Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju programa rasporeda i korišćenja sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2006. godinu

Na osnovu čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 106/05, 108/05 – ispravka i 85/06),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA RASPOREDA I KORIŠĆENjA SREDSTAVA NAMENjENIH ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE U TURIZMU ZA 2006. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 44/06), u Programu rasporeda i korišćenja sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2006. godinu, u glavi I. Predmet, stav 2. menja se i glasi:

„Sredstva za programe razvoja infrastrukture u turizmu obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije u iznosu od 500.000.000 dinara, u okviru razdela 18 – Ministarstvo trgovine, turizma i usluga, funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinasijskim preduzećima i organizacijama.”.

Član 2.

U glavi III. Namena sredstava, tačka 6) menja se i glasi:

„6) rekonstrukciju objekata od posebnog značaja za razvoj turizma u turističkim mestima (vidikovci, vizitorski centri, platoi, kongresne dvorane, atrijumi itd.) ili na ključnim pristupima prioritetnih turističkih destinacija, kao i izgradnju i rekonstrukciju objekata sa sadržajima nekomercijalnog društvenog standarda.”.

Član 3.

U glavi IV. Raspored sredstava, u tački 1) reči: „u iznosu od 150.000.000 dinara, koja” brišu se, a posle reči: „investicija” dodaju se reči: „i smeštajnih objekata na lokaciji Babin zub”.

U tački 2) reči: „u iznosu od 50.000.000 dinara, koja” brišu se.

U tački 3) posle reči: „obuhvata” dodaju se reči: „Valjevske planine”, a reči „u iznosu od 70.000.000,00 dinara, koja” brišu se.

U tački 4) reči: „u iznosu od 50.000.000,00 dinara, koja” brišu se.

U tački 5) reči: „u iznosu od 80.000.000,00 dinara, koja” brišu se.

U tački 6) posle reči: „Vlasine,” dodaju se reči: „koja u širem smislu obuhvata i Besnu Kobilu,” a reči: „u iznosu od 50.000.000,00 dinara, koja” brišu se.

U tački 7) reči: „u iznosu od 50.000.000,00 dinara, koja” brišu se.

Član 4.

U glavi V. Način korišćenja sredstava, u poglavlju 1. Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava, posle reči: „jedinica lokalne samouprave” dodaje se zapeta i reči: „kao i privredna društva koja upravljaju objektima turističke infrastrukture”.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

broj

u Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar