikata i koja su upisana u Registar privrednih subjekata za obavljanje određene delatnosti.

Visina iznosa podsticajnih sredstava obračunava se procentualno u odnosu na vrednost procenjenog projekta bez poreza na dodatu vrednost.

Iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 60% procenjene vrednosti projekta, niti veći od 500.000 dinara.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede do 10. oktobra 2007. godine.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede, a uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava utvrđuju se ugovorom koji korisnik sredstava zaključuje sa Ministarstvom.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) u okviru razdela 15 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su budžetska sredstva u ukupnom iznosu od 12.505.000.000 dinara, od čega za Subvencije za unapređenje poljoprivrede u iznosu od 11.300.000.000 dinara.

U okviru Subvencija za unapređenje poljoprivrede predviđena su sredstva za podršku za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane u iznosu od 40.000.000 dinara, od čega za korišćenje podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju HACCP programa i ISO standarda u iznosu od 30.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar