Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o rešavanju stambenih potreba kupovinom stanova izgrađenih sredstvima za realizaciju Nacionalnog investicionog plana

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 3/96-ispravka, 54/96, 32/97, 44/99-SUS i 101/05-dr.zakon) i Zakonom o stanovanju („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92-ispravka, 33/93, 53/93-dr.zakon, 67/93-dr.zakon, 46/94, 47/94-ispravka, 48/94-dr.zakon, 44/95-dr.zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 i 101/05-dr.zakon),

Vlada donosi

O IZMENAMA UREDBE O REŠAVANjU STAMBENIH POTREBA KUPOVINOM STANOVA IZGRAĐENIH SREDSTVIMA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA

Član 1.

U Uredbi o rešavanju stambenih potreba kupovinom stanova izgrađenih sredstvima za realizaciju Nacionalnog investicionog plana („Službeni glasnik RS”, broj 82/06), član 8. menja se i glasi:

„Smatra se da je zaposleno lice bez stana ako ono ili član njegovog porodičnog domaćinstva na teritoriji Republike Srbije nema stan, porodičnu stambenu zgradu u svojini, odnosno državni ili društveni stan koji koristi po osnovu ugovora o zakupu i ako:

1) stanuje kao podstanar;

2) stanuje u prostorijama za privremeni smeštaj koje se ne mogu smatrati stanom jer ne pružaju ni minimum uslova za stanovanje, odnosno za život čoveka (šupa, daščara, tavanska i podrumska prostorija, magacin i sl.);

3) je korisnik stana za službene potrebe;

4) koristi sobu ili ležaj u samačkom hotelu;

5) stanuje kod svojih roditelja ili roditelja svog bračnog druga (majka, otac, očuh, maćeha, usvojilac), dede, babe;

6) stanuje u bespravno podignutom objektu za koji je doneto pravosnažno rešenje o rušenju i ako je rušenje započeto;

7) ako je nosilac stanarskog prava, odnosno zakupac na neodređeno vreme stana u svojini građana ili sustanar.

Smatra se da zaposleni ima rešene stambene potrebe ako je zakupac stana na određeno vreme u skladu sa Uredbom o rešavanju stambenih potreba postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04 i 68/06 – US).”

Član 2.

U članu 15. stav 2. briše se.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

O b r a z l o ž e nj e

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o rešavanju stambenih potreba kupovinom stanova izgrađenih sredstvima za realizaciju Nacionalnog investicionog plana je u članu 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 3/96-ispravka, 54/96, 32/97, 44/99-SUS i 101/05-dr.zakon) i Zakonom o stanovanju („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92-ispravka, 33/93, 53/93-dr.zakon, 67/93-dr.zakon, 46/94, 47/94-ispravka, 48/94-dr.zakon, 44/95-dr.zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 i 101/05-dr.zakon).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O REŠAVANjU STAMBENIH POTREBA KUPOVINOM STANOVA IZGRAĐENIH SREDSTVIMA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA

Predloženim izmenama i dopunama uredbe se bliže propisuje koja se lica smatraju licima bez stana i briše se član 15. stav 4, s obzirom da je članom 23, stav 2. propisano da se broj bodova na rang-listi utvrđuje sa stanjem na dan isteka roka za podnošenje prijave na konkurs.

III OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1 predlaže se izmena člana 8. kojom se propisuje koja se zaposlena lica smatraju licima bez stana.

Članom 2. se predlaže brisanje člana stava 2. u članu 15, s obzirom da je članom 23, stav 2. propisano da se broj bodova na rang-listi utvrđuje se sa stanjem na dan isteka roka za podnošenje prijave na konkurs.

Članom 3. propisano je stupanje na snagu uredbe narednog dana od dana objavljivanja. Određivanje stupanja na snagu ove uredbe pre osmog dana od dana objavljivanja uslovljeno je potrebom da se što pre obezbede uslovi za raspodelu stanova koji su već izgrađeni, a za čiju raspodelu treba doneti i objaviti odgovarajuće akte.

IV SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su finansijska sredstava u budžetu za 2006. i 2007. godinu u iznosu od 145.000.000. evra.

V PREGLED ODREDABA UREDBE KOJE SE MENjAJU

Član 8.

Smatra se da je zaposleni bez stana ukoliko on ili član njegovog porodičnog domaćinstva (supružnik, deca, roditelji, usvojenici i usvojioci, kao i braća i sestre koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa zaposlenim) nema stan ili porodičnu stambenu zgradu u svojini, odnosno državni ili društveni stan koji koristi po osnovu ugovora o zakupu na neodređeno vreme sa pravom otkupa na teritoriji Republike Srbije.

„SMATRA SE DA JE ZAPOSLENO LICE BEZ STANA UKOLIKO ONO ILI ČLAN NjEGOVOG PORODIČNOG DOMAĆINSTAVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE NEMA STAN, PORODIČNU STAMBENU ZGRADU U SVOJINI, ODNOSNO DRŽAVNI ILI DRUŠTVENI STAN KOJI KORISTI PO OSNOVU UGOVORA O ZAKUPU I:

1) STANUJE KAO PODSTANAR;

2) STANUJE U PROSTORIJAMA ZA PRIVREMENI SMEŠTAJ KOJE SE NE MOGU SMATRATI STANOM JER NE PRUŽAJU NI MINIMUM USLOVA ZA STANOVANjE, ODNOSNO ZA ŽIVOT ČOVEKA (ŠUPA, DAŠČARA, TAVANSKA I PODRUMSKA PROSTORIJA, MAGACIN I SL.);

3) KORISTI STAN ZA SLUŽBENE POTREBE;

4) KORISTI SOBU ILI LEŽAJ U SAMAČKOM HOTELU;

5) STANUJE KOD SVOJIH RODITELjA ILI RODITELjA SVOG BRAČNOG DRUGA (MAJKA, OTAC, MAĆEHA, OČUH, USVOJILAC), DEDE, BABE;

6) STANUJE U BESPRAVNO PODIGNUTOM OBJEKTU ZA KOJI JE DONETO PRAVOSNAŽNO REŠENjE O RUŠENjU I RUŠENjE ZAPOČETO;

7) AKO JE NOSILAC STANARSKOG PRAVA, ODNOSNO ZAKUPAC NA NEODREĐENO VREME STANA U SVOJINI GRAĐANA ILI SUSTANAR.

SMATRA SE DA JE ZAPOSLENI SA REŠENIM STAMBENIM POTREBAMA AKO JE ZAKUPAC STANA NA ODREĐENO VREME DODELjENOG NA OSNOVU UREDBE O REŠAVANjU STAMBENIH POTREBA POSTAVLjENIH I ZAPOSLENIH LICA KOD KORISNIKA SREDSTAVA U DRŽAVNOJ SVOJINI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, br. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04 i 68/06 – US).”

Član 15.

Dužina radnog staža vrednuje se sa najviše 40 bodova. Svaka navršena godina radnog staža vrednuje se sa po jednim bodom.Pod radnim stažom podrazumeva se vreme provedeno u radnom odnosu (efektivni radni staž), koje je upisano u radnu knjižicu.

Ukupan radni staž se utvrđuje sa stanjem na dan sačinjavanja rang-liste.

Ostavite komentar