Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća za 2007. godinu

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007.godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆA ZA 2007. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća (u daljem tekstu: proizvodni zasadi) za 2007. godinu.

Član 2.

Pravna i fizička lica, kao i preduzetnici, koji su podigli proizvodne zasade voća u proleće 2007. godine, odnosno proizvodne zasade jagode u proleće i leto 2007. godine (u daljem tekstu: korisnici sredstava) i upisani su u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci gazdinstva u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05), imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog voća.

Član 3.

Korisnici sredstava podsticajna sredstva iz člana 2. ove uredbe ostvaruju ako podižu proizvodne zasade jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća, na površini od 0,1 do 50 hektara po voćnoj vrsti pojedinačno, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru određene kategorije, i to:

Red.br. Voćna vrsta Minimalni broj sadnica po hektaru Podsticajna sredstva po sadnici standardne kategorije (din/kom) Podsticajna sredstva po sadnici sertifikovane kategorije (din/kom) 1. Jabuka 1.600 50 200 2. Kruška 1.200 75 360 3. Kruška na sejancu 1.000 70 300 4. Šljiva-na generativnoj podlozi 500 80 300 5. Šljiva-na vegetativnoj podlozi 1.200 85 320 6. Breskva 800 50 200 7. Nektarina 800 50 200 8. Kajsija 550 75 360 9. Trešnja 500 75 360 10. Višnja-kalemljena 800 60 240 11. Višnja-oblačinska 1.600 40 160 12. Dunja 900 55 300 13. Orah-kalemljeni 120 450 1.800 14. Leska-kalemljena 600 250 1.000 15. Leska-izdanak 500 70 300 16. Badem 500 75 300 17. Ostale voćne vrste 500 40 160

Član 4.

Korisnici sredstava podsticajna sredstva iz člana 2. ove uredbe ostvaruju ako podižu proizvodne zasade jagodastog voća na površini od 0,1 do 10 hektara po voćnoj vrsti, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru određene kategorije, i to:

Red.br. Voćna vrsta Minimalni broj sadnica po hektaru Podsticajna sredstva po sadnici standardne kategorije (din/ha) Podsticajna sredstva po sadnici sertifikovane kategorije (din/ha) 1. Malina (remontantna) 10.000 70.000 250.000 2. Malina (jednorodna) 20.000 70.000 250.000 3. Kupina 2.000 70.000 250.000 4. Borovnica 2.000 180.000 700.000 5. Ribizla/ogrozd 1.600 70.000 250.000 6. Jagoda 40.000 160.000 600.000

Član 5.

Korisnici sredstava koji podižu proizvodni zasad jagode moraju da obezbede foliju i sistem za navodnjavanje ovog zasada.

Član 6.

Korisnici sredstava imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada ako je primljeno najmanje 90% zasađenih sadnica i ako su zdravstveno i sortno ispravne.

Član 7.

Korisnici sredstava su dužni da inspektoru nadležnom za poslove poljoprivrede daju na uvid dokumentaciju koja se odnosi na poreklo i kategoriju sadnica sa kojima se podižu novi proizvodni zasadi.

Član 8.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: zahtev) podnosi se u sedištu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), Nemanjina br. 22-26, Beograd, do 15. avgusta 2007. godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu br.1. Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća za 2007. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 9.

Zahtev koji je podnet u roku iz člana 8. stav 1. ove uredbe dostavlja se područnim jedinicama Ministarstva nadležnim prema mestu podizanja proizvodnog zasada.

Član 10.

Inspektor nadležan za poslove poljoprivrede dužan je da najkasnije do 30. septembra 2007. godine izvrši kontrolu podnetog zahteva i pregled proizvodnih zasada i sačini zapisnik o izvršenom pregledu proizvodnih zasada i pratećoj dokumentaciji koja se odnosi na poreklo, kategoriju i zdravstveno stanje sadnica.

Član 11.

Po prijemu zahteva iz člana 8. stav 1. ove uredbe i zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu proizvodnih zasada iz člana 10. ove uredbe, Ministarstvo isplaćuje podsticajna sredstva na namenski račun korisnika sredstava.

Član 12.

Korisnici sredstava koji ostvare pravo na korišćenje podsticajnih sredstava zaključuju sa Ministarstvom ugovor o obavezi sprovođenja mera nege, održavanja i zaštite proizvodnih zasada do stupanja u period plodonošenja.

Član 13.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik sredstava ako pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ostvari na osnovu netačnih podataka.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik – korisnik sredstava.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice – korisnik sredstava.

Član 14.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu _________ 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427007.115.doc/1

Obrazac br.1

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

BEOGRAD Nemanjina 22-26

ZAHTEV

ZA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆA ZA 2007. GODINU

Redni broj Podaci o parcelama Podaci o sadnji

|

Katast.

opština |

Katast. broj parcele |

Naziv potesa |

Ukupna povr. parcele (ha) |

Zasađena površina (ha) |

Br. sadnica na zasađenoj površini

(kom)

|

Voćna vrsta |

Sorta,klon/podloga

| |1. | | | | | | | | | |2. | | | | | | | | | |3. | | | | | | | | | |4. | | | | | | | | | |5. | | | | | | | | | |UKUPNO: | | | | | | |____________________ ________________________

datum podnošenja zahteva potpis podnosioca zahteva

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007.godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Sigurna i stabilna proizvodnja voća, iziskuje podizanje zasada sa sertifikovanim sadnicama i sa savremenom tehnologijom gajenja. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi program za pomoć uvođenja savremene tehnologije gajenja voća, u cilju povećanja kvaliteta i kvantiteta, kao i poboljšanja konkurentnosti domaće proizvodnje.

Nepodržavanje podizanja savremenih zasada sa voćem bi uticalo na direktno smanjenje proizvodnje kvaliteta voća, usklađivanje proizvodnje voća sa svetskim standardima i normama, što bi izazvalo direktne ekonomske posledice za srpsko voćarstvo na duži vremenski period.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća za 2007. godinu.

Pravna i fizička lica, kao i preduzetnici, koji su podigli proizvodne zasade u proleće 2007. godine, odnosno proizvodne zasade jagode u proleće i leto 2007. godine i upisani su u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci gazdinstva u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05), imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog voća.

Podsticajna sredstva korisnici sredstava ostvaruju ako podižu proizvodne zasade jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća, na površini od 0,1 do 50 hektara po voćnoj vrsti pojedinačno, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru određene kategorije, saglasno tabeli iz člana 3. ove uredbe. Takođe, podsticajna sredstva korisnici sredstava ostvaruju ako podižu proizvodne zasade jagodastog voća na površini od 0,1 do 10 hektara po voćnoj vrsti, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru određene kategorije, saglasno tabeli iz člana 4. ove uredbe.

Korisnici sredstava koji podižu proizvodni zasad jagode moraju da obezbede foliju i sistem za navodnjavanje ovog zasada.

Korisnici sredstava imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada, ako je primljeno najmanje 90% zasađenih sadnica i ako su zdravstveno i sortno ispravne.

Zahtevi za korišćenje podsticajnih sredstava podnose se u sedištu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina br. 22-26, Beograd, do 15. avgusta 2007. godine. Inspektor nadležan za poslove poljoprivrede dužan je da najkasnije do 30. septembra 2007. godine izvrši kontrolu podnetog zahteva i pregled proizvodnih zasada i sačini zapisnik o izvršenom pregledu proizvodnih zasada i pratećoj dokumentacije koja se odnosi na poreklo, kategoriju i zdravstveno stanje sadnica.

Korisnici sredstava koji ostvare pravo na korišćenje podsticajnih sredstava zaključuju sa Ministarstvom ugovor o obavezi sprovođenja mera nege, održavanja i zaštite prozivodnih zasada do stupanja u period plodonošenja.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za 2007. godinu neophodno je obezbediti podsticajna sredstva za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća u iznosu od 400.000.000 dinara.

Ova sredstva obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu, član 5. razdeo 15, funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – Subvencije za unapređenje poljoprivrede, kojim su za ove mere predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 11.300.000.000 dinara, od čega je za podsticanje podizanja višegodišnjih zasada izdvojeno 1.000.000.000 dinara, a od tog iznosa za podsticanje podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voća izdvojeno je 400.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Obzirom da je postupak realizacije uredbe veoma složen, a period za kontrolu podnetih zahteva od strane nadležne insepkcije veoma kratak, kao i period za isplatu podsticajnih sredstava, to je neophodno da ova uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427007.115.doc/3

Ostavite komentar