Uredba o priznavanju matičnih stabala, čokota i žbunova voćaka, vinove loze i hmelja

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 4. st. 5. i 6. i čl. 12, 38. i 41. Zakona o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja („Službeni glasnik RS”, broj 18/05),

Vlada donosi

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način priznavanja matičnih stabala, čokota i žbunova voćaka, vinove loze i hmelja (u daljem tekstu: matični zasad), kao i sadnica nastalih spajanjem podloge i plemke (u daljem tekstu: kalemljenje).

Matični zasad iz stava 1. ovog člana služi za proizvodnju standardnog sadnog materijala koji je u prometu označen sertifikatom narandžaste boje i posebnom oznakom S-A.

II. PRIZNAVANjE MATIČNIH ZASADA

Član 2.

Za proizvodnju standardnog sadnog materijala koji je u prometu označen sertifikatom narandžaste boje i posebnom oznakom S-A može da se koristi matični zasad koji ima uverenje o priznatim matičnim stablima izdato od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa odredbama Zakona o semenu i sadnom materijalu („Službeni glasnik RS”, br. 54/93, 35/94, 43/94 – ispravka, 135/04 – dr. zakon, 18/05 – dr. zakon, 45/05 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon), odnosno koji je prijavljen za odabiranje i umatičenje u 2005. godini i ako ima:

1) dokument o ustanovljavanju knjige matičnih stabala, žbunova i zasada sa skicom iz knjige matičnih stabala, žbunova i zasada;

2) uverenje o čistoti sorte sadnog materijala ili uverenje o zdravstvenom stanju sadnog materijala.

Matični zasad voćaka iz stava 1. ovog člana ne može biti deo proizvodnog zasada, niti orezan kao proizvodno stablo ili žbun.

Matični zasad vinove loze iz stava 1. ovog člana može biti deo proizvodnog zasada i mora biti jasno obeležen i činiti jasne celine u odnosu na proizvodni deo zasada.

Član 3.

Izuzetno od člana 2. stav 1. ove uredbe, za proizvodnju standardnog sadnog materijala koji je u prometu označen sertifikatom narandžaste boje i posebnom oznakom S-A mogu se koristiti:

1) stabla i žbunovi pojedinih biljnih vrsta poznatog porekla za koje ne postoji ERRO sertifikaciona šema (aktinidija, kesten, rogač, dren, japanska jabuka, japanska mušmula, smokva, orah, mušmula, dud, maslina, prava tršlja, nar, zova, oskoruša i žužula);

2) stabla, čokoti i žbunovi pojedinih sorti i podloga upisanih u Registar sorti voćaka, vinove loze, hmelja i podloga kao novostvorene domaće, domaće ili odomaćene (velike upotrebne i proizvodne vrednosti), poznatog porekla, biljnih vrsta za koje nisu implementirane ERRO sertifikacione šeme, odnosno ne postoji dovoljna količina sertifikovanog materijala (predosnovne, osnovne i sertifikovane kategorije) na domaćem ili/i inostranom tržištu.

Ministar utvrđuje spisak sorti i podloga iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Član 4.

Za matične zasade i sadni materijal iz čl. 2. i 3. ove uredbe, primenjuju se odredbe člana 12. Zakona o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja, odredbe Pravilnika o načinu i postupku proizvodnje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja („Službeni glasnik RS”, br. 40/06, 58/06 i 51/09), kao i propisi kojima se uređuje zdravlje bilja.

III. PRIZNAVANjE SADNICA NASTALIH KALEMLjENjEM

Član 5.

Sadnice koje su nastale kalemljenjem svrstavaju se u jednu od kategorija upotrebljenog reprodukcionog sadnog materijala.

Ako se za dobijanje sadnica kalemljenjem koriste različite kategorije reprodukcionog sadnog materijala, sadnice se svrstavaju u nižu kategoriju upotrebljenog materijala.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 6.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o priznavanju matičnih stabala, čokota i žbunova voćaka, vinove loze i hmelja („Službeni glasnik RS”, broj 51/06).

Član 7.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: /2009

U Beogradu, 16. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar