Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za eradikaciju zaraženih zasada voća za 2007. godinu

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA ERADIKACIJU ZARAŽENIH ZASADA VOĆA ZA 2007. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticajnih sredstava za eradikaciju zaraženih zasada voća za 2007. godinu (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Eradikacijom u smislu ove uredbe smatra se uklanjanje zapuštenih i zaraženih zasada koštičavog voća koji su mogući izvor zaraze virusa šarke šljive – Plum pox virus za okolne voćnjake, kao i zapuštenih i zaraženih zasada jabučastog voća koji su mogući izvor zaraze bakteriozne plamenjače – Erwinia amylovora za okolne voćnjake, sa mogućnošću podizanja novih zasada voća (u daljem tekstu: projekat eradikacije).

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za projekat eradikacije, imaju:

1) zemljoradničke zadruge;

2) udruženja građana i društvene organizacije;

3) naučnoistraživačke organizacije.

Lice iz stava 1. tačka 1) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05 ).

Lice iz stava 1. tačka 2) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije („Službeni list SFRJ”, broj 42/90 i „Službeni list SRJ”, br. 24/94 – dr. zakon, 28/96 – dr. zakon i 73/00 – dr. zakon) i Zakonom o društvenim organizacijama i udruženjima građana („Službeni glasnik SRS”, br. 24/82, 39/83 – ispravka, 17/84, 50/84, 45/85 – dr. zakon i 12/89 – dr. zakon i „Službeni glasnik RS”, br. 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon).

Lice iz stava 1. tačka 3) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06 – ispravka) i Zakonom o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 110/05).

Član 3.

Lica iz člana 2. ove uredbe ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za projekat eradikacije po osnovu broja iskrčenih sadnica, odnosno podignutih sadnica, i to:

Red.br. Voćna vrsta Podsticajna sredstva po iskrčenoj sadnici(din/kom) Podsticajna sredstva po posađenoj sadnici standardne kategorije (din/kom) Podsticajna sredstva po posađenoj sadnici sertifikovane kategorije (din/kom) 1 Jabuka 200 50 200 2. Kruška 200 75 360 3. Dunja 200 55 300 4. Šljiva 200 85 320 5. Breskva 200 50 200 6. Kajsija 200 75 360

Lica iz člana 2. ove uredbe imaju pravo na isplatu troškova organizovanja pripreme, sprovođenja i kontrole projekta eradikacije u iznosu do 25% odobrenog iznosa podsticajnih sredstava.

Član 4.

Licima iz člana 2. ove uredbe podsticajna sredstava odobravaju se za finansiranje projekta eradikacije, koji se odnosi na:

1) identifikaciju zapuštenih i potencijalno zaraženih voćnih zasada koji su mogući izvor zaraze na okolne voćnjake i edukaciju lokalnih proizvođača o značaju eradikacije takvih voćnjaka;

2) monitoring bolesti, snimanje i testiranje zapuštenih i potencijalno zaraženih zasada i pojedinačnih stabala vrsta voćaka koji su mogući izvor zaraze za okolne registrovane matične zasade, rastila i proizvodne zasade, u skladu sa uputstvima i pod nadzorom Uprave za zaštitu bilja, kao i na edukaciju lokalnih proizvođača o značaju eradikacije zapuštenih zasada;

3) praćenje momenata leta insekata – vektora i utvrđivanju optimalnog momenta za tretiranje, prognozno-izveštajne poslove i oglašavanje momenta tretiranja i delovanja, u skladu sa uputstvima i pod nadzorom Uprave za zaštitu bilja;

4) poslove eradikacije štetočina – vektora bolesti tretiranjem insekticidima;

5) poslove eradikacije voćnih zasada mehaničkim metodama, tretiranjem totalnim herbicidima i drugim metodama, u skladu sa uputstvima i pod nadzorom Uprave za zaštitu bilja;

6) stvaranje uslova za sadnju novih voćnih zasada na bezbednim lokalitetima;

7) podizanje novih voćnih zasada sadnicama sertifikovane kategorije, a za autohtone i domaće novostvorene sorte- sadnicama standardne i sertifikovane kategorije na bezbednim lokalitetima.

8) proizvodnju osnovnih sadnica domaćih i autohtonih sorti voćaka;

9) selekciju sorti i klonova sa osobinom otpornosti na šarku uzimajući u obzir varijabilnost biljke i varijabilnost patogena.

Član 5.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se konkursom koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Komisija iz stava 2. ovog člana na osnovu uvida stanja na terenu ocenjuje ispunjenost uslova iz konkursa i daje predloge za raspodelu podsticajnih sredstava.

Član 6.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Korisnik sredstava iz člana 2. tač. 1) i 2) ove uredbe može zaključiti ugovor o poslovnotehničkoj saradnji sa naučnoistraživačkom organizacijom u cilju rada na analizama uzoraka i organizovanju pripreme, sprovođenja i kontrole projekta eradikacije.

Na osnovu ugovora iz stava 1. ovog člana Ministarstvo vrši isplatu podsticajnih sredstava na namenski račun korisnika sredstava.

Član 7.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: _________

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427007.152.doc/1

Ostavite komentar