Uredba o dopuni Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade

Ha osnovu člana 43. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik PC”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA VLADE

Član 1.

U Uredbi o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik PC”, br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08 i 98/12), u članu 14. posle stava 2. dodaju se novi st. 3-5. koji glase:

„Ako ministar bez portfelja rukovodi službom Vlade, kabinet ministra obrazuje se u okviru te službe kao posebna unutrašnja jedinica.

Ako ministar bez portfelja ne rukovodi službom Vlade, kabinet ministra obrazuje se kao samostalna služba čiji pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta donosi ministar bez portfelja uz saglasnost Vlade.

Opšte pravne, materijalno-finansijske, računovodstvene, informatičke i prateće pomoćno-tehničke poslove za potrebe kabineta ministra bez portfelja koji ne rukovodi službom Vlade obavlja Generalni sekretarijat Vlade.”

Dosadašnji st. 3-5. postaju st. 6-8.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8431/2013

U Beogradu, 3. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar