Uredba o izmenama Uredbe o sredstvima reprezentacije i načinu njihovog korišćenja i održavanja

Na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97 i 44/99), člana 29. i člana 30. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O SREDSTVIMA REPREZENTACIJE

I NAČINU NjIHOVOG KORIŠĆENjA I ODRŽAVANjA

Član 1.

U Uredbi o sredstvima reprezentacije i načinu njihovog korišćenja i održavanja („Službeni glasnik RS“, br. 27/94, 7/97, 54/02 i 83/03), u članu 2. stav 1. briše se.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 1. reči: „predsednika Vlade“ zamenjuje se rečima: „predsednika Republike“.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 2. menja se i glasi:

„Rezidencija iz stava 1. ovog člana može se koristiti samo za obavljanje funkcije predsednika Republike i za njegovo stanovanje“.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 110-6701/2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić PREDSEDNIK,Vojislav Koštunica, s.r.

4100304.024/82

Ostavite komentar