37. sednica Vlade Republike Srbije, 27. novembar 2008. godine

Na osnovu člana 130. stav 4. i člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZDRAVSTVENOG CENTRA GNjILANE

I

Razrešava se dr Milorad Todorović dužnosti vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Gnjilane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5067/2008

U Beogradu, 27. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. i člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNjILANE

I

Imenuje se dr Jelica Krčmarević, specijalista medicine rada, za direktora Zdravstvenog centra Gnjilane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5067/2008-1

U Beogradu, 27. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RC”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA SAVETA ZA PROMOCIJU SRBIJE

I

Imenuje se Veselin Jevrosimović, predsednik Kompanije „Com Trade Group”, za člana Saveta za promociju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5121/2008

U Beogradu, 27. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 12. i člana 20. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), a u vezi sa tačkom 11. Odluke o osnivanju Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 94/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE

I

U Upravni odbor Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije imenuju se:

1. za predsednika:

– prim. mr sci. med. dr Miljko Pejić, predstavnik Lekarske komore Srbije;

2. za članove:

1) dr Aleksandar Bogdanović, predstavnik Stomatološke komore Srbije;

2) mr ph. spec. Svetlana Stojkov Rudniki, predstavnik Farmaceutske komore Srbije;

3) mr sci. Tatjana Vodnik, predstavnik Komore biohemičara Srbije;

4) mr Spomenka Kalezić, predstavnik Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje;

5) mr sci. med. Vesna Horozović, predstavnik Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović-Batut”;

6) Zorica Pavlović, pomoćnik ministra zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5131/2008

U Beogradu, 27. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH MINERALNIH SIROVINA U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Zvonko Gulišija dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu, zbog imenovanja za direktora Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu.

II

Imenuje se dr Zoran Janjušević, viši naučni saradnik u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5130/2008

U Beogradu, 27. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu tačke 5. stav 4. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 95/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Stručnoj grupi Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. dr Tanja Miščević, predsednik;

2. dr Milica Delević, član;

3. Radojko Bogojević, član;

4. dr Slobodan Ilić, član;

5. mr Janko Guzijan, član;

6. Predrag Petronijević, član;

7. dr Miladin Avramov, član;

8. Zora Simović, član;

9. Milenko Cvetinović, član;

10. Dušan Proroković, član;

11. mr Dragutin Radosavljević, član;

12. Branka Totić, član;

13. prof. dr Dragan Vukmirović, član;

14. Mirjana Orašanin, član;

15. Vlajko Senić, član;

16. Gordana Lazarević, član;

17. prof. Milan Brdar, član;

18. dr sci. med. Nevena Karanović, član;

19. Aleksandra Branković, član;

20. Jasna Matić, član;

21. Vladimir Ilić, član;

22. Luka Andrić, član;

23. Danilo Golubović, član;

24. Miodrag Jocić, član;

25. Ljiljana Lučić, član;

26. Snežana Malović, član;

27. dr Uranija Kozmidis Luburić, član;

28. Mirjana Jovanović, član;

29. mr Srđan Majstorović, član;

30. Ivana Stefanović, član;

31. Bojan Đurić, član;

32. dr Zoran Jeftić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5048/2008-1

U Beogradu, 27. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 5. stav 4. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 95/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

U Stručnu grupi Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Milica Delević, direktor Kancelarije za evropske integracije;

2. za članove:

1) dr Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) mr Janko Guzijan, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

3) Predrag Petronijević, direktor Uprave carina u Ministarstvu finansija;

4) dr Miladin Avramov, državni sekretar u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja;

5) Branka Totić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu;

6) prof. dr Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku;

7) Gordana Lazarević, pomoćnik ministra finansija;

8) dr sci. med. Nevena Karanović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja;

9) Ljiljana Lučić, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike;

10) dr Zoran Jeftić, državni sekretar u Ministarstvu odbrane;

11) mr Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije;

12) Ljubiša Dimitrijević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine i usluga;

13) Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde;

14) prof. dr Miloš Nedeljković, državni sekretar u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj;

15) dr Mirjana Milošević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

16) Nadica Momirov, državni sekretar u Ministarstvu kulture;

17) dr Tinde Kovač Cerović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete;

18) Nebojša Ćirić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

19) Vesna Arsić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

20) Vesna Kovač, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

21) Marko Karadžić, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava;

22) Boris Barjaktarović, državni sekretar u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo;

23) Ivana Kovačević, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta;

24) Dušan Mrakić, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike;

25) Dragan Marković, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

26) prim. dr Predrag Tojić, državni sekretar u Ministarstvu za dijasporu;

27) Dragan Čurović, državni sekretar u Ministarstvu vera;

28) prof. dr Aleksandar Cvetanović, državni sekretar u Ministarstvu za infrastrukturu;

29) Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju;

30) Edib Dedeić, državni sekretar u Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5048/2008-2

U Beogradu, 27. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS, broj 95/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u podgrupama Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. U Podgrupi za kretanje roba:

1) Jasna Matić, predsednik;

2) Borislava Jakšić, zamenik predsednika;

3) Kosa Rašković, sekretar;

4) Tanja Petrović, zamenik sekretara.

2. U Podgrupi za kretanje radnika:

1) Vladimir Ilić, predsednik;

2) Radmila Bukumirić Katić, zamenik predsednika;

3) Jadranka Bubalo, sekretar.

3. U Podgrupi za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga:

1) dr Slobodan Ilić, predsednik;

2) Igor Momčilović, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar.

4. U Podgrupi za slobodno kretanje kapitala:

1) dr Slobodan Ilić, predsednik;

2) dr Zoran Ćirović, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Mladen Lazić, zamenik sekretara.

5. U Podgrupi za javne nabavke:

1) dr Slobodan Ilić, predsednik;

2) Živana Bogatinčević, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Snežana Konjević, zamenik sekretara.

6. U Podgrupi za pravo privrednih društava:

1) Luka Andrić, predsednik;

2) Mira Prokopijević, zamenik predsednika;

3) Biljana Stavrić, sekretar;

4) Gordana Stefanović, zamenik sekretara.

7. U Podgrupi za pravo intelektualne svojine:

1) Branka Totić, predsednik;

2) Miodrag Marković, zamenik predsednika;

3) Branka Bilen Katić, sekretar;

4) Mirela Bošković, zamenik sekretara.

8. U Podgrupi za konkurenciju:

1) Zora Simović, predsednik;

2) Dragan Penezić, zamenik predsednika;

3) Ivana Stanković, sekretar;

4) Dušica Đorđević, zamenik sekretara.

9. U Podgrupi za finansijske usluge:

1) dr Slobodan Ilić, predsednik;

2) mr Zorica Dunović, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Tanja Dlesk, zamenik sekretara.

10. U Podgrupi za informaciono društvo i medije:

1) Ivana Stefanović, predsednik;

2) Dragan Janjić, zamenik predsednika;

3) Marija Ćosić, sekretar;

4) Marija Gaćeša, zamenik sekretara.

11. U Podgrupi za poljoprivredu i ruralni razvoj:

1) Danilo Golubović, predsednik;

2) Ljubiša Dimitrijević, zamenik predsednika;

3) Milanka Davidović, sekretar;

4) Vanja Čabak, zamenik sekretara.

12. U Podgrupi za bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja:

1) Danilo Golubović, predsednik;

2) Miroslav Marinković, zamenik predsednika;

3) Milanka Davidović, sekretar;

4) Siniša Kotur, zamenik sekretara.

13. U Podgrupi za ribarstvo:

1) Danilo Golubović, predsednik;

2) Božidarka Banović, zamenik predsednika;

3) Milanka Davidović, sekretar;

4) Miloš Milovanović, zamenik sekretara.

14. U Podgrupi za saobraćaj:

1) Miodrag Jocić, predsednik;

2) Zorica Đerić Stojičić, zamenik predsednika;

3) Jasmina Simić, sekretar;

4) Jasmina Radonjić, zamenik sekretara.

15. U Podgrupi za energetiku:

1) prof. dr Vladan Karamarković, zamenik predsednika;

2) Miroslav Kukobat, sekretar;

3) Olga Antić Miočinović, zamenik sekretara.

16. U Podgrupu za poreze:

1) mr Janko Guzijan, predsednik;

2) Nataša Kovačević, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Marina Ivanović, zamenik sekretara.

17. U Podgrupi za ekonomska i monetarna pitanja:

1) mr Janko Guzijan, predsednik;

2) Jelena Rančić, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Marinko Bošnjak, zamenik sekretara.

18. U Podgrupi za statistiku:

1) prof. dr Dragan Vukmirović, predsednik;

2) Ema Jovanović, zamenik predsednika;

3) Slavko Kapuran, sekretar;

4) Kristina Pavlović, zamenik sekretara.

19) U Podgrupi za socijalnu politiku:

1) Ljiljana Lučić, predsednik;

2) Snežana Bogdanović, zamenik predsednika;

3) Ivan Sekulović, sekretar;

4) Dragana Radovanović, zamenik sekretara.

20) U Podgrupi za zapošljavanje:

1) Vladimir Ilić, predsednik;

2) Radmila Bukumirić Katić, zamenik predsednika;

3) Tatjana Prijić, sekretar;

4) Lidija Radenović, zamenik sekretara.

21. U Podgrupi za preduzetništvo i industrijsku politiku:

1) Luka Andrić, predsednik;

2) Igor Brkanović, zamenik predsednika;

3) Dubravka Bucalović, sekretar;

4) Dejan Vukšić, zamenik sekretara.

22. U Podgrupi za transevropske mreže:

1) Miodrag Jocić, predsednik;

2) Zorica Đerić Stojičić, zamenik predsednika;

3) Jasmina Simić, sekretar;

4) Mirjana Jovanović, zamenik sekretara.

23. U Podgrupi za regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata:

1) dr Slobodan Ilić, predsednik;

2) Gordana Lazarević, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Svetlana Radosavljević, zamenik sekretara.

24. U Podgrupi za pravosuđe i osnovna prava:

1) Snežana Malović, predsednik;

2) Slobodan Homen, zamenik predsednika;

3) Ivana Marković, sekretar;

4) Milica Vlašić Koturović, zamenik sekretara.

25. U Podgrupi za pitanja pravde, slobode i bezbednosti:

1) Mirjana Orašanin, predsednik;

2) Dražen Maravić, zamenik predsednika;

3) Zorana Katić, sekretar;

4) Ljiljana Spasojević, zamenik sekretara.

26. U Podgrupi za nauku i istraživanje:

1) dr Uranija Kozmidis Luburić, predsednik;

2) dr Ratko Jankov, zamenik predsednika;

3) Vladimir Homan, sekretar;

4) Jovanka Gradinac, zamenik sekretara.

27. U Podgrupi za obrazovanje i kulturu:

1) Mirjana Jovanović, predsednik;

2) Vladana Jović, zamenik predsednika;

3) Ana Marjanović, sekretar;

4) Jelena Bogojević, zamenik sekretara.

28. U Podgrupi za životnu sredinu:

1) dr Miladin Avramov, predsednik;

2) Jelena Cvetković, zamenik predsednika;

3) Vesna Kahrimanović, sekretar;

4) Sandra Milićević Sperlić, zamenik sekretara.

29. U Podgrupi za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja:

1) Zora Simović, predsednik;

2) Dragan Penezić, zamenik predsednika;

3) Vesna Novaković, sekretar;

4) Željko Stojanović, zamenik sekretara.

30. U Podgrupi za carinsku uniju:

1) Predrag Petronijević, predsednik;

2) Vesna Hreljac Ivanović, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Nadica Pantović, zamenik sekretara.

31. U Podgrupi za ekonomske odnose sa inostranstvom:

1) Jasna Matić, predsednik;

2) Bojana Todorović, zamenik predsednika;

3) Snežana Zubić Petrović, sekretar;

4) Jovana Nikšić, zamenik sekretara.

32. U Podgrupi za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku:

1) Radojko Bogojević, predsednik;

2) dr Milica Delević, zamenik predsednika;

3) Zoran Kovačević, sekretar;

4) Ivana Radosavljević, zamenik sekretara.

33. U Podgrupi za finansijski nadzor:

1) mr Janko Guzijan, predsednik;

2) Goran Cvejić, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Slobodan Gavrović, zamenik sekretara.

34. U Podgrupi za finansijska i budžetska pitanja:

1) mr Janko Guzijan, predsednik;

2) Ivan Maričić, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Bratislava Ristić, zamenik sekretara.

35. U Podgrupi za institucije:

1) mr Srđan Majstorović, predsednik;

2) Dragana Radojičić, zamenik predsednika;

3) Branko Budimir, sekretar;

4) Jelena Stevanov, zamenik sekretara.

36. U Podgrupi za ostala pitanja:

1) mr Srđan Majstorović, predsednik;

2) Nebojša Lazarević, zamenik predsednika;

3) Mira Savić, sekretar;

4) Mihailo Udovički, zamenik sekretara.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5048/2008-3

U Beogradu, 27. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS, broj 95/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Za predsednike, zamenike predsednika, sekretare i zamenike sekretara podgrupa Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. U Podgrupu za kretanje roba imenuju se:

1) za predsednika:

– Vesna Arsić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2) za zamenika predsednika:

– Jelena Popović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

3) za sekretara:

– Kosa Rašković, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

4) za zamenika sekretara:

– Tanja Petrović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

2. U Podgrupu za kretanje radnika imenuju se:

1) za predsednika:

– Vesna Kovač, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2) za zamenika predsednika:

– Ljiljana Džuver, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

3) za sekretara:

– Jadranka Bubalo, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

3. U Podgrupu za slobodno kretanje kapitala imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika predsednika:

– dr Zoran Ćirović, pomoćnik ministra finansija;

3) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija;

4) za zamenika sekretara:

– Mladen Lazić, Ministarstvo finansija.

4. U Podgrupu za javne nabavke imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika predsednika:

– Živana Bogatinčević, Ministarstvo finansija;

3) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija;

4) za zamenika sekretara:

– Snežana Konjević, Ministarstvo finansija.

5. U Podgrupu za pravo privrednih društava imenuju se:

1) za predsednika:

– Nebojša Ćirić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2) za sekretara:

– Biljana Stavrić, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

3) za zamenika sekretara:

– Gordana Stefanović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

6. U Podgrupu za pravo intelektualne svojine imenuju se:

1) za predsednika:

– Branka Totić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu;

2) za sekretara:

– Branka Bilen Katić, Zavod za intelektualnu svojinu;

3) za zamenika sekretara:

– Mirela Bošković, Zavod za intelektualnu svojinu.

7. U Podgrupu za konkurenciju imenuju se:

1) za predsednika:

– Ljubiša Dimitrijević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine i usluga;

2) za zamenika predsednika:

– mr Dušan Protić, pomoćnik ministra trgovine i usluga;

3) za sekretara:

– Lucija Dujović, Ministarstvo trgovine i usluga;

4) za zamenika sekretara:

– Dobrosav Nikolić, Ministarstvo trgovine i usluga.

8. U Podgrupu za finansijske usluge imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika predsednika:

– mr Zorica Dunović, pomoćnik ministra finansija;

3) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija;

4) za zamenika sekretara:

– Tanja Dlesk, Ministarstvo finansija.

9. U Podgrupu za informaciono društvo i medije imenuju se:

1) za predsednika:

– Nadica Momirov, državni sekretar u Ministarstvu kulture;

2) za sekretara:

– Marija Ćosić, Ministarstvo kulture;

3) za zamenika sekretara:

– Tatjana Šarčević, Ministarstvo kulture.

10. U Podgrupu za poljoprivredu i ruralni razvoj imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Mirjana Milošević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

2) za zamenika predsednika:

– Miloš Milovanović, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

3) za sekretara:

– Milanka Davidović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

4) za zamenika sekretara:

– Tatjana Beuk Pirušić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

11. U Podgrupu za bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Mirjana Milošević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

2) za zamenika predsednika:

– Zoran Mićović, direktor Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

3) za sekretara:

– Milanka Davidović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

4) za zamenika sekretara:

– Zoran Lazarov, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

12. U Podgrupu za ribarstvo imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Mirjana Milošević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

2) za zamenika predsednika:

– Miloš Milovanović, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

3) za sekretara:

– Milanka Davidović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

4) za zamenika sekretara:

– Vanja Čabak, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

13. U Podgrupu za saobraćaj imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Aleksandar Cvetanović, državni sekretar u Ministarstvu za infrastrukturu;

2) za zamenika predsednika:

– Zorica Đerić Stojičić, pomoćnik ministra za infrastrukturu;

3) za sekretara:

– Jasmina Simić, Ministarstvo za infrastrukturu;

4) za zamenika sekretara:

– Jasmina Radonjić, Ministarstvo za infrastrukturu.

14. U Podgrupu za energetiku imenuju se:

1) za predsednika:

– Dušan Mrakić, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike;

2) za zamenika predsednika:

– prof. dr Vladan Karamarković, pomoćnik ministra rudarstva i energetike;

3) za sekretara:

– Predrag Grujičić, Ministarstvo rudarstva za energetike;

4) za zamenika sekretara:

– Olga Antić Miočinović, Ministarstvo rudarstva i energetike.

15. U Podgrupu za poreze imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Janko Guzijan, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika predsednika:

– Nataša Kovačević, pomoćnik ministra finansija;

3) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija;

4) za zamenika sekretara:

– Marina Ivanović, Ministarstvo finansija.

16. U Podgrupu za ekonomska i monetarna pitanja imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Janko Guzijan, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika predsednika:

– Jelena Rančić, pomoćnik ministra finansija;

3) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija;

4) za zamenika sekretara:

– Marinko Bošnjak, Ministarstvo finansija.

17. U Podgrupu za statistiku imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku;

2) za zamenika predsednika:

– Ema Jovanović, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku;

3) za sekretara;

– Slavko Kapuran, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku;

4) za zamenika sekretara:

– Kristina Pavlović, Republički zavod za statistiku.

18) U Podgrupu za socijalnu politiku imenuju se:

1) za predsednika:

– Ljiljana Lučić, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike;

2) za zamenika predsednika:

– Snežana Bogdanović, Ministarstvo rada i socijalne politike;

3) za sekretara:

– Ivan Sekulović, Ministarstvo rada i socijalne politike;

4) za zamenika sekretara:

– Dragana Radovanović, Ministarstvo rada i socijalne politike.

19) U Podgrupu za zapošljavanje imenuju se:

1) za predsednika:

– Vesna Kovač, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2) za zamenika predsednika:

– Ljiljana Džuver, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

3) za sekretara:

– Tatjana Prijić, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

4) za zamenika sekretara:

– Sanja Gavranović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

20. U Podgrupu za preduzetništvo i industrijsku politiku imenuju se:

1) za predsednika:

– Nebojša Ćirić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2) za zamenika predsednika:

– Igor Brkanović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

3) za sekretara:

– Dubravka Bucalović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

4) za zamenika sekretara:

– Dejan Vukšić, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

21. U Podgrupu za transevropske mreže imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Aleksandar Cvetanović, državni sekretar u Ministarstvu za infrastrukturu;

2) za zamenika predsednika:

– Zorica Đerić Stojičić, pomoćnik ministra za infrastrukturu;

3) za sekretara:

– Jasmina Simić, Ministarstvo za infrastrukturu;

4) za zamenika sekretara:

– Mirjana Jovanović, Ministarstvo za infrastrukturu.

22. U Podgrupu za regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika predsednika:

– Gordana Lazarević, pomoćnik ministra finansija;

3) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija;

4) za zamenika sekretara:

– Svetlana Radosavljević, Ministarstvo finansija.

23. U Podgrupu za pravosuđe i osnovna prava imenuju se:

1) za predsednika:

– Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde;

2) za zamenika predsednika:

– Dragana Lukić, pomoćnik ministra pravde;

3) za sekretara:

– Danica Stojanović, Ministarstvo pravde;

4) za zamenika sekretara:

– Milica Vlašić Koturović, Ministarstvo pravde.

24. U Podgrupu za pitanja pravde, slobode i bezbednosti imenuju se:

1) za predsednika:

– Dragan Marković, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

2) za zamenika predsednika:

– Dražen Maravić, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

3) za sekretara:

– Zorana Katić, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

4) za zamenika sekretara:

– Ljiljana Spasojević, Ministarstvo unutrašnjih poslova.

25. U Podgrupu za nauku i istraživanje imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Miloš Nedeljković, državni sekretar u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj;

2) za zamenika predsednika:

– prof. dr Viktor Nedović, pomoćnik ministra za nauku i tehnološki razvoj;

3) za sekretara:

– Jadranka Đuričić, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj;

4) za zamenika sekretara:

– Jovanka Gradinac, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj.

26. U Podgrupu za obrazovanje i kulturu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Tinde Kovač Cerović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete;

2) za zamenika predsednika:

– Vladana Jović, pomoćnik ministra prosvete;

3) za sekretara:

– Jelena Bogojević, Ministarstvo prosvete;

4) za zamenika sekretara:

– Jasmina Đelić, Ministarstvo prosvete.

27. U Podgrupu za životnu sredinu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Miladin Avramov, državni sekretar u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja;

2) za zamenika predsednika:

– Jelena Cvetković, pomoćnik ministra životne sredine i prostornog planiranja;

3) za sekretara:

– Vesna Kahrimanović, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja;

4) za zamenika sekretara:

– Sandra Milićević Sperlić, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja.

28. U Podgrupu za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja imenuju se:

1) za predsednika:

– Ljubiša Dimitrijević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine i usluga;

2) za zamenika predsednika:

– mr Ljiljana Stanković, pomoćnik ministra trgovine i usluga;

3) za sekretara:

– Dušica Đorđević, Ministarstvo trgovine i usluga;

4) za zamenika sekretara:

– Miljana Golubović, Ministarstvo trgovine i usluga.

29. U Podgrupu za carinsku uniju imenuju se:

1) za predsednika:

– Predrag Petronijević, direktor Uprave carina u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika predsednika:

– Vesna Hreljac Ivanović, pomoćnik ministra finansija;

3) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija;

4) za zamenika sekretara:

– Nadica Pantović, Ministarstvo finansija.

30. U Podgrupu za ekonomske odnose sa inostranstvom imenuju se:

1) za predsednika:

– Vesna Arsić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja ;

2) za zamenika predsednika:

– Bojana Todorović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

3) za sekretara:

– Snežana Zubić Petrović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

4) za zamenika sekretara:

– Jovana Nikšić, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

31. U Podgrupu za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku imenuju se:

1) za sekretara:

– Dejan Ralević, Ministarstvo spoljnih poslova;

2) za zamenika sekretara:

– Vlada Marić, Ministarstvo spoljnih poslova.

32. U Podgrupu za finansijski nadzor imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Janko Guzijan, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika predsednika:

– Goran Cvejić, pomoćnik ministra finansija;

3) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija;

4) za zamenika sekretara:

– Slobodan Gavrović, Ministarstvo finansija.

33. U Podgrupu za finansijska i budžetska pitanja imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Janko Guzijan, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika predsednika:

– Ivan Maričić, direktor Uprave za trezor u Ministarstvu finansija;

3) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija;

4) za zamenika sekretara:

– Bratislava Ristić, Ministarstvo finansija.

34. U Podgrupu za institucije imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije;

2) za zamenika predsednika:

– Dragana Radojičić, Kancelarija za evropske integracije;

3) za sekretara:

– Branko Budimir, Kancelarija za evropske integracije;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Stevanov, Kancelarija za evropske integracije.

35. U Podgrupu za ostala pitanja imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije;

2) za zamenika predsednika:

– Dragana Radojičić, Kancelarija za evropske integracije;

3) za sekretara:

– Aleksandra Sekulović, Kancelarija za evropske integracije;

4) za zamenika sekretara:

– Mihailo Udovički, Kancelarija za evropske integracije.

II

Ostali predsednici, zamenici predsednika, sekretari i zamenici sekretara podgrupa Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji biće imenovani posebnim rešenjem Vlade.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5048/2008-4

U Beogradu, 27. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 2. Odluke o osnivanju Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni glasnik RS”, broj 50/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I

Razrešava se Radojko Bogojević dužnosti člana Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

II

Imenuje se Stanimir Vukićević, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, za člana Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5157/2008

U Beogradu, 27. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE OPŠTINSKOG ORGANA ZA

PREKRŠAJE U VELIKOM GRADIŠTU

I

Dragani Stanojević prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Velikom Gradištu sa 28. novembrom 2008. godine, zbog nesavesnog i nestručnog vršenja dužnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5166/2008

U Beogradu, 27. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje aerodromom u Beogradu i obavljanje aerodromskih usluga („Službeni glasnik RS”, br. 129/04 i 73/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA AERODROM „NIKOLA TESLA”

I

Razrešava se Bojan Krišto dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5174/2008

U Beogradu, 27. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima („Službeni glasnik RS”, broj 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

„PUTEVI SRBIJE”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Putevi Srbije”:

1. Zoran Pešović, predsednik;

2. Petar Vlastelica, zamenik predsednika;

3. mr Jovan Nešović, član;

4. Golub Rajić, član;

5. Bogoljub Pejčić, član;

6. Milomir Šljivić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5193/2008

U Beogradu, 27. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima („Službeni glasnik RS”, broj 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

„PUTEVI SRBIJE”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Putevi Srbije” imenuju se:

1. za predsednika:

– mr Zoran Lilić, dipl. inž. tehnologije;

2. za zamenika predsednika:

– Branka Tmušić Stojanović, dipl. inž. arhitekture, direktor „Archicon” d.o.o. Preduzeće za planiranje, projektovanje i konsalting;

3. za članove:

1) Boban Lepojević, dipl. ekonomista, generalni direktor „Milan Toplica” a.d. Tulare;

2) Svetlana Jevđović Matić, dipl. inž. arhitekture, pomoćnik gradonačelnika grada Užica za oblast urbanizma, planiranja i zaštitu životne sredine;

3) Dragica Tošić, ekonomista, zamenik direktora JP Direkcija za izgradnju opštine Paraćin;

4) Zoran Tomić, dipl. ekonomista, direktor JP „Grad”, Loznica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5193/2008-1

U Beogradu, 27. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 78/04 i 19/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ŽELEZNICE SRBIJE”

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Železnice Srbije”:

1. mr Miroslav Jeremić;

2. Vukomir Mitrović;

3. Milan Cvejić;

4. Milan Vlasinić;

5. Miroslav Vuković;

6. prof. dr Duško Bajin.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5194/2008

U Beogradu, 27. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 78/04 i 19/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ŽELEZNICE SRBIJE”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Železnice Srbije” imenuju se za članove:

1) Slobodan Radosavljević, dipl. politikolog, direktor Preduzeća „Beotesting”, d.o.o., Beograd;

2) dr Marko Blagojević, dipl. inž. mašinstva, direktor Uprave za investicije Sekretarijata za finansije grada Beograda;

3) Vukomir Mitrović, dipl. hemičar, vlasnik firme „L-stil” d.o.o., Kraljevo;

4) Milan Cvejić, inženjer na održavanju za kontaktnu mrežu u JP „Železnice Srbije”;

5) Milan Vlasinić, dipl. inž. građevine, vodeći projektant u Saobraćajnom institutu CIP, Beograd;

6) prof. dr Nebojša Janićijević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5194/2008-1

U Beogradu, 27. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Saveta za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 14/02, 42/05 i 52/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA SAVETA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za evropske integracije:

1. Vojislav Koštunica, predsednik;

2. Božidar Đelić, zamenik predsednika;

3. Vuk Jeremić, član;

4. Dragan Jočić, član;

5. Dragan Šutanovac, član;

6. Mirko Cvetković, član;

7. Dušan Petrović, član;

8. Milan Marković, član;

9. Slobodan Milosavljević, član;

10. Mlađan Dinkić, član;

11. Aleksandar Popović, član;

12. Velimir Ilić, član;

13. Aleksandra Smiljanić, član;

14. Predrag Bubalo, član;

15. Rasim Ljajić, član;

16. Ana Pešikan, član;

17. Saša Dragin, član;

18. Zoran Lončar, član;

19. Snežana Samardžić Marković, član;

20. Vojislav Brajović, član;

21. Tomica Milosavljević, član;

22. Radomir Naumov, član;

23. Milica Čubrilo, član;

24. Slobodan Samardžić, član;

25. Dragan Đilas, član;

26. Tanja Miščević, član;

27. Miloš Jevtić, član;

28. Jovan Ratković, član;

29. Predrag Novikov, član;

30. Milica Delević, član;

31. Episkop bački Irinej (Bulović), član;

32. Ana Makanova Tomanova, član;

33. Miloš Bugarin, član;

34. Radmila Milivojević, član;

35. Nikola Hajdin, član;

36. Branko Kovačević, član;

37. Jovan Teokarević, član;

38. Jelica Minić, član;

39. Mihajlo Crnobrnja, član;

40. Sonja Liht, član;

41. Miljenko Dereta, član;

42. Živorad Kovačević, član;

43. Željko Ožegović, član;

44. Ljubisav Orbović, član;

45. Branislav Čanak, član;

46. Milica Uvalić, član;

47. Boško Mijatović, član;

48. Radmila Nakarada, član;

49. Ana Trbović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5209/2008

U Beogradu, 27. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Saveta za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 14/02, 42/05 i 52/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA SAVETA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

U Savet za evropske integracije imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Mirko Cvetković, predsednik Vlade;

2. za zamenika predsednika:

– mr Božidar Đelić, potpredsednik Vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj;

3. za članove:

1) Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade – zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova;

2) mr Mlađan Dinkić, potpredsednik Vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja;

3) dr Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade;

4) mr Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova;

5) Dragan Šutanovac, ministar odbrane;

6) dr Diana Dragutinović, ministar finansija;

7) Snežana Malović, ministar pravde;

8) dr Saša Dragin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

9) dr Petar Škundrić, ministar rudarstva i energetike;

10) Milutin Mrkonjić, ministar za infrastrukturu;

11) Milan Marković, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

12) dr Slobodan Milosavljević, ministar trgovine i usluga;

13) dr Žarko Obradović, ministar prosvete;

14) Snežana Samardžić Marković, ministar omladine i sporta;

15) prof. dr Tomica Milosavljević, ministar zdravlja;

16) mr Jasna Matić, ministar za telekomunikacije i informaciono društvo;

17) Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike;

18) Oliver Dulić, ministar životne sredine i prostornog planiranja;

19) Nebojša Bradić, ministar kulture;

20) mr Verica Kalanović, ministar za Nacionalni investicioni plan;

21) Goran Bogdanović, ministar za Kosovo i Metohiju;

22) prof. dr Bogoljub Šijaković, ministar vera;

23) mr Srđan Srećković, ministar za dijasporu;

24) mr Svetozar Čiplić, ministar za ljudska i manjinska prava;

25) dr Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja;

26) dr Milica Delević, direktor Kancelarije za evropske integracije;

27) Laslo Varga, predsednik Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije;

28) Jovan Ratković, savetnik predsednika Republike;

29) Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove Izvršnog veća Autonomne pokrajine Vojvodine;

30) Marina Jovićević, nacionalni koordinator Regionalnog saveta za saradnju, direktor Direkcije za regionalne inicijative Ministarstva spoljnih poslova;

31) Episkop braničevski Ignjatije;

32) Koordinator nacionalnih saveta nacionalnih manjina;

33) Miloš Bugarin, predsednik Privredne komore Srbije;

34) akademik Nikola Hajdin, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti;

35) dr Branko Kovačević, rektor Univerziteta u Beogradu;

36) dr Radmila Marinković Nedučin, rektor Univerziteta u Novom Sadu;

37) dr Radoslav Bubanja, rektor Univerziteta u Nišu;

38) dr Radovan Vukadinović, Pravni fakultet u Kragujevcu;

39) dr Jovan Teokarević, Fakultet političkih nauka u Beogradu;

40) dr Tanja Miščević, Fakultet političkih nauka u Beogradu;

41) dr Mihajlo Crnobrnja, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Beograd;

42) Sonja Liht, Beogradski fond za političku izuzetnost;

43) Miljenko Dereta, Građanske inicijative;

44) Živorad Kovačević, Evropski pokret u Srbiji;

45) Ivan Vejvoda, Balkanski fond za demokratiju;

46) dr Goran Svilanović, koordinator za ekonomiju i životnu sredinu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju;

47) Nenad Milenković, predsednik Stalne konferencije gradova i opština;

48) Miodrag Shrestha, izvršni direktor Grupe 484;

49) Đorđe Vukadinović, Nova srpska politička misao;

50) dr Milan Parivodić, advokat;

51) Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije;

52) Branislav Čanak, predsednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost;

53) Stevan Avramović, predsednik Unije poslodavaca Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5210/2008

U Beogradu, 27. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar