Uredba o izmeni Uredbe o postupku raspodele sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 115. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik PC”, broj 72/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O POSTUPKU RASPODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA FINANSIRANJE RADA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA

Član 1.

U Uredbi o postupku raspodele sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, broj 95/10), u Prilogu: Sistem bodovanja, u tabelarnom pregledu, deo: Službena upotreba jezika i pisma nacionalne manjine, menja se i glasi:

Službena upotreba jezika i pisma nacionalne manjine Ustanove u jedinici lokalne samouprave u kojoj je jezik i pismo nacionalne manjine u službenoj upotrebi 50 bodova po jedinici lokalne samouprave

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2914/2013

U Beogradu, 5. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar