Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za unapređenje proizvodnje vina, rakije i poljoprivredno-rehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom u 2008. godini

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UNAPREĐENjE PROIZVODNjE VINA, RAKIJE I POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM

U 2008. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za unapređenje proizvodnje vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom u 2008. godini (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju:

1) zemljoradničke zadruge;

2) udruženja građana;

3) privredna društva i preduzetnici;

4) crkva i verske zajednice;

5) zadužbine;

6) naučnoistraživačke organizacije;

7) laboratorije.

Lice iz stava 1. tačka 1) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08 – u daljem tekstu: Uredba).

Lice iz stava 1. tačka 2) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koji se osnivaju za teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije („Službeni list SFRJ”, broj 42/90 i „Službeni list SRJ”, br. 24/94 – dr. zakon, 28/96 – dr. zakon i 73/00 – dr. zakon) i Zakonom o društvenim organizacijama i udruženjima građana („Službeni glasnik SRS”, br. 24/82, 39/83 – ispravka, 17/84, 50/84, 45/85 – dr. zakon i 12/89 – dr. zakon i „Službeni glasnik RS”, br. 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon), ako se članovi ovih lica bave proizvodnjom, odnosno promocijom vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom i ako je najmanje pet članova ovih lica upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom.

Lice iz stava 1. tačka 3) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom.

Lice iz stava 1. tačka 4) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar crkava i verskih zajednica u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS”, broj 36/06).

Lice iz stava 1. tačka 5) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u odgovarajući registar zadužbina za obavljanje aktivnosti, odnosno ostvarivanje ciljeva koji se odnose na unapređenje proizvodnje vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom, u skladu sa Zakonom o zadužbinama, fondacijama i fondovima („Službeni glasnik SRS”, broj 59/89).

Lice iz stava 1. tačka 6) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06 – ispravka) i Zakonom o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 110/05).

Lice iz stava 1. tačka 7) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije za vršenje fizičkih i hemijskih ispitivanja vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava nemaju lica iz člana 2. ove uredbe za projekte koji sadrže iste aktivnosti kao i projekti za koje su ostvarila podsticajna sredstva po osnovu Uredbe o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje proizvodnje vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom u 2007. godini („Službeni glasnik RS”, broj 80/07).

Član 4.

Licima iz člana 2. stav 1. tač. 1), 3), 4) i 5) ove uredbe podsticajna sredstva odobravaju se za projekte koji se odnose na:

1) uspostavljanje, odnosno razvoj tehnologije koja će služiti za proizvodnju vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom;

2) izgradnju, odnosno adaptaciju objekata koji će služiti za proizvodnju vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom u rejoniranim zonama, a u skladu sa Programom analize rizika kontrolom kritičnih tačaka u proizvodnji (HACCP program);

3) kontrolu geografskog porekla proizvodnje vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom;

4) unapređenje i zaštitu dizajna, ambalaže i etiketa koji će se koristiti za vina, rakiju i poljoprivredno-prehrambene proizvode sa geografskim poreklom;

5) promociju vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom.

Licima iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe podsticajna sredstva odobravaju se za projekte iz stava 1. tač. 3), 4) i 5) ovog člana.

Licima iz člana 2. stav 1. tačka 6) ove uredbe podsticajna sredstva odobravaju se za projekte koji se odnose na:

1) stvaranje uslova u pogledu objekata i opreme za senzorsku ocenu vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom;

2) edukaciju proizvođača i potrošača o proizvodnji i vrednostima vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom, čiji program je odobren od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Licima iz člana 2. stav 1. tačka 7) ove uredbe podsticajna sredstva odobravaju se za projekte iz stava 3. tačka 1) ovog člana.

Licima iz člana 2. ove uredbe podsticajna sredstva mogu se odobriti samo za jedan projekat.

Član 5.

Podsticajna sredstva dodeljuju se kao bespovratna.

Iznos podsticajnih sredstava za lica iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe ne može biti veći od 1.500.000 dinara po projektu.

Iznos podsticajnih sredstava za lica iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe ne može biti veći od 750.000 dinara po projektu.

Iznos podsticajnih sredstava za lica iz člana 2. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ove uredbe ne može biti veći od 300.000 dinara po projektu.

Član 6.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se konkursom koji raspisuje Ministarstvo.

Konkursom iz stava 1. ovog člana utvrdiće se i potrebna dokumentacija koju su zainteresovana lica dužna da podnesu kako bi dokazala ispunjenost uslova utvrđenih ovom uredbom za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva.

Član 7.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Član 8.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Član 9.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.040.doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Geografsko poreklo vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda predstavlja garanciju kvaliteta, ali i prepoznatljivost ovih proizvoda u svetu. U okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede napravljena je baza podataka svih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji imaju potencijal za zaštitu geografskog porekla. Trenutno geografsko poreklo u Republici Srbiji nema značaj koji bi trebalo da ima kao instrument promocije srpskih kulturno-istorijskih i tradicionalnih vrednosti. Dešavalo se da srpske tradicionalne proizvode okolne zemlje zaštite kao svoje, zbog čega Republika Srbija može potpuno da izgubi mogućnost zaštite određenih proizvoda.

Podsticajna sredstva u ovoj oblasti su od ogromnog značaja za teritorijalno i socijalno-ekonomski razvoj lokalnih sredina gde se ovi proizvodi proizvode.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticajnih sredstava za unapređenje proizvodnje vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom u 20078 godini.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju:

– zemljoradničke zadruge, ako su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Uredba);

– udruženja građana, ako su upisana u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koji se osnivaju za teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Zakonom o društvenim organizacijama i udruženjima građana, ako se članovi udruženja bave proizvodnjom, odnosno promocijom vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom i ako je najmanje pet članova ovih lica upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom;

– privredna društva i preduzetnici, ako su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom;

– crkva i verske zajednice, ako su upisane u Registar crkava i verskih zajednica u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;

– zadužbine, ako su upisane u odgovarajući registar zadužbina za obavljanje aktivnosti, odnosno ostvarivanje ciljeva koji se odnose na unapređenje proizvodnje vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom, u skladu sa Zakonom o zadužbinama, fondacijama i fondovima;

– naučnoistraživačke organizacije, ako su upisane u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti i Zakonom o inovacionoj delatnosti;

– laboratorije, ako su akreditovane od strane Akreditacionog tela Srbije za vršenje fizičkih i hemijskih ispitivanja vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava nemaju lica iz člana 2. ove uredbe za projekte koji sadrže iste aktivnosti kao i projekti za koje su ostvarila podsticajna sredstva po osnovu Uredbe o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje proizvodnje vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom u 2007. godini.

Zemljoradničkim zadrugama, privrednim društvima i preduzetnicima, crkvama i verskim zajednicama i zadužbinama podsticajna sredstva odobravaju se za projekte koji se odnose na:

– uspostavljanje, odnosno razvoj tehnologije koja će služiti za proizvodnju vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom;

– izgradnju, odnosno adaptaciju objekata koji će služiti za proizvodnju vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom u rejoniranim zonama, a u skladu sa HACCP programom;

– kontrolu geografskog porekla proizvodnje vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom;

– unapređenje i zaštitu dizajna, ambalaže i etiketa koji će se koristiti za vina, rakiju i poljoprivredno-prehrambene proizvode sa geografskim poreklom;

– promociju vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom.

Udruženjima građana podsticajna sredstva odobravaju se za projekte iz člana 4. stav 1. tač. 3), 4) i 5) ove uredbe.

Naučnoistraživačkim organizacijama podsticajna sredstva odobravaju se za projekte koji se odnose na:

– stvaranje uslova u pogledu objekata i opreme za senzorsku ocenu vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom;

– edukaciju proizvođača i potrošača o proizvodnji i vrednostima vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom, čiji program je odobren od strane Ministarstva.

Laboratorijama podsticajna sredstva odobravaju se za projekte iz člana 4. stav 3. tačka 1) ove uredbe.

Licima iz člana 2. ove uredbe podsticajna sredstva odobravaju se za samo jedan projekat.

Podsticajna sredstva dodeljuju se kao bespovratna.

Iznos podsticajnih sredstava za zemljoradničke zadruge ne može biti veći od 1.500.000 dinara, za udruženja građana ne može biti veći od 750.000 dinara, a za privredna društva i preduzetnike, crkvu i verske zajednice, zadužbine, naučno istraživačke i obrazovne organizacije i laboratorije ne može biti veći od 300.000 dinara, po projektu.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se konkursom koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Konkursom će se utvrditi i potrebna dokumentacija koju su zainteresovana lica dužna da podnesu kako bi dokazala ispunjenost uslova utvrđenih ovom uredbom za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, u članu 5. razdeo 14. funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 15.220.000.000 dinara, od čega je za unapređenje proizvodnje poljoprivrednih proizvoda sa geografskim poreklom predviđeno 40.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427008.040.doc/2

Ostavite komentar