Uredba o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje, remonta i prodaje građevinskih mašina, proizvodnje i prodaje teretnih vozila i specijalnih nadgradnji na kamionskim šasijama i sprovođenja subvencionisane kupovine teretnih vozila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, REMONTA I PRODAJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA, PROIZVODNJE I PRODAJE TERETNIH VOZILA I SPECIJALNIH NADGRADNJI NA KAMIONSKIM ŠASIJAMA I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE TERETNIH VOZILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi i način podsticanja proizvodnje, remonta i prodaje novih građevinskih mašina, proizvodnje i prodaje novih teretnih vozila (u daljem tekstu: kamioni) i novih specijalnih nadgradnji na kamionskim šasijama (u daljem tekstu: nadgradnje), kao i uslovi i način sprovođenja subvencionisane kupovine novih kamiona proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2012. godini.

Član 2.

Direktni korisnici podsticaja, u smislu ove uredbe, su proizvođači, odnosno remonteri građevinskih mašina, proizvođači kamiona i nadgradnje u Republici Srbiji, a indirektni korisnici su krajnji kupci.

Član 3.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu 200.000.000,00 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), član 7, Razdeo 20 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, i to:

1) u iznosu 190.000.000,00 dinara za podsticanje proizvodnje i prodaje novih građevinskih mašina i kamiona, remonta građevinskih mašina i subvencionisanja kupovine kamiona zamenom staro za novo;

2) u iznosu 10.000.000,00 dinara za subvencionisanje kupovine nadgradnje.

Raspodela sredstva iz stava 1. ovog člana vršiće se avansnim plaćanjem proizvođačima, odnosno remonterima građevinskih mašina, proizvođačima kamiona i proizvođačima nadgradnje u Republici Srbiji u ratama, srazmerno dinamici proizvodnje, remonta i prodaje građevinskih mašina, proizvodnje i prodaje kamiona, nadgradnje i zamene kamiona staro za novo.

Član 4.

Podsticanje proizvodnje, remonta i prodaje iz člana 1. ove uredbe sprovodi se umanjenjem maloprodajne cene kod proizvođača bez poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV) nove građevinske mašine, kamiona i nadgradnje, odnosno cene remonta građevinske mašine, u visini 20% od cene iskazane u dinarima, i/ili u dinarskoj protivvrednosti cene ugovorene u evrima, obračunate po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja fakture, odnosno fiskalnog računa.

Podsticanje proizvodnje, remonta i prodaje iz člana 1. ove uredbe sprovodi se i dodatnim umanjenjem maloprodajne cene kod proizvođača bez PDV novog kamiona pri kupovini kamiona zamenom staro za novo u visini 10% od cene iskazane u dinarima i/ili u dinarskoj protivvrednosti cene ugovorene u evrima, obračunate po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja fakture, odnosno fiskalnog računa, za sve proizvode prodate ili remontovane posle 1. januara 2012. godine.

U slučaju da se proizvodi iz člana 1. ove uredbe prodaju preko ovlašćenih distributera, odnosno dilerske mreže, cena ne može biti veća od cene iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 5.

Ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja bliže propisuje način podsticanja proizvodnje i prodaje novih građevinskih mašina, kamiona i nadgradnje, remonta građevinskih mašina i sprovođenja subvencionisane kupovine kamiona zamenom staro za novo.

Član 6.

Pravo kupovine novih i remonta proizvoda iz člana 1. ove uredbe imaju:

1) fizička lica;

2) pravna lica registrovana u skladu sa zakonom;

3) organi državne uprave.

Pri prvoj registraciji proizvoda iz člana 1. ove uredbe, u saobraćajnu dozvolu unosi se klauzula o zabrani otuđenja građevinske mašine, kamiona i nadgradnje u roku od tri godine od dana registracije.

Pravo subvencionisane kupovine novih kamiona zamenom staro za novo u skladu sa ovom uredbom imaju lica iz stava 1. ovog člana koja:

1) imaju prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije;

2) su vlasnici kamiona ili poseduju važeće ovlašćenje za upravljanje, raspolaganje i odjavljivanje kamiona koji:

(1) su proizvedeni pre 1. januara 1997. godine;

(2) ne ispunjavaju ekološke standarde propisane normom „Euro 3”;

(3) su registrovani, odnosno kojima je posle 1. januara 2012. godine istekla registracija, u skladu sa važećim propisima, kompletni i u voznom stanju;

3) imaju potvrdu o predaji starog kamiona izdatu od ovlašćenog centra za reciklažu i dokaz da je kamion odjavljen koji je izdat od strane ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, odnosno ministarstva nadležnog za poslove odbrane.

Član 7.

Ovlašćeni centri za reciklažu su centri koje odredi ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine.

Postupanje sa kamionima predatim ovlašćenim centrima iz stava 1. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine.

Član 8.

Podsticanje proizvodnje i prodaje novih građevinskih mašina, kamiona i nadgradnje i remonta građevinskih mašina, kao i subvencionisane prodaje kamiona zamenom staro za novo, primenjivaće se do utroška sredstava iz člana 3. ove uredbe, a najkasnije do 15. decembra 2012. godine.

Član 9.

Ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja polugodišnje će izveštavati Vladu o korišćenju sredstava u skladu sa ovom uredbom.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe u delu koji se odnosi na postupak podsticanja proizvodnje, remonta i prodaje građevinskih mašina, proizvodnje i prodaje kamiona i nadgradnje i sprovođenja subvencionisane kupovine kamiona zamenom staro za novo vrši ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja, u delu koji se odnosi na obračun i naplatu PDV – ministarstvo nadležno za poslove finansija, u delu koji se odnosi na zabranu raspolaganja – ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i ministarstvo nadležno za poslove odbrane, a u delu koji se odnosi na zaštitu životne sredine – ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine.

Član 10.

Isplata prve avansne rate po ovoj uredbi uslovljena je pravdanjem utroška avansnih sredstava isplaćenih u 2011. godini.

Neutrošena sredstva iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti u 2012. godini za namene za koje su ta sredstva preneta u 2011. godini.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 12. januara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar