Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Jerma”

Na osnovu člana 41a stav 2. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE

„JERMA”

Član 1.

Područje Jerme, nalazi se između planinskih masiva Grebena i Vlaške planine u jugoistočnom delu Srbije i proglašava se zaštićenim područjem I kategorije, od međunarodnog, nacionalnog i izuzetnog značaja, kao Specijalni rezervat prirode „Jerma” (u daljem tekstu: Specijalni rezervat prirode „Jerma”).

Član 2.

Specijalni rezervat prirode „Jerma” stavlja se pod zaštitu radi očuvanja: geoloških, geomorfoloških, bioloških i istorijskih vrednosti, reljefa kanjona Jerme sa Grebenom i Vlaškom planinom strmih padina i brojnim speleološkim objektima gde se izdvajaju pećina Vetrena dupka sa kanalima od 4.000 m i jama Pešterica duboka 160 m, klisure Jerme sa impozantnim liticama i velikim brojem endemičnih, endemo-reliktnih, retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, 887 biljnih taksona sa najznačajnim endemo-reliktnim vrstama (Pančićev maklen, jorgovan i srpski zvončić), reliktnih, klimazonalih i zonalnih zajednica šuma, raznovrsnosti životinjskih vrsta – 25 vrsta sisara (slepi miševi, ris, vidra), 110 vrsta ptica od kojih su 98 gnezdarice (suri orao, riđi mišar, jarebica, buljina), 11 vrsta gmizavaca i vodozemaca (poskok, eskulapov smuk, šareni daždevnjak), devet vrsta riba (potočna mrena, dvoprugasta uklija), 181 vrste leptira (lastin repak, kraljevski plašt, mali pegavac) od nacionalnog i međunarodnog značaja i karakterističnih prirodnih predela, kulturnog, etnološkog i istorijskog nasleđa ovog jedinstvenog prostora.

Član 3.

Specijalni rezervat prirode „Jerma” nalazi se na teritoriji opštine Babušnica – KO Jasenov Del, opštine Dimitrovgrad – KO Vrapča, KO Dragovita, KO Iskrovci, KO Kusa Vrana, KO Petaćinci, KO Poganovo, KO Skrvenica, KO Trnski Odorovci i opštine Pirot – KO Vlasi, ukupne površine 6. 994, 4077 ha od čega je 3. 011, 3301 ha (43,05 %) u državnoj svojini, a 3. 983, 0776 ha (59,95 %) u privatnoj svojini.

Opis granice i grafički prikaz Specijalnog rezervata prirode „Jerma” dati su u Prilogu – Opis granice i grafički prikaz Specijalnog rezervata prirode „Jerma” , koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4.

Na području Specijalnog rezervata prirode „Jerma” utvrđuju se režimi I, II i III stepena:

U režimu zaštite I stepena, ukupne površine 943,1763 ha, odnosno (13,49 %) utvrđuju se dve zasebne celine:

,,Kanjon Jerme sa delovima Grebena i Vlaške planine”, površine 657,6461 ha;

,,Turka”, površine 285,5302 ha.

Na ovom području ističe se kompleks krečnjačkih litica, stena i kamenjara sa endemo-reliktnom florom, najznačajnim pticama gnezdaricama i sisarima od međunarodnog i nacionalnog značaja zaštite.

U režimu zaštite II stepena, ukupne površine 392,1093 ha, odnosno (5,60 %) utvrđuju se četiri zasebne celine:

1) ,,Plato Vlaške planine”, površine 129,1839 ha;

2) ,,Polidominantne šume Vlaške planine”, površine 203,9984 ha;

3) ,,Vlaško ždrelo”, površine 25,1664 ha;

4) ,,Dolina Jerme kod sela Petačinci”, površine 33,7606 ha.

Na ovom području ističe se plato Vlaške planine i Vlaško ždrelo kao posebna geomorfološka vrednost sa kompleksima planinskih pašnjaka, retke žbunaste vegetacije i faunom ptica.

Režim zaštite III stepena utrđuje se na površini od 5. 659, 1221 ha, odnosno (80,91 %) zaštićenog područja Specijalnog rezervata prirode „Jerma”.

Član 5.

Na području na kojem je utvrđen režim zaštite I stepena zabranjuje se korišćenje prirodnih resursa, izgradnja objekata i izvođenje bilo kakvih radova.

Na području na kojem je utvrđen režim zaštite I stepena ograničavaju se aktivnosti i radovi na:

1) naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa;

2) kontrolisanu posetu u obrazovne, rekreativne i opštekulturne svrhe;

3) sprovođenje zaštitnih, sanacionih i drugih neophodnih mera u slučaju požara, prirodnih nepogoda, udesa, rekonstrukcije, sanacija, bolesti i prenamnoženja nekih organizama, kao i održavanje postojećih objekata kao što su visokonaponski dalekovodi.

Član 6.

Na području na kojem je utvrđen režim zaštite II stepena mogu se vršiti upravljačke intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unapređenja zaštićenog područja, bez posledica po primarne vrednosti njihovih prirodnih staništa, populacija, ekosistema, obeležja predela i objekata geonasleđa, obavljati tradicionalne delatnosti i ograničeno koristiti prirodni resursi na održiv i strogo kontrolisan način.

Na području na kojem je utvrđen režim zaštite II stepena zabranjuje se:

1) svaka promena postojeće morfologije terena i izmena hidrodinamičkih karakteristika i režima Jerme i njenih pritoka, kao i svi drugi radovi i intervencije koje mogu uticati na izmenu hidrološkog režima podzemnih i površinskih voda i upotreba čamaca i drugih plovila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem;

2) izvođenje radova koji mogu dovesti do uništavanja ili oštećivanja objekata geonasleđa;

3)izvođenje radova koji mogu dovesti do uništavanja ili oštećivanja objekta manastira Svetog Jovan Bogoslova sagrađenog u XIV veku;

4) čista seča šuma koja nije planirana kao redovan vid obnavljanja šuma;

5) seča koja nije u skladu sa planovima gazdovanja šumama;

6) seča stabala zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta drveća;

7) paljenje vatre, osim na mestima određenim za tu namenu;

8) uništavanje, uznemiravanje, sakupljanje i preduzimanje drugih aktivnosti kojima bi se mogle ugroziti biljne i životinjske vrste i njihova staništa obuhvaćene nacionalnom i međunarodnom legislativom;

9) upotreba svih nedozvoljenih sredstava za lov ribe (kreč, eksploziv, struja, mreže);

10) privredni ribolov;

11) aktivnosti koje dovode do značajnog uznemiravanja ptica u periodu razmnožavanja;

12) uništavanje gnezda ptica;

13) formiranje mrciništa na području karstnih sedimenata zaštićenog područja;

14) postavljanje (ukucavanje) tabli i drugih obaveštenja na stablima;

15) slobodno ispuštanje otpadnih i zagađujućih voda u vodotoke;

16) promena namene vodnog zemljišta;

17) kaptiranje izvora, izgradnja hidrotehničkih objekata i regulacija vodotoka;

18) formiranje deponija.

Na prostoru režima zaštite II stepena ograničavaju se sledeće aktivnosti:

1) izvođenje hitnih i neophodnih sanacionih šumskih radova nakon akcidentnih situacija prilikom vetroloma, vetroizvala, požara, kalamiteta insekata, aktivnosti na uklanjanju alohtonih vrsta flore i faune;

2) sprovođenje aktivnosti u okviru naučno-istraživačkih radova i praćenje prirodnih procesa;

3) praćenje stanja flore i faune;

4) primena odgovarajućih bioloških mera protiv fitopatoloških i entomoloških oboljenja šuma;

5) izvođenje mera aktivne zaštite i unapređenja populacija retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta;

6) sprovođenje odgovarajućih mera protivpožarne i protiverozione zaštite;

7) uklanjanje niskog rastinja shodno orografiji terena radi omogućavanja nesmetanog prolaza duž postojećih staza za kretanje kroz zaštićeno područje;

8) rekreativni, naučno-istraživački i sanacioni ribolov;

9) sanitarni lov divljači i plansko regulisanje brojnosti populacija lovnih

vrsta;

10) gazdovanje šumama i šumskim zemljištem utvrđenim u planovima i osnovama gazdovanja šumama kojima se obezbeđuje umereno povećanje površina pod šumskim ekosistemima i poboljšanje njihovog sastava, strukture i zdravstvenog stanja, očuvanje raznovrsnosti i izvornosti drveća, žbunja i ostalih biljnih i životinjskih vrsta u šumskim sastojinama;

11) korišćenje postojećih površina pod šumskim i poljoprivrednim monokulturama;

12) primenu hemijskih sredstava na upotrebu veštačkih đubriva na obradivimpovršinama, a za hemijska sredstva za zaštitu bilja uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

Postojeći izgrađeni objekti energetskih i rudarskih subjekata i započeti radovi u režimu zaštite II stepena, koriste se u skladu sa zakonom.

Član 7.

U režimu zaštite III stepena mogu se vršiti upravljačke intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unapređenja zaštićenog područja, razvoj sela i unapređenje seoskih domaćinstava, uređenje objekata kulturno-istorijskog nasleđa i tradicionalnog graditeljstva, očuvanje tradicionalnih delatnosti lokalnog stanovništva, selektivno i ograničeno korišćenje prirodnih resursa i prostora uz potrebnu infrastrukturnu i drugu izgradnju.

Na prostoru režima zaštite III stepena zabranjuje se:

promena namene površina koja može imati uticaj na temeljne vrednosti zaštićenog područja;

pustošenje i krčenje šumskog kompleksa, kao i svaka neplanska seča i uništavanje;

uklanjanje autohtonih vrsta drveća i žbunja osim uzgojno-sanitarnih radova i aktivnosti na očuvanju lokaliteta sa reliktnom šumskom vegetacijom;

uništavanje, uznemiravanje, sakupljanje i preduzimanje drugih aktivnosti kojima bi se mogle ugroziti biljne i životinjske vrste i njihova staništa obuhvaćene nacionalnom i međunarodnom legislativom;

radovi kojima se mogu narušiti estetske i ambijentalne vrednosti zaštićenog područja i pogoršati karakteristike njegove primarne vrednosti;

6) izvođenje zemljanih, građevinskih i drugih radova kojima se može oštetiti ili ugroziti zaštićeno područje i njegova okolina;

7) izvođenje aktivnosti koje mogu dovesti do oštećenja ili degradacije objekata geonasleđa;

8) uzimanje fosilnih materijala sa geoloških profila.

Na prostoru režima zaštite III stepena ograničava se:

odlaganje otpada u granicama zaštićenog područja;

infrastrukturno opremanje i uređenje prostora za potrebe rekreacije i turizma, obrazovnog i naučnog rada, planinarskih aktivnosti i drugo;

uređenje i unapređenje ambijentalne raznovrsnosti predeonog lika i visokih kvaliteta elemenata životne sredine.

Član 8.

Specijalni rezervat prirode „Jerma” poverava se na upravljanje JP „Srbijašume” (u daljem tekstu: upravljač).

Član 9.

U obavljanju zakonom utvrđenih poslova upravljanja zaštićenim područjem, upravljač je ovlašćen i dužan naročito da: se stara o zaštićenom području na način koji omogućava da se u potpunosti sprovedu propisane mere i aktivnosti zaštite (režim zaštite) u cilju očuvanja i unapređenja zaštićenog područja, vrši obeležavanje zaštićenog područja, donese plan upravljanja, donese akt o unutrašnjem redu na prostoru zaštićenog područja, obezbeđuje čuvarsku službu, u slučaju nastalih promena koje mogu uništiti ili narušiti osnovnu vrednost zaštićenog područja obaveštava Zavod za zaštitu prirode Srbije, obezbeđuje uslove za sprovođenje naučno-istraživačkih, obrazovnih, informativno-propagandnih i drugih aktivnosti u skladu sa zakonom, obezbeđuje finansijska sredstva iz sopstvenih prihoda i iz naknada za korišćenje zaštićenog područja, kao i drugih izvora utvrđenih zakonom, obraća se nadležnim organima radi obezbeđivanja sredstava iz opštinskog i republičkog budžeta i drugih izvora prihoda.

Upravljač je dužan da izvrši upis delatnosti upravljanja zaštićenim područjem u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 10.

Očuvanje, unapređenje, održivo korišćenje i prikazivanje prirodnih i drugih vrednosti zaštićenog područja Specijalnog rezervata prirode „Jerma” sprovodi se prema planu upravljanja koji donosi upravljač na period od deset godina (u daljem tekstu: Plan upravljanja), sa sadržinom i na način propisan zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Plan upravljanja, između ostalog, sadrži i preventivne mere zaštite od požara u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu od požara i propisima donetim na osnovu tog zakona.

Plan upravljanja upravljač donosi i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) najkasnije u roku od 10 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U postupku davanja saglasnosti na Plan upravljanja, Ministarstvo pribavlja mišljenja ministarstava nadležnih za poslove nauke, prosvete, kulture, rudarstva i energetike, privrede, građevine, saobraćaja, prostornog planiranja, turizma i finansija.

Upravljač je dužan da jednom u tri godine analizira sprovođenje Plana upravljanja i ostvarene rezultate i po potrebi izvrši njegovu reviziju.

Do donošenja Plana upravljanja, upravljač vrši poslove na osnovu godišnjeg programa upravljanja koji donosi i dostavlja Ministarstvu na saglasnost u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Godišnji program upravljanja iz stava 6. ovog člana sadrži naročito: sažet prikaz prirodnih i drugih vrednosti zaštićenog područja, ciljeva zaštite i održivog korišćenja, mogućnosti i ograničenja za njihovo ostvarivanje; detaljan prikaz godišnjih zadataka na čuvanju, održavanju, unapređenju, prikazivanju i održivom korišćenju zaštićenog područja za potrebe nauke, obrazovanja, rekreacije i turizma i ukupnog socio-ekonomskog razvoja; prikaz konkretnih poslova na izradi i donošenju upravljačkih dokumenata, prvenstveno Plana upravljanja, akta o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi i akta o naknadi za korišćenje zaštićenog područja; prikaz zadataka na obeležavanju zaštićenog područja, zasnivanju informacionog sistema i protivpožarnoj zaštiti; prikaz subjekata i organizacionih i materijalnih uslova za izvršenja programa, visine i izvora potrebnih finansijskih sredstava.

Član 11.

Upravljač je dužan da obezbedi unutrašnji red i čuvanje zaštićenog područja u skladu sa pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi koji donosi, uz saglasnost Ministarstva u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U okviru sadržine propisane zakonom kojim se uređuje zaštita prirode, pravilnikom iz stava 1. ovog člana bliže se utvrđuju zabranjeni radovi i aktivnosti, kao i pravila i uslovi obavljanja radova i aktivnosti koji su dopušteni na području Specijalnog rezervata prirode „Jerma”.

Pravilnik iz stava 1. ovog člana se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 12.

Upravljač je dužan da na propisan način obeleži Specijalni rezervat prirode „Jerma” i njegove spoljne granice, najkasnije u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 13.

Upravljač je dužan da zasnuje digitalnu bazu podataka odnosno geografski informacioni sistem o prirodnim i stvorenim vrednosti, nepokretnostima, aktivnostima i drugim podacima od značaja za upravljanje Specijalnog rezervata prirode „Jerma”, u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 14.

Upravljač donosi i dostavlja Ministarstvu na saglasnost akt o naknadi za korišćenje zaštićenog područja u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 15.

Sredstva za sprovođenje Plana upravljanja, obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, od naknade za korišćenje zaštićenog područja, prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti upravljača i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 16.

Planovi uređenja prostora, šumske, lovne, poljoprivredne i druge osnove i programi koji obuhvataju zaštićeno područje Specijalni rezervat prirode „Jerma” usaglasiće se sa Prostornim planom Republike Srbije, Planom upravljanja i režimima zaštite utvrđenim ovom uredbom.

Član 17.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku

Republike Srbije”.

05 Broj ___________

U Beogradu, _________ godine

Predsednik

Vlada

Prilog

OPIS GRANICE I GRAFIČKI PRIKAZ

SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE

„JERMA”

Početna tačka granice SRP „Jerma” počinje u najsevernijoj tački, u KO Vlasi na četvoromeđi parcela 138, 861, 862 i 865. Od te četvoromeđe granica u pravcu jugoistoka prati severoistočne granice parcela 861, 859, 858, 857, 561, 563, 564 i 565, skreće na istok severnim granicama parcela 568, 569, 570, 571, 636/2 i 553 a zatim skreće na jug istočnim granicama parcela 553, 631, 632, 478, 475, 473, 636/2, 637 i 638 gde na tromeđi parcela 638, 639 i 789 preseca put, parcelu 789 na najkraći način i u pravcu istoka prati južnu granicu parcele 789 do raskrsnice, tj. do tromeđe parcela 789, 791 i 5389. Iz te tromeđe u pravcu tromeđe parcela 5389, 782 i 783 granica preseca put, parcelu 5389 i produžava u pravcu istoka severnim granicama parcela 782, 776, 752, 753, 756, 755 i 3263, skreće na jug i prati istočne granice parcela 3263, 3264, 3278, 3283, 3380, 3375, 3381, 3374, 3373 i 3372 gde iz najjužnije tačke parcele 3372 preseca put, parcelu 5390 u pravcu tromeđe parcela 5390, 3496 i 3497 i nastavlja severnim granicama parcela 3496 i 3502 do najjužnije tačke parcele 3502. Od te tačke granica preseca parcelu 5391 (put) u pravcu tromeđe parcela 5391, 3535 i 3533, prati severoistočne granice parcela 3535 i 3534 do tromeđe parcela 3534, 5381 i 5399 odakle preseca parcelu 5381 (reka Jerma) u pravcu tromeđe parcela 5381, 3672 i 5401 i nadalje prati severozapadnu granicu puta, parcela 5401 do tromeđe parcela 5401, 3667/1 i 3667/2. Od te tromeđe granica preseca parcelu 5401 u pravcu tromeđe parcela 5401, 3733 i 5409, produžava zapadnom granicom parcele 5409 (put), tako da put ostaje van režima zaštite, do tromeđe parcela 5409, 4590 i 4589, gde skreće na zapad i severnom granicom parcele 4589 stiže do tromeđe parcela 4589, 4619 i 5407 iz koje preseca parcelu 5407 u pravcu tromeđe parcela 5407, 4565 i 4570. Od te tromeđe granica nadalje do granice KO Vlasi i KO Poganovo, što je i granica opština Pirot i Dimitrovgrad, prati put Vlasi-Poganovo, parcelu 5407 po njenoj južnoj granici tako da je put van režima zaštite. U KO Poganovo granica u pravcu juga prati zapadnu granicu parcele 10854 do tromeđe parcela 10854, 1579 i 1580 odakle skreće na jugozapad istočnim granicama parcela 1579, 1578 i istočnom i južnom granicom parcele 1565 stiže do tromeđe parcela 1565, 1564 i 10868 gde preseca put, parcelu 10868 u pravcu tromeđe parcela 10868, 2329 i 2330 a zatim nastavlja istočnim granicama parcela 2330, 2331, 2339, 2334 i 2335 do tromeđe parcela 2374, 2402 i 10850/1. Iz te tromeđe granica preseca parcelu 10850/1 (Poganovska reka) u pravcu tromeđe parcela10850/1, 2430 i 2429, nastavlja istočnom granicom parcele 2429 i preseca put, parcelu 10869 u pravcu tromeđe parcela 10869, 2511 i 2428, produžava jugoistočnim granicama parcela 2428, 2427 i 2419 do tromeđe parcela 2419, 2426 i 10870 gde preseca 10870 u pravcu tromeđe parcela 10870, 2544 i 2543. Nadalje granica u pravcu juga prati istočne granice parcela 2544, 2548, 2551, 2553, 2555, 4016, 4015, 4012, 2568, 2570 i 2571 gde preseca parcelu 10871 u pravcu tromeđe parcela 10871, 3926 i 3927 i nastavlja severoistočnim granicama parcela 3926, 3925, 3924 i 3922 do tromeđe parcela 10875, 3922 i 3921 gde preseca parcelu 10875 u pravcu tromeđe parcela 10875, 10874 i 3893. Od te tromeđe granica prati severne granice parcela 3893, 3892 i 3891, skreće na jug i prati istočne granice parcela 3891, 3889, 3885, 3872, 3873, 3874, 6333, 6334, 6335, 6338, 6349, 6351, 6350 i 7309 do tromeđe parcela 7309, 7310 i 10873 gde preseca parcelu 10873 u pravcu tromeđe parcela 10873, 7304 i 7306. Od te tromeđe granica u pravcu jugoistoka prati severoistočne granica parcela 7306, 7307, 7517, 7519, 7518, 7526, 7527, 7539, 7537, 7536, 7544, 7554, 7560 i 7562 gde skreća na jug zapadnom granicom parcele 10872 do najjužnije tačke parcele 7553 gde preseca parcelu 10872 u pravcu tromeđe parcela 10872, 8177 i 10884 i nastavlja u pravcu juga zapadnom granicom parcele 10884 (put) tako da put ostaje van režima zaštite, do granice KO Poganovo i KO Dragovita. U KO Dragovita granica u pravcu juga prati istočne granice parcela 25, 24 i 23 do tromeđe parcela 23, 20 i 8240, preseca parcelu 8240 u pravcu tromeđe parcela 8240, 1167 i 1168, skreće na jugoistok severoistočnim granicama parcela 1167 i 1168 do tromeđe parcela 8240, 1168 i 1165 gde skreće ka jugu i prati zapadnu granicu parcele 1165 (put) tako da put ostaje van režima zaštite do tromeđe parcela 1165, 1272 i 8241. Iz te tromeđe granica preseca parcelu 8241 koju prati po severnoj granici do raskrsnice sa parcelom 8242 koju nadalje prati u pravcu juga njenom zapadnom granicom do sledeće raskrsnice, tj. do tromeđe parcela 8242, 8243 i 2283. Od te tromeđe granica nadalje prati zapadnu granicu parcele 8243 (put) tako da je van režima zaštite do sledeće raskrsnice tj. do tromeđe parcela 8243, 3946 i 8240 odakle nastavlja u pravcu juga zapadnom granicom parcele 8240 do tromeđe parcela 8240, 4490 i 8249 a zatim produžava zapadnom granicom parcele 8249 do najjužnije tačke parcele 4484 gde u pravcu najsevernije tačke parcele 6904 preseca parcelu 8254 čiju jugozapadnu granicu prati u pravcu jugoistoka do tromeđe parcela 8254, 7101 i 7102. Od te tromeđe granica skreće ka jugu i prati zapadnu granicu parcele 7102 do tromeđe parcela 7102, 7107 i 8256 gde preseca parcelu 8256 u pravcu tromeđe parcela 8256, 7123 i 7124, skreće ka jugoistoku i prati jugozapadnu granicu parcele 8256 do raskrsnice sa parcelom 8257 čijom zapadnom granicom produžava u pravcu juga do granice KO Dragovita i KO Skrvenica. U KO Skrvenica granica prati jugozapadnu granicu parcele 3956 i nastavlja severoistočnim granicama parcela 3979, 3980, 3921, 3920, 3919, 3918, 3907, 3906, 3905, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3840, 3841, 3842, 3845, 3846, 3847 i 3848 i stiže do granice KO Skrvenica i KO Vrapča koju prati u pravcu jugoistoka do najistočnije tačke parcele 4301 u KO Skrvenica odakle preseca parcelu 2627 u pravcu tromeđe parcela 2627, 1035 i 1034 u KO Vrapča. Od te tromeđe granica nadalje prati u pravcu jugoistoka jugozapadnu granicu parcele 1034 do tromeđe parcela 1034, 1045 i 2628, skreće na jug i prati zapadnu granicu parcele 2628 do tromeđe parcela 2628, 2182 i 2183, produžava istočnim granicama parcela 2183 i 2201, a zatim skreće na zapad prateći severnu granicu parcele 2631 do tromeđe parcela 2631, 2246 i 2248. Od te tromeđe granica preseca parcelu 2631 u pravcu tromeđe parcela 2631, 2283 i 2632 odakle granica nadalje do granice KO Vrapča i KO Petačinci prati severozapadnu granicu parcele 2632 tako da put ostaje van režima zaštite. U KO Petačinci granica prati put, parcelu 2416 po zapadnoj i severnoj granici, tako da je put van režima zaštite a do četvoromeđe parcela 2416, 1246, 1248 i 2414. Od te četvoromeđe granica nadalje prati zapadnu granicu parcele 2414 do tromeđe parcela 2414, 1290 i 1291 gde preseca parcelu 2414 u pravcu četvoromeđe parcela 2414, 2404, 2405 i 1386 i produžava jugoistočnom granicom parcele 1386 kojom izlazi na parcelu 2410, reka Jablanica, što je i državna granica sa Bugarskom koju nadalje prati u pravcu severozapada do granične tačke 227 tj. do tromeđe države Bugarske i parcela 2065 i 1835 u KO Petačinci. Odatle granica u pravcu severa prati zapadnu granicu parcele 1835, preseca parcelu 1944 u pravcu najjužnije tačke parcele 1852 odakle nastavlja istočnim a zatim i zapadnim granicama parcela 1944 i 1935, tako da ostaju van režima zaštite a do tromeđe parcela 1944, 1934 i 2411. Od te tromeđe granica u pravcu severa do granice sa KO Iskrovci prati put tj. istočnu granicu parcele 2411 tako da put ostaje van režima zaštite. U KO Iskrovci granica prati put, parcelu 3273 po njenoj istočnoj granici do raskrsnice tj. do tromeđe parcela 3273, 3271 i 3033, gde skreće na sever i prati istočnu granicu parcele 3271 do tromeđe parcela 3271, 1301 i 1289 odakle preseca parcelu 3271 u pravcu tromeđe parcela 3271, 919 i 920. Nadalje granica u pravcu zapada prati južne granice parcela 919, 917, 918, 915, 842, 843, 895, 903, 900, 898 i 901 iz čije najzapadnije tačke preseca parcelu 3268 u pravcu granice KO Iskrovci i KO Jasenov Del što je i granica opština Dimitrovgrad i Babušnica koju prati u pravcu jugozapada do tromeđe parcela 3268 u KO Iskrovci i 3925 i 1108 u KO Jasenov Del. U KO Jasenov Del granica u pravcu severozapada prati jugozapadnu granicu parcele 1108, skreće na sever i prati zapadne granice parcela 1111 i 1113, skreće ka zapadu i nastavlja južnim granicama parcela 1080, 1078, 1077, 1211, 1212, 1209, 1205, 1206, 1229, 1235, 1227 i 4621 do tromeđe parcela 4621, 1284 i 1281. Od te tromeđe granica u pravcu zapada prati severoistočnu i severnu granicu parcele 1281 i južnu granicu parcele 1298 do tromeđe parcela 1298, 1314 i 4620 odakle preseca 4620 (potok) u pravcu tromeđe parcela 4620, 2481 i 2489 a zatim produžava severnom granicom parcele 2489 i jugoistočnom granicom parcele 2533 do tromeđe parcela 2533, 2532 i 4609. Od te tromeđe u pravcu jugozapada granica prati jugoistočne granice parcela 2541 i 2542, skreće na zapad, prati severnu granicu parcele 4611 do tromeđe parcela 4611, 2006 i 2048 odakle nadalje prati južne granice parcela 2006, 1972, 1976, 1967, 1964, 1957, 1958, 2082 i 2083 a zatum skreće na severozapad prateći severoistočnu granicu parcele 4607 (put) tako da put ostaje van režima zaštite a do granice KO Jasenov Del i KO Zvonce koju prati do prelomne (granične) tačke 5 tj. do tromeđe parcela 48 u KO Jasenov Del i 3151/2 i 3159 u KO Zvonce. Od te prelomne tačke granica skreće na istok i prati desnu obalu Zvonačke reke tj. prati granicu KO Jasenov Del i Zvonce do prelomnih tačaka 6 i 7, skreće na severozapad, seče Zvonačku reku i dalje prateći granicu katastarskih opština stiže do tromeđe KO Jasenov Del, Zvonce i Trnski Odorovci kroz koju prolazi i nastavlja granicom KO Trnski Odorovci i Zvonce do tromeđe KO Trnski Odorovci, Zvonce i Našuškovica. Dalje nastavlja granicom KO Zvonce i KO Našuškovica do tromeđe parcela 396 u KO Zvonce i 3680 i 3671 u KO Našuškovica. U KO Našuškovica granica u pravcu severa prati zapadne granice parcela 3671 i 3669, prolazi kroz tromeđu katastarskih opština Našuškovica, Trnski Odorovci i Kusa Vrana, produžava granicom KO Kusa Vrana i KO Trnski Odorovci do tromeđe parcela 9019 i 3126 u KO Trnski Odorovci i 6191 u KO Kusa Vrana. Kroz KO Trnski Odorovci granica u pravcu severoistoka prati severozapadne granice parcela 3126, 3127, 3128, 3129, 3132, 3133, 3134, 3136, 2322, 2317, 2315, 2314, 2363, 2367, 2368, 2309, 2307, 2306, 2305, 2302, 2301, 2300, 2298, 2297, 2296, 2295, 2293, 2292 i 2287, skreće na istok severnim granicama parcela 2287, 2288, 2289, 2290 i 2291 a zatim skreće ka severu prateći zapadnu granicu parcele 9018 do tromeđe parcela 9018, 2225/1 i 2226 iz koje nadalje u pravcu severozapada prati jugozapadnu granicu parcele 2225/1 i južnu granicu parcele 9015 do tromeđe parcela 3193, 2223 i 9015. Iz te tromeđe granica preseca parcelu 9015 u pravcu tromeđe parcela 9015, 2199 i 2222 i u pravcu severozapada i zapada prati severoistočnu i severnu granicu parcele 9015 (put) tako da put ostaje van režima zaštite do granice KO Trnski Odorovci i KO Kusa Vrana. U KO Kusa Vrana granica u pravcu zapada i severozapada prati granicu parcele 6185 (put) tako da ostaje van režima zaštite do tromeđe parcela 6185, 4183 i 6196 gde skreće ka istoku prateći južni granicu parcele 6196 do najsevernije tačke parcele 4201 odakle preseca parcelu 6196 u pravcu tromeđe parcela 6196, 4163 i 4160 i nastavlja u pravcu severa zapadnim granicama parcela 4160, 4161, 4116, 4117, 4114, 4121, 4092, 4084, 4081 i 4080 do tromeđe parcela 4080, 4079 i 4073. Od te tromeđe granica u pravcu zapada prati južne granice parcela 4073, 4076, 4053, 4052, 4051, 4049, 4048, 4044 i 4032, skreće na sever prateći istočnu granicu parcele 6185 do tromeđe parcela 6185, 1283 i 1280 odakle istim pravcem nastavlja da prati zapadne granice parcela 1283, 866, 865, 879, 878, 890, 891, 892, 793 i 803 do tromeđe parcela 803, 894 i 6184. Od te tromeđe granica nadalje prati u pravcu severa istočnu granicu parcele 6184 do granice KO Kusa Vrana i KO Vlasi koju prati do tromeđe odeljenja 25/a i 26/a u GJ Vlaška planina i 59/1 u GJ Greben. U KO Vlasi granica u pravcu istoka seče parcelu 1850 prateći zapadnu granicu odeljenja 25/a a zatim i severne granice odeljenja 25/a, 23/a, 23/b i 21/a GJ Vlaška planina kojima stiže do granice parcela 1850 i 1799/1 koju nadalje prati u pravcu jugoistoka do tromeđe parcela 1850, 1799/1 i 1984. Od te tromeđe granica u pravcu severoistoka prati severozapadne granice parcela 1984, 1982, 1980, 1977, 1978, opt 1977, 1976, 1975, 1973, 1970, 1972, 1971, 1884, 1885, 1886, 1887 i 1888, skreće na sever zapadnom granicom parcele 1889 do tromeđe parcela 1889, 1881 i 5393, seče parcelu 5393 u pravcu tromeđe parcela 5393, 1743 i 1736/2. Iz te tromeđe granica u pravcu severoistoka prati severozapadne granice parcela 1736/2, 1721, 1727, 1728, 1733, 1698/1, 1700, 1701, 1691 i 1693, seče parcelu 5405 u pravcu tromeđe parcela 1641, 1642 i 5387. Od te tromeđe granica preseca parcelu 5387 (put) u pravcu tromeđe parcela 5387, 1652 i 1657 i odatle u pravcu severa prati zapadne granice parcela 1657, 1658, 1659, 1660/1, 1661, 1044, opet 1661 i 974, skreće ka istoku i prati severne granice parcela 973, 975, 976, 980, 981, 906/1, 890, 894, 896, 897, 898, 870, 860 i 861 kojom stiže do početne tačke opisa granica zaštićenog prirodnog dobra SRP „Jerma”.

REŽIM ZAŠTITE I STEPENA

Lokalitet „Kanjon Jerme sa delovima Grebena i Vlaške planine” obuhvata

površinu od 657,6461 ha (94,90% u državnoj svojini).

Granica režima prvog stepena zaštite „Kanjon Jerme sa delovima Grebena i Vlaške planine” započinje u najsevernijoj tački, na granici KO Kusa Vrana i KO Vlasi što je i granica opština Pirot i Dimitrovgrad, a na tromeđi odeljenja 17/a i 18/a u GJ Vlaška planina i 60/1 u GJ Greben. Od te tromeđe granica prati u pravcu jugoistoka granicu GJ Vlaška planina i GJ Greben tj. granicu KO Kusa Vrana i KO Vlasi, prolazi kroz tromeđu katastarskih opština Vlasi, Kusa Vrana i Trnski Odorovci i produžava granicom KO Vlasi i KO Trnski Odorovci do tromeđe KO Vlasi i parcela 105 i 115 u KO Trnski Odorovci gde skreće ka zapadu i kroz KO Trnski Odorovci prati severozapadnu granicu parcele 115, severnu granicu parcela 112 i 101 do granice KO Trnski Odorovci i KO Vlasi koju prati u pravcu severoistoka do tromeđe parcela 796 i 797 u KO Vlasi i 105 u KO Trnski Odorovci. U KO Vlasi granica prati severnu granicu parcele 797, skreće ka jugu, prati zapadne granice parcela 801, 800 i 799, skreće na istok i južnim granicama parcela 800, 801 i 797 stiže do granice KO Vlasi i KO Trnski Odorovci koju prati do tromeđe parcela 4270 u KO Vlasi 1 i 100 u KO Trnski Odorovci. Kroz KO Trnski Odorovci granica nastavlja u pravcu istoka severnim granicama parcela 1, 2 i 3 i iz najistočnije tačke parcele 3 preseca parcele 100 i 9002 u pravcu tromeđe parcela 36, 9002 i 100 odakle produžava južnim granicama parcela 100, 112 i 242 do reke Jerme tj. do tromeđe parcela 429, 430 i 8998. Od te tromeđe granica skreće na sever, prati reku Jermu, parcela 8998, do tačke iz koje najkraćim načinom preseca parcele 8998 i 9003, put Sukovo – Babušnica u pravcu tromeđe parcela 9003, 261 i 268. Iz te tromeđe granica prati severnu granicu parcele 261 a zatim skreće na jug i produžava zapadnim granicama parcela 268, 269 i 270 do granice KO Trnski Odorovci i KO Dragovita koju u pravcu severoistoka prati do prelomne tačke 11 tj. do tromeđe parcela 270 u KO Trnski Odorovci i 2382 i 2381 u KO Dragovita. Odatle granica skreće ka jugoistoku i prati južne granice parcela 2381, 2382, opet 2381, 2379 i 2380, skreće na jugozapad severozapadnom granicom parcele 2379 a zatim i jugozapadnim granicama parcela 2379, 2378, opet 2379 i 2376 koju prati u pravcu severoistoka do tromeđe parcela 2379, 2301 i 2381. Odatle granica u pravcu severa prati istočne granice parcela 2381, 2375, opet 2381, 2374, 2373, opet 2381, 2372, 2371 i 2370 kojom stiže do granice KO Dragovita i KO Poganovo i nju prati do tromeđe parcela 2363 u KO Dragovita i 4656 i 6015 (put) u KO Poganovo. Od te tromeđe granica prati jugozapadnu granicu puta, parcela 6015, do međe parcela 6015 i odeljenja 30/a u GJ Greben. Odatle granica preseca parcelu 4656 prateći severoistočne granice odeljenja GJ Greben 30/a, 30/c, 31/a, 34/a, 32/7. 32/d, 32/4 i opet 32/d i njome stiže do granice KO Poganovo i KO Trnski Odorovci koju prati do tromeđe katastarskih opština Poganovo, Trnski Odorovci i Vlasi. Od te tromeđe granica nastavlja u pravcu zapada granicom KO Trnski Odorovci i KO Vlasi do tromeđe parcela 116 u KO Trnski Odorovci i 5322 i 1850 u KO Vlasi a zatim skreće ka severu i prati severnu granicu parcele 1850 do međe odeljenja 13/b i 14/d u GJ Vlaška planina. Odatle granica seče parcelu 1850 i prati u pravcu zapada severnu granicu 13 odeljenja do 100 metara od granice sa GJ Greben gde skreće ka severu i u pojasu širine od 100 metara od granice GJ Greben i GJ Vlaška planina seče odeljenja 14/a, 15/a, 16/a i 17/a u GJ Vlaška planina čijom severnom granicom stiže do početne tačke opisa granica prvog stepena zaštite „Kanjon Jerme sa delovima Grebena i Vlaške planine”.

Lokalitet „Turka” obuhvata površinu od 285,5302 ha (98,66% u državnoj

svojini)

Granica režima prvog stepena zaštite Turka započinje u najsevernijoj tački na tromeđe parcela 307, 308 i 2200 u KO Iskrovci što je ujedno i prelomna tačka 10/1 na granici KO Iskrovci i KO Dragovita koju nadalje prati u pravcu jugoistika, prolazi kroz tromeđu katastarskih opština Iskrovci, Dragovita i Skrvenica i produžava granicom KO Iskrovci i KO Skrvenica do tromeđe parcela 4186, 4183 i 4193 u KO Skrvenica. Tu granica ulazi u KO Skrvenica, prati istočnu granicu parcele 4193 a zatim nastavlja granicom KO Iskrovci i KO Skrvenica do tromeđe parcela 2189 u KO Iskrovci i 4194 i 4198 u KO Skrvenica. Od te tromeđe granica prati istočnu a zatim i severozapadnu granicu parcele 4198 do četvoromeđe parcela 4198, 4039, 4040 i 4025 gde skreće ka severu, prati zapadnu a zatim i severnu granicu parcele 4025, produžava severnom granicom parcele 4026 i nakon nje nastavlja istočnom granicom parcele 4025 do već pomenute četvoromeđe parcela 4198, 4039, 4040 i 4025. Nadalje granica prati severnu granicu parcele 4198, istočnu granicu parcela 4206, 4198 i 4205 i stiže do granice KO Skrvenica i KO Vrapča koju u pravcu istoka prati do najzapadnije tačke parcele 4344, skreće ka severu i prati severne granice parcela 4344 4345 do tromeđe parcela 4344 i 4308 u KO Skrvenica i 2396 u KO Vrapča. U KO Vrapča granica prati istočnu granicu parcele 2396 do potoka Zli dol, skreće na zapad i seče parcelu 2396 tako što prati potok Zli dol, što je i granica odeljenja 43 i 45 u GJ Greben do tromeđe parcela 2330/2, 2331 i 2396 odakle produžava istočnom granicom parcela 2330/2 i 2396 sve do granice KO Vrapča i KO Petačinci. U KO Petačinci granica u pravcu juga prati istočnu granicu parcele 757, skreće ka istoku severnim granicama parcela 747, 748 i 749/2, nastavlja istočnom i južnom granicom parcele 749/1 a zatim skreće ka zapadu i prati južne granice parcela 749/2, 748, 757, 746 i opet 757 u pravcu severa zapadnom granicom kojom stiže do potoka Zli dol tj. do granice KO Petačinci i KO Iskrovci koju prati do tromeđe parcela 757 u KO Petačinci i 2608 i 2189 u KO Iskrovci. Od te tromeđe u KO Iskrovci u pravcu severa granica prati zapadne granice parcela 2189, 2193, opet 2189, 2204, opet 2189, 2195, skreće na zapad do međe parcela 2195, 2217, 2218, 2175 i 2220, obuhvata parcele 2220 i 2219, prolazi kroz pomenutu među parcela, skreće na sever i nastavlja ponovo zapadnim granicama parcela 2195, 2177, opet 2195, 2189, 2196 i opet 2189 do potoka Selska dolina koji prati u pravcu zapada do tromeđe parcela 1999, 2014 i 2203. Od te tromeđe granica nadalje prati zapadnu granicu parcela 2203, 2198, 2199, skreće ka zapadu a zatim i jugu južnom granicom parcela 2200 i 2202 do četvoromeđe parcela 2202, 1985, 1961 i 1975. Iz te četvoromeđe granica u pravcu juga prati istočne granice parcela 1961, 1962, skreće na zapad južnim granicama parcela 1961, 1960 i 1959 a zatim skreće na sever i zapadnim granicama parcela 1959, 1960, 1962 i 1961 stiže do pomenute četvoromeđe kroz koju prolazi i produžava u pravcu severa zapadnim granicama parcela 2202, 2200, 2201 i ponovo 2200 sa kojom stiže do početne tačke opisa zaštite prvog stepena „Turka”.

REŽIM ZAŠTITE II STEPENA

Lokalitet „Plato Vlaške planine” obuhvata površinu od 129,1839 ha (100% u

državnoj svojini).

Granica režima drugog stepena zaštite „Plato Vlaške planine” započinje u najsevernijoj tački, prelomnoj tački 5 na granici KO Vlasi i KO Kusa Vrana koju nadalje prati u pravcu jugoistoka, prolazi kroz tromeđu katastarskih opština Vlasi, Kusa Vrana i Trnski Odorovci i nastavlja granicom KO Vlasi i KO Trnski Odorovci do tromeđe parcela 1850 u KO Vlasi i 115 i 105 u KO Trnski Odorovci. Od te tromeđe granica u pravcu zapada prati južnu granicu parcele 105 do granice KO Trnski Odorovci i KO Kusa Vrana koju preseca i u pravcu severozapada produžava zapadnim granicama parcela 796, 792, 802, opet 792 u KO Kusa Vrana do granice odeljenja 59/1 i 61/1 u GJ Greben gde skreće na istok i severnom granicom odeljenja 61/1 stiže do početne tačke opisa zaštite drugog stepena „Plato Vlaške planine”.

Lokalitet „Polidominantne šume Vlaške planine” obuhvata površinu od

203,9984 ha (100% u državnoj svojini).

Polidominantne šume Vlaške planine zahvata deo parcele 1850 u KO Vlasi i to zahvatajući odeljenja po granicama 23/b, 22/b, 22/1, 21/b, 21/c, 20/b, 19/b, 19/c, 18/b, 18/c, 17/b, 17/1, 16/b, 16/c, 15/b, 15/c, 14/b, 14/d, 14/e, 14/f i 14/g u GJ Vlaška planina.

Lokalitet „Vlaško ždrelo” obuhvata površinu od 25,1664 ha (99,27% u državnoj

svojini).

Granica granica režima drugog stepena zaštite Vlaško ždrelo započinje u najsevernijoj tački na tromeđi parcela 5398, 2787 i 2786 u KO Vlasi. Od te tromeđe granica u pravcu juga prati istočne granice parcela 2786 i 4058 do tromeđe parcela 4058, 2794 i 4060, skreće na istok, obuhvata parcelu 4060 a zatim od tromeđe parcela 4058, 4060 i 4008/2 nastavlja da prati istočnu, južnu i zapadnu granicu parcele 4058, tako da ta parcela ostaje unutar zone zaštite, sve do tromeđe parcela 4058,4059 i 4034. Odatle granica prati južnu i severnu granicu parcele 4059 i u pravcu istoka severnom granicom parcele 2786 stiže do početne tačke opisa zaštite drugog stepena Vlaško ždrelo, prvi deo. To je ujedno i granica odeljenja 12/1 GJ Vlaška planina.

U režimu drugog stepena zaštite „Vlaško ždrelo” su i odeljenje 27/b, koje obuhvata parcele 4857 i 4858 u KO Vlasi i odeljenje 27/a, koje obuhvata parcelu 4874 u KO Vlasi, u GJ Greben.

Lokalitet „Dolina Jerme kod sela Petačinci” obuhvata površinu od 33,7606 ha

(37,65% u državnoj svojini).

Granica režima drugog stepena zaštite Dolina Jerme kod sela Petačinci započinje u najsevernijoj tački na levoj obali reke Jerme, na tromeđi parcela 657, 659 i 2409 u KO Petačinci. Iz te tromeđe granica preseca parcelu 2409 (reka Jerma) u pravcu tromeđe parcela 2409, 686 i 685, prati severnu granicu parcele 685 a zatim skreće na jug i prati zapadnu granicu parcele 2414 (put) do četvoromeđe parcela 2414, 2404, 2405 i 1386 iz koje skreće na jugozapad jugoistočnom granicom parcele 1386 i izlazi na parcelu 2410 (reka Jablanica) što je i državna granica sa Bugarskom. Granica nadalje u pravcu zapada prati državnu granicu do tromeđe Bugarske i parcela 1795/1 i 2409 u KO Petačinci odakle skreće na sever i prati levu obalu reke Jerme tj. zapadnu granicu parcele 2409 do početne tačke opisa zaštite drugog stepena Dolina Jerme kod sela Petačinci.

[pic]

Ostavite komentar