Uredba o osnivanju Službe Koordinacionog tela Saveta ministara i Vlade Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O OSNIVANjU SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA SAVETA MINISTARA I VLADE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Služba Koordinacionog tela Saveta ministara i Vlade za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa (u daljem tekstu: Služba Koordinacionog tela) i propisuje njeno uređenje i delokrug.

Služba Koordinacionog tela je služba Vlade.

Delokrug Službe Koordinacionog tela

Član 2.

Služba Koordinacionog tela obavlja stručne, administrativne, informatičke, finansijsko-materijalne, računovodstvene i prateće tehničke poslove za potrebe Koordinacionog tela Saveta ministara i Vlade za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa (u daljem tekstu: Koordinaciono telo).

Rukovođenje Službom Koordinacionog tela

Član 3.

Službom Koordinacionog tela rukovodi direktor Službe Koordinacionog tela.

Direktor Službe Koordinacionog tela odgovoran je za vođenje Službe Koordinacionog tela Vladi i predsedniku Vlade.

Direktor Službe Koordinacionog tela je državni službenik na položaju.

Rok za postavljenje direktora Službe Koordinacionog tela.

Rok za donošenje pravilnika

Član 4.

Vlada postavlja direktora Službe Koordinacionog tela u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Direktor Službe Koordinacionog tela donosi Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi Koordinacionog tela u roku od 30 dana od dana kada je postavljen za direktora.

Preuzimanje

Član 5.

Danom stupanja na snagu ove uredbe Služba Koordinacionog tela preuzima od Službe Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju zaposlene koji su radili za Koordinaciono telo i opremu i sredstva koja su bila korišćena za potrebe Koordinacionog tela dok nije stupila na snagu Uredba o osnivanju Službe Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, broj 77/05).

Položaj direktora Službe Koordinacionog tela

Član 6.

Dok se direktori Službe Koordinacionog tela ne počnu postavljati kao državni službenici, direktori Službe Koordinacionog tela radiće prema propisima koji budu važili na dan kada su postavljeni, uključujući i pravila za slučaj prestanka dužnosti.

Ako direktoru Službe Koordinacionog tela koji nije postavljen na položaj kao državni službenik prestane dužnost, novi direktor Službe Koordinacionog tela biće postavljen prema propisima koji su važili na dan kada je postavljen direktor kome je dužnost prestala.

Završna odredba

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7142 /2005

U Beogradu, 10. novembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK,Miroljub Labus

4100305.069.doc/34

Ostavite komentar