Uredba o utvrđivanju pojedinih statističkih istraživanja

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, člana 16. stav 1. Zakona o statističkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 83/92, 53/93–dr. zakon, 67/93–dr. zakon, 48/94–dr. zakon i 101/05–dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05–ispravka),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU POJEDINIH STATISTIČKIH ISTRAŽIVANjA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se pojedina statistička istraživanja koja će se pripremiti odnosno izvršiti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 2.

Statistička istraživanja koja se utvrđuju ovom uredbom prikazana su u Pregledu statističkih istraživanja koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3644/2007

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić

4100307.071.doc/1

1. Obračun agregata privatnog sektora poljoprivrede i nepoljoprivrednih delatnosti (DP i DZ). R 002010 Vrednost proizvodnje, međufazna potrošnja, ras-podela dohotka, broj vlasnika i zaposlenih. Poreska uprava – filijale po opštinama; turistički savezi u opštinama. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.07. 2. Pariteti kupovne snage. P 002020 Izračunavanje pariteta kupovne snage za potrebe obračuna bruto domaćeg proizvoda za međunarodna poređenja za sektor domaćinstava na osnovu metodologije i dokumentacije OECD-a i EUROSTAT-a Izabrane prodavnice u trgovini na malo, preduzeća i radnje koje se bave uslugama. Oktobar. Metodologija, izbor uzorka, prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.07.

1. Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u stalnim cenama, proizvodnom metodom. R 002030 Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u stalnim cenama, proizvodnom metodom. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun agregata. – h 30.09-2.Kv.31.12-3.Kv. 2. Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u tekućim cenama, proizvodnom metodom. P 002040 Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u tekućim cenama, proizvodnom metodom. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun agregata. – h 30.09-2.Kv.31.12-3.Kv. 3. Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u stalnim cenama, rashodnom metodom. P 002050 Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u stalnim cenama, rashodnom metodom, sa osnovnim elementima raspodele. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun agregata. – h 30.09-2.Kv.31.12-3.Kv. 4. Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u tekućim cenama, rashodnom metodom. P 002060 Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda u tekućim cenama, rashodnom metodom, sa osnovnim elementima raspodele. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun agregata. – h 30.09-2.Kv.31.12-3.Kv. 5. Obračun bruto domaćeg proizvoda po proizvodnom metodu. R 002070 Vrednost bruto domaćeg proizvoda za ukupnu ekonomiju, za sve institucionalne sektore, i po oblastima Klasifikacije delatnosti. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 31.10. 6. Izrada nacionalnih računa. R 002080 Prikaz ekonomskih aktivnosti pomoću integrisanih računa (za institucionalne sektore i ukupnu ekonomiju). Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i izrada računa. – h 31.12. 7. Obračun investicija u osnovna sredstva. R 002090 Ostvarene investicije, po tehničkoj strukturi i po oblastima delatnosti. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 30.09. 8. Obračun lične potrošnje. R 002100 Vrednost lične potrošnje, po namenskim grupama potrošnje. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 30.09. 9. Obračun bruto domaćeg proizvoda po rashodnom metodu. P 002110 Vrednost bruto domaćeg proizvoda dobijena rashodnom metodom. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. 31.10. 10. Obračun bruto domaćeg proizvoda u stalnim cenama proizvodnom metodom. R 002120 Vrednost bruto dodatih vrednosti po oblastima Klasifikacije delatnosti i bruto domaćeg proizvoda (godišnji obračun u stalnim cenama). Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 30.11. 11. Obračun vrednosti investicija u stalnim cenama. R 002130 Ostvarene investicije, po nameni i tehničkoj strukturi. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 30.11. 12. Obračun bruto domaćeg proizvoda u stalnim cenama rashodnom. P 002140 Vrednost makroekonomskih agregata za obračun bruto domaćeg proizvoda rashodnom metodom. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 30.11. 13. Ekonomski potencijal opština. R 002150 Indikatori razvijenosti opština. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obrada podataka po opštinama. h h 15.12. 14. Obračun bruto domaćeg proizvoda po regionima, proizvodnom metodom. P 002160 Vrednost bruto domaćeg proizvoda za definisane regione republike po proizvodnom metodu. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obrada podataka po regionima. – h 31.12

1. Prihodi budžeta (BP-1). R 003010 Prihodi budžeta, po izvorima finansiranja. Ministarstvo finansija, Sekretarijat za finansije, skupštine opština. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; priku-pljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.08. 2. Raspored prihoda budžeta (BR-1). R 003020 Rashodi budžeta, po osnovnim namenama. Ministarstvo finansija, Sekretarijat za finansije, skupštine opština. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; priku-pljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.08.

Kompleksni statistički obračuni

3. Obračun državne potrošnje. R 003030 Vrednost državne potrošnje po funkcijama. Dokumentacija Ministarstva finansija. Metodologija i obračun za Republiku. – h 30.09.

1. Kvartalno strukturno istraživanje o poslovanju preduzeća (SBS-03). P 004010 Finansijski rezultati: promet, vrednost proizvodnje, zalihe, investicije i zarade; broj zaposlenih. Preduzeća (nefinansijski sektor) i organizacije (država i finansijski sektor). 20.07. 20.10. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstva; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.09.15.12. 2. Strukturno istraživanje o poslovanju preduzeća (SBS-01). P 004020 Finansijski rezultati: promet, vrednost proizvodnje, zalihe, investicije i zarade; broj zaposlenih lica; regionalni i indikatori po delatnostima. Preduzeća (nefina-nsijski sektor).Narodna banka Srbije. Ministarstvo finansija-Poreska uprava. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 01.10. 3. Kompleksno istraživanje o finansijskim institucijama (KGI-02). R 004030 Prihodi po izvorima, rashodi po nameni i broj zaposlenih. Banke i druge finansijske organizacije, berze, kao i društva za osiguranje.Narodna banka Srbije. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.09. 4. Kompleksno istraživanje o državnim i neprofitnim institucijama (KGI-03). R 004040 Prihodi po izvorima, rashodi po nameni i broj zaposlenih. Pravna lica iz oblasti društvenih delatnosti, osim finansijskih institucija.Narodna banka Srbije. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.10. 5. Istraživanje o investicijama u osnovna sredstva (INV-01). R 004050 Isplate za investicije, po izvorima finansiranja i delatnosti investitora; ostvarene investicije, po karakteru izgradnje, tehničkoj strukturi, delatnosti investitora i nameni; ukupna predračunska vrednost investicija; aktivirane investicije, po tehničkoj strukturi; investicije u izgradnji i predviđena vrednost investicija za dovršenje investicija u izgradnji, po delatnosti investicija i nameni. Sva preduzeća i druge organizacije i zajednice-investitori. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.07.

Razvojne aktivnosti

1. Indikatori za mala i srednja preduzeća i preduzetnike. 004060 Ekonomski indikatori. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 31.12.

1. Anketa o potrošnji u domaćinstvima (APD ). Prikupljanje podataka-petnestodnevno; obrada podataka-kvartalno. R 005010 Demografske karakteristike domaćinstva (nosilac domaćinstva, odnos članova domaćinstva prema li-cu na čije se ime vodi domaćinstvo, pol, navršenegodine starosti, bračni status, završena škola); ekonomske aktivnosti članova domaćinstva (zani-manje, broj članova u radnom odnosu, broj aktivnihčlanova, broj aktivnih poljoprivrednika, broj čla-nova sa ličnim primanjima, broj izdržavanih čla-nova); stanovanje (osnov korišćenja stana, vrsta stana, instalacije u stanu, vrsta goriva koje se tro- ši za zagrevanje stana); snabdevenost domaćinsta-va trajnim potrošnim dobrima; podaci o eleme- ntima gazdinstva; novčani izdaci za polutrajna do-bra; novčani izdaci za trajna dobra; primljeni po-kloni (pokloni u novcu i naturi); prodaja polu- trajnih i trajnih dobara. Prihodi po izvorima i troškovi po artiklima, količine i vrednosti za oko 500 artikala i usluga lične potrošnje; podaci o naturalnoj potrošnji. Primanja i izdaci domaćinstava koja se bave poljoprivredom, lovom i ribolovom. Anketira se oko 4 800 izabranih domaćinstava, odnosno oko 200 domaćinstava u petnaestodnevnoj periodici. Metodologija; izbor uzorka; štampanje dnevnika, obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. /3 – h 15.09. – 2.Kv15.12. – 3.Kv

1. DevInfo – baza podataka. R 005020 Baza podataka koja obezbeđuje metod za organizaciju, čuvanje, pregled i prezentaciju podataka sa ciljem praćenja društvenog razvoja. Baza podataka se koristi za praćenje realizacije Milenijumskih ciljeva razvoja, Strategije za smanjenje siromaštva i Nacionalnog plana akcije za decu u Republici Srbiji. Osim vrednosti samih indikatora, baza sadrži i informacije o vremenskom periodu, geografskim oblastima, jedinicama mere, subpopulacijama i izvorima podataka. Različiti administrativni izvori15.10. Razvoj DevInfo baze; prikupljanje, kontrola i ažuriranje podataka i praćenje realizacije pomenutih ciljeva. h h 31.10. 3/ U cilju poboljšanja ankete planira se proširenje uzorka. 2. Obračun indikatora siromaštva. R 005030 Analitički rad na merenju nejednakosti, uključujući potrošačku korpu; izračunavanje linije siromaštva, indeksa siromaštva, oštrine i dubine pojave; decilna analiza; Gini koeficijent i drugi pokazatelji saglasno međunarodnim preporukama. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 31.12. 3. Izrada socijalnih indikatora. R 005040 Izrada indikatora za praćenje razvoja, siromaštva i ostalih indikatora po međunarodnim standardima. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i izrada indikatora. – h 31.12.

Razvojne aktivnosti

1. Statistika polova. 005050 Razvoj statistike polova u sektorima društvenih i ekonomskih statistika. Dokumentacija statističkih i drugih organa i registara. Prikupljanje, obrada i analiza statističkih podataka po polu. – x tekuće

1. Mesečno istraživanje o cenama na malo industrijskih prehrambenih proizvoda (C-12). R 006010 Cene u trgovini na malo za industrijsko prehrambene proizvode. Izabrane prodavnice u trgovini na malo. 15. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h/4 h 31. u mes. 2. Mesečno istraživanje o cenama na malo industrijskih neprehrambenih proizvoda (C-13). R 006020 Cene u trgovini na malo za industrijsko neprehrambene proizvode. Izabrane prodavnice u trgovini na malo. 12. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h/4 h 31. u mes. 3. Petnaestodnevno istraživanje o cenama na malo poljoprivrednih proizvoda (C-11a). R 006030 Najniže, najviše i najčešće cene u trgovini na malo i na pijaci za poljoprivredne proizvode. Izabrane prodavnice u trgovini na malo i privatni prodavci na pijaci. 07. u mesecu. 21. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h/4 h 12. u mes.26. u mes. 4. Mesečno istraživanje o cenama na malo poljoprivrednih proizvoda (C-11). R 006040 Najčešće cene poljoprivrednih proizvoda u trgovini na malo i na pijaci. Izabrane prodavnice u trgovini na malo i privatni prodavci na pijaci. 21. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h/4 h 31. u mes. 5. Mesečno istraživanje o cenama na malo usluga (C-14). R 006050 Cene na malo zanatskih, komunalnih, saobra-ćajnih i drugih usluga. Izabrana preduzeća i radnje u oblasti usluga. 17. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h/4 h 31. u mes. 6. Mesečno istraživanje o cenama industrijskih proizvoda u trgovini na veliko (C-21). R 006060 Prodajne cene u trgovini na veliko; mesečni i kumulativni indeksi cena u trgovini na veliko Izabrana preduzeća iz oblasti trgovine na veliko. 24. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15. u mes. 7. Mesečno istraživanje o cenama ugostiteljskih usluga (C-31). R 006070 Cene usluga u ugostiteljstvu; mesečni i kumulativni indeksi cena ugostiteljskih usluga Izabrani ugostiteljski objekti. 22. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h/4 h 4. u mes. 8. Mesečno istraživanje o cenama proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (C-41). R 006080 Mesečni i kumulativni indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda izračunatih na bazi prikupljenih proizvođačih cena Izabrana preduzeća iz oblasti V-D NACE klasifikacije delatnosti. 18. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka – h 5. u mes. 9. Indeksi proizvođačkih cena za izvoz (C-41I, C-41IP). P 006090 Mesečni i kumulativni indeksi izvoznih cena proizvođača industrijskih proizvoda izračunatih na bazi prikupljenih proizvođačih cena. Izabrana preduzeća iz oblasti V-D NACE klasifikacije delatnosti. 18. u mesecu. Izrada i testiranje instrumenata za obračun izvoznih cena; metodologija i izbor uzorka. – x 31.12. 4/ Za gradove i opštine u kojima se snimaju cene. 10. Indeksi proizvođačkih cena usluga – kvartalno. P 006100 Mesečni i kumulativni indeksi cena usluga na bazi prikupljenih cena cena usluga. Izabrani preduzeća koja se bave pružanjem proizvodnih usluga – 15 dana po isteku kvartala. Izrada i testiranje instrumenata za obračun izvoznih cena; metodologija i izbor uzorka. – x 1.07.

Kompleksni statistički obračuni

1. Mesečno istraživanje o cenama proizvođača poljoprivrednih proizvoda. R 006110 Prosečne mesečne i kumulativne cene za poljoprivredne proizvode, po sektorima svojine; individualni, podgrupni, grupni i ukupni indeksi (mesečni i kumulativni) za sektore svojine i indeksi ukupno za važnije grupe i podgrupe proizvoda. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i obrada podataka. – h 10. u mes. 2. Mesečni obračun indeksa cena na malo. R 006120 Indeksi mesečnih i kumulativnih cena na malo (ukupno i po grupama proizvoda i usluga) na bazi snimljenih cena na malo, u istraživanjima od C-11 do C-14. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i obrada podataka. – h 31. u mes. 3. Mesečni obračun indeksa troškova života. R 006130 Indeksi troškova života, po grupama i nameni potrošnje (ishrana, duvan i piće, odeća i obuća, stanovanje, higijena i zdravlje, kultura i razonoda, saobraćaj i PTT na bazi snimljenih cena na malo, u istraživanjima od C-11 do C-14. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i obrada podataka. – h 31. u mes. 4. Indeks potrošačkih cena. R 006140 Indeksi potrošačkih cena po COICOP klasifikaciji, na bazi snimljenih cena na malo, u istraživanjima od C-11 do C-14 i C-31. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i obrada podataka. – h 15. u mes.

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje industrije (IND-1). R 007010 Ostvarena proizvodnja (mesečna i od početka godi-ne), zalihe i prodaja proizvoda; broj radnika – stanje poslednjeg dana u mesecu u industriji (po grupama delatnosti) i u neindustrijskim delatnostima; ocena postojećeg stanja i očekivanja privrednika (plasman proizvoda, nove narudžbine, nabavka sirovina, nabavka energije i goriva, ekonomska politika). Preduzeća iz sektora: Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdevanje električnom energijom, gasom i vodom, kao i jedinice preduzeća iz drugih sektora, ukoliko te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora. 08. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, obrada i objavljivanje podataka. – h 28. u mes. 2. Mesečno istraživanje industrije (IND-1 na bazi uzorka). R 007020 Prihod od prodaje sopstvenih proizvoda i usluga; broj zaposlenih; očekivanja privrednika (plasman proizvoda, nove narudžbine, nabavka sirovina, nabavka energije i goriva, ekonomska politika). Mala preduzeća koja nisu obuhvaćena Mesečnim istraživanjem o industriji iz sektora Prerađivačka industrija. 08. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, obrada i objavljivanje podataka. – h 28. u mes. 3. Kvartalno istraživanje o prometu i novim narudžbinama u industriji. P 007030 Ukupan promet, promet na domaćem tržištu, promet na stranom tržištu.Ukupne nove narudžbine, nove narudžbine od domaćih naručilaca i nove narudžbine od inostranih naručilaca. Preduzeća iz sektora: Vađenje ruda i kamena i Prerađivačka industrija; kao i jedinice preduzeća iz drugih sektora, ukoliko te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora. 15. 07. 15. 10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, obrada i objavljivanje podataka. – h 30.09.30.12. 4. Istraživanje industrije (IND-21). R 007040 Moguća i ostvarena proizvodnja, zalihe i prodaja proizvoda; zaposleni i časovi rada; zaposleni prema smenama, utrošak i zalihe energenata. Preduzeća iz sektora: Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdevanje električnom energijom, gasom i vodom, kao i jedinice preduzeća iz drugih sektora ukoliko, te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, obrada i objavljivanje podataka. – h 30.12. 5. Istraživanje proizvodnje i potrošnje električne energije – obrazac za preduzeća koja se bave proizvodnjom hidroelektrične energije (IND-4.1). R 007050 Proizvodnja električne energije na generatoru; sopstvena potrošnja; električna energija primljena od drugih organizacija; električna energija utrošena za pumpanje vode u akumulacije; predata električna energija krajnjim potrošačima po vrsti potrošača. Preduzeća čija je osnovna delatnost proizvodnja hidro-električne energije; kao i jedinice preduzeća čija osnovna delatnost nije proizvodnja hidro električne energije, ukoliko te jedinice obavljaju proizvodnju hidro električne energije kao dopunu osnovne delatnosti preduzeća. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos, obrada i objavljivanje podataka. – h 30.09. 6. Istraživanje proizvodnje i potrošnje termoelektrične energije – obrazac za preduzeća koja se bave proizvodnjom termoelektrične energije i toplote (IND-4.2). R 007060 Potrošnja goriva za proizvodnju električne energije i toplote po vrstama goriva, količine i prosečne kalorične vrednosti; električna energija utrošena za rad kotlarnica.Proizvodnja toplote, sopstvena potrošnja, gubici i realizacija toplote po nosiocima toplote; realizacija toplote po nosiocima toplote i po vrsti potrošača.Proizvodnja električne energije na generatoru, sopstvena potrošnja; električna energija primljena od drugih organizacija; predata električna energija krajnjim potrošačima po vrsti potrošača.Instalisana i ostvarena snaga uređaja za gasne turbine, kotlove i blokove. Preduzeća koja se bave proizvodnjom električne energije ili električne i toplotne energije; kao i jedinice preduzeća čija osnovna delatnost nije proizvodnja električne energije ili električne i toplotne energije, ukoliko te jedinice obavljaju proizvodnju električne energije ili električne i toplotne energije kao dopunu osnovne delatnosti preduzeća. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos, obrada i objavljivanje podataka. – h 30.09. 7. Istraživanje proizvodnje i potrošnje električne energije – obrazac za preduzeća koja se bave distribucijom električne energije(IND-4.4). R 007070 Ukupno raspoloživa električna energija primljena od organizacije za prenos električne energije, drugih distribucija, proizvođača električne energije. Isporučena električna energija drugim distribucijama. Gubici prilikom distribucije električne energije. Distribuirana električna energija krajnjim potrošačima po vrstama potrošača. Preduzeća čija je osnovna delatnost distribuiranje električne energije do krajnjih potrošača. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos, obrada i objavljivanje podataka. – h 30.09. 8. Istraživanje proizvodnje i potrošnje toplotne energije – obrazac za preduzeća koja se bave proizvodnjom toplote (IND-4.6). R 007080 Potrošnja goriva za proizvodnju toplotne energije po vrstama goriva (količine i prosečne kalorične vrednosti); električna energija utrošena za rad kotlarnica.Proizvodnja toplote, sopstvena potrošnja, gubici i realizacija toplote po nosiocima toplote; realizacija toplote po nosiocima toplote i po vrsti potrošača.Bruto proizvodnja, sopstvena potrošnja, energija predata distributerima ili drugim proizvođačima toplote, energija primljena od drugih proizvođača toplote, gubici u transportu; toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po nosiocima toplote.Toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po vrsti potrošača i po nosiocu toplote.Instalisana i ostvarena snaga uređaja za gasne turbine, kotlove i blokove. Preduzeća čija je osnovna delatnost proizvodnja toplotne energije i jedinice preduzeća čija osnovna delatnost nije proizvodnja toplotne energije, ukoliko te jedinice obavljaju proizvodnju toplotne energije kao dopunu osnovne delatnosti preduzeća. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h 30.09. 9. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje toplotne energije – obrazac za preduzeća koja se bave distribucijom toplote (IND-4.7). R 007090 Nabavljena toplotna energija po nosiocima toplote, gubici u transportu i toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po vrsti potrošača i po nosiocima toplote. Preduzeća koja se bave distribucijom toplotne energije. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h 30.09. 10. Bilans proizvodnje i potrošnje uglja – obrazac za preduzeća koja se bave proizvodnjom uglja i proizvoda od uglja (IND-4.8). R 007100 Proizvodnja uglja , sušenog lignita i briketa od uglja. Zalihe na početku godine, ukupna proizvodnja, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, potrošnja za proizvodnju briketa, sopstvena potrošnja, zalihe na kraju godine. Prodaja uglja, briketa i sušenog lignita u zemlji; prodaja trgovini i prodaja po vrsti potrošača. Preduzeća iz oblasti “Vađenje kamenog i mrkog uglja i lignita; vađenje treseta“. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h 30.09. 11. Bilans proizvodnje i potrošnje uglja – obrazac za preduzeća koja se bave trgovinom uglja i proizvoda od uglja (IND-4.9). R 007110 Zalihe uglja i proizvoda od uglja na početku godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, prodaja u zemlji, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici i zalihe na kraju godine. Prodaja uglja i proizvoda od uglja u zemlji, prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrstama potrošača. Preduzeća koja se bave prometom uglja i proizvoda od uglja. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h 30.09.

Kompleksni statistički obračuni

1. Obračun indeksa produktivnosti rada u industriji. R 007160 Indeksi produktivnosti rada u industriji. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h 30. u mes. 2. Energetski bilans električne energije. R 007170 Bilans električne energije usklađen sa EU standardima. Dokumentacija statističkih organa, EPS-a i EMS-a. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h 30.09. 3. Energetski bilans toplotne energije. R 007180 Bilans toplotne energije usklađen sa EU standardima. Dokumentacija statističkih organa i Udruženja proizvođača toplotne energije. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h 30.09. 4. Energetski bilansi uglja i proizvoda od uglja. R 007190 Zajednički bilans uglja i proizvoda od uglja i pojedinačni bilansi za svaku vrstu uglja i vrstu proizvoda od uglja, usklađeni sa EU standardima Dokumentacija statističkih organa, Ministarstva finansija – Uprave carina i Udruženja trgovaca čvrstim gorivom. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h 30.09.

Razvojne aktivnosti

1. Ponderacioni sistem za obračun indeksa industrijske proizvodnje. 007220 Definisanje ponderacionog sistema i obračun pondera za oblasti, sektore i glavne industrijske grupacije, prema ekonomskoj nameni. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h tekuće.

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o realizaciji proizvodnje preduzeća u poljoprivredi (PO-TRG-33). R 008010 Prodaja poljoprivrednih proizvoda, u količini i vrednosti, po proizvodima i grupama proizvoda sopstvene proizvodnje. Preduzeća iz oblasti poljoprivrede i zemljoradničke zadruge. 27. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 27. u mes. 2. Mesečno istraživanje o klanju stoke u klanicama. P 008020 Broj zaklanih grla, po vrstama i kategorijama, težina žive i zaklane stoke i randman. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. 15. u mesecu. Metodologija, štampanje obrazaca i uputstava, prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – x 31. u mes. 3. Kvartalno istraživanje o stoci zaklanoj u klanicama (PO-52). R 008030 Broj zaklanih grla, po vrstama i kategorijama, težina žive i zaklane stoke i randman. Klanice. 15.07. 15.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.08.20.11. 4. Kvartalno istraživanje poljoprivrednih preduzeća o organizovanom tovu stoke (PO-54). R 008040 Broj i promet svinja, po kategorijama i nameni gajenja. Broj stoke stavljene u tov i isporuka tovljenih grla sa vlastite ekonomije i iz kooperacije. Preduzeća iz oblasti poljoprivrede i zemljoradničke zadruge. 05.07. 05.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 09.08.09.11. 5. Istraživanje o zasejanim površinama u jesenjoj setvi-stanje 30. novembra /5 (PO-21a i PO-21b). R 008060 Zasejane površine. Potrošnja i zalihe mineralnih đubriva u preduzećima i zadrugama. Snabdevanje zemljoradnika mineralnim đubrivima i semenskom pšenicom. Preduzeća iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih preduzeća koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i statistički procenitelji. 30.11. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.12. 6. Istraživanje o proizvodnji povrća i cveća u zaštićenom prostoru (PO-23). R 008090 Površine, obim proizvodnje povrća i cveća u zaštićenom prostoru i utrošak energije. Preduzeća iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih preduzeća koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.07. 7. Istraživanje o ostvarenim prinosima ranih useva i voća i očekivanim prinosima važnijih kasnih useva-stanje 31. jula /5(PO-32a i PO-32b). R 008100 Ostvareni prinosi pšenice, ostalih strnih žita i ranog voća. Proizvodnja semenske pšenice. Očekivani prinosi kasnih useva po hektaru i prognoza ukupne proizvodnje. Preduzeća iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih preduzeća koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i statistički procenitelji.31.07. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.08. 8. Istraživanje o očekivanim prinosima kasnih useva, voća i grožđa-stanje 1. septembra /5(PO-33 Ia i PO-33 Ib). R 008110 Očekivani prinosi važnijih kasnih useva, voća i grožđa. Preduzeća iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih preduzeća koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i statistički procenitelji. 1.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.09. 9. Istraživanje o ostvarenim prinosima kasnih useva, voća i grožđa-stanje 10. novembra /5 (PO-33a i PO-33b). R 008120 Ostvareni prinosi kasnih useva, kasnog voća i grožđa. Prerada voća i grožđa. Proizvodnja reprodukcionog materijala u preduzećima i zemljoradničkim zadrugama. Ostvareni prinosi kasnih useva u proizvodnoj saradnji sa zemljoradnicima. Preduzeća iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih preduzeća koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i statistički procenitelji. 10.11. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 25.11. /5 Zavisno od vremenskih prilika.

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o proizvodnji i prodaji šumskih sortimenata (ŠUM-22). R 009010 Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata i bruto posečena masa u državnim šumama. Preduzeća iz oblasti šumarstva i jedinice drugih preduzeća koje se bave proizvodnjom šumskih sortimenata. 12. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 29. u mes.

STATISTIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Statistička istraživanja

1. Istraživanje o korišćenju voda i zaštiti voda od zagađivanja (VOD-1). R 011010 Iskorišćenje i upotreba voda prema izvorima snabdevanja i načinu upotrebe, ispuštanje i prečišćavanje otpadnih voda, kvalitet voda, ekonomski pokazatelji i dr. Preduzeća iz sektora: Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabde-vanje električnom energijom, gasom i vodom, kao i jedinice preduzeća iz drugih sektora ukoliko obavljaju delatnost navedenih sektora. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 1.10. 2. Istraživanje o javnom vodovodu (VOD-2V). R 011020 Zahvatanje vode prema izvorištima, kvalitet voda, snabdevanje domaćinstava, industrije i drugih preduzeća i ustanova, vodovodna mreža, uređaji i dr. Preduzeća čija je osnovna delatnost prečišćavanje i distribucija vode, kao i jedinice preduzeća iz drugih sektora ukoliko obavljaju navedenu delatnost. Metodologija/6; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 30.09. /6 Revizija metodologije. 3. Istraživanje o javnoj kanalizaciji (VOD-2K). R 011030 Kvalitet, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih voda; kanalizaciona mreža i uređaji za prečišćavanje otpadnih voda, ekonomski podaci i dr. Preduzeća čija je osnovna delatnost uklanjanje, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih voda; održavanje kanalizacione mreže, kao i jedinice predu-zeća iz drugih sektora ukoliko obavljaju navedenu delatnost. Metodologija /6; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 30.09. 4. Godišnje istraživanje o industrijskom otpadu (OT-IND). P 011060 Podaci o vrstama i količinama otpada iz industrije (neopasni, opasni i inertni ), kao posledice aktivnosti u tehnološkom postupku, pripremi i obradi sirovina i proizvoda, tretiranje i skladištenje. Preduzeća iz sektora: Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdevanje električnom energijom, gasom i vodom, kao i jedinice preduzeća iz drugih sektora ukoliko, te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora; nadležni državni organ. 30.11. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h

Kompleksni statistički obračuni

1. Istraživanje o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim daljinama (VAZD-1). R 011080 Podaci o potrošnji goriva i sirovina u pogonske i tehnološke svrhe u oblasti industrije, energetike i saobraćaja; iz poljoprivrede, šumarstva, građevinarstva, vodoprivrede i domaćinstava za godišnje bilansiranje emisija SO2 i Nox. Dokumentacija statističkih organa. 30.09. Izrada metodologije i kontrola i obrada podataka za Republiku, pokrajine i kvadrante. h h 30.11. 2. Istraživanje o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim daljinama (VAZD-1a). P 011090 Podaci o potrošnji goriva i sirovina u energetske i neenergetske svrhe u oblasti industrije, energetike, saobraćaja, poljoprivrede, šumarstva, građevinarstva, vodoprivrede i domaćinstava za godišnje bilansiranje emisija CO, NH3 i NMVOC. Dokumentacija statističkih organa.30.10. Izrada metodologije, kontrola i obrada podataka h h 30.12.

GRAĐEVINSKA I STAMBENA STATISTIKA

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o građevinskim dozvolama(GRAĐ-10). R 012010 Broj dozvole, lokacija, vrsta, veličina i vrednost građevina koje će se graditi, vrsta investitora, vrsta radova, opremljenost zgrade instalacijama, broj i površina stanova, površina poslovnih prostorija i dr. Nadležni organ opštine-grada, grad Beograd, autonomne pokrajine i ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva. 05. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15. u mes. (45 dana po isteku meseca) 2. Mesečno istraživanje o upotrebnim dozvolama (GRAĐ-10a). R 012020 Broj građevinske dozvole, lokacija, vrsta i veličina građevina za koje se izdaje upotrebna dozvola, vrsta investitora, vrsta radova, opremljenost zgrade instalacijama, broj i površina stanova, površina poslovnih prostorija i dr. Nadležni organ opštine-grada, grad Beograd, autonomne pokrajine i ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva. 05. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15. u mes. (45 dana po isteku meseca) 3. Kvartalno istraživanje o građevinarstvu (GRAĐ-31). R 012030 Vrednost izvedenih radova ukupno i po vrstama gradnje, vrednost novih i otkazanih ugovorenih radova, broj radnika, odrađeni časovi rada, podaci o završenim i nezavršenim stanovima i površinama. Preduzeća iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih preduzeća koje izvode građevinske radove. 20.07. 20.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 25.08.25.11. 4. Polugodišnje istraživanje o cenama stanova novogradnje(GRAĐ-41). R 012040 Cena stanova novogradnje po 1m² stambene površine, struktura cene, opremljenost instalacijama, lokacija stana i dr. Preduzeća iz oblasti građevinarstva, stambene zadruge, organizacije za uređenje zemljišta, stambene agencije i druga pravna lica koja su nosioci stambene izgradnje. 15.08. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – x 15.09. 5. Istraživanje o građevinskim radovima (GRAĐ-11, GRAĐ-12). R 012060 Broj radnika, časovi rada, poslovanje i vrsta radova izvođača, podaci o lokaciji, vrsti i veličini građevina, o investitoru, godina početka i završetka gradnje, vrednost izvedenih radova, vrsta radova na zgradi, namena zgrade, opremljenost zgrade instalacijama, broj i površina stanova prema projektu kao i broj i površina završenih stanova i stanova u izgradnji, vrsta stana za završene stanove, površina poslovnih prostorija i dr. Preduzeća iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih preduzeća koje izvode građevinske radove. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.07. 6. Istraživanje o zgradama građenim u organizaciji individualnih vlasnika(GRAĐ-11a, GRAĐ-12a). R 012070 Lokacija i veličina zgrada, podaci o investitoru, godina izdavanja građevinske dozvole, početka i završetka gradnje, vrednost izvedenih radova, vrsta radova na zgradi, namena, vrsta i veličina zgrade, opremljenost zgrade instalacijama, broj i površina stanova prema projektu, broj i površina završenih stanova i stanova u izgradnji, vrsta stana za završene stanove, površina poslovnih prostorija i dr. Opštinski organ uprave nadležan za građevinske, komunalne i stambene poslove. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.07. 7. Istraživanje o potrošnji građevinskog i pogonskog materijala (GRAĐ-13). R 012080 Vrednost i količina utrošenog građevinskog i pogonskog materijala, količine zaliha, po vrstama materijala. Preduzeća iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih preduzeća koje izvode građevinske radove. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.09.

Kompleksni statistički obračuni

1. Bilans stambenog fonda. R 012100 Broj i veličina stanova, opremljenost instalacijama i pomoćnim prostorijama. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i izrada bilansa za Republiku, pokrajine i opštine. h h 31.07.

STATISTIKA SAOBRAĆAJA I VEZA

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o prometu u pristaništima (SR/M-21). R 013010 Promet robe u pristaništima u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, po zastavama prevozioca, vrstama prevoznih sredstava i vrstama robe – tone i tonski kilometri. Promet robe, po vrstama i zemljama utovara i istovara, opasnim materijama i tipovima kontejnera. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti i kapetanije pristaništa. 10. u mesecu. Metodologija; kontrola i obrada podataka. h/7 h 28. u mes. 2. Mesečno istraživanje o tokovima robe u međunarodnom drumskom saobraćaju (SA/M-33). R 013020 Broj drumskih teretnih vozila u izvozu, uvozu i tranzitu, po zemljama registracije vozila, zemljama utovara i istovara robe. Tokovi vozila i robe na međunarodnim drumskim pravcima, po količini robe, voznim i tonskim kilometrima. Promet vozila po graničnim zemljama i graničnim carinarnicama. Ministarstvo finansija-Uprava carina. 15. u mesecu. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 25. u mes. 3. Ulaz – izlaz drumskih motornih vozila u Republiku Srbiju i iz Republike Srbije (SA/M-31). R 013030 Broj putničkih vozila u graničnom prometu po vrsti vozila i zemlji registracije; broj putnika. Ministarstvo finansija-Uprava carina. 15. u mesecu. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 25. u mes. 4. Kvartalno istraživanje o železničkom saobraćaju (SŽ/T-11). R 013040 Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – broj putnika i putnički kilometri. Prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – tone i tonski kilometri.Prihodi, vozni kilometri putničkih i teretnih kola, potrošnja energije i zaposleni. Javno preduzeće „Železnice Srbije” 20.07. 20.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.08.28.11. 5. Kvartalno istraživanje o vazdušnom saobraćaju (SV/T-11). R 013050 Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom redovnom i vanrednom saobraćaju – broj putnika i putnički kilometri. Prevoz tereta u unutrašnjem i međunarodnom redovnom i vanrednom saobraćaju – tone i tonski kilometri. Prihodi, pređeni kilometri, potrošnja energije i zaposleni. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti. 20.07. 20.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.08.28.11. 7/ Godišnje. 6. Kvartalno istraživanje o prometu na aerodromima (SV/T-21). R 013060 Promet domaćih i stranih vazduhoplova. Promet putnika, tereta i pošte u unutrašnjem i međunarodnom redovnom i vanrednom saobraćaju koji obavljaju domaći i strani prevozioci. Preduzeća koja pružaju aerodromske usluge. 20.07. 20.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.08.28.11. 7. Kvartalno istraživanje o drumskom saobraćaju (SA/T-11). R 013070 Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – broj putnika i putnički kilometri Prevoz tereta u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – tone i tonski kilometri.Prihodi, pređeni kilometri, potrošnja energije i zaposleni. Preduzeća registro-vana u ovoj delatnosti. 20.07. 20.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.08.28.11. 8. Kvartalno istraživanje o gradskom saobraćaju (SG/T-11). R 013080 Prevoz putnika, po vrstama prevoznih sredstava.Prihodi, pređeni kilometri, potrošnja energije i zaposleni. Javna i privatna preduzeća registrovana u ovoj delatnosti. 20.07. 20.10 Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.08.28.11. 9. Kvartalno istraživanje o naftovodima (S-NF/T-11). R 013090 Količina transportovane nafte u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – tone i tonski kilometri.Prihodi, potrošnja energije i zaposleni. Preduzeća ili delovi preduzeća registrovanih u ovoj delatnosti. 20.07. 20.10 Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.08.28.11. 10. Kvartalno istraživanje o gasovodima (S-GS/T-11). R 013100 Količina transportovanog gasa u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju u – m3 i m3 kilometrima Prihodi, potrošnja energije i zaposleni. Preduzeća i delovi preduzeća registrovanih u ovoj delatnosti. 20.07. 20.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.08.28.11. 11. Kvartalno istraživanje o pretovaru u lukama, pristaništima i ostalim teretnim stanicama (PR/T-11). R 013110 Pretovarene i izmanipulisane tone robe, prema vrsti operacije. Promet robe u skladištima po vrsti skladišta. Prihodi, potrošnja energije i zaposleni. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti. 20.07. 20.10 Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.08.28.11. 12. Kvartalno istraživanje o PTT prometu – poštanske aktivnosti (PTT/T-11). R 013120 Poštanske usluge i telegramske usluge u domaćem i međunarodnom saobraćaju. Novčano poslovanje.Prihodi i zaposleni. Preduzeća registrovana za obavljanje poštanskog saobraćaja. 20.07. 20.10 Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.08.28.11. 13. Kvartalno istraživanje o prometu u telekomunikacijama (T-11a). R 013130 Telekomunikacione usluge u domaćem i međuna-rodnom saobraćaju.Prihodi i zaposleni. Preduzeća registrovana za obavljanje telekomunikacionog saobraćaja. 20.07. 20.10 Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.08.28.11. 14. Istraživanje o radu teretnih vozila u saobraćaju za sopstvene potrebe (SA/M-21). P 013290 Prevoz robe i tonski kilometri, po vrsti robe. Pređeni kilometri – ukupno i sa teretom. Potrošnja goriva i maziva. Relacije prevoženja i iskorišćenje prevoznih sredstava. Preduzeća vlasnici drumskih teretnih vozila kojima prevoz tereta nije osnovna delatnost. Izrada metodologije; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.09. 15. Brojanje saobraćaja na međunarodnim (E( drumovima (BPS-1). R 013300 Broj, vrsta i veličina prometa motornih vozila prema klasifikaciji EU. Javno preduzeće Putevi Srbije. Izrada metodologije; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.09.

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o trgovini na malo (TRG-10). R 014010 Promet robe u trgovini na malo za prethodni i izveštajni mesec, sa i bez poreza na dodatu vrednost; prethodni podaci. Izabrana trgovinska i druga preduzećakoja se bave trgovinom na malo. 12. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, unos, kontrola i obrada podataka. – h 5. u mes. 2. Mesečno istraživanje o otkupu poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača (TRG-31). R 014020 Količina i vrednost poljoprivrednih proizvoda otkupljenih od individualnih proizvođača, po proizvodima i grupama proizvoda. Preduzeća koja se bave otkupom poljoprivrednih proizvoda. 05. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 5. u mes. 3. Mesečno istraživanje o prometu poljoprivrednih proizvoda na pijacama (TRG-13). R 014030 Količina i vrednost prodatih poljoprivrednih proizvoda individualnih proizvođača na pijacama i prosečna cena tih proizvoda. Preduzeća koja pružaju usluge korišćenja prodajnog prostora pijace. 05. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15. u mes. 4. Kvartalno istraživanje o trgovini na malo (TRG-16). R 014040 Promet robe u trgovini na malo, po načinu plaćanja i robnim grupama; zalihe robe, prodavnice i zaposleni u trgovini na malo krajem izveštajnog kvartala; promet robe po mesecima sa porezom na dodatu vrednost; obračunati porez na dodatu vrednost. Izabrana trgovinska i druga preduzeća koja se bave trgovinom na malo. 15.07. 15.10. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.09.15.12. 5. Kvartalno istraživanje o trgovini na veliko (TRG-16kv). R 014050 Promet robe u trgovini na veliko po kupcima i robnim grupama; zalihe robe i zaposleni krajem kvartala; promet robe po mesecima sa porezom na dodatu vrednost; obračunati porez na dodatu vrednost. Izabrana trgovinska i druga preduzeća koja se bave trgovinom na veliko. 15.07. 15.10. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.09.15.12.

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o dolascimai noćenjima gostiju u smeštajnim objektima (TU-11). R 015010 Dolasci i noćenja domaćih i stranih gostiju po vrstama turističkih mesta i po zemljama pripadnosti; dolasci i noćenja gostiju u aranžmanu; kapaciteti za smeštaj sa stanjem 31.08. (broj objekata, soba i ležaja po vrstama i kategorijama objekta). Od jula do oktobra (za 6, 7, 8. i 9. mesec) prethodni podaci (konjunkturni) o broju noćenja (domaći, strani) u proteklom mesecu i prognoza za tekući i naredni mesec. Ugostiteljska i druga preduzeća koja pružaju usluge smeštaja gostima; turističke agencije, turistička društva i ugostiteljska i druga preduzeća koja se bave posredovanjem za smeštaj gostiju u privatnim sobama-stanovima; nadležni opštinski organi uprave;organizacije zdravstvene zaštite iz podgrupe delatnosti (85141KD). 05. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 5. u mes.15. u mes. konjunktu-rni 2. Kvartalno istraživanje o ugostiteljstvu (UG-11). R 015020 Promet po grupama usluga, promet po mesecima, sa i bez poreza na dodatu vrednost; zaposleni i poslovne jedinice na kraju kvartala. Izabrana ugostiteljska i druga preduzeća i preduzetnici koji se bave ugostiteljstvom. 15.07. 15.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.09.15.12. 3. Polugodišnje istraživanje o turističkim agencijama (TU-14). R 015030 Mreža poslovnih jedinica; obim organizovanog turističkog prometa – noćenja domaćih i dolasci i noćenja stranih turista po zemljama; prevozna sredstva agencija. Turističke agencije. 31.07. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.09. 4. Istraživanje o ugostiteljstvu (UG-15, UG-15p). R 015040 Promet u ugostiteljstvu sa i bez poreza na dodatu vrednost, zaposleni, sedišta, poslovne jedinice – po vrstama i kategorijama; promet odabranihproizvoda i usluga (količine i vrednosti); ukupan promet po mesecima. Ugostiteljska i druga preduzeća koja se bave ugostiteljstvom.Izabrani preduzetni-ci; poreska uprava-filijale po opštinama. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.07. 5. Anketa o stranim turistima (TU-13). R 015050 Demografske i ekonomske karakteristike stranih turista; karakteristike putovanja i boravka; dužina boravka; troškovi i njihova struktura. Slučajno izabrani strani turisti u izabranim objektima zasmeštaj. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prevod upitnika na strane jezike; kontrola i obrada podataka. – h 31.12. 6. Anketa o stranim posetiocima (TU-16). R 015060 Opšti podaci o stranim posetiocima; karakter posetioca (turista, izletnik); motivi dolaska u Srbiju; troškovi i struktura troškova izletnika Slučajno izabrani strani posetioci na izabranim graničnim prelazima. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prevod upitnika na strane jezike; kontrola i obrada podataka. – h 31.12.

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje prometa robe sa inostranstvom. R 016010 Podaci o izvozu i uvozu robe: vrednost (franko državna granica) izvezene-uvezene robe u dinarima, SAD dolarima, evrima i odgovarajućoj valuti; količina u kilogramima i odgovarajućoj jedinici mere; zemlja namene-porekla; vrsta izvezene-uvezene robe prema nomenklaturi carinske tarife, nomenklaturi statistike spoljne trgovine, klasifikaciji delatnosti, stepenu obrade, ekonomskoj nameni, stopi carine, poreza i akcizama i dr. Ministarstvo finansija-Uprava carina.- podaci sa Jedinstvene carinske isprave. 15. u mesecu. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h Poslednji dan u mesecu 2. Istraživanje CIF-FOB prilagođavanja uvoza za međunarodne potrebe. R 016030 Vrednost uvezene robe, razvrstane, po osnovnim pokazateljima na FOB paritetu, kao što su zemlje porekla, zemlje uvoza, carinske tarife, vrste transporta i dr. Ministarstvo finansija-Uprava carina. 15. u mesecu. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 31.12. 3. Istraživanje o carinskim stopama, necarinskim merama i robnoj razmeni Republike Srbije sa inostranstvom. R 016040 Količina i vrednost uvezene robe, zemlja porekla, režim uvoza, jedinice mere, zakonske, preferencijalne i konsolidovane carinske stope. Ministarstvo finansija-Uprava carina.i nadležna ministarstva. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 30.09.

1. Jedinične vrednosti izvoza i uvoza i fizički obim izvoza i uvoza – mesečno i kvartalno. P 016050 Formiranje uzorka od proizvoda carinske tarife, obračun jediničnih vrednosti po proizvodima koji su zadovoljili kriterijume cenovne kontrole i obračun indeksa jediničnih vrednosti i fizičkog obima po Paasche formuli. Izračunavanje odnosa razmene po sektorima SMTK, KD, ekonomskoj nameni, stepenu obrade proizvoda i dr. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 31.07.31.10.do 25 u narednom mesecu. 2. Istraživanje o uvozu i izvozu po veličini preduzeća. P 016060 Vrednost izvezene i uvezene robe, razvrstane po odabranim pokazateljima, kao što su veličina preduzeća, oblik svojine, poreklo kapitala i dr. Ministarstvo finansija-Uprava carina.i statistički poslovni registar. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 31.12. 3. Analitički pokazatelji za međunarodne pregovore vezane za proces pristupanja STO i EU. P 016070 Vrednost izvezene i uvezene robe, razvrstane po odabranim pokazateljima potrebnim za pregovore Ministarstvo finansija-Uprava carina.i ministarstvo nadležno za spoljnu trgovinu. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 31.12.

Statistička istraživanja

1. Istraživanje o upotrebi informaciono komunikacione tehnologije u preduzećima. R 017010 Upotreba i razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima na teritoriji Republike Srbije. Preduzeća. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 31.10. 2. Istraživanje o upotrebi informaciono komunikacione tehnologije u domaćinstvima i pojedinačno. R 017020 Upotreba i razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i od strane pojedinaca na teritoriji Republike Srbije. Domaćinstva i pojedinci. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 31.10.

Statistička istraživanja

1. Statistika rođenih (Statistički listić, obrazac DEM-1). Prikupljanje-mesečno, obrada- godišnje. R 018010 Mesto i datum registracije rođenja; zdravstvena ustanova; državljanstvo; vitalitet (živorođeno ili mrtvorođeno), pol, datum rođenja i jedinstveni matični broj građanina za rođeno dete; telesna masa na rođenju, telesna visina na rođenju, gestaciona starost, da li postoje vidljive urođene anomalije; prebivalište majke; broj dece u ovom porođaju i red rođenja, koliko je majka do sada rodila dece, koliko je od te dece u životu; u kom braku majke je ovo dete rođeno; datum zaključenja braka roditelja; koliko je majka rodila dece u ovom braku; da li je majka na privremenom radu-boravku u inostranstvu, da li je majka strani državljanin koji privremenom radi – boravi u Srbiji; gde je dete rođeno (u zdravstvenoj ustanovi ili na drugom mestu) i ko je pružio pomoć (lekar, babica, drugo lice); za majku i oca: datum rođenja (starost), državljanstvo, nacionalna ili etnička pripadnost, veroispovest, najviša škola, aktivnost i zanimanje. Matičari. 3. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.12. 2. Statistika umrlih (Statistički listić, obrazac DEM-2). Prikupljanje-mesečno, obrada- godišnje. R 018020 Mesto i datum registracije smrti; zdravstvena ustanova; pol, datum i čas smrti, datum rođenja (starost) i jedinstveni matični broj umrlog građanina, čas rođenja, prebivalište, bračno stanje, državljanstvo, nacionalna ili etnička pripadnost, najviša završena škola, veroispovest, zanimanje, da li je umrlo lice bilo na privremenom radu-boravku u inostranstvu, da li je umrlo lice bilo strani državljanin koji je privremeno radio-boravio u Srbiji; gde je smrt nastupila i ko je utvrdio smrt, lečenje, ko je dao podatke o uzroku smrti; uzrok smrti; poreklo smrti; da li je umrlo lice odojče; za nasilne smrti: poreklo nasilne smrti, kad se događaj desio, mesto događaja, aktivnost umrlog u trenutku događaja, spoljni uzrok smrti (priroda povrede); za umrlu odojčad: telesna masa na rođenju, telesna visina na rođenju, gestaciona starost, datum rođenja majke (starost), najviša školska sprema majke, aktivnost i zanimanje majke, koliko je majka umrlog odojčeta do sada rodila dece. Matičari. 3. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.12. 3. Statistika zaključenih brakova (Statistički listić, obrazac DEM-3). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 018030 Datum zaključenja braka, mesto i datum registracije slučaja, za mladoženju i nevestu: ranije bračno stanje, koji je brak po redu, datum rođenja (starost) i jedinstveni matični broj građanina, prebivalište pre zaključenja braka (mladoženje i neveste), državljanstvo, nacionalna ili etnička pripadnost, veroispovest, najviša završena škola, aktivnost, da li je mladoženja (nevesta) izdržavano lice, da li je mladoženja (nevesta) strani državljanin koji privremeno radi – boravi u Srbiji. Matičari. 3. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.12. 4. Statistika razvedenih brakova (Statistički listić, obrazac RB-1).Prikupljanje-mesečno, obrada- godišnje. R 018040 Sedište nadležnog suda, za muža i ženu: datum rođenja (starost) i jedinstveni matični broj građanina, državljanstvo, nacionalna ili etnička pripadnost, veroispovest, najviša završena škola, aktivnost, bračno stanje pre stupanja u brak koji se razvodi, koji je brak po redu, da li je muž (žena) na privremenom radu u inostranstvu, da li je muž (žena) strani državljanin koji privremeno radi-boravi u Srbiji; za brak: datum zaključenja braka, broj dece rođene u ovom braku, koliko je dece rođene u ovom braku sada u životu, datum rođenja izdržavane dece iz ovog braka, broj izdržavane dece koja nisu rođena u ovom braku, poslednje zajedničko prebivalište, kome su dodeljena deca na izdržavanje prilikom razvoda i datum pravosnažnosti presude. Sudovi nadležni za razvode brakova. 3. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.12. 5. Mesečno istraživanje o vitalnoj statistici (obrazac DEM-5). Prikupljanje i obrada-mesečno. R 018050 Broj upisanih u matične knjige rođenih (broj upisa priznanja i pozakonjenja); u matične knjige umrlih (umrlih usled nasilnih smrti, po vrstama) i u matične knjige zaključenih brakova. Matičari. 3. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15. u mes. 6. Statistika preseljenja stanovništva – unutrašnje migracije (Statistički listić, prijava preseljenja, obrazac PP-1 i PP-2). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 018060 Mesto i opština prijave-odjave prebivališta, datum prijave-odjave, jedinstveni matični broj građana, pol, datum rođenja (starost), mesto rođenja, nacionalna ili etnička pripadnost, zanimanje, adresa na koju se prijavljuje i adresa sa koje se odjavljuje. Ministarstvo unutrašnjih poslova. 3. mes Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h

Kompleksni statistički obračuni

1. Procene stanovništva na osnovu prirodnog priraštaja i migracija. R 018070 Ukupno stanovništvo, po polu i starost i na nivou opštine, Republike i pokrajina. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i izrada procena. h h 31.12. 2. Skraćene aproksimativne tablice mortaliteta. R 018080 Očekivane verovatnoće doživljenja i srednje trajanje života. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i izrada tablica. – h 30.12. 3. Demografski pokazatelji. R 018090 Opšte stope svih vitalnih događaja. Specifične stope fertiliteta i mortaliteta, po starosti, i druge specifične stope. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i izrada stopa. – h 31.12. 4. Izrada tablica fertiliteta. R 018100 Demografska analiza fertiliteta. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i izrada tablica. – h 31.12. 5. Izrada tablica mortaliteta. R 018110 Demografska analiza mortaliteta. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i izrada tablica. – h 31.12. 6. Posebne obrade Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2002. godini. R 018120 Posebne obrade podataka, izrada demografskih, etničkih, obrazovnih, socio-ekonomskih i drugih struktura stanovništva i analitičkih pokazatelja. Dokumentacija statističkih organa Izrada tabela, pokazatelja i stopa. h h 31.12.

Razvojne aktivnosti

1. Metodološke pripreme za izradu nove tipologije naselja i konstituisanje baze naselja. 018140 Definisanje kriterijuma za utvrđivanje tipa naselja; postavljanje metodoloških osnova za uspostavljanje baze naselja. Dokumentacija statističkih organa Izrada metodologije x h 31.12. 2. Metodološke pripreme popisa stanovništva 2011 godine uskladu sa preporukama UN/EUROSTAT. 018150 x x 31. 12. 3. Metodološke pripreme za uvođenje statističkog istraživanja o spoljnim migracijama. 018160 Definisanje metodologije. Različiti administrativni izvori Izrada metodologije x x 31. 12. 4. Pripreme, organizovanje i sprovođenje Savetovanja o predstojećem popisu 018170 Analiza predloženih metodoloških rešenja za svetske popise oko 2010. godine (UN/EUROSTAT) x x 1. 12.

STATISTIKA RADA

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o zaposlenim licima i o zaradama zaposlenih (RAD-1). R 019010 Isplaćene zarade; porezi i doprinosi; broj zaposlenih na koje se odnose isplate-ukupno; broj zaposlenih na kraju izveštajnog meseca prema podacima iz kadrovske evidencije; broj zaposlenih koji su primili minimalnu zaradu. Izabrana preduzeća, ustanove, zadruge i druge organizacije. do 07. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. x h 23. u mes. 2. Polugodišnje istraživanje o privatnim preduzetnicima i zaposlenima kod njih, licima koja samostalno obavljaju delatnost (RAD-15) septembar R 019020 Broj vlasnika radnji, broj lica koja samostalno obavljaju delatnost-profesiju, i broj lica zaposlenih kod njih-ukupno, i žene, prema delatnostima po kojima se vode u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Republički fond za zdravstveno osiguranje – filijale. 15.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. x h 20.07. 3. Polugodišnje istraživanje o zaposlenima i o zaradama zaposlenih (RAD-1) septembar R 019030 Isplaćene bruto zarade-ukupno, porezi i doprinosi i isplaćene neto zarade-ukupno; broj zaposlenih na koje se odnose isplate-ukupno; broj zaposlenih na kraju izveštajnog meseca prema podacima kadrovske evidencije; broj zaposlenih žena; broj zaposlenih koji su primili minimalnu zaradu; broj zaposlenih, prema visini prosečne bruto zarade.Bruto zarade i broj zaposlenih, po kadrovskoj evidenciji, prema stepenu stručne spreme-ukupno i žene; zaposleni po kadrovskoj evidenciji, prema visini isplaćene zarade. Sva preduzeća i druge organizacije i zajednice. 20.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.07. 4. Anketa za dopunu polugodišnjeg istraživanja o zaposlenima i o zaradama zaposlenih (ARAD-1/P) septembar R 019040 Isplaćene bruto zarade-ukupno, porezi i doprinosi i isplaćene neto zarade-ukupno; broj zaposlenih na koje se odnose isplate-ukupno; broj zaposlenih na kraju izveštajnog meseca; broj zaposlenih žena; broj zaposlenih koji su primili minimalnu zaradu; broj zaposlenih, prema visini prosečne bruto zarade.Bruto zarade i broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji, prema stepenu stručne spreme ukupno i žene, zaposleni po kadrovskoj evidenciji prema visini isplaćene bruto zarade. Oko 400 malih preduzeća, ustanova i organizacija (sa manje od 50 zaposlenih) koje su predale poslednji završni račun, a nisu dostavile najmanje dva izveštaja za mart i septembar. 20.10. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.07. 5. Anketa o radnoj snazi (ARS) R 019050 Sociodemografske karakteristike stanovništva: starost, pol, bračni status, stepen obrazovanja, država rođenja i državljanstvo, nacionalnost.Radne karakteristike za zaposlene: svojstvo zaposlenog, sektor svojine u kome radi, delatnost, zanimanje, opština rada i stanovanja, ukupne godine rada i godina rada na sadašnjem poslu, vrsta radnog odnosa, dužina radnog vremena, rad na neodređeno i na određeno vreme, rad na povremenim i sezonskim poslovima, traženje drugog posla, rad na dodatnim poslovima, odsustvovanje sa posla i odustajanje sa posla zbog povrede na radu ili profesionalnih bolesti, primanja iz radnog odnosa i ostala primanja.Karakteristike za nezaposlene: način i dužina traženja posla, razlog ostajanja bez posla, prethodno radno iskustvo, neaktivno stanovništvoOstale karakteristike: glavni radni status, obrazovanje ili obuka, ukupna primanja, ocena finansijske situacije u vlastitom domaćinstvu. Anketiraju se lica iz izabranih domaćinstava. Veličina uzorka – oko 6 500 domaćinstava.Sedam dana po isteku sedmice u kojoj je 15. u mesecu oktobru Izrada metodologije; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 6. Istraživanje o zaradama zaposlenih po času rada (RAD-2). P 019060 Isplaćene bruto zarade po času rada, isplaćene neto zarade po času rada, broj zaposlenih na koje se odnose isplate, broj plaćenih časova rada (broj izvršenih sati, prekovremeni sati, bolovanje do trideset dana, sati godišnjeg odmora, praznici i neradni dani, ostali plaćeni a neizvršeni sati) po delatnostima. Izabrana preduzeća, ustanove, zadruge i druge organizacije. 15.09. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 31.12. 7. Istraživanje o troškovima rada – godišnje (ITR-G) i kvartalno (ITR-K). P 019070 Ukupni troškovi rada koje poslodavac ima po osnovu angažovanja radne snage (bruto zarade, ostali lični rashodi i naknade troškova zaposlenima, troškovi-doprinosi na teret poslodavca, troškovi za bezbednost i zaštitu na radu, troškovi obrazovanja i usavršavanja zaposlenih), subvencije, broj zaposlenih na koje se odnose isplate, broj plaćenih sati rada, broj izvršenih sati rada – po sektorima delatnosti. Izabrana preduzeća, ustanove, zadruge i druge organizacije. 15.09. 15.11. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka.Izračunavanje Indeksa troška rada. – h 31.12.

1. Istraživanje o osnovnim školama-na kraju školske godine (ŠO-K). R 020010 Škole, odeljenja, nastavni jezik, broj smena; učenici-po polu, uspehu i razredu; nastavnici-po polu i trajanju radnog vremena; školske kuhinje; školske biblioteke; učenje stranih jezika. Matične osnovne škole, odnosno područna odeljenja. 30.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 2 . Istraživanje o specijalnom obrazovanju, obrazovanju odraslih i dopunskom obrazovanju-na kraju školske godine (ŠSO-K, ŠSS-K, ŠOO-K, ŠU-K). R 020020 Naziv i vrsta škole, mesto škole, nastavni jezik, nastavno osoblje-prema polu i trajanju radnog vremena, odeljenja, učenici-po polu i razredima, područjima rada, uspehu i stečenom stepenu stručne spreme; nastavnici-po polu i trajanju radnog vremena; učenje stranih jezika; školske kuhinje; školske biblioteke. Osnovne i srednje specijalne škole,osnovne škole za odrasle i niže umetničke škole. 30.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 3. Istraživanje o osnovnim školama-na početku školske godine (ŠO-P). R 020030 Škole, odeljenja; učenici-po polu, razredima i godini rođenja; ponovci-po razredima; nastavnici- po polu i trajanju radnog vremena. Matične osnovne škole, odnosno područna odeljenja. 30.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 4. Istraživanje o srednjim školama-na kraju školske godine (ŠS-K). R 020040 Škole, odeljenja, nastavni jezik, broj smena; učenici-po polu, uspehu i razredu; nastavnici-po polu i trajanju radnog vremena; školske kuhinje; školske biblioteke; učenje stranih jezika. Matične srednje škole, odnosno područna odeljenja. 30.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h x 5. Istraživanje o srednjim školama-na početku školske godine (ŠS-P). R 020050 Škole, odeljenja; učenici-po polu, razredima i godini rođenja; ponovci-po razredima; nastavnici po polu i trajanju radnog vremena. Matične srednje škole, odnosno područna odeljenja. 30.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 6. Istraživanje o specijalnom obrazovanju, obrazovanju odraslih i dopunskom obrazovanju-na početku školske godine (ŠSO-P, ŠSS-P, ŠOO-P, ŠU-P). R 020060 Naziv i vrsta škole, mesto škole, nastavni jezik, nastavno osoblje-prema polu i trajanju radnog vremena, odeljenja, učenici-po polu i razredima, godinama starosti, područjima rada, ponovci po razredima. Osnovne i srednje specijalne škole,osnovne škole za odrasle i niže umetničke škole. 30.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 7. Istraživanje o nastavnom osoblju i strukturi visokoškolskih ustanova (ŠV-21). R 020070 Naziv i vrsta škole, odsek, grupa, smer, mesto škole, stepen nastave, oblik svojine, pripadnost univerzitetu; nastavno osoblje-prema polu, trajanju radnog vremena i naučnim kvalifikacijama, nastavnici koji obavljaju mentorski rad. Visokoškolske ustanove. 30.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 8. Istraživanje o upisu studenata (ŠV-20). R 020080 Naziv i vrsta škole, odsek, grupa, smer, mesto škole; upisani studenti-po polu, godini rođenja, mestu rođenja, mestu stalnog boravka, nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti, državljanstvu, prethodnoj školskoj spremi, godini studija, načinu finansiranja studiranja, ponovnom upisu na istu godinu studija (godišnje).Školska sprema roditelja, aktivnost i zanimanje roditelja-izdržavaoca, zanimanje studenta, ako je u radnom odnosu (trogodišnje). Visokoškolske ustanove. Petnaest dana po završenom redovnom upisu i završenim naknadnim upisima. 31.12. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 9. Istraživanje o diplomiranim studentima (ŠV-50). R 020100 Naziv i vrsta škole, odsek, grupa, smer; mesto škole; diplomirani studenti-po polu, godini rođenja, godini prvog upisa, mestu rođenja, mestu stalnog boravka, nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti, državljanstvu, godini upisa u ovu vrstu škole, načinu finansiranja studija, prosečnoj oceni studija (godišnje).Aktivnost i zanimanje roditelja-izdržavaoca, zanimanje studenta, ako je u radnom odnosu (trogodišnje). Visokoškolske ustanove, do 10. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 10. Popis nastavnog osoblja visokoškolskih ustanova u2007 godini (PNOV) R 020130 Nastavno osoblje prema starosti, polu, obrazovnoj strukturi, nastavno-naučnom zvanju, vrsti radnog odnosa, naučnoj grani sticanja zvanja, godini sticanja nastavno-naučnog zvanja, znanju stranih jezika, dužini radnog staža i vrsti objavljenih radova; studijski boravci i specijalizacije; članstvo u akademijama nauka; učešće u naučnoistraživačkim aktivnostima. Sve visokoškolske ustanove. 30.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h

1. Istraživanje o naučno-istraživačkim i istraživačko razvojnim organizacijama (NIRO). R 021010 Oblast i grana nauke, investicije, zaposleni-prema polu, zanimanju, stepenu stručnog obrazovanja, trajanju radnog vremena, godinama života (trogodišnje) i završenoj školi (trogodišnje), fluktuacija istraživača, završeni istraživački radovi, istraživački radovi u toku, objavljeni naučni i stručni radovi, pronalasci i patenti; prihodi i rashodi; finansijski efekti završenih radova; institucije. Institucije koje obavljaju naučnoistraživačku i istraživačko-razvojnu delatnost i preduzeća -ustanove koje imaju naučne i istraživačko-razvojne jedinice, visokoškolske ustanove. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 31.10. 2. Naučnoistraživačke i istraživačko-razvojne institucije-adresar i vodič. R 021020 Adresni podaci (naziv, matični broj, JUS, delatnost, oblik svojine, organizacioni oblik, naselje, adresa), organizaciona struktura (vrsta, naučna oblast i grana) i aktivnost istraživačkih organizacija (sektor realizacije, delatnost namene). Naučnoistraživačke i istraživačko-razvojne ustanove. Ažuriranje preko registra, a na osnovu obrasca NIRO. – h 31.12.

Kompleksni statistički obračuni

1. Indikatori naučnotehnološke aktivnosti. R 021030 Izbor indikatora stanja i razvoja nauke i tehno-logije prema standardima OECD (prikaz stanja za poslednje tri godine). Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obrada podataka. – h 31.12.

Statistička istraživanja

1. Istraživanje o pozorištima (KU-1). R 022050 Vrsta pozorišta, sastav, jezik na kome se izvode predstave; izvedena dela, prema poreklu (domaće, strano) i vrsti; posetioci; gostovanja u zemlji i inostranstvu; zaposleni. Profesionalna, amaterska i dečja pozorišta. 01.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 25.12. 2. Registar nepokretnih registrovanih spomenika kulture – desetogodišnje ažuriranje stanja. R 022110 Naziv i lokacija spomenika, vrsta i grupa, vreme nastanka, stanje očuvanosti, namena, režim zaštite. Zavodi za zaštitu spomenika kulture.-tekuće. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupaljanje, kontrola i obrada podataka. h h

Statistička istraživanja

1. Istraživanje o ustanovama za predškolski vaspitno-obrazovni rad (PŠV). R 023010 Jezik na kome se izvodi vaspitno-obrazovni rad; deca, prema polu i uzrastu, zaposlenosti i socio-profesionalnom položaju roditelja; deca pod starateljstvom; dužina dnevnog boravka i ishrana; participacija fondova u troškovima boravka dece; broj odbijenih zahteva za smeštaj dece zbog popunjenosti kapaciteta; zaposleni, prema profilu i stručnosti. Predškolske ustanove. 15.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h

Statistička istraživanja

1. Istraživanje o punoletnim licima protiv kojih je postupak po krivičnoj prijavi i prethodni postupak završen (SK-1). Prikupljanje-mesečno, obrada- godišnje. R 024010 Prijavljeno lice-poznati učinilac, po godinama života i polu; nepoznati učinilac; krivično delo; vreme izvršenja dela; podnosilac prijave; vrsta odluke: odbačena prijava, prekinuta istraga, obustavljena istraga, podnesena optužnica-optužni predlog, trajanje pritvora i trajanje postupka. Nadležno javno tužilaštvo.31.12. Metodologija/8; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h /9 h 2. Istraživanje o optuženim punoletnim licima protiv kojih je krivični postupak pravnosnažno završen (SK-2). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 024020 Optuženo lice (optužnica, optužni predlog, privatna tužba), po godinama života i polu; krivično delo; vreme i mesto izvršenja dela; trajanje pritvora i trajanje postupka; vrsta odluke: obustavljen postupak, oslobođen od optužbe, optužba odbijena, odluka o primeni mere bezbednosti, lice proglašeno krivim; osuđeno lice, krivično delo, glavne i sporedne kazne, uslovna osuda, sudska opomena, lice proglašeno krivim a oslobođeno od kazne, vaspitne mere mlađim punoletnim licima, mere bezbednosti, ranija osuda, oduzimanje imovinske koristi, zanimanje, godina života, pol, saučesništvo, broj lica u izvršenju dela, sticaj, državljanstvo, školska sprema i bračno stanje, oštećena lica (pol i godine života). Nadležni sud. 31.12. Metodologija/8; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h /9 h 3. Istraživanje o maloletnim licima protiv kojih je postupak po krivičnoj prijavi i pripremni postupak završen (SK-3). Prikupljanje-mesečno, obrada- godišnje. R 024030 Prijavljeno lice, godine života, pol, zanimanje, školska sprema, ranija osuda, krivično delo, vreme izvršenja dela, podnosilac prijave, saučesništvo, sticaj, mere u toku pripremnog postupka, vrsta odluke: postupak nije pokrenut, pripremni postupak obustavljen, podnesen predlog za izricanje kazne-mere; trajanje pritvora i trajanje postupka. Nadležno javno tužilaštvo. 31.12. Metodologija/8; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h /9 h 8/ Revizija metodologije. 9/ Podaci se obrađuju po područjima opštinskih i okružnih javnih tužilaštva, opštinskih i okružnih sudova, i po opštini kao mestu izvršenja krivičnog dela. 4. Istraživanje o maloletnim licima protiv kojih je krivični postupak pred većem pravnosnažno završen (SK-4). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 024040 Optuženo lice (podnesen predlog veću za izricanje kazne, odnosno mere), krivično delo, vreme i mesto izvršenja dela, podnosilac prijave, mere u toku pripremnog postupka, trajanje pritvora i trajanje postupka, vrsta odluke: obustavljen postupak pred većem, odluka o izricanju kazne maloletničkog zatvora, vaspitne mere, mere bezbednosti, ranija osuda; zanimanje, godine života, pol, saučesništvo, broj lica u izvršenju dela, sticaj, državljanstvo, školska sprema, bračno stanje, porodične prilike, oštećena lica (pol i godine života). Nadležni sud. 31.12. Metodologija/8; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h /9 h 5. Istraživanje o odgovornim licima protiv kojih je postupak po prijavi za privredni prestup završen (SP-1). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 024050 Prijavljeno lice, delatnost, zanimanje, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke: odbačena prijava, optužni predlog, trajanje postupka. Nadležno javno tužilaštvo. 31.12. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 6. Istraživanje o odgovornim licima protiv kojih je postupak za privredni prestup pravnosnažno završen (SP-2). Prikupljanje- mesečno, obrada-godišnje. R 024060 Optuženo lice, delatnost, zanimanje, školska sprema, saučesništvo, sticaj, ranija osuda, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke: prekinut postupak, optužni predlog odbačen, optužni predlog odbijen, lice oslobođeno od optužbe, proglašeno odgovornim, novčana kazna, uslovna osuda, zaštitna mera, trajanje postupka. Nadležni sud. 31.12. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 7. Istraživanje o pravnim licima protiv kojih je postupak po prijavi za privredni prestup završen(SP-3). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 024070 Prijavljeno lice, delatnost, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke: odbačena prijava, optužni predlog, trajanje postupka. Nadležno javno tužilaštvo. 31.12. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 8. Istraživanje o pravnim licima protiv kojih je postupak za privredni prestup pravnosnažno završen (SP-4). Prikupljanje- mesečno, obrada-godišnje. R 024080 Optuženo lice, delatnost, saučesništvo, sticaj, ranija osuda, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke: optužni predlog odbačen, optužni predlog odbijen, lice oslobođeno od optužbe, proglašeno odgovornim, novčana kazna, uslovna osuda, zaštitna mera, imovinska korist, trajanje postupka. Nadležni sud. 31.12. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 9. Istraživanje o pravnosnažno rešenim privrednim sporovima (SPS-11)-godišnje. R 024090 Vrsta spora, vrednost spora, rešenje spora, teritorijalna pripadnost stranaka, vrsta svojine i delatnost koju obavljaju stranke u sporu. Nadležni sud. 31.12. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h

Statistička istraživanja

1. Razvrstavanje ustanova i drugih oblika organizovanja po delatnostima i vođenje registra jedinica razvrstavanja-pravnih lica (obrazac RJR-1, RJR-1a i RJR-1S) – tekuće. R 025010 Identifikacioni podaci: ustanove, odnosno naziv drugog oblika organizovanja, naziv dela ustanove, poslovne, organizacione i druge jedinice u sastavu, adresa, matični broj, teritorijalna pripadnost (opština), naselje, poštanski broj, delatnost, oblik organizovanja, teritorijalni okvir delovanja, oblik svojine, poreklo kapitala, podaci za vezu sa drugim registrima. Ustanove, državni organi, jedinice lokalne samouprave, političke organizacije i druge organizacije, organi koji vode posebne registre, Agencija za privredne registre, područna odeljenja Republičkog zavoda za statistiku.-tekuće promene. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; unos i kontrola podataka; vođenje registra; obrada podataka i izrada adresara. h h tekuće. 2. Vođenje jedinstvenog registra prostornih jedinica. R 025020 Statistički krugovi, naselja, gradovi, katastarske opštine, mesne zajednice, opštine i upravni okruzi. Republički zavod za statistiku; Republički geodetski zavod i opštinski organi.- tekuće. Metodologija; prikupljanje podataka o promenama; kontrola podataka; vođenje registra; obrada podataka i izrada spiskova x x tekuće. 3. Ažuriranje dokumenata statističkih krugova. R 025030 Ažuriranje skica i opisa granica, ucrtavanje granica statističkih krugova na topografske karte i topografsko-katastarske planove u klasičnom i digitalnom obliku. Republički zavod za statistiku; Republički geodetski zavod i opštinski organi.- tekuće. Metodologija; prikupljanje podataka o promenama i ažuriranje dokumenata h h tekuće. 4. Vođenje statističkog poslovnog registra. /10 R 025040 Vođenje i održavanje registra prema regulativi i standardima EU (obuhvat ekonomski aktivnih preduzeća sa identifikacionim podacima, podacima o prometu i zaposlenima). Administrativni izvori i statistička istraživanja. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; izrada aplikacija; unos i kontrola podataka. H h tekuće.

Razvojne aktivnosti

1. Rad na usklađivanju Klasifikacije delatnosti. 025050 Usklađivanje Klasifikacije delatnosti i priprema predloga za njenu izmenu i dopunu u skladu sa odgovarajućom regulativom i standardima EUROSTAT-a, kao i traženje zakonskih osnova za njeno propisivanje. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Izrada predloga izmena i dopuna. tekuće. 2. Rad na klasifikaciji proizvoda po delatnosti. 025060 Uvođenje nacionalne verzije CPC ver.2 i CPA 2008. Dokumentacija statističkih organa. Izrada predloga i implementacija u statistički sistem. tekuće. 3. Rad na usklađivanju klasifikacije industrijskih proizvoda i usluga. 025070 Harmonizacija sa standardima Evropske unije (PRODCOM 2008). Dokumentacija statističkih organa. Izrada predloga i implementacija u statistički sistem. tekuće. 4. Rad na usklađivanju nacionalne carinske tarife. 025080 Usklađivanje nacionalne klasifikacije sa HS 2007 i CN 2007. Ministarstvo finansija – Uprava carina i Republički zavod za statistiku. Učešće u izradi i implementacija u statistički sistem. tekuće. 5. Rad na usklađivanju klasifikacije vrsta građevina. 025090 Harmonizacija sa standardima Evropske unije (CC) Dokumentacija statističkih organa. Izrada izmena i implementacija u statistički sistem. tekuće. /10 U toku mececa decembra 2007. godine sprovešće se probno istraživanje registra na odabranom uzorku preduzeća radi provere podataka. 6. Rad na primeni GIS tehnologije u Registru prostornih jedinica. 025100 Grafički prikaz svih prostornih jedinica u digitalnom obliku i povezivanje sa bazama-tabelama. Republički geodetski zavod i Republički zavod za statistiku. Prikupljanje podataka o promenama, izrada grafičkih prikaza u digitalnom obliku i izrada karata. tekuće. 7. Rad na uvođenju Standardne nomenklature prostornih jedinica za statistiku (SNPJ) i usklađivanje sa klasifikacijom NUTS EUROSTAT-a. 025110 Usklađivanje prostornih jedinica i priprema zakonske regulative sa standardima NUTS klasifikacije EUROSTAT-a. Republički zavod za statistiku Izrada nomenklature. tekuće. 8. Vođenje statističkih standarda. 025120 Određivanje matičnog broja; uvođenje terminologije, određivanje šifarnika i definisanje procedura za korišćenje standarda Dokumentacija statističkih i drugih organa. Izrada standarda. tekuće. 9. Rad na usklađivanju Klasifikacije zanimanja. 025130 Učešće u ažuriranju Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja ISCO-88, pripremi ISCO-08 i usklađivanju postojeće Klasifikacije zanimanja. Dokumentacija navedenih klasifikacija. Ažuriranje postojeće klasifikacije. tekuće. 10. Priprema Klasifikacije obrazovanja.025140 Prilagođavanje Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja ISCED-97 potrebama statističkih istraživanja i priprema Klasifikacije obrazovanja. Dokumentacija navedenih klasifikacija. Priprema klasifikacije obrazovanja zasnovane na ISCED-97 u skladu sa našim obrazovnim sistemom. tekuće.

4100307.071.doc/3

PREGLED STATISTIČKIH ISTRAŽIVANjA

Re- dnibroj Naziv istraživanja, vrsta i šifra istraživanja 1/ Sadržina istraživanja Ko je dužan datipodatke i u kom roku Obaveze Republičkog zavoda za statistiku Podaci se utvrđujuza Rok za prve rezul- tate obrade opšt- ine i upravneokruge Repub-iku i pokra-jine 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Istraživanje o izborima za organe jedinica lokalne samouprave (IZB-1 i PRO-1) – višegodišnje. R 001010 Rezultati izbora. Odbornici u skupštinama opština i predsednici opština, prema polu, godinama života, školskoj spremi, zanimanju, nacionalnoj pripadnosti, stranačkoj opredeljenosti i dr. Opštinske i gradske izborne komisije i nadležni opštinski i gradski organi /2. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h /2 2. Istraživanje o izborima za predsednika Republike Srbije (PRS) – višegodišnje. R 001020 Rezultati izbora za predsednika Republike Srbije. Republička izborna komisija i nadležni skupštinski organi, odnosno preuzimanje podataka iz zapisnika biračkih odbora /2. Metodologija; štampanje uputstava i pratećih obrazaca; preuzimanje podataka od Republičke izborne komisije, unos, kontrola i obrada podataka. h h /2

1/ Statistička istraživanja i kompleksni statistički obračuni obeležavaju se sa:

oznakom R u slučajevima kad se redovno sprovode, i

oznakom P u slučajevima kad se probno sprovode radi testiranja

instrumenata pre njihovog uvođenja u redovnu produkciju.

Šifra istraživanja formirana je tako da prva tri broja označavaju oblast statistike,

a sledeća tri broja redni broj istraživanja u okviru oblasti statistike.

2/ Rok će se utvrditi u skladu sa rokom za sprovođenje izbora.

Ostavite komentar