Uredba o prestanku važenja Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

o prestanku važenja Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova

Član 1.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o održavanju stambenih zgrada i stanova („Službeni glasnik RS”, broj 43/93).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7478/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAna Brnabić,s.r.

Ostavite komentar