Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila

Na osnovu člana 35. stav 3. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 3/96-ispravka, 54/96, 32/97 i 101/05-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SLUŽBENIH VOZILA

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila („Službeni glasnik RS”, br. 112/08 i 117/08), u članu 6. tačka 1) posle reči: „predsednik Vrhovnog suda Srbije,” dodaju se reči: „predsednik Višeg trgovinskog suda,”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5056/2008-5

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar