Uredba o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima

Na osnovu člana 158. stav 1. i člana 177. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 –ispravka) i člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

UREDBU

O OSNIVANjU SLUŽBE ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Služba za upravljanje kadrovima i propisuje njeno uređenje i delokrug.

Služba za upravljanje kadrovima je služba Vlade.

Delokrug Službe za upravljanje kadrovima

Član 2.

Služba za upravljanje kadrovima (u daljem tekstu: Služba) obavlja sledeće stručne poslove vezane za upravljanje kadrovima u ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga (u daljem tekstu: organi):

1) oglašava interne i javne konkurse za popunjavanje položaja i izvršilačkih radnih mesta u organima i stara se o pravilnom sprovođenju konkursa;

2) priprema za Vladu predlog kadrovskog plana organa i stara se o pravilnom sprovođenju donesenog kadrovskog plana;

3) stara se o usklađenom preuređenju državne uprave, što uključuje razvoj službeničkog sistema, iniciranje donošenja propisa kojima se uređuje radnopravni položaj državnih službenika i nameštenika i učestvovanje u njihovoj pripremi;

4) daje mišljenja o pravilnicima o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u organima;

5) pruža stručnu pomoć organima u vezi sa upravljanjem kadrovima i unutrašnjim uređenjem;

6) vodi Centralnu kadrovsku evidenciju o državnim službenicima i nameštenicima u organima;

7) vodi evidenciju internog tržišta rada u organima, pomaže državnim službenicima u vezi s njihovim premeštajem i radom u projektnim grupama i pomaže organima u rešavanju kadrovskih potreba;

8) priprema za Vladu predlog programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika i organizuje stručno usavršavanje saglasno donesenom programu;

9) obavlja stručno-tehničke i administrativne poslove za Visoki službeniči savet i Žalbenu komisiju Vlade i stara se o uslovima i sredstvima za njihov rad.

Služba oglašava interne i javne konkurse za popunjavanje položaja u Republičkom javnom pravobranilaštvu, stara se o pravilnom sprovođenju konkursa i daje mišljenje o Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Republičkom javnom pravobranilaštvu.

Služba obavlja i druge poslove značajne za upravljanje kadrovima koje joj poveri Vlada i poslove koji su određeni zakonom ili propisom Vlade.

Direktor Službe

Član 3.

Službom rukovodi direktor Službe, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade.

Direktor Službe je odgovoran Vladi i predsedniku Vlade.

Direktor Službe je državni službenik na položaju.

Pomoćnici direktora Službe

Član 4.

Direktor Službe ima pomoćnike, koje postavlja Vlada na pet godina, na njegov predlog.

Pomoćnici direktora Službe su državni službenici na položaju.

Postavljenje direktora Službe i njegovih pomoćnika

Član 5.

Vlada postavlja direktora Službe u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Vlada postavlja pomoćnike direktora Službe u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi.

Rok za donošenje pravilnika

Član 6.

Direktor Službe donosi Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi u roku od 30 dana od dana kada je postavljen za direktora.

Položaj direktora Službe i pomoćnika direktora do postavljenja državnih službenika

Član 7.

Dok se direktor Službe i pomoćnici direktora ne počnu postavljati kao državni službenici, direktor Službe i pomoćnici direktora radiće prema propisima koji budu važili na dan kada su postavljeni, uključujući i pravila za slučaj prestanka dužnosti.

Ako direktoru Službe ili pomoćniku direktora koji nije postavljen na položaj kao državni službenik prestane dužnost, novi direktor Službe ili pomoćnik direktora biće postavljen prema propisima koji su važili na dan kada je postavljen onaj kome je dužnost prestala.

Preuzimanje

Član 8.

Čim bude postavljen direktor Službe, Služba preuzima od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu zaposlene koji rade na poslovima iz njenog delokruga, odgovarajuću opremu i sredstva, evidencije, arhivu i predmete.

Služba će i do 1. jula 2006. godine pripremati uvođenje Centralne kadrovske evidencije, pružati stručno-tehničku pomoć Visokom službeničkom savetu i organizovati obuku zaposlenih za primenu Zakona o državnim službenicima.

Stupanje uredbe na snagu

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, izuzev odredaba člana 2, koje stupaju na snagu 1. jula 2006. godine.

05 broj

U Beogradu,

VLADA

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar