Uredba o premiji za proizvodnju merkantilne soje za 2004. godinu

Na osnovu člana 90. Ustava Republike Srbije a u vezi sa čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O PREMIJI ZA PROIZVODNjU MERKANTILNE SOJE

ZA 2004. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja premije za proizvodnju merkantilne soje za 2004. godinu (u daljem tekstu: premija).

Član 2.

Preduzeća, zemljoradničke zadruge, naučnoistraživačke organizacije, poljoprivredna gazdinstva sa svojstvom pravnog lica i zemljoradnici koji se bave proizvodnjom merkantilne soje (u daljem tekstu: korisnici premije) imaju pravo na premiju u iznosu od 2,00 dinara po kilogramu ugovorene i isporučene merkantilne soje.

Premiju iz stava 1. ovog člana korisnici premije ostvaruju preko prerađivača merkantilne soje u Republici Srbiji (u daljem tekstu: uljare).

Član 3.

Korisnici premije imaju pravo na korišćenje dela premije pre završetka procesa proizvodnje u vidu avansa.

Visina avansa iznosi 1.000 dinara po hektaru ugovorene i odnegovane merkantilne soje.

Član 4.

Zahtev za korišćenje avansa iz člana 3. ove uredbe uljara sa kojom je proizvodnja ugovorena podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) do 30. juna 2004. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana uljara podnosi:

1) zapisnik republičke poljoprivredne inspekcije ili područne poljoprivredne službe o odnegovanim površinama pod merkantilnom sojom – ako sama proizvodi merkantilnu soju,

2) zaključene ugovore sa zemljoradnicima sa površinom na kojoj će ti zemljoradnici zasejati i proizvesti merkantilnu soju, koji sadrži cenu, rok i način isplate; spisak zemljoradnika sa adresom, brojem telefona, jedinstvenim matičnim brojem, nazivom katastarske opštine, brojem katastarskih parcela na kojima će se zasejati merkantilna soja i broj tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata premije i

3) ugovore sa preduzećima, preduzetnicima, zemljoradničkim zadrugama i poljoprivrednim gazdinstvima sa svojstvom pravnog lica (u daljem tekstu: organizatori proizvodnje merkantilne soje), zapisnik republičke poljoprivredne inspekcije ili područne poljoprivredne službe o odnegovanim površinama pod merkantilnom sojom i podatke iz stava 2. tačka 2. ovog člana – ako uljara ugovori sa tim subjektima proizvodnju merkantilne soje.

Ministarstvo isplaćuje avans po prijemu propisane dokumentacije.

Član 5.

Konačan iznos premije korisnici premije ostvaruju po isporuci ugovorenih količina.

Isplata premije iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu dokumentacije o isporučenim količinama zrna merkantilne soje.

Uz zahtev za isplatu konačnog iznosa premije uljara podnosi: potvrdu uljare o primljenim količinama merkantilne soje, potvrdu o ukupno isplaćenim sredstvima na ime avansa za 2004. godinu, zapisnik republičke poljoprivredne inspekcije o primljenim količinama merkantilne soje i konačan obračun uljare overen od strane republičke poljoprivredne inspekcije.

Ministarstvo isplaćuje konačan iznos premije po prijemu, odnosno prihvatanju konačnog obračuna od strane korisnika premije.

Član 6.

Korisnik premije, je dužan da ostvareni prinos zrna merkantilne soje na ugovorenim površinama isporuči uljari sa kojom je ugovorio proizvodnju.

U slučaju da korisnik premije ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana dužan je da primljena sredstva po osnovu avansa u iznosu navedenom u potvrdi iz člana 5. stav 3. ove uredbe vrati najkasnije do 31. oktobra 2004. godine.

Član 7.

Ako korisnik premije isporuči količinu zrna merkantilne soje čija je vrednost manja od visine primljenog avansa iz člana 3. ove uredbe i Uredbe o premiji za proizvodnju merkantilne soje za period januar-mart 2004. godine, dužan je da nastalu razliku po konačnom obračunu, između primljenog avansa i vrednosti isporučene merkantilne soje, vrati najkasnije do 31. oktobra 2004. godine.

Član 8.

Uljare i organizatori proizvodnje merkantilne soje dužni su da sredstva ostvarena po osnovu avansa, odnosno konačnog iznosa premije, isplate korisnicima premije u roku od tri dana od dana naplate tih sredstava.

Član 9.

Novčanom kaznom od 150.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne postupi u skladu sa članom 2. stav 2. ove uredbe;

2) ostvareni prinos merkantilne soje na ugovorenim površinama ne isporuči uljari sa kojom je ugovorio proizvodnju (član 6. stav 1. uredbe);

3) u roku iz člana 8. ove uredbe ostvarena sredstva ne doznači zemljoradniku.

Novčanom kaznom od 8.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 10.

Novčanom kaznom od 80.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

1) ne postupi u skladu sa članom 2. stav 2. ove uredbe;

2) ostvareni prinos merkantilne soje na ugovorenim površinama ne isporuči uljari sa kojom je ugovorio proizvodnju (član 6. stav 1. uredbe);

3) u roku iz člana 8. ove uredbe ostvarena sredstva ne doznači zemljoradniku.

Član 11.

Novčanom kaznom od 8.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj zemljoradnik ako:

1) ne postupi u skladu sa članom 2. stav 2. ove uredbe;

2) ostvareni prinos merkantilne soje na ugovorenim površinama ne isporuči uljari sa kojom je ugovorio proizvodnju (član 6. stav 1. uredbe).

Član 12.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe obavlja Ministarstvo.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj

U Beogradu, 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe je sadržan u članu 90. Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 33/2004).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Ukupno potrebna sredstva za premiranje proizvodnje merkantilne soje u 2004. godini iznose 550.000.000,00 dinara. Proračun je izvršen na bazi prosečnog prinosa od 2.200 kilograma po hektaru odnosno planiranoj proizvodnji na 125.000 ha i ukupnoj proizvodnji od 275.000.000,00 kg merkantilne soje.

Gajenje soje zauzima značajno mesto u razvoju prehrambene industrije, pre svega zbog razvoja primarne stočarske proizvodnje, koja kao osnovu za ishranu koristi visoko proteinske sojine proizvode, kao i zbog sveznačajnije proizvodnje finalnih dijetetskih prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu.

Proizvodnja soje do 2002. godine odvijala se na površini od oko 100.000 ha sa prosečnom prozivodnjom od 250.000 tona zrna, odnosno oko 200.000 tona sojine sačme. Pri tome se godišnje uveze 100.000 – 150.000 tona sojine sačme.

Uvođenjem premije za soju od 4.000,00 dinara po hektaru zasejane i odnegovane površine u 2003. godini, površine pod ovom kulturom su povećane na 137.000 hektara.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom predviđeno je da preduzeća, zemljoradničke zadruge, naučnoistraživačke organizacije, poljoprivredna gazdinstva sa svojstvom pravnog lica i zemljoradnici koji se bave proizvodnjom merkantilne soje imaju pravo na premiju u iznosu od 2,00 dinara po kilogramu ugovorene i isporučene merkantilne soje.

Premija se ostvaruje preko prerađivača soje u Republici Srbiji.

Visina avansa iznosi 1.000,00 dinara po hektaru ugovorene i odnegovane merkantilne soje.

Zahtev za korišćenje avansa podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede do 30. juna 2004. godine.

IV POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Predviđeni iznos premije za proizvodnju merkantilne soje i procenjena proizvodnja zahtevaju obezbeđenje ukupnih sredstava za premiju u Budžetu Republike Srbije od 550.000.000,00 dinara.

Navedena sredstva obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu član 7. razdeo 17, ekonomska fukcija 420, ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – subvencije za mleko i industrijsko bilje u iznosu od 550.000.000,00.

V STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar