Uredba o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene dela industrijske zone sektor severoistok u Smederevu

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DELA INDUSTRIJSKE ZONE SEKTOR SEVEROISTOK U SMEDEREVU

Član 1.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene dela industrijske zone sektor severoistok u Smederevu („Službeni glasnik RSˮ, broj 68/10).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj:

U Beogradu, 25. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar