Uredba o planu utvrđivanja pojedinih statističkih istraživanja

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU SRBIJE

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi s članom 8. i članom 20. tačka 2) Zakona o zvaničnoj statistici („Službeni glasnik RS”, broj 104/09),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU POJEDINIH STATISTIČKIH ISTRAŽIVANjA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se pojedina statistička istraživanja koja će se pripremiti, odnosno izvršiti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 2.

Statistička istraživanja koja se utvrđuju ovom uredbom prikazana su u Pregledu statističkih istraživanja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2010. godine.

05 Broj: 110-8527/2009-1

U Beogradu, 24. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić PREGLED STATISTIČKIH ISTRAŽIVANjA

Re- dnibroj Naziv istraživanja, vrsta i šifra istraživanja Sadržina istraživanja Ko je dužan datipodatke i u kom roku Obaveze Republičkog zavoda za statistiku Podaci se utvrđujuza Rok za prve rezul- tate obrade opšt- ine i upravneokruge Republ-iku i pokra-jine 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Obračun agregata privatnog sektora poljoprivrede i nepoljoprivrednih delatnosti (DP i DZ). R 002010 Vrednost proizvodnje, međufazna potrošnja, ras-podela dohotka, broj vlasnika i zaposlenih. Ministarstvo finansija-Poreska uprava i turistički savezi u opštinama, gradovima i gradu Beogradu. 1.06. Metodologija; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.09. 2. Pariteti kupovne snage (PPP). P 002020 Izračunavanje pariteta kupovne snage za potrebe obračuna bruto domaćeg proizvoda za međunarodna poređenja za sektor domaćinstava na osnovu metodologije i dokumentacije OECD-a i EUROSTATA.Podaci se prikupljaju u godišnjoj, dvogodišnjoj i trogodišnjoj periodici prema planu EUROSTATA. Izabrane prodavnice u trgovini na malo, privredna društva i radnje koje se bave uslugama. Jun. Oktobar. Metodologija, izbor uzorka, prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.07. Pariteti kupovne snage – rente. P 002021 Priprema podataka o rentama prema ESA-95 za potrebe obračuna pariteta kupovne snage. Dokumentacija statističkih organa. Obračun podataka prema metodologiji i zahtevima EUROSTATA. – h 31.08. Pariteti kupovne snage – zarade. P 002022 Prikupljanje i obrada podataka o zaradama prema ESA-95 za izabrana zanimanja u sektoru države. Dokumentacija statističkih organa i ostalih organizacija državne uprave. Obračun podataka prema metodologiji i zahtevima EUROSTATA. – h 30.06. Pariteti kupovne snage – napojnice. P 002023 Priprema podataka o napojnicama za potrebe obračuna pariteta kupovne snage. Dokumentacija statističkih organa. Obračun podataka prema metodologiji i zahtevima EUROSTATA. – h 30.09. Pariteti kupovne snage – porez na dodatu vrednost. P 002024 Priprema podataka o porezu na dodatu vrednost prema ESA-95 za potrebe obračuna pariteta kupovne snage. Dokumentacija statističkih organa. Obračun podataka prema metodologiji i zahtevima EUROSTATA. – h 30.09. Pariteti kupovne snage – ponderi. P 002025 Struktura bruto domaćeg proizvoda rashodnom metodom. Dokumentacija statističkih organa. Obračun podataka prema metodologiji i zahtevima EUROSTATA. – h 30.09. Pariteti kupovne snage -indeksi potrošačkih cena. P 002026 Indeksi potrošačkih cena na nivou osnovnih agregata prema klasifikaciji primenjenoj za obračun pariteta kupovne snage. Dokumentacija statističkih organa. Obračun podataka prema metodologiji i zahtevima EUROSTATA. – h 30.03. Pariteti kupovne snage – cene roba i usluga (nameštaj i zdravlje). P 002027 Cene izabranih proizvoda i usluga prema listi EUROSTATA. Izabrane prodavnice i ustanove koje pružaju zdravstvene usluge.15.12. Izbor uzorka, prikupljanje, unos i kontrola podataka i validacija rezultata. – h 31.07. Pariteti kupovne snage – cene usluga. P 002028 Cene izabranih usluga prema listi EUROSTATA. Izabrane prodavnice i ustanove koje pružaju zdravstvene usluge15.07. Izbor uzorka, prikupljanje, unos i kontrola podataka i validacija rezultata. – h 31.12.

1. Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u stalnim cenama, proizvodnom metodom. R 002030 Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u stalnim cenama, proizvodnom metodom. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun agregata za Republiku. – h 30.06-1.Kv.30.09-2.Kv.29.12-3.Kv.31.03-4.Kv. 2. Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u tekućim cenama, proizvodnom metodom. P 002040 Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u tekućim cenama, proizvodnom metodom. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun agregata za Republiku. – h 30.06-1.Kv.30.09-2.Kv.29.12-3.Kv.31.03-4.Kv. 3. Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u tekućim cenama, rashodnom metodom. P 002060 Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda u tekućim cenama, rashodnom metodom, sa osnovnim elementima raspodele. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun agregata za Republiku. – h 30.06-1.Kv.30.09-2.Kv.29.12-3.Kv.31.03-4.Kv. 4. Obračun bruto domaćeg proizvoda po proizvodnom metodu. R 002070 Vrednost bruto domaćeg proizvoda za ukupnu ekonomiju, za sve institucionalne sektore, i po oblastima Klasifikacije delatnosti. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 31.10. 5. Izrada nacionalnih računa. R 002080 Prikaz ekonomskih aktivnosti pomoću integrisanih računa (za institucionalne sektore i ukupnu ekonomiju). Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 31.12. 6. Godišnji obračun investicija u osnovna sredstva. R 002090 Ostvarene investicije, po tehničkoj strukturi i po oblastima delatnosti. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 30.09. 7. Godišnji obračun lične potrošnje. R 002100 Vrednost lične potrošnje, po namenskim grupama potrošnje. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 30.09. 8. Obračun bruto domaćeg proizvoda po rashodnom metodu. P 002110 Vrednost bruto domaćeg proizvoda dobijena rashodnom metodom. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. 31.10. 9. Obračun bruto domaćeg proizvoda u stalnim cenama proizvodnom metodom – godišnje. R 002120 Vrednost bruto dodatih vrednosti po oblastima Klasifikacije delatnosti i bruto domaćeg proizvoda (godišnji obračun u stalnim cenama). Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 30.11. 10. Godišnji obračun vrednosti investicija u stalnim cenama. R 002130 Ostvarene investicije, po nameni i tehničkoj strukturi. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 30.11. 11. Obračun bruto domaćeg proizvoda u stalnim cenama rashodnom metodom – godišnje. P 002140 Vrednost makroekonomskih agregata za obračun bruto domaćeg proizvoda rashodnom metodom. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 30.11. 12. Ekonomski potencijal opština, gradova i grada Beograda. R 002150 Indikatori razvijenosti opština, gradova i grada Beograda. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obrada podataka po opštinama. h h 15.12. 13. Obračun bruto domaćeg proizvoda po regionima, proizvodnom metodom-probno. P 002160 Vrednost bruto domaćeg proizvoda za definisane regione Republike po proizvodnom metodu. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obrada podataka po regionima. – h 31.12. 14. Satelitski računi poljoprivrede. P 002180 Vrednost poljoprivredne proizvodnje, po proizvodima, u tekućim i stalnim cenama. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 31.12.

Razvojne aktivnosti

1. Satelitski računi. 002200 Izrada metodologije satelitskih računa; formiranje baze podataka iz raspoloživih izvora potrebnih za izradu određenih satelitskih računa; izrada potrebnih agregata i satelitskih računa. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 2. Projekat unapređenja analitike podataka u sektoru usluga /1. 002220 Unapređenje baze podataka za sektor usluga u cilju dobijanja jasnije i sveobuhvatnije slike o uslugama u ukupnoj ekonomiji. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h /1 Realizacija ovog projekta sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom trgovine i usluga i zavisiće od obezbeđenih sredstava iz Nacionalnog investicionog plana.

1. Prihodi budžeta (BP-1). R 003010 Prihodi budžeta, po izvorima finansiranja. Ministarstvo finansija.30.06. Metodologija; priku-pljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.09. 2. Raspored prihoda budžeta (BR-1). R 003020 Rashodi budžeta, po osnovnim namenama. Ministarstvo finansija. 30.06. Metodologija; priku-pljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.09.

Kompleksni statistički obračuni

3. Godišnji obračun državne potrošnje. R 003030 Vrednost državne potrošnje po funkcijama. Dokumentacija Ministarstva finansija. Metodologija i obračun za Republiku. – h 30.09.

1. Kvartalno strukturno istraživanje o poslovanju privrednih društava (SBS-03). R 004010 Finansijski rezultati: poslovni prihodi, poslovni rashodi, zalihe, investicije i broj zaposlenih. Privredna društva (nefinansijski sektor). 20.01. 20.04. 20.07. 20.10. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstva; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.03.15.06.15.09.15.12. 2. Godišnje strukturno istraživanje o poslovanju privrednih društava (SBS-01). R 004020 Finansijski rezultati: poslovni prihodi i ostala primanja, poslovni rashodi, porezi i ostali izdaci, zalihe i bruto zarade; broj zaposlenih lica; regionalni i indikatori po delatnostima. Privredna društva (nefinansijski sektor). 20.04.Poreska uprava. 30.05.Agencija za privredne registre. 25.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 31.10. 3. Kompleksno godišnje istraživanje o finansijskim institucijama (KGI-02). R 004030 Prihodi po izvorima, rashodi po nameni, zaposleni, zarade i broj lokalnih jedinica po opštinama, gradovima i gradu Beogradu; tekući i kapitalni transferi. Banke i druge finansijske organizacije, berze, kao i društva za osiguranje. 25.04.Agencija za privredne registre. 25.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.09. 4. Kompleksno godišnje istraživanje o državnim i neprofitnim institucijama (KGI-03). R 004040 Prihodi po izvorima i rashodi po nameni. Korisnici budžetskih sredstava. 15.06. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.10. 5. Godišnje istraživanje o investicijama u osnovna sredstva (INV-01). R 004050 Isplate za investicije, po izvorima finansiranja i delatnosti investitora; ostvarene investicije, po karakteru izgradnje, tehničkoj strukturi, delatnosti investitora i nameni; ukupna predračunska vrednost investicija; aktivirane investicije, po tehničkoj strukturi; investicije u izgradnji i predviđena vrednost investicija za dovršenje investicija u izgradnji, po delatnosti investicija i nameni. Sva privredna društva i druge organizacije i zajednice-investitori. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.10.

Razvojne aktivnosti

1. Indikatori za mala i srednja privredna društva i preduzetnike. 004060 Ekonomski indikatori. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 31.12. 2. Godišnji obračun indikatora za lokalne jedinice. P 004070 Promet, broj zaposlenih lica i bruto zarade. Privredna društva (nefinansijski sektor). 20.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.10.

1. Anketa o potrošnji u domaćinstvima (APD ). Prikupljanje podataka-petnaestodnevno; obrada podataka-kvartalno, polugodišnje i godišnje. R 005010 Demografske karakteristike domaćinstva (nosilac domaćinstva, odnos članova domaćinstva prema li-cu na čije se ime vodi domaćinstvo, pol, navršenegodine starosti, bračni status, završena škola); ekonomske aktivnosti članova domaćinstva (zani-manje, broj članova u radnom odnosu, broj aktivnihčlanova, broj aktivnih poljoprivrednika, broj čla-nova sa ličnim primanjima, broj izdržavanih čla-nova); stanovanje (osnov korišćenja stana, vrsta stana, instalacije u stanu, vrsta goriva koje se tro- ši za zagrevanje stana); snabdevenost domaćinsta-va trajnim potrošnim dobrima; podaci o eleme- ntima gazdinstva; novčani izdaci za polutrajna do-bra; novčani izdaci za trajna dobra; primljeni po-kloni (pokloni u novcu i naturi); prodaja polu- trajnih i trajnih dobara. Prihodi po izvorima i troškovi po artiklima, količine i vrednosti za oko 500 artikala i usluga lične potrošnje; podaci o naturalnoj potrošnji. Primanja i izdaci domaćinstava koja se bave poljoprivredom, lovom i ribolovom. Tokom godine anketira se oko 4 800 izabranih domaćinstava, odnosno oko 200 domaćinstava u petnaestodnevnoj periodici. Metodologija; izbor uzorka; štampanje dnevnika, obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. /2 – h 15.06. – 1.Kv15.09. – 2.Kv15.12. – 3.Kv15.03. – 4.Kv30.03. – god. 2. Statistika korišćenja vremena R 005070 Demografske karakteristike domaćinstva (nosilac domaćinstva, odnos članova domaćinstva prema li-cu na čije se ime vodi domaćinstvo, pol, navršenegodine starosti, bračni status, završena škola); ekonomske aktivnosti članova domaćinstva, dnevnik u kome se vodi evidencija o svim aktivnostima tokom dana u desetominutnom intervalu (dužina trajanja aktivnosti, paralelne aktivnosti i s kim se obavlja aktivnost). Tokom godine treba da se sprovede pilot istraživanje i glavno istraživanje u domaćinstvima. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstva; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h tekuće. /2 U cilju poboljšanja ankete planira se proširenje uzorka.

1. DevInfo – baza podataka. R 005020 Baza podataka koja obezbeđuje metod za organizaciju, čuvanje, pregled i prezentaciju podataka sa ciljem praćenja društvenog razvoja. Baza podataka se koristi za praćenje realizacije Milenijumskih ciljeva razvoja, Strategije za smanjenje siromaštva i Nacionalnog plana akcije za decu u Republici Srbiji. Osim vrednosti samih indikatora, baza sadrži i informacije o vremenskom periodu, geografskim oblastima, jedinicama mere, subpopulacijama i izvorima podataka. Dokumentacija statističkih i drugih organa. 15.04. 15.10. Razvoj DevInfo baze; prikupljanje, kontrola i ažuriranje podataka i praćenje realizacije pomenutih ciljeva. h h 30.04.31.10. 2. Obračun indikatora siromaštva. R 005030 Analitički rad na merenju nejednakosti, uključujući potrošačku korpu; izračunavanje linije siromaštva, indeksa siromaštva, oštrine i dubine pojave; decilna analiza; Gini koeficijent i drugi pokazatelji saglasno međunarodnim preporukama. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 31.12. 3. Izrada socijalnih indikatora. R 005040 Izrada indikatora za praćenje razvoja, siromaštva i ostalih indikatora po međunarodnim standardima. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i izrada indikatora. – h 31.12.

Razvojne aktivnosti

1. Statistika polova. 005050 Razvoj statistike polova u sektorima društvenih i ekonomskih statistika. Dokumentacija statističkih i drugih organa i registara. Prikupljanje, obrada i analiza statističkih podataka po polu. – x tekuće. 2. Revizija DevInfo – baze podataka. 005080 Revizija DevInfo baze podataka u skladu sa Milenijumskim ciljevima razvoja, realizacijom Nacionalnih Milenijumskih ciljeva razvoja, indikatorima socijalne uključenosti i smanjenjem siromaštva i Nacionalnim planom akcije za decu u Republici Srbiji. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Revizija indikatora DevInfo baze – x 31.12.

1. Mesečno istraživanje o cenama na malo industrijskih prehrambenih proizvoda (C-12). R 006010 Cene u trgovini na malo za industrijsko prehrambene proizvode za potrebe obračuna indeksa maloprodajnih cena. Izabrane prodavnice u trgovini na malo. 15. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. h/3 h 31. u mes. Za tekući mesec. 2. Mesečno istraživanje o cenama na malo industrijskih neprehrambenih proizvoda (C-13). R 006020 Cene u trgovini na malo za industrijsko neprehrambene proizvode za potrebe obračuna indeksa maloprodajnih cena. Izabrane prodavnice u trgovini na malo. 12. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. h/3 h 31. u mes. Za tekući mesec. 3. Petnaestodnevno istraživanje o cenama na malo poljoprivrednih proizvoda (C-11a). R 006030 Najniže, najviše i najčešće cene u trgovini na malo i na pijaci za poljoprivredne proizvode za potrebe obračuna indeksa maloprodajnih cena. Izabrane prodavnice u trgovini na malo i privatni prodavci na pijaci. 7. u mesecu. 21. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. h/3 h 20. u mes.05. u mes. 4. Mesečno istraživanje o cenama na malo poljoprivrednih proizvoda (C-11). R 006040 Najčešće cene poljoprivrednih proizvoda u trgovini na malo i na pijaci. Izabrane prodavnice u trgovini na malo i privatni prodavci na pijaci. 21. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. h/3 h 31. u mes. Za tekući mesec. 5. Mesečno istraživanje o cenama na malo usluga (C-14). R 006050 Cene na malo zanatskih, komunalnih, saobra-ćajnih i drugih usluga za potrebe obračuna indeksa maloprodajnih cena. Izabrana privredna društva i radnje u oblasti usluga. 17. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. h/3 h 31. u mes. Za tekući mesec. 6. Mesečno istraživanje o cenama ugostiteljskih usluga (C-31). R 006070 Cene usluga u ugostiteljstvu; mesečni i kumulativni indeksi cena ugostiteljskih usluga. Izabrani ugostiteljski objekti. 22. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h/3 h 10. u mes.Za prethodni mesec. /3 Za gradove i opštine u kojima se snimaju cene. 7. Mesečno istraživanje o cenama proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (C-41, C-41P). R 006080 Mesečni i kumulativni indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda izračunatih na bazi prikupljenih proizvođačih cena. Izabrana privredna društva iz oblasti V-D NACE klasifikacije delatnosti. 18. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka – h 05. u mes. 8. Indeksi proizvođačkih cena za izvoz (C-41I, C-41IP). R 006090 Mesečni i kumulativni indeksi izvoznih cena proizvođača industrijskih proizvoda izračunatih na bazi prikupljenih proizvođačih cena. Izabrana privredna društva iz oblasti V-D NACE klasifikacije delatnosti 18. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – x 05. u mes. 9. Indeksi proizvođačkih cena usluga – kvartalno. P 006100 Mesečni i kumulativni indeksi cena usluga na bazi prikupljenih cena usluga. Izabrana privredna društva koja se bave pružanjem proizvodnih usluga – 15 dana po isteku kvartala. Izrada i testiranje instrumenata za obračun izvoznih cena; metodologija i izbor uzorka. – x 15.02.15.05.15.08.15.11. 10. Mesečno istraživanje o cenama ugostiteljskih usluga u kafićima i kisocima (C-31K). R 006150 Cene usluga u kafićima i kisocima za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena. Izabrani kafići i kisoci. 22. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. h/3 h 12. u mes.Za prethodni mesec. 11. Mesečno istraživanje o cenama bankarskih usluga za domaćinstva (C-14B). R 006160 Cene izabranih bankarskih usluga za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena. Izabrane banke. 18. u mesecu. Metodologija/4; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. – h 12. u mes.Za prethodni mesec. 12. Mesečno istraživanje o cenama usluga osiguranja za domaćinstva (C-14O). R 006170 Cene izabranih usluga osiguranja za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena. Izabrani osiguravajući zavodi. 18. u mesecu. Metodologija/4; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. – h 12. u mes.Za prethodni mesec. /4 Izrada metodologije u saradnji sa Narodnom bankom Srbije. 13. Cene proizvođača poljoprivrednih proizvoda-kvartalno. P 006190 Cene poljoprivrenih prozvoda i repromaterijala u poljoprivredi za potrebe obračuna nivoa cena i indeksa cena proizvođača poljoprivrednih proizvoda prema metodologiji EU. Izabrana privredna društva koja se bave otkupom, prodajom i proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda – 15 dana po isteku kvartala. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. – h

Kompleksni statistički obračuni

1. Mesečni obračun indeksa cena proizvođača poljoprivrednih proizvoda. R 006110 Prosečne mesečne i kumulativne cene za poljoprivredne proizvode, po sektorima svojine; individualni, podgrupni, grupni i ukupni indeksi (mesečni i kumulativni) za sektore svojine i indeksi ukupno za važnije grupe i podgrupe proizvoda. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i obrada podataka. – h 12. u mes.(42 dana po isteku meseca). 2. Mesečni obračun indeksa cena na malo. R 006120 Indeksi mesečnih i kumulativnih cena na malo (ukupno i po grupama proizvoda i usluga) na bazi snimljenih cena na malo, u istraživanjima od C-11 do C-14. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i obrada podataka. – h 31. u mes 3. Mesečni obračun indeksa troškova života. R 006130 Indeksi troškova života, po grupama i nameni potrošnje (ishrana, duvan i piće, odeća i obuća, stanovanje, higijena, zdravlje, kultura i razonoda, saobraćaj i PTT) na bazi snimljenih cena na malo, u istraživanjima od C-11 do C-14. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i obrada podataka. – h 31. u mes. 4. Indeks potrošačkih cena. R 006140 Indeksi potrošačkih cena po COICOP klasifikaciji, na bazi prikupljenih podataka o cenama. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i obrada podataka. – h 12. u mes.Za prethodni mesec. 5. Mesečni obračun indeksa cena proizvođača, ukupno. P 006200 OUTPUT indeks cena proizvođača (domaće tržište i izvoz) na bazi prikupljenih podataka o cenama. Dokumentacija statističkih organa, Metodologija i obrada podataka. – h 10. u mes. 6. Indeks cena građenja, kvartalno. P 006210 Faktorski indeks cena građevinarstva obračunat po metodologiji usklađenoj sa preporukama EU. Dokumentacija statističkih organa i cene prikupljene od privrednih društava koja se bave građevinskim uslugama. Izrada i testiranje instrumenata za obračun; metodologija i izbor uzorka. h h

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje industrije (IND-1). R 007010 Ostvarena proizvodnja (mesečna i od početka godi-ne), zalihe i prodaja proizvoda; broj radnika – stanje poslednjeg dana u mesecu u industriji (po grupama delatnosti) i u neindustrijskim delatnostima; ocena postojećeg stanja i očekivanja privrednika (plasman proizvoda, nove narudžbine, nabavka sirovina, nabavka energije i goriva, ekonomska politika). Privredna društva iz sektora: vađenje ruda i kamena; prerađivačka industrija; proizvodnja i snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, kao i jedinice privrednih društava iz drugih sektora, ukoliko obavljaju delatnost navedenih sektora. 8. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca, nomenklature i uputstava; prikupljanje, kontrola, obrada i objavljivanje podataka. – h /5 2. Mesečno istraživanje industrije (IND-1 na bazi uzorka). R 007020 Prihod od prodaje sopstvenih proizvoda i usluga; broj zaposlenih; očekivanja privrednika (plasman proizvoda, nove narudžbine, nabavka sirovina, nabavka energije i goriva, ekonomska politika). Mala privredna društva koja nisu obuhvaćena Mesečnim istraživanjem o industriji (IND-1) iz sektora prerađivačka industrija. 8. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, obrada i objavljivanje podataka. – h/6 /5 /5 Poslednji radni dan u mesecu. /6 Podaci se utvrđuju za Republiku. 3. Kvartalno istraživanje o prometu i novim narudžbinama u industriji. P 007030 Ukupan promet, promet na domaćem tržištu, promet na stranom tržištu.Ukupne nove narudžbine, nove narudžbine od domaćih naručilaca i nove narudžbine od inostranih naručilaca. Privredna društva iz sektora: vađenje ruda i kamena i prerađivačka industrija; kao i jedinice privrednih društava iz drugih sektora, ukoliko te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora. 15.01. 15.04. 15.07. 15.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, obrada i objavljivanje podataka. – h/6 30.03.30.06.30.09.30.12. 4. Godišnje istraživanje industrije (IND-21). R 007040 Maksimalno moguća proizvodnja, količina zaliha na početku godine, ostvarena proizvodnja, količine utrošene za dalju proizvodnju, količina zaliha na kraju godine, količina i vrednost prodaje proizvoda; utrošak sirovina iz poljoprivrede u prehrambenoj industriji, industriji pića i industriji duvana. Privredna društva iz sektora: vađenje ruda i kamena; prerađivačka industrija; proizvodnja i snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, kao i jedinice privrednih društava iz drugih sektora, ukoliko obavljaju delatnost navedenih sektora. 20.04. Metodologija; štampanje obrazaca, nomenklature i uputstava; prikupljanje, kontrola, obrada i objavljivanje podataka. – h 30.10. 5. Godišnje istraživanje proizvodnje i potrošnje električne energije – obrazac za privredna društva koja se bave proizvodnjom hidroelektrične energije (IND-4.1). R 007050 Proizvodnja električne energije na generatoru; sopstvena potrošnja; električna energija primljena od drugih organizacija; električna energija utrošena za pumpanje vode u akumulacije; predata električna energija krajnjim potrošačima po vrsti potrošača. Privredna društva čija je osnovna delatnost proizvodnja hidroelektrične energije; kao i privredna društva čija osnovna delatnost nije proizvodnja hidro električne energije, ukoliko te jedinice obavljaju proizvodnju hidro električne energije kao dopunu osnovne delatnosti privrednih društava. 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos, obrada i objavljivanje podataka. – h/6 30.09. 6. Godišnje istraživanje proizvodnje i potrošnje termoelektrične energije – obrazac za privredna društva koja se bave proizvodnjom termoelektrične energije i toplote (IND-4.2). R 007060 Potrošnja goriva za proizvodnju električne energije i toplote po vrstama goriva, količine i prosečne kalorične vrednosti; električna energija utrošena za rad kotlarnica.Proizvodnja toplote, sopstvena potrošnja, gubici i realizacija toplote po nosiocima toplote; realizacija toplote po nosiocima toplote i po vrsti potrošača.Proizvodnja električne energije na generatoru, sopstvena potrošnja; električna energija primljena od drugih organizacija; predata električna energija krajnjim potrošačima po vrsti potrošača.Instalisana i ostvarena snaga uređaja za gasne turbine, kotlove i blokove. Privredna društva koja se bave proizvodnjom električne energije ili električne i toplotne energije; kao i jedinice privrednih društava čija osnovna delatnost nije proizvodnja električne energije ili električne i toplotne energije, ukoliko te jedinice obavljaju proizvodnju električne energije ili električne i toplotne energije kao dopunu osnovne delatnosti privrednih društava. 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos, obrada i objavljivanje podataka. – h/6 30.09. 7. Godišnje istraživanje proizvodnje i potrošnje električne energije – obrazac za privredna društva koja se bave distribucijom električne energije (IND-4.4). R 007070 Ukupno raspoloživa električna energija primljena od organizacije za prenos električne energije, drugih distribucija, proizvođača električne energije. Isporučena električna energija drugim distribucijama. Gubici prilikom distribucije električne energije. Distribuirana električna energija krajnjim potrošačima po vrstama potrošača. Privredna društva čija je osnovna delatnost distribuiranje električne energije do krajnjih potrošača. 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos, obrada i objavljivanje podataka. – h/6 30.09. 8. Godišnje isrtaživanje o proizvodnji i potrošnji električne energije (IND-4.5). R 007280 Proizvodnja električne energije, sopstvena potrošnja, gubici, bruto proizvodnja energije, pumpanje vode u akumulacione bazene hidroelektrane, kupovina i prodaja električne energije na tržištu električne energije u zemlji i godišnji ugovor sa EMS-om, uvoz, izvoz, energija raspoloživa za finalnu potrošnju i raspodela finalne potrošnje. Privredna društva čija je osnovna delatnost kupovina, prodaja, uvoz i izvoz električne energije 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos, obrada i objavljivanje podataka. – h/6 30.09. 9. Godišnje istraživanje proizvodnje i potrošnje toplotne energije – obrazac za privredna društva koja se bave proizvodnjom toplote (IND-4.6). R 007080 Potrošnja goriva za proizvodnju toplotne energije po vrstama goriva (količine i prosečne kalorične vrednosti); zalihe, električna energija utrošena za rad kotlarnica.Proizvodnja toplote, sopstvena potrošnja, gubici i realizacija toplote po nosiocima toplote; realizacija toplote po nosiocima toplote i po vrsti potrošača.Bruto proizvodnja, sopstvena potrošnja, energija predata distributerima ili drugim proizvođačima toplote, energija primljena od drugih proizvođača toplote, gubici u transportu; toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po nosiocima toplote.Toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po vrsti potrošača i po nosiocu toplote.Instalisana i ostvarena snaga uređaja za gasne turbine, kotlove i blokove. Privredna društva čija je osnovna delatnost proizvodnja toplotne energije i jedinice privrednih društava čija osnovna delatnost nije proizvodnja toplotne energije, ukoliko te jedinice obavljaju proizvodnju toplotne energije kao dopunu osnovne delatnosti privrednih društava. 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h/6 30.09. 10. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje toplotne energije – obrazac za privredna društva koja se bave distribucijom toplote (IND-4.7). R 007090 Nabavljena toplotna energija po nosiocima toplote, gubici u transportu i toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po vrsti potrošača i po nosiocima toplote. Privredna društva koja se bave distribucijom toplotne energije. 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h/6 30.09. 11. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje uglja – obrazac za privredna društva koja se bave proizvodnjom uglja i proizvoda od uglja (IND-4.8). R 007100 Proizvodnja uglja , sušenog lignita i briketa od uglja. Zalihe na početku godine, ukupna proizvodnja, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, potrošnja za proizvodnju briketa, sopstvena potrošnja, zalihe na kraju godine. Prodaja uglja, briketa i sušenog lignita u zemlji; prodaja trgovini i prodaja po vrsti potrošača. Privredna društva iz oblasti: vađenje kamenog i mrkog uglja i lignita i vađenje treseta. 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h/6 30.09. 12. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje uglja – obrazac za privredna društva koja se bave proizvodnjom uglja i proizvoda od uglja (visoka peć) (IND-4.8.1) R 007290 Proizvodnja visokopećnog gasa, gas iz visokih peći utrošen u procesu proizvodnje gvožđa i proizvoda od gvožđa, utrošen za proizvodnju toplote u železari, utrošen za proizvodnju električne energije u železari, gubici, isporučeno drugima i kalorična vrednost. Količina utrošenog koksa u visokoj peći i kalorična vrednost. Privredna društva iz oblasti proizvodnje gasa iz visokih peći. 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h/6 30.09. 13. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje uglja – obrazac za privredna društva koja se bave proizvodnjom uglja i proizvoda od uglja (konvertorski gas) (IND-4.8.2) R 007300 Proizvodnja konvertorskog gasa, gasovi nastali sagorevanjem, konvertorski gasovi utrošeni u procesu proizvodnje gvožđa i proizvoda od gvožđa, utrošeni za proizvodnju toplote u železari, utrošeni za proizvodnju električne energije u železari, ispušteni u atmosferu, isporučeni drugima i kalorična vrednost. Privredna društva iz oblasti proizvodnje gasa iz visokih peći. 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h/6 30.09. 14. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje uglja – obrazac za privredna društva koja se bave trgovinom uglja i proizvoda od uglja (IND-4.9). R 007110 Zalihe uglja i proizvoda od uglja na početku godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, prodaja u zemlji, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici i zalihe na kraju godine. Prodaja uglja i proizvoda od uglja u zemlji, prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrstama potrošača. Privredna društva koja se bave prometom uglja i proizvoda od uglja. 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h/6 30.09. 15. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje nafte i derivata nafte – obrazac za privredna društva koja se bave proizvodnjom nafte i derivata od nafte (IND-4.10.1a). R 007120 Proizvodnja nafte i derivata nafte. Zalihe na početku godine, ukupna proizvodnja, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, potrošnja za proizvodnju derivata, sopstvena potrošnja, zalihe na kraju godine. Prodaja nafte i derivata nafte u zemlji; prodaja trgovini i prodaja po vrsti potrošača. Privredna društva iz oblasti: vađenje sirove nafte i prirodnog gasa i proizvodnja derivata nafte. 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h/6 30.09. 16. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje nafte i derivata – obrazac za petrohemijsku industriju (IND-4.10.a) R 007121 Proizvodnja derivata nafte, zalihe na početku godine, ukupna proizvodnja, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, potrošnja za proizvodnju derivata, sopstvena potrošnja i zalihe na kraju godine. Prodaja derivata nafte u zemlji; prodaja trgovini i prodaja po vrsti potrošača. Privredna društva iz oblasti proizvodnje naftnih derivata 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h/6 30.09. 17. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje derivata nafte – obrazac za privredna društva koja se bave proizvodnjom derivata nafte – maziva (IND-4.10.4a). R 007310 Proizvedene količine maziva, zalihe na početku i na kraju godine, uvoz, izvoz, nabavka od drugih u zemlji, upotrebljeno za dalju preradu, gubici, ukupna prodaja i predaja bez nadoknade u zemlji. Privredna društva iz oblasti proizvodnje naftnih derivata. 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h/6 30.09. 18. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje derivata nafte – obrazac za privredna društva koja se bave proizvodnjom derivata nafte – maziva (IND-4.10.4b). R 007320 Proizvedene količine baznih ulja, aditiva, maziva, ostalih derivata nafte, zalihe na početku i na kraju godine, uvoz, izvoz, nabavka od drugih u zemlji, upotrebljeno za dalju preradu, gubici, ukupna prodaja i predaja bez nadoknade u zemlji. Privredna društva iz oblasti proizvodnje naftnih derivata. 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h/6 30.09. 19. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje nafte i derivata nafte – obrazac za privredna društva koja se bave trgovinom nafte i derivata od nafte (IND-4.11). R 007130 Zalihe nafte i derivata nafte na početku godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, prodaja u zemlji, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici i zalihe na kraju godine. Prodaja nafte i derivata nafte u zemlji, prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrstama potrošača. Privredna društva koja se bave prometom nafte i derivata od nafte. 15.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h/6 30.09. 20. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje prirodnog gasa – obrazac za privredna društva koja se bave proizvodnjom prirodnog gasa (IND-4.12). R 007140 Proizvodnja prirodnog gasa. Zalihe na početku godine, ukupna proizvodnja, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, zalihe na kraju godine. Prodaja prirodnog gasa u zemlji; prodaja trgovini i prodaja po vrsti potrošača. Privredna društva iz oblasti, vađenje sirove nafte i prirodnog gasa. 15.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h/6 30.09. 21. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje prirodnog gasa – obrazac za privredna društva koja se bave trgovinom prirodnog gasa (IND-4.13). R 007150 Zalihe prirodnog gasa na početku godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, prodaja u zemlji, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici i zalihe na kraju godine. Prodaja prirodnog gasa u zemlji, prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrstama potrošača. Privredna društva koja se bave prometom prirodnog gasa. 15.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h/6 30.09. 22. Godišnji energetski bilans – utrošak energije i goriva u industriji (IND-4.15 E). R 007240 Utrošak energije i goriva u industriji za energetske i ostale svrhe i zalihe energije i goriva na kraju godine. Privredna društva iz sektora: vađenje ruda i kamena; prerađivačka industrija; proizvodnja i snabdevanje električnom energijom, gasom i vodom, kao i jedinice privrednih društava iz drugih sektora, ukoliko te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora. 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h/6 30.09. 23. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje geotermalne energije – obrazac za proizvođače i potrošače geotermalne energije (IND-4.14). R 007250 Eksploataciona izdašnost na izvoru, iscrpljena geotermalna voda, sopstvena potrošnja, geotermalna voda predata drugim proizvođačima toplote i na mernom mestu potrošača, gustina, specifična toplota, ulazna i izlazna temperatura, gubici i raspodela predate geotermalne energije. Privredna društva iz oblasti eksploatacije geotermalne energije. 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h/6 30.09. 24. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje obnovljivih izvora energije – obrazac za proizvođače i potrošače obnovljivih izvora energije (IND-4.16). P 007260 Proizvodnja obnovljivih energenata. Zalihe na početku godine, ukupna proizvodnja, gubici, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, zalihe na kraju godine, prodaja/predaja u zemlji; prodaja/predaja trgovini i krajnjim potrošačima po vrstama potrošača. Privredna društva iz oblasti eksploatacije obnovljivih izvora energije. 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h/6 30.09. 25. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje obnovljivih izvora energije-obrazac za privredna društva koja se bave trgovinom obnovljivih izvora energije -ogrevno drvo (IND-4.17). R 007330 Zalihe ogrevnog drveta na početku godine i na kraju godine, nabavka od drugih u zemlji, sopstvena proizvodnja, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici i zalihe na kraju godine. Prodaja ogrevnog drveta u zemlji, prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrstama potrošača Privredna društva iz oblasti prometa ogrevnim drvetom. 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h/6 30.09. 26. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje obnovljivih izvora energije-obrazac za privredna društva koja se bave proizvodnjom biobenzina i biodizela (IND-4.18). P 007340 Proizvodnja biobenzina i biodizela, zalihe na početku i na kraju godine, utrošak za proizvodnju, gubici, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, prodaja-predaja u zemlji; prodaja-predaja trgovini i krajnjim potrošačima po vrstama potrošača. Privredna društva iz oblasti preoizvodnje biogoriva. 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h/6 30.09.

Kompleksni statistički obračuni

1. Obračun indeksa produktivnosti rada u industriji. R 007160 Indeksi produktivnosti rada u industriji. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h 30. u mes. 2. Energetski bilans električne energije. R 007170 Bilans električne energije usklađen sa EU standardima. Dokumentacija statističkih organa, EPS-a i EMS-a. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h/6 30.09. 3. Energetski bilans toplotne energije. R 007180 Bilans toplotne energije usklađen sa EU standardima. Dokumentacija statističkih organa i Udruženja proizvođača toplotne energije. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h/6 30.09. 4. Energetski bilansi uglja i proizvoda od uglja. R 007190 Zajednički bilans uglja i proizvoda od uglja i pojedinačni bilansi za svaku vrstu uglja i vrstu proizvoda od uglja, usklađeni sa EU standardima. Dokumentacija statističkih organa, Ministarstva fina-nsija-Uprave carina i Udruženja trgovaca čvrstim gorivom. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h/6 30.09. 5. Energetski bilansi nafte i derivata nafte. R 007200 Zajednički bilans nafte i derivata nafte i pojedinačni bilansi za sirovu naftu i derivate nafte, usklađeni sa EU standardima. Dokumentacija statističkih organa, Ministarstva finansija-Uprave carina i drugih organa i organizacija. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h/6 30.09. 6. Energetski bilans prirodnog gasa. R 007210 Bilans prirodnog gasa, usklađeni sa EU standardima. Dokumentacija statističkih organa, Ministarstva finansija-Uprave carina i drugih organa i organizacija. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h/6 30.09. 7. Energetski bilans geotermalne energije. R 007230 Bilans geotermalne energije, usklađeni sa EU standardima. Dokumentacija statističkih organa, Ministarstva finansija-Uprave carina i drugih organa i organizacija. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h/6 30.09. 8. Energetski bilans ogrevnog drveta. R 007350 Bilans ogrevnog drveta, usklađeni sa EU standardima. Dokumentacija statističkih organa, Ministarstva finansija-Uprave carina i drugih organa i organizacija. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h/6 30.09.

Razvojne aktivnosti

1. Rekonstrukcija vremenskih serija za indeks industrijske proizvodnje. 007220 Rekonstrukcija vremenskih serija za indeks industrijske proizvodnje po oblastima, granama, grupama, sektorima i glavnim industrijskim grupacijama prema ekonomskoj nameni. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h/6 30.12 2. Energetski bilans za biobenzin i biodizel. P 007360 Bilans ogrevnog drveta, usklađeni sa EU standardima. Dokumentacija statističkih organa, Ministarstva finansija-Uprave carina i drugih organa i organizacija. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h/6 30.09.

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o realizaciji proizvodnje privrednih društava u poljoprivredi (PO-TRG-33). R 008010 Prodaja poljoprivrednih proizvoda, u količini i vrednosti, po proizvodima i grupama proizvoda sopstvene proizvodnje. Privredna društva iz oblasti poljoprivrede i zemljoradničke zadruge. 25. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 01. u mes. 2. Mesečno istraživanje o klanju stoke u klanicama. R 008020 Broj zaklane stoke (prinudno i ostalo klanje), po vrstama i kategorijama stoke; težina žive i zaklane stoke; količina sirovih masnoća i jestivih organa; procena upotrebljivosti mesa i jestivih organa, kao i razlozi prinudnog klanja pregledane stoke. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprava za veterinu, Odsek veterinarske inspekcije na nivou upravnog okruga. 20. u mesecu. Metodologija; izrada obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – x 10. u mes. 3. Mesečni ulaz sirovog kravljeg mleka i dobijeni mlečni proizvodi (PO-MLEKO/M). P 008210 Ulaz sirovog kravljeg mleka, prosečan sadržaj proteina i masnoće, i dobijeni mlečni proizvodi – po osnovnim grupama. Mlekare. 20. u mesecu Metodologija; izrada obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 10. u mes. 4. Kvartalno istraživanje poljoprivrednih privrednih društava o organizovanom tovu stoke (PO-54). R 008040 Broj i promet vlastitih svinja, po kategorijama. Broj vlastite ili tuđe stoke stavljene u tov, kao i isporuka tovljenih grla sa vlastite ekonomije i iz kooperacije. Privredna društva iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice u sastavu drugih privrednih društava koje se bave tovom vlastite ili tuđe stoke. 15.01. 15.04. 15.07. 15.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 10.02.10.05.10.08.10.11. 5. Istraživanje o zasejanim površinama u jesenjoj setvi-stanje 30. novembra /7 (PO-21a i PO-21b). R 008060 Zasejane površine. Potrošnja i zalihe mineralnih đubriva u privrednim društvima i zadrugama. Snabdevanje zemljoradnika mineralnim đubrivima i semenskom pšenicom. Privredna društva iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih privrednih društava koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i statistički procenitelji. 30.11. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.12. 6. Istraživanje o površinama po katastarskim opštinama (PO-22 pom). R 008070 Kategorije korišćenja zemljišta (vlastite površine, površine uzete u zakup i površine date u zakup i površine poverene na korišćenje ili upravljanje). Privredna društva iz oblasti poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva i druge organizacije koje koriste ili upravljaju zemljištem, zemljoradničke zadruge Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h i jedinice drugih privrednih društava koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom; Republički geodetski zavod i opštinska služba za nepokretnosti. 15.03. 7. Istraživanje o površinama i zasadima na kraju prolećne setve- stanje 25. maja /7 (PO-22a i PO-22b). R 008080 Kategorije korišćenja zemljišta. Zasejane površine. Stabla voća i čokoti vinove loze. Očekivani prinosi pšenice i ranog voća. Zakup zemljišta i potrošnja i zalihe mineralnih đubriva u privrednim društvima i zemljoradničkim zadrugama. Površine zasejane u proizvodnoj saradnji sa zemljoradnicima. Snabdevanje zemljoradnika reprodukcionim materijalom i mineralnim đubrivima. Privredna društva iz oblasti poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva i druge organizacije koje koriste ili upravljaju zemljištem, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih privrednih društava Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.06. /7 Zavisno od vremenskih prilika. koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i statistički procenitelji. 25.05. 8. Godišnje istraživanje o proizvodnji povrća i cveća u zaštićenom prostoru (PO-23). R 008090 Površine, obim proizvodnje povrća i cveća u zaštićenom prostoru i utrošak energije. Privredna društva iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih privrednih društava koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom. 25.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.07. 9. Istraživanje o ostvarenim prinosima ranih useva i voća i očekivanim prinosima važnijih kasnih useva-stanje 31. jula /7(PO-32a i PO-32b). R 008100 Ostvareni prinosi pšenice, ostalih ranih žita i ranog voća. Proizvodnja semenske pšenice. Očekivani prinosi kasnih useva po hektaru i prognoza ukupne proizvodnje. Privredna društva iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih privrednih društava koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i statistički procenitelji. 31.07. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.08. 10. Istraživanje o očekivanim prinosima kasnih useva, voća i grožđa-stanje 01. septembra /7(PO-33 Ia i PO-33 Ib). R 008110 Očekivani prinosi važnijih kasnih useva, voća i grožđa. Privredna društva iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih privrednih društava koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i statistički procenitelji. 01.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.09. 11. Istraživanje o ostvarenim prinosima kasnih useva, voća i grožđa-stanje 10. novembra /7 (PO-33a i PO-33b). R 008120 Ostvareni prinosi kasnih useva, kasnog voća i grožđa. Prerada voća i grožđa. Proizvodnja reprodukcionog materijala u privrednim društvima i zemljoradničkim zadrugama. Ostvareni prinosi kasnih useva u proizvodnoj saradnji sa zemljoradnicima. Privredna društva iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih privrednih društava koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i statistički procenitelji. 10.11. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 25.11. 12. Anketa o poljoprivrednim gazdinstvima – Anketa o broju stoke – stanje 01. decembra (PO-51-2). R 008130 Broj stoke, po vrstama i kategorijama. Bilans goveda, svinja, ovaca i živine. Broj konja, koza i košnica pčela. Proizvodnja mleka, vune, jaja i meda. Izabrana privatna gazdinstva – anketari. 2-16.12. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.02. 13. Anketa o poljoprivrednim gazdinstvima-stanje 01. decembara. P 008140 Proizvodnja pojedinih ratarskih kultura, voća i grožđa; troškovi poljoprivredne proizvodnje; zasejane površine u jesenjoj setvi. Izabrana privatna gazdinstva – anketari. 2.-16.12. Novi uzorak; metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – x 01.04. 14. Godišnje istraživanje o stočarstvu – stanje 01. decembara (PO-51-2a). R 008150 Broj stoke, po vrstama i kategorijama. Bilans goveda, svinja, ovaca i živine. Broj konja, koza i košnica pčela. Proizvodnja mleka, vune, jaja i meda. Privredna društva iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice u sastavu drugih privrednih društava koje se bave stočnom proizvodnjom. 10.12. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.02. 15. Godišnje istraživanje o veterinarskoj službi (VET-1). R 008160 Veterinarsko osoblje, veterinarski objekti. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprava za veterinu. 20.03. Preuzimanje podataka; objavljivanje podataka. – h 01.04. 16. Godišnje istraživanje o poljoprivrednim privrednim društvima i zemljoradničkim zadrugama (PO-71). R 008170 Zaposleni, kapaciteti objekata i uređaja, poljoprivredne mašine, bilansi pšenice i kukuruza, utrošak sredstava za zaštitu bilja; utrošak goriva, maziva i električne energije; proizvodna saradnja sa zemljoradnicima (kooperacija). Privredna društva iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih privrednih društava koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom. 10.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.04. 17. Godišnji ulaz sirovog mleka i dobijeni mlečni proizvodi(PO-MLEKO / G). P 008220 Ulaz sirovog mleka , po vrstama, prosečan sadržaj proteina i masnoće i dobijeni mlečni proizvodi. Mlekare. 15.02. Metodologija; izrada obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – x 01.05.

1. Indeksi fizičkog obima poljoprivredne proizvodnje – godišnje. R 008180 Indeksi, po proizvodima i grupama proizvoda, ukupno i po sektorima. Dokumentacija statističkih organa. 15.05. Metodologija; obračun indeksa. – h 20.05. 2. Obračun stočne proizvodnje. R 008190 Prirast stoke, proizvodnja mesa, mleka, jaja, vune i meda. Dokumentacija statističkih organa. 15.03. Metodologija; obračun stočne proizvodnje. – h 01.04.

Razvojne aktivnosti

1. Popis poljoprivrede. 008200 Pripreme popisa, izrada metodologije.

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o proizvodnji i prodaji šumskih sortimenata (ŠUM-22). R 009010 Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata i bruto posečena masa u državnim šumama. Privredna društva iz oblasti šumarstva i jedinice drugih privrednih društava koje se bave proizvodnjom šumskih sortimenata. 12. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 29. u mes. 2. Godišnje istraživanje o podizanju i gajenju šuma, plantažama i intenzivnim zasadima (ŠUM-41 i 42). R 009020 Veštačko pošumljavanje, po vrstama drveća, nači-nu pošumljavanja i vrsti površina; utrošeni sad-ni i setveni materijal; nega i melioracija u državnim i privatnim šumama. Podizanje i nega plantaža topola i četinara, štete u plantažama i intenzivnim zasadima, po vrstama drveća i uzrocima šteta. Posečena drvna masa i proizvedeni šumski sortimenti i površina plantaža na kojoj je izvršena čista seča u državnim i privatnim šumama. Privredna društva iz oblasti šumarstva i jedinice drugih privrednih društava koje se bave poslovima iz oblasti šumarstva. 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.04. 3. Godišnje istraživanje o iskorišćavanju državnih (ŠUM-21) i privatnih šuma (ŠUM-23). R 009030 Seča drveta, po izvršiocima; posečena drvna masa, po tipovima šuma i vrstama drveća; redovne i vanredne seče, seča izvan šuma, šume opterećene pašom i sporedni šumski proizvodi. Privredna društva iz oblasti šumarstva i jedinice drugih privrednih društava koje se bave poslovima iz oblasti šumarstva. 27.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 25.04. 4. Godišnje istraživanje o štetama u državnim šumama (ŠUM-51) i o štetama od požara u privatnim šumama (ŠUM-52). R 009040 Štete u državnim šumama, po tipovima šuma; posečena drvna masa, po uzrocima šteta i iznos-visina štete; uzroci nastanka požara i sredstva utrošena za zaštitu šuma, štete od požara u privatnim šumama. Privredna društva iz oblasti šumarstva i jedinice drugih privrednih društava koje se bave poslovima iz oblasti šumarstva. 12.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 25.03. 5. Godišnje istraživanje o građevinskim objektima, saobraćajnicama i mehanizaciji (ŠUM-61). R 009050 Šumske zgrade, po nameni; saobraćajnice u državnim šumama; prevozna sredstva: kamioni, traktori, žičare i druge mašine i priključni uređaji za iskorišćavanje šuma; potrošnja i zalihe goriva; potrošnja maziva i električne energije. Privredna društva iz oblasti šumarstva i jedinice drugih privrednih društava koje se bave poslovima iz oblasti šumarstva. 15.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 10.05. 6. Istraživanje o lovstvu (LOV-11). R 009060 Brojno stanje divljači, zaposleno osoblje, lovačke zgrade i objekti, lovišta i lovci Lovačke ogranizacije Metodologija, štampanje obrazaca i uputstva, prikupljanje i kontrola podataka – h 15.04.

Statistička istraživanja

1. Godišnje istraživanje o proizvodnji konzumne ribe i mlađi u ribnjacima (PO-62). R 010010 Broj zaposlenih na ribnjacima i oprema ribnjaka; kapaciteti šaranskih i pastrmskih ribnjaka; proizvodnja konzumne ribe i mlađi – po vrstama; troškovi proizvodnje. Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji se bave proizvodnjom konzumne ribe i mlađi.31.01. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.03. 2. Godišnje istraživanje o ulovu ribe u rekama, jezerima i kanalima (PO-62a). R 010020 Broj zaposlenih i oprema korisnika ribarskog područja; broj privrednih ribara i njihova oprema; broj sportskih i rekreativnih ribolovaca; ulov ribe – po vrstama; poribljavanje. Privredna društva i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove propisane zakonom za korišćenje ribarskog područja 25.01. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 01.03.

STATISTIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Statistička istraživanja

1. Godišnje istraživanje o korišćenju voda i zaštiti voda od zagađivanja (VOD-1). R 011010 Iskorišćenje i upotreba voda prema izvorima snabdevanja i načinu upotrebe, ispuštanje i prečišćavanje otpadnih voda, uređaji za prečišćavanje, ekonomski podaci i dr. Privredna društva i lokalne jedinice iz sektora: Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija i Proizvodnja i snabde-vanje električnom energijom, gasom i vodom (40). 1.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.06. 2. Godišnje istraživanje o javnom vodovodu (VOD-2V). R 011020 Zahvatanje vode prema izvorištima, snabdevanje domaćinstava, industrije i drugih privrednih društava i ustanova, vodovodna mreža, uređaji za prečišćavanje i dr. Privredna društva i lokalne jedinice čija je osnovna delatnost prečišćavanje i distribucija vode. 20.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.05. 3. Godišnje istraživanje o javnoj kanalizaciji (VOD-2K). R 011030 Prečišćavanje i ispuštanje otpadnih voda; kanalizaciona mreža i uređaji za prečišćavanje otpadnih voda, ekonomski podaci i dr. Privredna društva i lokalne jedinice čija je osnovna delatnost uklanjanje, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih voda, kao i održavanje kanalizacione mreže. 20.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.05. 4. Godišnji izveštaj o zaštiti od štetnog dejstva voda i uređenju vodotoka (VOD-3). R 011130 Zaštita i odbrana od poplava i uređenje reka; odvodnjavanje zemljišta; zaštita zemljišta od erozije i uređenje bujica; podaci o utrošku energije, goriva i maziva; mašine i transportna sredstava koja se koriste u pomenute svrhe. Privredna društva čija je delatnost iz oblasti upravljanja vodnim resursima, zaštita od štetnog dejstva voda i izgradnja hidrograđevinskih objekata. 1.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 10.04. 5. Godišnje istraživanje o sistemima za navodnjavanje (VOD-4). R 011040 Količine zahvaćene vode prema izvorištima, objekti i uređaji za navodnjavanje, način navodnjavanja, navodnjavane površine i dr. Privredna društva iz oblasti vodoprivrede i poljoprivrede čija je delatnost iskorišćavanje voda za poljoprivredu. 1.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 10.04. 6. Godišnje istraživanje o industrijskom otpadu (OT-IND). /8 R 011060 Podaci o vrstama i količinama otpada iz industrije (neopasni i opasni ), kao posledice aktivnosti u tehnološkom postupku, pripremi i obradi sirovina i proizvoda, tretiranje i skladištenje. Privredna društva i lokalne jedinice iz sektora: Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija i Proizvodnja i snabdevanje električnom energijom, gasom i vodom (40). 1.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.06.

Kompleksni statistički obračuni

1. Godišnje istraživanje o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim daljinama (VAZD-1). /8 R 011080 Podaci o potrošnji goriva i sirovina u pogonske i tehnološke svrhe u oblasti industrije, energetike, saobraćaja, poljoprivrede, šumarstva, građevinarstva, vodoprivrede i domaćinstava za godišnje bilansiranje emisija SO2 i Nox. Dokumentacija statističkih organa. 30.10. Izrada metodologije i kontrola i obrada podataka za Republiku, pokrajine i kvadrante. h h 30.12. Razvojne aktivnosti 1. Godišnje istraživanje o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim daljinama (VAZD-1a). /8 P 011090 Podaci o potrošnji goriva i sirovina u energetske i neenergetske svrhe u oblasti industrije, energetike, saobraćaja, poljoprivrede, šumarstva, građevinarstva, vodoprivrede i domaćinstava za godišnje bilansiranje emisija CO, NH3 i NMVOC. Dokumentacija statističkih organa. 30.10. Izrada metodologije, kontrola i obrada podataka. h h 30.12. 2. Godišnje istraživanje o emisiji gasova „staklene baše” prema UNFCCC (VAZD-1b). /8 P 011100 Podaci o potrošnji goriva, sirovina i hemikalija u pogonske i tehnološke svrhe i tehničke karakteristike u oblasti industrije, energetike, saobraćaja, poljoprivrede (stočni fond, biomasa, zemljište), šumarstva (šumski fond, površine, štete), građevinarstva, vodoprivrede i domaćinstava za godišnje bilansiranje emisija CO2. Dokumentacijastatističkih organa. Izrada metodologija, kontrola i obrada podataka. h h /8 U saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine. 3. Godišnje istraživanje o opasnim hemikalijama. P 011110 Upravljanje opasnim hemikalijama – podaci o opasnim hemikalijama: proivodnja, uvoz, izvoz, korišćenje (u industriji, poljoprivredi, domaćinstvima i u druge svrhe), obrada, obnavljanje, ispuštanje i odlaganje. Dokumentacija statističkih organa. Privredna društva i lokalne jedinice iz sektora: Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija i Proizvodnja i snabdevanje električnom energijom, gasom i vodom. 20.06. Izrada metodologija, kontrola i obrada podataka. h h 30.11. 4. Godišnje istraživanje o troškovima u životnoj sredini. P 011120 Troškovi i investicije za zaštitu životne sredine; kazne za zagađivanje životne sredine i prihodi od delatnosti povezanih sa zaštitom životne sredine. Dokumentacija statističkih organa, Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičke direkcije za vode i drugih državnih organa. Izrada metodologija, kontrola i obrada podataka. h h

GRAĐEVINSKA I STAMBENA STATISTIKA

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o građevinskim dozvolama (GRAĐ-10). R 012010 Broj dozvole, lokacija, vrsta, veličina i vrednost građevine koje će se graditi, vrsta investitora, vrsta radova, opremljenost zgrade instalacijama, broj i površina stanova, površina poslovnih prostorija i dr. Nadležni organi opština, gradova i grada Beograda, autonomne pokrajine i ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva. 5. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15. u mes. (45 dana po isteku meseca) 2. Mesečno istraživanje o upotrebnim dozvolama (GRAĐ-10a). R 012020 Broj upotrebnih dozvola, vrsta građevina za koje se izdaje upotrebna dozvola, broj i površina završenih stanova za koje su izdate upotrebne dozvole. Nadležni organi opština, gradova i grada Beograda, autonomne pokrajine i ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva.5. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15. u mes. (45 dana po isteku meseca) 3. Kvartalno istraživanje o građevinarstvu (GRAĐ-31). R 012030 Vrednost izvedenih radova ukupno i po vrsti građevine, vrednost novih i otkazanih ugovorenih radova, broj radnika, odrađeni časovi rada, podaci o završenim i nezavršenim stanovima i površinama. Privredna društva iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih privrednih društava koje izvode građevinske radove. 20.01. 20.04. 20.07. 20.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.02.15.05.15.08.15.11. 4. Polugodišnje istraživanje o cenama stanova novogradnje (GRAĐ-41). R 012040 Cena stanova novogradnje po 1m² stambene površine, struktura cene, opremljenost instalacijama, lokacija stana i dr. Privredna društva iz oblasti građevinarstva, stambene zadruge, organizacije za uređenje zemljišta, stambene agencije i druga pravna lica koja su nosioci stambene izgradnje. 15.02. 15.08. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – x 15.03.15.09. 5. Godišnje istraživanje o građevin-skim radovima u inostranstvu (GRAĐ-33). R 012050 Vrednost ugovorenih radova, vrednost izvedenih radova po vrsti građevine, vrednost utrošenog domaćeg materijala i opreme, broj radnika i odrađeni časovi rada radnika. Svi podaci prikupljaju se po zemljama u kojima se izvode radovi. Privredna društva iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih privrednih društava koje izvode građevinske radove u inostranstvu.1.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.06. 6. Godišnje istraživanje o građevinskim radovima(GRAĐ-11, GRAĐ-12). R 012060 Broj radnika, časovi rada, poslovanje i vrsta radova izvođača, podaci o lokaciji, vrsti i veličini građevina, o investitoru, godina početka i završetka gradnje, vrednost izvedenih radova, vrsta radova, namena zgrade, opremljenost zgrade instalacijama, broj i površina stanova prema projektu, kao i broj i površina završenih stanova i stanova u izgradnji, vrsta stana za završene stanove, površina poslovnih prostorija i dr. Privredna društva iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih privrednih društava koje izvode građevinske radove. 15.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.07. 7. Godišnje istraživanje o potrošnji građevinskog i pogonskog materijala (GRAĐ-13). R 012080 Vrednost i količina utrošenog građevinskog i pogonskog materijala, količine zaliha, po vrstama materijala. Privredna društva iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih privrednih društava koje izvode građevinske radove. 1.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.09. 8. Godišnje istraživanje o porušenim zgradama sa stanovima i adaptaciji stambenog prostora (GRAĐ-71). R 012090 Lokacija zgrade, kvalitet zgrade, razlog rušenja, broj i površina stanova, po vrsti, opremljenost stanova instalacijama i pomoćnim prostorijama, spratnost i dr. Nadležni organi opština, gradova i grada Beograda i privredna društva koji raspolažu dokumentacijom o rušenju.1.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.06.

Kompleksni statistički obračuni

1. Bilans stambenog fonda – godišnje. R 012100 Broj i veličina stanova, opremljenost instalacijama i pomoćnim prostorijama. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i izrada bilansa za Republiku, autonomne pokrajine, opštine, gradove i grad Beograd. h h 31.07.

STATISTIKA SAOBRAĆAJA I VEZA

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o prometu u pristaništima i lukama (SR/M-21). R 013010 Promet robe u pristaništima i lukama u unutrašnjem i međunarodnom prevozu u unutrašnjoj plovidbi, po zastavama prevozioca, vrstama prevoznih sredstava i vrstama robe – tone i tonski kilometri. Promet robe, po vrstama i zemljama utovara i istovara, opasnim materijama i tipovima kontejnera. Privredna društva registrovana u ovoj delatnosti i lučke kapetanije. 10. u mesecu. Metodologija; kontrola i obrada podataka. h/9 h 28. u mes.30.03. 2. Mesečno istraživanje o tokovima robe u međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju (SA/M-33). R 013020 Broj drumskih teretnih vozila u izvozu, uvozu i tranzitu, po zemljama registracije vozila, zemljama utovara i istovara robe. Tokovi vozila i robe na međunarodnim drumskim pravcima, po količini robe, voznim i tonskim kilometrima. Promet vozila po graničnim zemljama i graničnim carinarnicama. Ministarstvo finansija-Uprava carina. 15. u mesecu. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 25. u mes.30.03. 3. Ulaz – izlaz drumskih motornih vozila u Republiku Srbiju i iz Republike Srbije (SA/M-31). R 013030 Broj putničkih vozila u graničnom prometu po vrsti vozila i zemlji registracije i broj putnika. Ministarstvo finansija-Uprava carina. 15. u mesecu. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 25. u mes. 4. Mesečno istraživanje o prometu na aerodromima (SV/M-21). R 013060 Promet vazduhoplova, putnika, robe i pošte po deonicama leta vazduhoplova i vazduhoplovnim pristaništima, polazišta i odredišta leta u unutrašnjem i međunarodnom aviotransportu, redovnom i vanrednom, po vrsti i tipu vazduhoplova i prevoznicima sa kojima je promet obavljen. Privredna društva koja pružaju aerodromske usluge. 20. u mesecu. Metodologija; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28. u mesecu. 5. Kvartalno istraživanje o železničkom saobraćaju (SŽ/T-11). R 013040 Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – broj putnika i putnički kilometri. Prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – tone i tonski kilometri. Vozni kilometri putničkih i teretnih kola, potrošnja energije i zaposleni. Javno preduzeće „Železnice Srbije”. 10.01. 10.04. 10.07. 10.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.02.28.05.28.08.28.11. 9/ Godišnje. 6. Kvartalno istraživanje o vazdušnom saobraćaju (SV/T-11). R 013050 Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom redovnom i vanrednom aviotransportu – broj putnika i putnički kilometri. Prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom redovnom i vanrednom aviotransportu – tone i tonski kilometri. Pređeni kilometri, potrošnja energije i zaposleni. Privredna društva registrovana u ovoj delatnosti. 10.01. 10.04. 10.07. 10.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – x 28.02.28.05.28.08.28.11. 7. Kvartalno istraživanje o drumskom saobraćaju (SA/T-11). R 013070 Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – broj putnika i putnički kilometri Prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – tone i tonski kilometri.Pređeni kilometri, potrošnja energije i zaposleni. Privredna društva registrovana u ovoj delatnosti. 10.01. 10.04. 10.07. 10.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – x 28.02.28.05.28.08.28.11. 8. Kvartalno istraživanje o gradskom saobraćaju (SG/T-11). R 013080 Prevoz putnika, po vrstama prevoznih sredstava.Pređeni kilometri, potrošnja energije i zaposleni. Privredna društva registrovana u ovoj delatnosti. 10.01. 10.04. 10.07. 10.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.02.28.05.28.08.28.11. 9. Kvartalno istraživanje o naftovodima (S-NF/T-11). R 013090 Količina transportovane nafte u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – tone i tonski kilometri. Potrošnja energije i zaposleni. Privredna društva ili delovi privrednih društava registrovanih u ovoj delatnosti. 20.01. 20.04. 20.07. 20.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.02.28.05.28.08.28.11. 10. Kvartalno istraživanje o gasovodima (S-GS/T-11). R 013100 Količina transportovanog gasa u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju u – m3 i m3 kilometrima. Potrošnja energije i zaposleni. Privredna društva ili delovi privrednih društava registrovanih u ovoj delatnosti. 20.01. 20.04. 20.07. 20.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.02.28.05.28.08.28.11. 11. Kvartalno istraživanje o pretovaru u lukama, pristaništima i ostalim teretnim stanicama (PR/T-11). R 013110 Pretovarene i izmanipulisane tone robe, prema vrsti operacije. Promet robe u skladištima po vrsti skladišta. Potrošnja energije i zaposleni. Privredna društva registrovana u ovoj delatnosti. 10.01. 10.04. 10.07. 10.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.02.28.05.28.08.28.11. 12. Kvartalno istraživanje o PTT prometu – poštanske aktivnosti (PTT/T-11). R 013120 Poštanske usluge i telegramske usluge u domaćem i međunarodnom saobraćaju. Zaposleni. Privredna društva registrovana za obavljanje poštanskog saobraćaja. 10.01. 10.04. 10.07. 10.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.02.28.05.28.08.28.11. 13. Kvartalno istraživanje o prometu u telekomunikacijama (T/T-11a). R 013130 Telekomunikacione usluge u domaćem i međuna-rodnom saobraćaju. Zaposleni. Republička agencija za telekomunikacije. 10.01. 10.04. 10.07. 10.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.02.28.05.28.08.28.11. 14. Godišnje istraživanje o železničkom saobraćaju (SŽ/G-11). R 013140 Dužina pruga. Prevozna sredstva, po vrstama i kapacitetu. Iskorišćenost prevoznih sredstava. Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – broj putnika i putnički kilometri. Prevoz putnika, po rastojanjima. Prevoz putnika u međunarodnom prevozu, po zemljama. Prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom prevozu u tonama, tonskim kilometrima i po broju pošiljaka i vrstama robe. Prevoz robe, po rastojanjima. Prevoz robe u međunarodnom saobraćaju, po zemljama i vrstama robe. Prevoz kontejnera, po veličini kontejnera u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prevoz robe kontejnerima u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prevoz prevoznih sredstava u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prihodi i devizno poslovanje. Nabavka i utrošak pogonskog goriva i maziva. Broj zaposlenih, po strukturi. Javno preduzeće „Železnice Srbije”. 20.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.05. 15. Godišnje istraživanje o prometu robe i putnika u železničkom stanicama (SŽ/G-12). R 013150 Otputovali putnici, utovar i istovar robe, po vrstama pošiljaka. Otputovali putnici, utovar i istovar robe, po vrsti robe, na železničkim stanicama u odabranim gradovima. Broj vozova između regionalnih centara, kao i trajanje putovanja. Javno preduzeće „Železnice Srbije”. 20.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 10.05. 16. Godišnje istraživanje o prevozu na unutrašnjim plovnim putevima (SR/G-11). R 013160 Prevozna sredstva, po vrstama i kapacitetu. Iskorišćenje prevoznih sredstava. Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – broj putnika i putnički kilometri. Prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – tone i tonski kilometri. Prihodi i devizno poslovanje. Nabavka i utrošak goriva i maziva. Prevoz kontejnera, po veličini kontejnera, u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prevoz robe kontejnerima u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prevoz prevoznih sredstava u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.Broj zaposlenih, po strukturi. Privredna društva registrovana u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.05. 17. Godišnje istraživanje o floti na unutrašnjim plovnim putevima (SR/G-12). R 013170 Registrovana flota u saobraćaju unutrašnjim plovnim putevima. Jugoregistar – registar brodova unutrašnje plovidbe 10.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.05. 18. Godišnje istraživanje o vazdušnom saobraćaju (SV/G-11). R 013180 Broj aviona, po vrstama, i kapacitetu. Iskorišćenost aviona. Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – broj putnika i putnički kilometri. Prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – tone i tonski kilometri. Prihodi i devizno poslovanje. Nabavka i utrošak goriva i maziva. Broj zaposlenih, po strukturi.Tokovi putnika i tereta na domaćim i međunarodnim relacijama. Promet domaćih aviona na stranim aerodromima. Privredna društva registrovana u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.05. 19. Godišnje istraživanje o privrednoj avijaciji (SV/G-12). R 013190 Broj vazduhoplova. Rad aviona na poljoprivrednim i drugim površinama. Prihodi. Utrošak goriva i maziva. Broj zaposlenih, po strukturi. Privredna društva registrovana u ovoj delatnosti i jedinice privrednih društava drugih delatnosti koje se bave uslugama privredne avijacije. 10.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 10.04. 20. Godišnje istraživanje o aerodromskim uslugama (SV/G-21). R 013200 Saobraćajni kapaciteti na aerodromima. Prihodi i devizno poslovanje. Utrošak električne energije, goriva i maziva. Broj zaposlenih, po strukturi. Privredna društva registrovana u ovoj delatnosti. 15.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.04. 21. Godišnje istraživanje o drumskom saobraćaju (SA/G-11). R 013210 Prevozna sredstva, po vrstama i kapacitetima i intervalima kapaciteta. Iskorišćenost prevoznih sredstava. Prevoz putnika i putnički kilometri, po rastojanjima. Prevoz robe i tonski kilometri, po vrsti robe. Prevoz robe i tonski kilometri, po rastojanjima. Prevoz opasne robe po vrsti opasne robe, tone i tonski kilometri. Prihodi i devizno poslovanje. Nabavka i utrošak goriva i maziva. Prevoz kontejnera, po veličini kontejnera, u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prevoz robe kontejnerima u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Broj zaposlenih, po strukturi. Privredna društva registrovana u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.05. 22. Godišnje istraživanje o putevima i mostovima (SA/G- 41). R 013220 Dužina putne mreže, po vrsti kolovoza i privrednom značaju. Broj i dužina mostova. Javno preduzeće „Putevi Srbije”. 20.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.05. 23. Godišnje istraživanje o gradskom saobraćaju (SG/G-11). R 013230 Dužina linija po vrsti prevoznih sredstava. Prevozna sredstva, po vrstama, i kapaciteti. Iskorišćenost prevoznih sredstava. Prihodi, po vrstama prevoznih sredstava. Nabavka i utrošak goriva i maziva. Broj zaposlenih, po strukturi. Privredna društva registrovana u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 30.05. 24. Godišnje istraživanje o naftovodima (S-NF/G-11). R 013240 Dužina i kapacitet naftovoda. Iskorišćenost kapaciteta. Količina transportovane nafte, po relacijama. Prihodi. Utrošak električne energije. Broj zaposlenih, po strukturi. Privredna društva i delovi privrednih društava registrovani u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.05. 25. Godišnje istraživanje o gasovodima (S-GS/G-11). R 013250 Dužina i kapacitet gasovoda. Iskorišćenost kapaciteta. Količina transportovanog gasa, po relacijama. Prihodi. Utrošak električne energije. Broj zaposlenih, po strukturi. Privredna društva i delovi privrednih društava registrovani u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.05. 26. Godišnje istraživanje o pretovaru i ostalim uslugama u lukama, pristaništima i ostalim teretnim stanicama (PR/G-11). R 013260 Broj i kapacitet pretovarnih sredstava. Inventarsko stanje skladišta, fronta pretovara, saobraćajnih i ostalih sredstava. Iskorišćenost sredstava. Pretovar prema vrsti tereta, pakovanja i vrsti manipulacije. Pretovar kontejnera i prevoznih sredstava po vrsti manipulacije. Nabavka i utrošak pogonskog goriva i maziva. Prihodi i devizno poslovanje. Broj zaposlenih, po strukturi. Privredna društva registrovana u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 10.05. 27. Godišnje istraživanje o PTT sredstvima, mreži i uslugama – poštanske aktivnosti (PTT/G-11). R 013270 Jedinice poštanske mreže i prevozna sredstva. PTT promet u domaćem i međunarodnom saobraćaju, po vrstama usluga. PTT promet, po mesecima. Prihodi i devizno poslovanje. Broj zaposlenih, po strukturi. Pošte, pismonosne pošiljke i paketske usluge po opštinama. Privredna društva registrovana za obavljanje poštanske delatnosti. 1.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. x h 15.04. 28. Godišnje istraživanje o telekomunikacionim sredstvima, mreži i uslugama (T/G-11a). R 013280 Telekomunikaciona mreža i sredstva. Pretlatnici po vrsti usluge. Prihodi i devizno poslovanje. Broj zaposlenih, po strukturi. Usluge fiksne mreže po vrsti saobraćaja, usluge mobilne mreže, usluge JUPAK mreže. Telefonske centrale i pretlatnici po opštinama. Republička agencija za telekomunikacije. 1.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. x h 30.05. 29. Istraživanje o radu teretnih vozila u saobraćaju za sopstvene potrebe-probno (SA/M-21). P 013290 Prevoz robe i tonski kilometri, po vrsti robe. Pređeni kilometri – ukupno i sa teretom. Potrošnja goriva i maziva. Relacije prevoženja i iskorišćenje prevoznih sredstava. Privredna društva vlasnici drumskih teretnih vozila kojima prevoz tereta nije osnovna delatnost. 10.10. Metodologije; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.09. 30. Registrovana drumska motorna i priključna vozila (MV-1) – obrada kvartalno i godišnje. R 013300 Ukupan broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila po vrstama, opštinama, sektoru svojine, markama, zemlji proizvodnje, godini proizvodnje, zapremini i snazi motora, obliku karoserije, nosivosti i vrsti pogonskog Ministarstvo unutrašnjih poslova. 25.02. 25.05. 25.08. Obrada podataka. /10 h h 15.03.15.06.15.09.15.12.15.03. goriva. Prvi put registrovana i nova u izveštajnoj godini registrovana drumska motorna i priključna vozila prema markama i tipovima. 25.11. 5.03. (godišnje). 31. Saobraćajne nezgode na putevima – obrada kvartalno i godišnje. R 013310 Broj saobraćajnih nezgoda i broj nastradalih lica, prema, posledicama, okolini i kategoriji puta na kojoj se desila saobraćajna nezgoda, časovima i danima u sedmici i mesecima, vidu saobraćajne nezgode, karakteristikama puta, godinama starosti učesnika i svojstvu učesnika u nezgodi. Ministarstvo unutrašnjih poslova. 25.02. 25.05. 25.08. 25.11. Obrada podataka. /10 h h 15.03.15.06.15.09.15.12.15.03.

32. Brojanje saobraćaja na međunarodnim (E( drumovima (BPS-1) -petogodišnje. 013320 Broj, vrsta i veličina prometa motornih vozila prema klasifikaciji EU. Metodologija. – h 2010. /10 Izrada metodologije i prikupljanje podataka nalazi se u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o trgovini na malo (TRG-10). R 014010 Ukupan promet i promet robe od trgovine na malo za prethodni i izveštajni mesec sa porezom na dodatu vrednost; prethodni podaci. Trgovinska i druga privredna društvakoja se bave trgovinom na malo. 12. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, unos, kontrola i obrada podataka. – h 01. u mes.(31. dan po isteku meseca) 2. Mesečno istraživanje o otkupu poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača (TRG-31). R 014020 Količina i vrednost poljoprivrednih proizvoda otkupljenih od individualnih proizvođača, po proizvodima i grupama proizvoda. Privredna društva koja se bave otkupom poljoprivrednih proizvoda. 5. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, unos, kontrola i obrada podataka. h h 01. u mes. (31. dan po isteku meseca) 3. Mesečno istraživanje o prometu poljoprivrednih proizvoda na pijacama (TRG-13). R 014030 Količina i vrednost prodatih poljoprivrednih proizvoda individualnih proizvođača na pijacama i prosečna cena tih proizvoda. Privredna društva koja pružaju usluge korišćenja prodajnog prostora pijace. 5. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikup-ljanje, unos, kontrola i obrada podataka. h h 01. u mes. 4. Tromesečno istraživanje otrgovini na malo (TRG-16). R 014040 Ukupan promet i promet robe od trgovine na malo sa porezom na dodatu vrednost: po načinu plaćanja, robnim grupama i mesecima; zalihe robe, broj prodavnica; obračunati porez na dodatu vrednost. Trgovinska i druga privredna društva koja se bave trgovinom na malo. 5.02. 15.04. 15.07. 15.10. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, unos, kontrola i obrada podataka. – h 15.03.15.06.15.09.15.12. 5. Tromesečno istraživanje otrgovini na veliko (TRG-16kv). R 014050 Ukupan promet i promet od trgovine na veliko sa porezom na dodatu vrednost: po kupcima, robnim grupama i mesecima; zalihe robe krajem kvartala; obračunati porez na dodatu vrednost. Trgovinska i druga privredna društva koja se bave trgovinom na veliko. 5.02. 15.04. 15.07. 15.10. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, unos, kontrola i obrada podataka. – h 15.03.15.06.15.09.15.12. 6. Godišnje istraživanje o trgovini na malo za preduzetnike (TRG-15r ). R 014060 Promet robe u trgovini na malo sa porezom na dodatu vrednost: po načinu plaćanja, robnim grupama i mesecima; zalihe robe, prodavnice i zaposleni krajem godine; obračunati porez na dodatu vrednost po kvartalima. Preduzetnici, poreska uprava – centrala. 15.03. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, unos, kontrola i obrada podataka. – h 30.06.

1. Ispitivanje mogućnosti obuhvata preduzetnika u trgovini na malo . 014070 Usklađivanje pokazatelja privrednih društava i preduzetnika u svrhu dobijanja identičnih autputa na kvartalnom nivou. – x 2. Ispitivanje mogućnosti realizacije statističkog istraživanja u cilju dobijanja prometa najtraženijih proizvoda u trgovini na malo. 014080 Promet najzastupljenijih proizvoda u trgovini na malo; vrednosti i količine. – x

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o dolascimai noćenjima gostiju u smeštajnim objektima (TU-11). R 015010 Dolasci i noćenja domaćih i stranih gostiju po vrstama turističkih mesta i objekata za smeštaj; po zemljama prebivališta; dolasci i noćenja gostiju u aranžmanu; kapaciteti za smeštaj sa stanjem 31.08. (broj objekata, soba i ležaja po vrstama i kategorijama objekta). Od jula do oktobra (za 6, 7, 8. i 9. mesec) prethodni podaci (konjunkturni) o broju noćenja gostiju (domaći, strani) u proteklom mesecu i prognoza za tekući i naredni mesec. Ugostiteljska i druga privredna društva koja pružaju usluge smeštaja gostima; turističke agencije, turistička društva i ugostiteljska i druga privredna društva koja se bave posredovanjem za smeštaj gostiju u privatnim kućama -stanovima; nadležni organi opština, gradova i grada Beograda;organizacije zdravstvene zaštite. 5. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, unos, kontrola i obrada podataka. h h 01. u mes. (31. dan po isteku meseca).15. u mes. za konjunktu-rne podatke. 2. Tromesečno istraživanje o ugostiteljstvu (UG-11). R 015020 Ukupan promet i promet od ugostiteljske delatnosti sa porezom na dodatu vrednost, po grupama usluga; promet po mesecima; obračunati porez na dodatu vrednost. Ugostiteljska i druga privredna društva i preduzetnici koji se bave ugostiteljstvom. 1.02. 15.04. 15.07. 15.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, unos, kontrola i obrada podataka. – h 15.03.15.06.15.09.15.12. 3. Polugodišnje istraživanje o turističkim agencijama (TU-14). R 015030 Mreža poslovnih jedinica i zaposleni; obim organizovanog turističkog prometa – dolasci i noćenja, domaćih i stranih turista ukupno i po zemljama. Turističke agencije 15.03. 5.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, unos, kontrola i obrada podataka. – h 15.04.05.10. 4. Godišnje istraživanje o ugostiteljstvu za privrednadruštva (UG-15). R 015040 Promet sa porezom na dodatu vrednost: po vrstama usluga, promet odabranih proizvoda i usluga (količine i vrednosti), promet po mesecima; broj zaposlenih; broj sedišta; poslovne jedinice – po vrstama i kategorijama;obračunati porez na dodatu vrednost. Ugostiteljska i druga privredna društva koji se bave ugostiteljstvom. 15.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, unos, kontrola i obrada podataka. – h 15.06. 5. Godišnje istraživanje o ugostiteljstvu za preduzetnike (UG-15p). R 015070 Promet sa porezom na dodatu vrednost: odabranih proizvoda i usluga (količine i vrednosti), promet po mesecima; obračunati porez na dodatu vrednost, broj zaposlenih; broj sedišta. Preduzetnici koji obavljaju delatnost ugostiteljstva. 20.04. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, unos, kontrola i obrada podataka. – h 15.06.

Razvojne aktivnosti

1. Anketa o stranim turistima (TU-13). 015050 Opšti podaci o stranim turistima; karakterposetioca (turista, izletnik, tranzit); motivi dolaska u Republiku Srbiju; troškovi i struktura troškova turista. Slučajno izabranistrani turisti uizabranim objektima zasmeštaj. Metodologija;štampanje obrazaca iuputstava; prevodupitnika na stranejezike; prikupljanje, unos, kontrola iobrada podataka. – x 2. Anketa o stranim posetiocima (TU-16). 015060 Opšti podaci o stranim posetiocima; karakterposetioca (turista, izletnik,tranzit); motivi dolaska u Republiku Srbiju; troškovi i struktura troškova posetilaca. Slučajno izabranistrani posetioci naizabranim graničnimprelazima i putničko – robnim centrima. Metodologija;štampanje obrazaca iuputstava; prevodupitnika na stranejezike; prikupljanje, unos, kontrola iobrada podataka. – h

Statistička istraživanja

1. Promet robe sa inostranstvom. R 016010 Podaci o izvozu i uvozu robe: vrednost (franko državna granica) izvezene-uvezene robe u dinarima, SAD dolarima, evrima i odgovarajućoj valuti; količina u kilogramima i odgovarajućoj jedinici mere; zemlja namene-porekla; vrsta izvezene-uvezene robe prema nomenklaturi carinske tarife, nomenklaturi statistike spoljne trgovine, klasifikaciji delatnosti, stepenu obrade, ekonomskoj nameni, stopi carine, poreza i akcizama i dr. Ministarstvo finansija-Uprava carina – podaci sa Jedinstvene carinske isprave. 15. u mesecu. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h Poslednji dan u mesecu. 2. Carinske stope, necarinske mere i promet Republike Srbije sa inostranstvom. R 016040 Količina i vrednost uvezene robe, zemlja porekla, režim uvoza, jedinice mere, zakonske, preferencijalne i konsolidovane carinske stope. Ministarstvo finansija-Uprava carina i nadležna ministarstva. 1.03. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 31.03.30.09.

1. Jedinične vrednosti izvoza i uvoza i fizički obim izvoza i uvoza – mesečno i kvartalno. P 016050 Formiranje uzorka od proizvoda carinske tarife, obračun jediničnih vrednosti po proizvodima koji su zadovoljili kriterijume cenovne kontrole i obračun indeksa jediničnih vrednosti i fizičkog obima po Paasche formuli. Izračunavanje odnosa razmene po sektorima SMTK, KD, ekonomskoj nameni, stepenu obrade proizvoda i dr. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 28.02.30.04.31.07.31.10.- do 27 u narednom mesecu. 2. Promet sa inostranstvom po karakteristikama privrednih društava. P 016060 Vrednost izvezene i uvezene robe, razvrstane po odabranim pokazateljima, kao što su veličina privrednih društava, oblik svojine, poreklo kapitala i dr. Ministarstvo finansija-Uprava carina i statistički poslovni registar. Mesečno i godišnje. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 25. u narednom mesecu za prethodni mesec.Godišnje – 42 dana od završetka obrade za prethodnu godinu. 3. Analitički pokazatelji za međunarodne pregovore vezane za proces pristupanja STO i EU. P 016070 Vrednost izvezene i uvezene robe, razvrstane po odabranim pokazateljima potrebnim za pregovore Ministarstvo finansija-Uprava carina i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 31.12.

Statistička istraživanja

1. Godišnje istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacione tehnologije u privrednim društvima i finansijskim institucijama. R 017010 Upotreba i razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija u privrednim društvima i finansijskim institucijama (banke i osiguravajuća društva) na teritoriji Republike Srbije. Privredna društva.Finansijske institucije (banke i osiguravajuća društva). Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 31.10. 2. Godišnje istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacione tehnologije u domaćinstvima i pojedinačno. R 017020 Upotreba i razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i od strane pojedinaca na teritoriji Republike Srbije. Domaćinstva i pojedinci. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 31.10.

Statistička istraživanja

1. Statistika rođenih (Statistički listić, obrazac DEM-1). Prikupljanje-mesečno, obrada- godišnje. R 018010 Mesto i datum registracije rođenja; zdravstvena ustanova; državljanstvo; vitalitet (živorođeno ili mrtvorođeno), pol, datum rođenja i jedinstveni matični broj građana za rođeno dete; telesna masa na rođenju, telesna dužina na rođenju, gestaciona starost, da li postoje vidljive urođene anomalije; prebivalište majke; broj dece u ovom porođaju i red rođenja, koliko je majka do sada rodila dece, koliko je od te dece u životu; u kom braku majke je ovo dete rođeno; datum zaključenja braka roditelja; koliko je majka rodila dece u ovom braku; da li je majka na privremenom radu-boravku u inostranstvu, da li je majka strani državljanin koji privremenom radi – boravi u Republici Srbiji; gde je dete rođeno (u zdravstvenoj ustanovi ili na drugom mestu) i ko je pružio pomoć (lekar, babica, drugo lice); za majku i oca: datum rođenja (starost), državljanstvo, nacionalna ili etnička pripadnost, veroispovest, najviša škola, aktivnost i zanimanje. Matičari. 03. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.12. 2. Statistika umrlih (Statistički listić, obrazac DEM-2). Prikupljanje-mesečno, obrada- godišnje. R 018020 Mesto i datum registracije smrti; zdravstvena ustanova; pol, datum i čas smrti, datum rođenja (starost) i jedinstveni matični broj građana – umrlog lica, čas rođenja, prebivalište, bračno stanje, državljanstvo, nacionalna ili etnička pripadnost, najviša završena škola, veroispovest, zanimanje, da li je umrlo lice bilo na privremenom radu-boravku u inostranstvu, da li je umrlo lice bilo strani državljanin koji je privremeno radio-boravio u Republici Srbiji; gde je smrt nastupila i ko je utvrdio smrt, lečenje, ko je dao podatke o uzroku smrti; uzrok smrti; poreklo smrti; da li je umrlo lice odojče; za nasilne smrti: poreklo nasilne smrti, kad se događaj desio, mesto događaja, aktivnost umrlog u trenutku događaja, spoljni uzrok smrti (priroda povrede); za umrlu odojčad: telesna masa na rođenju, telesna dužina na rođenju, gestaciona starost, datum rođenja majke (starost), najviša školska sprema majke, aktivnost i zanimanje majke, koliko je majka umrlog odojčeta do sada rodila dece. Matičari. 3. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.12. 3. Statistika zaključenih brakova (Statistički listić, obrazac DEM-3). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 018030 Datum zaključenja braka, mesto i datum registracije slučaja, za mladoženju i nevestu: ranije bračno stanje, koji je brak po redu, datum rođenja (starost) i jedinstveni matični broj građana, prebivalište pre zaključenja braka (mladoženje i neveste), državljanstvo, nacionalna ili etnička pripadnost, veroispovest, najviša završena škola, aktivnost, da li je mladoženja (nevesta) izdržavano lice, da li je mladoženja (nevesta) na privremenom radu u inostranstvu, da li je mladoženja (nevesta) strani državljanin koji privremeno radi – boravi u Republici Srbiji. Matičari. 3. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.12. 4. Statistika razvedenih brakova (Statistički listić, obrazac RB-1).Prikupljanje-mesečno, obrada- godišnje. R 018040 Sedište nadležnog suda, za muža i ženu: datum rođenja (starost) i jedinstveni matični broj građana, državljanstvo, nacionalna ili etnička pripadnost, veroispovest, najviša završena škola, aktivnost, bračno stanje pre stupanja u brak koji se razvodi, koji je brak po redu, da li je muž (žena) na privremenom radu u inostranstvu, da li je muž (žena) strani državljanin koji privremeno radi-boravi u Republici Srbiji; za brak: datum zaključenja braka, broj dece rođene u ovom braku, koliko je dece rođene u ovom braku sada u životu, datum rođenja izdržavane dece iz ovog braka, broj izdržavane dece koja nisu rođena u ovom braku, poslednje zajedničko prebivalište, kome su dodeljena deca na izdržavanje prilikom razvoda i datum pravnosnažnosti presude. Sudovi nadležni za razvode brakova. 3. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.12. 5. Mesečno istraživanje o vitalnoj statistici (obrazac DEM-5). Prikupljanje i obrada-mesečno. R 018050 Broj upisanih u matične knjige rođenih; u matične knjige umrlih (umrla odojčad, umrli usled nasilne smrti), u matične knjige zaključenih brakova, kao i broj razvedenih brakova. Matičari i sudovi nadležni za razvode brakova. 3. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15. u mes. 6. Statistika preseljenja stanovništva – unutrašnje migracije.Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 018060 Mesto i opština prijave-odjave prebivališta, datum prijave-odjave, jedinstveni matični broj građana, pol, datum rođenja (starost), mesto rođenja, nacionalna ili etnička pripadnost, zanimanje, adresa na koju se prijavljuje i adresa sa koje se odjavljuje. Ministarstvo unutrašnjih poslova. 3. u mesecu. Metodologija; štampanje uputstava; kontrola i obrada podataka. h h 31.03.

Kompleksni statistički obračuni

1. Procene stanovništva na osnovu prirodnog priraštaja i migracija-godišnje. R 018070 Ukupno stanovništvo, po polu i starost i na nivou opština, gradova, grada Beograda, Republike Srbije i autonomnih pokrajina. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i izrada procena. h h 31.12. 2. Skraćene aproksimativne tablice mortaliteta-godišnje. R 018080 Očekivane verovatnoće doživljenja i srednje trajanje života. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i izrada tablica. – h 31.12. 3. Demografski pokazatelji-godišnje. R 018090 Opšte stope svih vitalnih događaja. Specifične stope fertiliteta i mortaliteta, po starosti, i druge specifične stope. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i izrada stopa. – h 31.12. 4. Projekcije aktivnog stanovništva 2002-2032. godina. R 018170 Na osnovu rezultata osnovnih projekcija stanovništva po starosti i polu, izračunavanje projektovanog broja aktivnog stanovništva. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i izrada projekcija. – h 31.12 5. Posebne obrade Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2002. godini. R 018120 Posebne obrade podataka, izrada demografskih, etničkih, obrazovnih, socio-ekonomskih i drugih struktura stanovništva i analitičkih pokazatelja. Dokumentacija statističkih organa. Izrada tabela, pokazatelja i stopa. h h 31.12. 6. Demografski pokazatelji za potrebe međunarodnih organizacija-godišnje. R 018130 Veličina, teritorijalni razmeštaj, strukture i druga obeležja stanovništva, domaćinstava i porodica. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i izrada pokazatelja. – h 31.03.

Razvojne aktivnosti

1. Metodološke pripreme za izradu nove tipologije naselja i konstituisanje baze o naseljima. 018140 Definisanje kriterijuma za utvrđivanje tipa naselja (naselja gradskog i seoskog tipa); postavljanje metodoloških osnova za uspostavljanje baze o naseljima. Izrada metodologije; definisanje indikatora; testiranje i probna tabeliranja; definisanje sadržaja baze podataka o naseljima. x h 31.12. 2. Pripreme Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine. 018150 Metodološke i organizacione pripreme. Izrada metodoloških i organizacionih uputstava; definisanje plana aktivnosti; priprema upitnika; formiranje popisnih komisija u opštinama i gradovima. x x 31. 12. 3. Pripreme za uvođenje statističkog istraživanja o spoljnim migracijama. 018160 Definisanje metodoloških i organizacionih instrumenata. Različiti administrativni izvori. Izrada metodologije; definisanje indikatora; priprema upitnika; izrada plana aktivnosti. x x 31. 12. 4. Pripreme za kontrolu kvaliteta Popisa 2011. godine. 018180 Metodološke i organizacione pripreme. Izrada metodologije, definisanje plana aktivnosti, priprema obrazaca. 5. Izrada novih pokazatelja zdravlja stanovništva 018190 Podaci o organizaciji i radu zdravstvene službe, resursima zdravstvenog sistema, obolevanju, ponašanju u vezi sa zdravljem stanovništva i stanju životne sredine. Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut“. Izrada metodologije i indikatora. – x 31.12.

STATISTIKA RADA

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o zaposlenim i o zaradama zaposlenih (RAD-1). R 019010 Isplaćene zarade; porezi i doprinosi; broj zaposlenih na koje se odnose isplate-ukupno; broj zaposlenih na kraju izveštajnog meseca prema podacima iz kadrovske evidencije; broj zaposlenih koji su primili minimalnu zaradu. Izabrana privredna društva, preduzeća, ustanove, zadruge i druge organizacije. do 7. u mesecu.Poreska uprava do 12. u mesecu za zarade zaposlenih kod preduzetnika. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. x h 25. u mes. 2. Polugodišnje istraživanje o privatnim preduzetnicima i zaposlenima kod njih, licima koja samostalno obavljaju delatnost (RAD-15)-mart i septembar. R 019020 Broj vlasnika radnji, broj lica koja samostalno obavljaju delatnost-profesiju, i broj lica zaposlenih kod njih-ukupno, žene, prema delatnostima po kojima se vode u Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje. Republički zavod za zdravstveno osiguranje i Agencija za privredne registre. 15.04. 15.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. x h 20.01.20.07. 3. Polugodišnje istraživanje o zaposlenima i o zaradama zaposlenih (RAD-1)-mart i septembar. R 019030 Isplaćene bruto zarade-ukupno, porezi i doprinosi i isplaćene neto zarade-ukupno; broj zaposlenih na koje se odnose isplate-ukupno; broj zaposlenih na kraju izveštajnog meseca prema podacima kadrovske evidencije; broj zaposlenih žena; broj zaposlenih koji su primili minimalnu zaradu; broj zaposlenih prema visini prosečne bruto zarade.Bruto zarade i broj zaposlenih, po kadrovskoj evidenciji, prema stepenu stručne spreme-ukupno i žene; zaposleni po kadrovskoj evidenciji, prema visini isplaćene zarade. Sva privredna društva, preduzeća i druge organizacije i zajednice. 20.04. 20.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.01.20.07. 4. Anketa za dopunu polugodišnjeg istraživanja o zaposlenima i o zaradama zaposlenih (ARAD-1/P) -mart i septembar. R 019040 Isplaćene bruto zarade-ukupno, porezi i doprinosi i isplaćene neto zarade-ukupno; broj zaposlenih na koje se odnose isplate-ukupno; broj zaposlenih na kraju izveštajnog meseca; broj zaposlenih žena; broj zaposlenih koji su primili minimalnu zaradu; broj zaposlenih, prema visini prosečne bruto zarade.Bruto zarade i broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji, prema stepenu stručne spreme ukupno i žene, zaposleni po kadrovskoj evidenciji prema visini isplaćene bruto zarade. Oko 400 malih privrednih društava, ustanova i organizacija (sa manje od 50 zaposlenih) koje su predale poslednji završni račun, a nisu dostavile najmanje dva izveštaja za mart i septembar. 20.04. 20.10. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.01.20.07. 5. Anketa o radnoj snazi (ARS) -april i oktobar. R 019050 Sociodemografske karakteristike stanovništva: ime i prezime, datum rođenja, pol, bračni status, stepen obrazovanja, država rođenja i državljanstvo, prisustvo u domaćinstvu, dužina boravka u Republici Srbiji i domaćinstvu, razlozi i trajanje odsustva, nacionalnost (nije obavezno) i mesto boravka pre godinu dana. Karakteristike za lica stara 15 i više godina: Utvrđivanje radnog statusa.Radne karakteristike za zaposlene: radni status, profesionalni status zaposlenih, sektor svojine, delatnost, zanimanje, jedinica lokalne samouprave rada i stanovanja, ukupne godine rada i godine rada na sadašnjem poslu, vrsta radnog odnosa, uobičajeni broj radnih sati sedmično, broj radnih sati u posmatranoj sedmici, razlozi rada manjeg broja sati od uobičajenih, željeni broj sati, način na koji bi lice želelo da ostvari željeni broj radnih sati i mogućnost lica da radi više sati; prekovremeni rad, rad na neodređeno vreme, rad na određeno vreme, sezonski i povremeni rad i dužina rada na povremenim i sezonskim poslovima, lokacija gde lice radi, prava koja lice ostvaruje na poslu, zarada na glavnom poslu, smenski rad, rad uveče, noćni rad, rad subotom i nedeljom, rad kod kuće, traženje drugog posla i razlozi traženja, rad na dodatnim poslovima, razlozi odsustvovanja sa posla, postojanje dodatnog posla, profesionalni status, delatnost, vrsta dodatnog posla i broj sati rada na dodatnom poslu. Anketiraju se lica iz izabranih domaćinstava. Veličina uzorka – oko 8 600 domaćinstava.Anketiranje se vrši po isteku sedmice u kojoj je 15. u mesecu januaru, aprilu, julu i oktobru.Dostava kompletnog materijala 01.06. 01.12. Izrada metodologije; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, unos, šifriranje, kontrola i obrada podataka. h /11 h 31.01.31.07. /11 Obrada podataka vrši se na nivou okruga. Karakteristike za lica koja ne rade: postojanje prethodnog radnog iskustva, ukupne godine rada, godina i razlog prestanka rada, profesionalni status, delatnost i zanimanje na bivšem poslu i traženje zaposlenja.Karakteristike za nezaposlene: načini i dužina traženja posla, vrsta posla koji se traži, situacija neposredno pre početka traženja posla, minimalna zarada za koju bi lice pristalo da radi. Karakteristike za neaktivno stanovništvo: zašto lice ne traži posao, da li bi lice želelo i moglo da radi i zašto ne bi moglo da radi. Ostale karakteristike za sva lica stara 15 i više godina: sadašnji glavni radni i profesionalni status i radni i profesionalni status pre godinu dana, da li je lice prijavljeno Nacionalnoj službi za zapošljavanje i da li prima naknadu za nezaposlenost, najviše završeno obrazovanje ili obuka, pohađanje bilo kakvog tekućeg obrazovanja ili obuke (u sistemu redovnog obrazovanja ili van redovnog sistema obrazovanja), područje obrazovanja, sedmični časovi obrazovanja, motivi za obrazovanja van sistema redovnog obrazovanja, vreme u koje se časovi obrazovanja održavaju (u radno vreme ili van radnog vremena), ukupni prihodi domaćinstva i ocena finansijske situacije u vlastitom domaćinstvu.

Kompleksni statistički obračuni

1. Godišnji indikatori radne snage. R 019080 Zaposlenost uključujući neformalnu zaposlenost, nezaposlenost; traženje posla; stručna sprema; dopunske aktivnosti; mobilnost radne snage.Godišnje usklađivanje mesečne nezaposlenosti na bazi ankete o radnoj snazi.Stopa nezaposlenosti-mesečno, na osnovu aktivnog stanovništva i mesečne nezaposlenosti usklađene sa anketom o radnoj snazi. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i izrada indikatora. – h 31.03.30.09.

1. Godišnje istraživanje o osnovnim školama-na kraju školske godine (ŠO-K). R 020010 Škole, odeljenja, nastavni jezik, broj smena; učenici-po polu, uspehu i razredu; nastavnici-po polu i trajanju radnog vremena; školske kuhinje; školske biblioteke; učenje stranih jezika. Matične osnovne škole, odnosno područna odeljenja. 30.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.02. 2 . Godišnje istraživanje o obrazovanju dece sa posebnim potrebama, obrazovanju odraslih i dopunskom obrazovanju-na kraju školske godine (ŠSO-K, ŠSS-K, ŠOO-K, ŠU-K). R 020020 Naziv i vrsta škole, mesto škole, nastavni jezik, nastavno osoblje-prema polu i trajanju radnog vremena, odeljenja, učenici-po polu i razredima, područjima rada, uspehu i stečenom stepenu stručne spreme; nastavnici-po polu i trajanju radnog vremena; učenje stranih jezika; školske kuhinje; školske biblioteke. Osnovne i srednje škole za decu sa posebnim potrebama, osnovne škole za odrasle i niže umetničke škole. 30.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.02. 3. Godišnje istraživanje o osnovnim školama-na početku školske godine (ŠO-P). R 020030 Škole, odeljenja; učenici-po polu, razredima i godini rođenja; ponovci-po razredima; nastavnici- po polu i trajanju radnog vremena. Matične osnovne škole, odnosno područna odeljenja. 30.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.02. 4. Godišnje istraživanje o srednjim školama-na kraju školske godine (ŠS-K). R 020040 Škole, odeljenja, nastavni jezik, broj smena, tip škole, oblik svojine; učenici-po polu, godini rođenja, područjima rada i obrazovnim profilima, uspehu i razredu; lica na dokvalifikaciji, prekvalifikaciji i specijalizaciji-po polu i obrazovnim profilima; lica koja su završila program obuke, stručnog osposobljavanja, dvogodišnje srednje obrazovanje i specijalističko obrazovanje-po područjima rada i polu; nastavnici-po polu i trajanju radnog vremena; učenje stranih jezika i nastavnici koji predaju strane jezike; školske biblioteke; opremljenost škole računarima i njihovo korišćenje u nastavi. Matične srednje škole, odnosno područna odeljenja. 30.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. h x 20.02. 5. Godišnje istraživanje o srednjim školama-na početku školske godine (ŠS-P). R 020050 Škole, odeljenja, nastavni jezik, broj smena, tip škole, oblik svojine; redovni učenici-po polu, razredima, godini rođenja, područjima rada i obrazovnim profilima; ponovci-po razredima; vanredni učenici-po razredima i polu; nastavnici, stručni saradnici i ostali zaposleni -prema polu, trajanju radnog vremena, dužini radnog staža i nastavnici prema predmetima koje predaju Matične srednje škole, odnosno područna odeljenja. 30.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.02. 6. Godišnje istraživanje o obrazovanju dece sa posebnim potrebama, obrazovanju odraslih i dopunskom obrazovanju-na početku školske godine (ŠSO-P, ŠSS-P, ŠOO-P, ŠU-P). R 020060 Naziv i vrsta škole, mesto škole, nastavni jezik, nastavno osoblje-prema polu i trajanju radnog vremena, odeljenja, učenici-po polu i razredima, godinama starosti, područjima rada, ponovci po razredima. Osnovne i srednje škole za decu sa posebnim potrebama, osnovne škole za odrasle i niže umetničke škole. 30.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.02. 7. Istraživanje o nastavnom osoblju i strukturi visokoškolskih ustanova (ŠV-21). R 020070 Naziv i vrsta ustanove, odsek, grupa, smer, mesto ustanove, stepen nastave, oblik svojine, pripadnost univerzitetu; nastavno osoblje-prema polu, trajanju radnog vremena i naučnim kvalifikacijama, nastavnici koji obavljaju mentorski rad. Visokoškolske ustanove. 30.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.02. 8. Godišnje istraživanje o upisu studenata (ŠV-20). R 020080 Naziv i vrsta ustanove, odsek, grupa, smer, mesto ustanove; upisani studenti-po polu, godini rođenja, mestu rođenja, mestu stalnog boravka, nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti (nije obavezno), državljanstvu, prethodnoj školskoj spremi, godinama studija, načinu finansiranja studiranja, ponovnom upisu na istu godinu studija (godišnje).Školska sprema roditelja, aktivnost i zanimanje roditelja-izdržavaoca, zanimanje studenta, ako je u radnom odnosu. Visokoškolske ustanove. Petnaest dana po završenom redovnom upisu i završenim naknadnim upisima, a najkasnije do 30.01. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 22.06. 9. Godišnje istraživanje o završenim akademskim i strukovnim studijama na visokoškolskim institucijama (ŠV-50). R 020100 Naziv i vrsta ustanove, odsek, grupa, smer; mesto ustanove, vrsta studija, stepen studija; završeni studenti svih vrsta i stepena studija, po polu, godini rođenja, godini prvog upisa, mestu rođenja, mestu stalnog boravka, nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti (nije obavezno), državljanstvu, godini upisa u ovu vrstu škole, načinu finansiranja studija, prethodno završenoj školi, prosečnoj oceni studija (godišnje).Radni status i zanimanje roditelja-izdržavaoca, zanimanje studenta, ako je u radnom odnosu. Visokoškolske ustanove, do 10. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 30.06.

1. Godišnje istraživanje o naučno-istraživačkim i istraživačko razvojnim organizacijama (IR-1, IR-2 i IR-3). Proširiti obuhvat na biznis sektor. R 021010 Ljudski resursi: zaposleni, prema polu, zanimanju, stepenu stručnog obrazovanja, trajanju radnog vremena, FTE, godinama života, završenoj školi i fluktuacija istraživača.Naučnoistraživačka delatnost: završeni istraživački radovi, istraživački radovi u toku, objavljeni naučni i stručni radovi, pronalasci i patenti.Finansijski pokazatelji: prihodi i rashodi – struktura; finansijski efekti završenih radova; investicije i dr. Institucije koje obavljaju naučnoistraživačku i istraživačko-razvojnu delatnost u državnom sektoru, visokom obrazovanju, privredna društva, uključujući i biznis sektor. 20.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, obrada podataka i priprema softver aplikacije za automatsku obradu i dostavu podataka. Priprema uzorka za obuhvat biznis sektora. – h 31.12. 2. Naučnoistraživačke i istraživačko-razvojne institucije- adresar i vodič. R 021020 Adresni podaci (naziv, matični broj, delatnost, oblik svojine, organizacioni oblik, adresa), organizaciona struktura (vrsta, naučna oblast i grana) i aktivnost istraživačkih organizacija (sektor realizacije, delatnost namene). Institucije koje obavljaju naučnoistraživačku i istraživačko-razvojnu delatnost .20.05. Ažuriranje preko registra Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, a na osnovu obrazaca IR-1, IR-2 i IR-3. – h 31.12.

Kompleksni statistički obračuni

1. Indikatori naučnotehnološke aktivnosti. R 021030 Izbor indikatora stanja i razvoja nauke i tehno-logije prema standardima OECD-a. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obrada podataka. – h 31.12.

1. Metodološke pripreme za sprovođenje novog istraživanja o inovacionim aktivnostima privrednih društava (INOV). 021040 Definisanje metodologije i priprema instrumenata za sprovođenje novog istraživanja uz primenu standardne međunarodne metodologije OECD-a za praćenje inovacijske delatnosti preporučene priručnicima Oslo manual. Privredni subjekti (mala, srednja i velika privredna društva). Izrada metodologije, uzorka, instrumenata neophodnih za novo istraživanje i izrada osnovnih indikatora. – h 31.12.

Statistička istraživanja

1. Godišnje istraživanje o knjigama i brošurama (ŠT-1). R 022010 Poreklo autora, broj izdanja, jezik izdanja i orginala, jezik sa koga je delo prevedeno, pismo, naučna oblast dela; vrsta; tiraž; izdavač; mesto izdavača. Narodna biblioteka Srbije. 30.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 22.06. 2. Godišnje istraživanje o listovima- novinama (ŠT-2). R 022020 Periodika izlaženja; ukupno izašli brojevi; izdavač; namena; jezik izdanja, pismo, godišnji tiraž, prosečan tiraž po jednom broju. Narodna biblioteka Srbije. 30.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 22.06. 3. Godišnje istraživanje o časopisima (ŠT-3). R 022030 Periodika izlaženja; izdavač; namena; jezik izdanja, pismo, naučna oblast, godišnji tiraž, prosečan tiraž po jednom broju. Narodna biblioteka Srbije. 30.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 22.06. 4. Godišnje istraživanje o roto štampi (ŠT-4). R 022040 Vrsta, oblik, jezik izdanja, pismo, periodika, izdavač, tiraž. Narodna biblioteka Srbije. 30.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 22.06. 5. Godišnje istraživanje o pozorištima (KU-1). R 022050 Vrsta pozorišta, sastav, jezik na kome se izvode predstave; izvedena dela, prema poreklu (domaće, strano) i vrsti; posetioci; gostovanja u zemlji i inostranstvu; zaposleni. Profesionalna, amaterska i dečja pozorišta. 1.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 25.12. 6. Godišnje istraživanje o televizijskim stanicama (TV-1). R 022060 Televizijski centri, prema osnovnim tehničkim karakteristikama; emisije televizijskog programa, po vrsti, poreklu proizvodnje, jeziku emitovanja, i prenos programa drugih TV stanica, zaposleni. Televizijski centri. 16.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 30.06. 7. Godišnje istraživanje o radio-stanicama (RADIO-1). R 022070 Radio-stanice prema osnovnim tehničkim karakteristikama; emisije radio programa, po vrsti; domaćinstva koja poseduju radio i TV aparate. Radio stanice i druga privredna društva za svoje radio-stanice. 16.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupaljanje, kontrola i obrada podataka. h h 30.06. 8. Godišnje istraživanje o bioskopima (FILM-1). R 022080 Vrsta bioskopa, kapacitet i oprema; prikazani filmovi-po vrsti; predstave; posetioci; prihodi od ulaznica i rashodi za najamninu za filmove; struktura zaposlenih. Bioskopi. 16.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupaljanje, kontrola i obrada podataka. h h 05.06. 9. Registar nepokretnih registrovanih kulturnih dobara. R 022110 Naziv i lokacija kulturnog dobra, vrsta i grupa, vreme nastanka, stanje očuvanosti, namena, režim zaštite. Zavodi za zaštitu spomenika kulture. 30.06. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupaljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.12. 10. Izveštaj muzeja (KU-4) i zbirki (KU-5) R 022150 Naziv, vrsta muzeja, izvori finansiranja, predmeti po vrstama zbirki, izložbe i posetioci, broj i površina prostorija koje muzej koristi, osoblje muzeja i izdavačka delatnost, vrsta i naziv zbirke, predmeti po vrstama zbirki, izvori finansiranja Muzeji i zbirke 15.02 Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupaljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.05.

Statistička istraživanja

1. Godišnje istraživanje o ustanovama za predškolski vaspitno-obrazovni rad (PŠV). R 023010 Ustanove za sprovođenje obaveznog pripremnog predškolskog programa i vrtići; oblik svojine; jezik na kome se izvodi vaspitno-obrazovni rad; deca, prema polu i uzrastu, zaposlenosti roditelja; deca pod starateljstvom; dužina dnevnog boravka i ishrana; participacija roditelja u troškovima boravka dece; učenje stranog jezika, deca sa smetnjama i teškoćama u razvoju-prema starosti, polu i dužini dnevnog boravka i ishrani; broj odbijenih zahteva za smeštaj dece zbog popunjenosti kapaciteta; zaposleni, prema stepenu obrazobanja, dužini radnog vremena, polu i starosti. Predškolske ustanove. 15.12. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 30.01. 2. Godišnje istraživanje o domovima učenika i studentskim domovima (ŠD). R 023020 Vrsta doma; učenici i studenti prema socio-profesionalnom položaju roditelja; učenici i studenti za koje roditelji snose troškove boravka u punom iznosu i uz participaciju fondova; zaposleni, prema profilu i stručnosti; učenici- studenti, prema školi koju pohađaju. Domovi učenika i studentski domovi. 15.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 22.06. 3. Godišnje istraživanje o korisnicima dodatka na decu (DD). R 023030 Korisnici dodatka na decu i deca, po potrebama grupa korisnika. Ministarstvo rada i socijalne politike. 31.03. Preuzimanje podataka od nadležnog ministarstva. h h 22.06. 4. Godišnje istraživanje o maloletnim korisnicima i oblicima socijalne zaštite (SZ-1a). R 023040 Stanje i kretanje broja maloletnih korisnika-prema kategorijama; korisnici socijalne zaštite po potrebama grupa korisnika-prema oblicima, merama i uslugama socijalne zaštite i prema polu i uzrastu; deca prema vrsti i stepenu ometenosti u razvoju, polu i uzrastu; usvojenja-prema vrsti, polu i starosti; deca i omladina na porodičnom smeštaju-prema kategorijama, školovanju, starosti i polu; hraniteljske i usvojiteljske porodice Centri za socijalni rad ili službe za socijalnu zaštitu. 30.01. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 22.06. 5. Godišnje istraživanje o punoletnim korisnicima i oblicima socijalne zaštite (SZ-1b). R 023041 Stanje i kretanje broja punoletnih korisnika, prema kategorijama; korisnici socijalne zaštite, po potrebama grupa korisnika-prema oblicima, merama i uslugama socijalne zaštite, prema polu i uzrastu. Centri za socijalni rad ili službe za socijalnu zaštitu. 30.01. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 22.06.

Statistička istraživanja

1. Istraživanje o punoletnim licima protiv kojih je završen postupak po krivičnoj prijavi (SK-1). Prikupljanje-mesečno, obrada- godišnje. R 024010 Prijavljeno lice-poznati učinilac, po godinama života i polu; nepoznati učinilac; krivično delo; vreme izvršenja dela; podnosilac prijave; vrsta odluke: odbačena prijava, prekinuta istraga, obustavljena istraga, podnesena optužnica-optužni predlog, trajanje pritvora i trajanje postupka. Nadležno javno tužilaštvo.31.12. Metodologija, štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h /12 h 01.08. 2. Istraživanje o optuženim punoletnim licima protiv kojih je pravnosnažno završen krivični postupak (SK-2). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 024020 Optuženo lice (optužnica, optužni predlog, privatna tužba), po godinama života i polu; krivično delo; vreme i mesto izvršenja dela; trajanje pritvora i trajanje postupka; vrsta odluke: obustavljen postupak, oslobođen od optužbe, optužba odbijena, odluka o primeni mere bezbednosti, lice proglašeno krivim; osuđeno lice, krivično delo, glavne i sporedne kazne, uslovna osuda, sudska opomena, lice proglašeno krivim a oslobođeno od kazne, mere bezbednosti, ranija osuda, oduzimanje imovinske koristi, radni status, zanimanje, godine života, pol, saučesništvo, broj lica u izvršenju dela, sticaj, nacionalna pripadnost (nije obavezno), državljanstvo, školska sprema i bračno stanje, oštećena lica (pol i godine života). Nadležni sud. 31.12. Metodologija, štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h /12 h 01.08. /12 Podaci se obrađuju po područjima opštinskih i okružnih javnih tužilaštva, opštinskih i okružnih sudova, i po opštini kao mestu izvršenja krivičnog dela.

3. Istraživanje o maloletnim licima prema kojima je završen postupak po krivičnoj prijavi (SK-3). Prikupljanje-mesečno, obrada- godišnje. R 024030 Prijavljeno lice, godine života, pol, radni status,nacionalna pripadnost (nije obavezno), državljanstvo, školska sprema, ranija osuda, krivično delo, vreme izvršenja dela, podnosilac prijave, saučesništvo, sticaj, mere u toku pripremnog postupka, vrsta odluke: postupak nije pokrenut, pripremni postupak obustavljen, podnesen predlog za izricanje kazne-mere; trajanje pritvora i trajanje postupka, podaci o porodičnim prilikama. Nadležno javno tužilaštvo. 31.12. Metodologija, štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h /12 h 01.08. 4. Istraživanje o maloletnim licima prema kojima je pravnosnažno završen krivični postupak pred većem (SK-4). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 024040 Optuženo lice (podnesen predlog veću za izricanje kazne, odnosno mere), krivično delo, vreme i mesto izvršenja dela, podnosilac prijave, mere u toku pripremnog postupka, trajanje pritvora i trajanje postupka, vrsta odluke: obustavljen postupak pred većem, odluka o izricanju kazne maloletničkog zatvora, vaspitne mere, mere bezbednosti, ranija osuda; radni status, nacionalna pripadnost (nije obavezno), državljanstvo, godine života, pol, saučesništvo, broj lica u izvršenju dela, sticaj, školska sprema, porodične prilike, oštećena lica (pol i godine života). Nadležni sud. 31.12. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h /12 h 01.08. 5. Istraživanje o odgovornim licima protiv kojih je završen prethodni postupak za privredni prestup (SP-1). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 024050 Prijavljeno odgovorno lice, delatnost, zanimanje, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke: odbačena prijava, optužni predlog; trajanje postupka. Nadležno javno tužilaštvo. 31.12. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 01.08. 6. Istraživanje o odgovornim licima protiv kojih je pravnosnažno završen postupak za privredni prestup (SP-2). Prikupljanje- mesečno, obrada-godišnje. R 024060 Optuženo lice, delatnost, zanimanje, saučesništvo, sticaj, ranija osuda, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke: prekinut postupak, optužni predlog odbačen, optužni predlog odbijen, lice oslobođeno od optužbe, proglašeno odgovornim, novčana kazna, uslovna osuda, zaštitna mera, trajanje postupka. Nadležni sud. 31.12. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 01.08. 7. Istraživanje o pravnim licima protiv kojih je završen prethodni postupak za privredni prestup (SP-3). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 024070 Prijavljeno lice, delatnost, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke: odbačena prijava, optužni predlog, trajanje postupka. Nadležno javno tužilaštvo. 31.12. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 01.08. 8. Istraživanje o pravnim licima protiv kojih je pravnosnažno završen postupak za privredni prestup (SP-4). Prikupljanje- mesečno, obrada-godišnje. R 024080 Optuženo lice, delatnost, saučesništvo, sticaj, ranija osuda, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke: optužni predlog odbačen, optužni predlog odbijen, lice oslobođeno od optužbe, proglašeno odgovornim, novčana kazna, uslovna osuda, zaštitna mera, imovinska korist, trajanje postupka. Nadležni sud. 31.12. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 01.08. 9. Istraživanje o pravnosnažno rešenim privrednim sporovima (SPS-11)-godišnje. R 024090 Vrsta spora, vrednost spora, rešenje spora, teritorijalna pripadnost stranaka i delatnost koju obavljaju stranke u sporu. Nadležni sud. 31.12. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 01.08.

Statistička istraživanja

1. Razvrstavanje ustanova i drugih oblika organizovanja po delatnostima i vođenje registra jedinica razvrstavanja-pravnih lica (obrazac RJR-1, RJR-1a i RJR-1S) – tekuće. /13 R 025010 Identifikacioni podaci: ustanove, odnosno naziv drugog oblika organizovanja, naziv dela ustanove, poslovne, organizacione i druge jedinice u sastavu, adresa, matični broj, teritorijalna pripadnost (opština), naselje, poštanski broj, delatnost, oblik organizovanja, teritorijalni okvir delovanja, oblik svojine, poreklo kapitala, podaci za vezu sa drugim registrima. Agencija za privredne registre, kao i drugi organi državne uprave i posebne organizacije koje vode registre pravnih lica, područna odeljenja Republičkog zavoda za statistiku.-tekuće promene. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; unos i kontrola podataka; vođenje registra; obrada podataka i izrada adresara. h h tekuće. /13 Ukoliko Republički zavod za statistiku Srbije i dalje bude nadležan za administrativnu registraciju.

2. Vođenje jedinstvenog registra prostornih jedinica. R 025020 Statistički krugovi, naselja, gradovi, katastarske opštine, mesne zajednice, opštine i upravni okruzi. Usklađivanje Zakona o RPJ.Donošenje metodologije za uvođenje i vođenje RPJ.Postavka RPJ na DB2 i PS platformu.Povezivanje i integrisanje baze RPJ sa ostalim bazama u statistici.Izrada uputstava za reviziju dokumenata statističkih i popisnih krugova za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine. Izrada i štampa sistematskog spiska naselja. Republički zavod za statistiku; Republički geodetski zavod i nadležni organi opština, gradova i grada Beograda. – tekuće. Metodologija; prikupljanje podataka o promenama; kontrola podataka; vođenje registra; obrada podataka i izrada spiskova. x x tekuće. 3. Ažuriranje dokumenata statističkih krugova. R 025030 Ažuriranje skica i opisa granica (Obrazac KSK-4G i KSK-4P ), upotrebom ortofoto snimaka i izradom digitalnih katastarskih planova i georeferenciranjem skeniranih radnih originala katastarskih planova radi povezivanja prostornog sadržaja sa već digitalizovanom mrežom granica svih prostornih jedinica u elektronskom obliku, koju ažurno vodi Republički geodetski zavod u grafičkoj bazi. Republički zavod za statistiku; Republički geodetski zavod i nadležni organi opština, gradova i grada Beograda.- tekuće. Metodologija; prikupljanje podataka o promenama i ažuriranje dokumenata h h tekuće. 4. Revizija dokumenata statističkih i popisnih krugova u 2010. godini za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine. R 025031 Revizija dokumenata statističkih i popisnih krugova (skice i opisi, obrasci: KSK-4G i KSK-4P) u elektronskoj formi za Popis 2011. godine, upotrebom ortofoto snimaka i izradom digitalnih katastarskih planova i georeferenciranjem skeniranih radnih originala katastarskih planova radi povezivanja prostornog sadržaja sa već digitalizovanom mrežom granica svih prostornih jedinica u elektronskom obliku, koju ažurno vodi Republički geodetski zavod u grafičkoj bazi. Provera svih jedinica RPJ na terenu. Republički zavod za statistiku; Republički geodetski zavod i nadležni organi opština, gradova i grada Beograda.- tekuće. Metodologija; izrada uputstva za reviziju dokumenata statističkih i popisnih krugova za Popis 2011. godine; instruktaža i kontrola podataka. h h tekuće. 5. Vođenje statističkog poslovnog registra (SPR). R 025040 Vođenje i održavanje registra prema regulativi i standardima EU (obuhvat statističkih jedinica sa identifikacionim podacima, podacima o prometu, zaposlenima i ostalim obeležjima ). Administrativni izvori, statistička istraživanja i istraživanje SPR. Metodologija; izrada aplikacija; unos i kontrola podataka. h h godišnje. 6. Vođenje statističkog poslovnog registra (SPR) – godišnje istraživanje. P 025041 Godišnje istraživanje SPR o multilokacijskim privrednim društvima i lokalnim jedinicama (identifikacioni podaci, podaci o strukturi jedinica po delatnostima, podaci o broju zaposlenih i prometu). Statističko istraživanje (pilot). Metodologija; izrada aplikacija; unos i kontrola podataka. h h 30.11. 7. Vođenje statističke baze podataka vremenskih serija. R 025210 Vođenje i održavanje baze podataka vremenskih serija prema važećim statističkim standardima (izbor i prilagođavanje vremenskih serija koje će se nalaziti u bazi, odabir vremenskih serija za prezentaciju i publikovanje). Republički zavod za statistiku; Narodna banka Srbije; Nacionalna služba za zapošljavanje i Ministarstvo finansija – Uprava za trezor.Mesečno i kvartalno. Izrada metodologije baze podataka vremenskih serija i redovno ažuriranje prema periodici odgovarajuće serije. – h mesečno i kvarta-lno.

Razvojne aktivnosti

1. Rad na primeni nove Klasifikacije delatnosti. 025050 Rad na primeni nove Klasifikacije delatnosti usklađene za standardima Eurostata i njeno uvođenje u statistički sistem. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Uvođenje u statistički sistem. tekuće. 2. Rad na klasifikaciji proizvoda po delatnosti. 025060 Uvođenje nacionalne verzije CPC ver.2 i CPA 2008. Dokumentacija statističkih organa. Izrada predloga i implementacija u statistički sistem. tekuće. 3. Rad na usklađivanju klasifikacije industrijskih proizvoda i usluga. 025070 Harmonizacija sa standardima Evropske unije (PRODCOM 2008). Dokumentacija statističkih organa. Izrada predloga i implementacija u statistički sistem. tekuće. 4. Rad na usklađivanju nacionalne carinske tarife. 025080 Usklađivanje nacionalne klasifikacije sa HS 2007 i CN 2007. Ministarstvo finansija – Uprava carina i Republički zavod za statistiku. Učešće u izradi i implementacija u statistički sistem. tekuće. 5. Rad na usklađivanju klasifikacije vrsta građevina. 025090 Harmonizacija sa standardima Evropske unije (CC) Dokumentacija statističkih organa. Izrada izmena i implementacija u statistički sistem. tekuće. 6. Rad na primeni GIS tehnologije u Registru prostornih jedinica. 025100 Grafički prikaz svih prostornih jedinica u digitalnom obliku i povezivanje sa bazama-tabelama.Definisanje i organizacija baze za GIS.Formiranje grupe za GIS, edukacija. Republički geodetski zavod i Republički zavod za statistiku. Prikupljanje podataka o promenama, izrada grafičkih prikaza u digitalnom obliku i izrada karata. tekuće. 7. Rad na uvođenju Nomenklature statističkih teritorijalnih jedinica (NSTJ) i usklađivanje sa klasifikacijom NUTS EUROSTATA. 025110 Usklađivanje prostornih jedinica i priprema zakonske regulative sa standardima NUTS klasifikacije EUROSTATA. Republički zavod za statistiku. Izrada nomenklature. tekuće. 8. Vođenje statističkih standarda. 025120 Određivanje matičnog broja; uvođenje terminologije, određivanje šifarnika i definisanje procedura za korišćenje standarda Dokumentacija statističkih i drugih organa. Izrada standarda. tekuće. 9. Izrada Nacionalnog sistema klasifikacije zanimanja (NSKZ) na osnovu istraživanja o zanimanjima. 025130 Izrada Nacionalnog sistema klasifikacije zanimanja, harmonizovanog s Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja – ISCO-08. Obrada podataka o zanimanjima na osnovu Ankete o zanimanjima sprovedene u 2009. godini (podaci o: nazivima, minimalnom obrazovnom nivou i kompetencijama neophodnim za obavljanje zanimanja; neophodnim fizičkim aktivnostima i psihofizičkim sposobnostima; uslovima rada, mestu rada, eventualnim rizicima i dr) i izrada opisa za 600 pojedinačnih zanimanja. Izabrana pravna lica (uzorak) i Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja (ISCO-08). Izrada Nacionalnog sistema klasifikacije zanimanja harmonizovanog sa ISCO-08. Saradnja sa Eurostatom i Međunarodnom organizacijom rada na primeni ISCO-08. klasifikacije. 2010. 10. Priprema klasifikacije obrazovanja. 025140 Prilagođavanje Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja ISCED-97 potrebama statističkih istraživanja, uz respektovanje novih tendencija u izradi Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK), uz učešće u izradi NOK. Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja (ISCED-97) i informacije Radne grupe za izradu Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK). Priprema klasifikacije obrazovanja zasnovane na ISCED-97, u skladu sa našim obrazovnim sistemom i aktuelnim izmenama tog sistema (NOK), u skladu s Evropskim okvirom kvalifikacija (EOK). tekuće. 11. Rad na uvođenju klasifikacija iz Sistema nacionalnih računa (SNA93/ESA95). 025150 Dokumentacija navedenih klasifikacija. tekuće. 12. Uvođenje klasifikacije MIG (Main Industrial Groupings). 025160 Dokumentacija navedenih klasifikacija. tekuće. 13. Uvođenje klasifikacije EWC Stat version 3 (Evropska statistička klasifikacija otpadaka). 025170 Dokumentacija navedenih klasifikacija. tekuće. 14. Klasifikacije za potrebe statistike zdravstva. 025180 Prilagođavanje Međunarodnoj klasifikaciji zdravstvenih računa (ICHA) koja pokriva tri dimenzije: zdravstvenu zaštitu po funkciji zaštite, pružaocima zdravstvenih usluga i izvorima finansiranja. Dokumentacija navedenih klasifikacija. Prevod OECD uputstva za Sistem zdravstvenih računa (SZR). tekuće. 15. Klasifikacije – životna sredina. 025190 Dokumentacija navedenih klasifikacija. tekuće. 16. Rad na uvođenju klasifikacije SMTK rev.4 i nomenklature NSST zasnovane na SMTK rev.4. 025200 Harmonizacija sa standardima statističkog Ureda UN i kreiranje nomenklature za domaće potrebe zasnovane na tim standardima. Republički zavod za statistiku i dokumentacija statističkog Ureda UN. Uvođenje u statistički sistem. tekuće. 17. Primena nove Klasifikacije delatnosti u redefinisanju sadržaja baze vremenskih serija. 025220 Primena nove Klasifikacije delatnosti u redefinisanju i prilagođavanju (preračunavanju) vremenskih serija koje pripadaju bazi podataka. Republički zavod za statistiku. Uvođenje u statistički sistem. – h tekuće.

Sprovođenje statističkih istraživanja predstavlja osnovnu delatnost Republičkog zavoda za statistiku (u daljem tekstu: Zavod), s tim da se organizacija i način sprovođenja statističkih istraživanja regulišu posebnim zakonom o zvaničnoj statistici.

Vlada Republike Srbije utvrdila je tekst Predloga zakona o zvaničnoj statistici i uputila ga Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje. Predlog zakona nalazi se u skupštinskoj proceduri, s tim da nije izvesno kada će Narodna skupština doneti.

Imajući to u vidu to, kao i potrebu blagovremenog obezbeđivanja pravnog osnova za sprovođenje statističkih istraživanja, Zavod je, pripremio predlog posebne uredbe kojom se utvrđuju pojedina statistička istraživanja koja će Zavod i drugi ovlašćeni organi i organizacije sprovesti u narednoj godini počevši od 01. januara 2010. godine. Sastavni deo ove uredbe je pregled statističkih istraživanja kojim je, između ostalog, utvrđena i obaveza izveštajnih jedinica da u određenim rokovima popunjavaju i dostavljaju statističke izveštaje. Napominje se, da su na isti način posebnim uredbom, čija važnost ističe 31. decembra 2009. godine, utvrđena statistička istraživanja koja se sprovode u 2009. godini.

Razlozi za donošenje posebne uredbe su i ti što je dosadašnje planove i programe po kojima je Zavod sprovodio statistička istraživanja predlagao bivši Savezni zavod za statistiku, odnosno Zavod za statistiku Srbije i Crne Gore, a u skladu sa odredbama Zakona o sistemu statističkih instraživanja od interesa za celu zemlju („Službeni list SRJ“, 80/94 i 28/96). Poslednjih godina, statistička istraživanja su se sprovodila na osnovu Odluke o utvrđivanju Programa statističkih istraživanja u periodu od 2001. do 2005. godine („Službeni list SRJ“, br. 54/2001). Tokom 2006. godine, kao posledica prestanka postojanja Državne zajednice Srbije i Crne Gore, istekla je važnost ovog programa, kao i navedenog saveznog zakona na osnovu kojeg je donet. Stoga, se Zavod suočio sa ozbiljnim problemom nepostojanja pravnog osnova za sprovođenje statističkih istraživanja što je moglo imati za posledicu neobaveznost izveštajnih jedinica da na terenu popunjavaju statističke izveštaje. Ovaj problem u 2007, 2008. i 2009. godini rešeavan je donošenjem posebnih uredbi od strane Vlade, čime je obezbeđen pravni osnov i kontinuitet u radu Zavoda.

Transformacijom statističkog sistema u delokrug Zavoda prešle su sve faze rada na sprovođenju statističkih istraživanja koje se odnose na: izradu metodologija, statističkih standarda i klasifikacija, sprovođenje istraživanja na terenu, prikupljanje, kontrolu, obradu i objavljivanje podataka, odnosno radi se o funkcijama koje treba da ima jedan državni zavod za statistiku. Takođe, proces tranzicije i ubrzane ekonomske promene u pravcu tržišne ekonomije, uglavnom zakonodavnog i vlasničkog karaktera, nametnule su promene i u sistemu statističkog praćenja privrede, kao i drugih oblasti društva.

Značaj procesa pridruživanja Evropskoj uniji i harmonizacija s međunarodnim standardima i praksom, nalažu i da se statistički sistem harmonizuje sa statističkim sistemom Evropske unije, da se uvedu međunarodni standardi radi postizanja međunarodne uporedivosti podataka i sticanja poverenja međunarodnih organizacija, kao što su UN i njene organizacije, MMF, Svetska banka, OECD i drugi, kao i da se ispune mnogi drugi uslovi koji se pred statistiku postavljaju u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Pored navedenog, zvanična statistika je u obavezi da obezbedi mehanizam za merenje i praćenje rezultata aktivnosti na realizaciji milenijumskih ciljeva razvoja (postavljenih Milenijumskom deklaracijom Ujedinjenih nacija), kao i Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji.

Uredba o utvrđivanju pojedinih statističkih istraživanja, pored Predloga zakona o zvaničnoj statistici i Strategije razvoja zvanične statistike u Republici Srbiji, koju je Vlada Republike Srbije donela početkom 2009. godine, predstavlja jedan od ključnih dokumenata za realizaciju ciljeva harmonizacije zvanične statistike sa međunarodnim standardima i konstituisanje Zavoda kao institucije od poverenja koja obezbeđuje kvalitetne, pravovremene i nepristrasne podatke.

Zavod će, u 2010. godini, sprovesti statistička istraživanja koja su i do sada rađena, s tim da su izvršene određene izmene i dopune, kao i ukidanje nekih istraživanja i uvođenje novih istraživanja, a u cilju usaglašavanja statističkih istraživanja sa potrebama korisnika statističkih podataka na republičkom nivou i standardima međunarodnih statističkih i drugih organizacija. Obuhvaćene su i obaveze koje proističu iz Strategije razvoja zvanične statistike u Republici Srbiji.

U pregledu statističkih istraživanja, koji je sastavni deo ove uredbe, statistička istraživanja podeljena po oblastima statistike, a u okviru svake oblasti na statistička istraživanja, kompleksne statističke obračune i razvojne aktivnosti. Pojedinačno, statističko istraživanje je definisano u osam kolona i to: redni broj, naziv, vrsta i šifra istraživanja, osnovni sadržaj istraživanja, obaveze izveštajnih jedinica i Zavoda za statistiku, nivoi obrade i rokovi za pojedine faze sprovođenja statističkih istraživanja (rokovi za izveštajne jedinice i prve rezultate obrade).

Predlogom uredbe predviđeno je da se u 2010. godini sprovede 276 istraživanja, obračuna i razvojnih aktivnosti, i to: 53 u mesečnoj, 30 u kvartalnoj i polugodišnjoj, 152 u godišnjoj i 4 u višegodišnjoj periodici, kao i 37 u tekućoj ili povremenoj periodici. Od ukupnog broja, 174 istraživanja sprovode se na terenu, dok ostalo predstavljaju kompleksni statistički obračuni (45 obračuna) i razvojne aktivnosti (35 aktivnosti). Zavod je planirao da u 2010. godini sprovede 22 nova istraživanja.

Statističkim istraživanja obezbediće se relevantni pokazatelji za vođenje ekonomske, socijalne i druge politike. To se posebno odnosi na konjukturna statistička istraživanja, u mesečnoj i tromesečnoj periodici, kojima se obezbeđuju podaci o cenama, industrijskoj proizvodnji, spoljnoj trgovini, zaradama i zaposlenosti.

Pored toga, Zavod kontinuirano, tokom cele godine, radi na kompleksnim istraživanja i obračunima, kao i razvojnim aktivnostima, i to:

U statistici makroekonomskih računa predviđena je izrada kvartalnih i godišnjih nacionalnih računa, obračun bruto domaćeg proizvoda proizvodnom i rashodnom metodom u tekućim i stalnim cenama, probni obračun bruto domaćeg proizvoda po regionima, pariteti kupovne snage (rente, zarade, napojnice, porez na dodatnu vrednost, cene usluga, i dr), satelitski računi poljoprivrede i turizma, ekonomski potencijali opština i projekat unapređenja analitike podataka sektora usluga.

U statistici državnih finansija pratiće se prihodi i rashodi budžeta, kao i obračun državne potrošnje.

Strukturne poslovne statistike sprovešće istraživanja o poslovanju privrednih društava, o finansijskim institucijama, državnim i neprofitnim institucijama, o investicijama, kao i obezbeđivanje indikatora za mala i srednja privredna društva i preduzetnike i lokalne jedinice.

Statistika standarda stanovništva na bazi ankete o potrošnji u domaćinstvima, kao i iz drugih izvora, obezbediće podatke za obdračun indikatora siromaštva, izradu socijalnih indikatora i statistiku polova. Zavod vodi DevInfo bazu podataka koja se koristi za praćenje realizacije Milenijumskih ciljeva razvoja, Strategije za smanjenje siromaštva i Nacionalnog plana akcije za decu u Republici Srbiji. Predviđeno je sprovođenje i istraživanja o korišćenju vremena.

U statistici cena, pored tekućeg praćenja cena, radi se na indeksima potrošačkih cena, indeksima izvoznih i uvoznih cena i indeksima proizvođačkih cena usluga, s tim da će se obezbediti i podaci o cenama ugostiteljskih usluga u kafićima i kioscima, o cenama bankarskih usluga, usluga osiguranja za domaćinstva, cenama proizvođača poljoprivrednih proizvoda prema metodologiji Evropske unije, kao i probni obračun indeksa cena građenja.

U ekonomskim statistikama predviđena je izrada energetskog bilansa nafte i derivata nafte i prirodnog gasa, bilansa geotermalne energije, bilansa obnovljivih izvora energije, istraživanje o strukturi farmi, troškovi proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, istraživanje o mleku i mlečnim proizvodima, aktivnosti obradi i analizi probnog popisa, kao i na pripremi popisa poljoprivrede 2011. godine, istraživanja raznih vrsta otpada u oblasti zaštite životne sredine, obračun bilansa stambenog fonda, saobraćaj za sopstvene potrebe, obuhvat preduzetnika u trgovini na malo, istraživanje o ugostiteljstvu kod preduzetnika, ankete o stranim turistima i posetiocima, upotreba informaciono-komunikacione tehnologije, obrada podataka o spoljnoj trgovini i dr.

U društvenim statistikama planira se obrada i analiza rezultata probnog popisa i aktivnosti na pripremi popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine, kao i rad na proceni stanovništva na osnovu prirodnog priraštaja i migracija, tablicama fertiliteta i mortaliteta, spoljnim migracijama, projekcijama aktivnog stanovništva, izradi nove tipologije naselja i bazi naselja, indikatorima radne snage, sprovođenju ankete o radnoj snazi u kvartalnoj periodici, istraživanju inovacijskih aktivnosti, ažuriranju nepokretnih registrovanih spomenika kulture i dr.

U statističkim i administrativnim registrima i standardima aktivnosti će biti usmerene na: vođenje statističkog poslovnog registra i registra prostornih jedinica; primeni nove klasifikacije delatnosti i klasifikacije proizvoda po delatnosti; usklađivanje klasifikacije industrijskih proizvoda i usluga i nacionalne carinske tarife; uvođenje Standardne nomenklature prostornih jedinica za statistiku i usklađivanje sa klasifikacijom NUTS; usklađivanje klasifikacije zanimanja i obrazovanja, uvođenje klasifikacija iz oblasti sistema nacionalnih računa, zdravstva i zaštite životne sredine i dr.

Takođe, treba naglastiti da sprovođenje statističkih istraživanja ne iziskuje posebna finansijska sredstva u republičkom budžetu.

Tabela 1. PREGLED ISTRAŽIVANjA PREMA PLANU ZA 2010. GODINU, PO OBLASTIMA

Svega Svega Periodika OBLAST STATISTIKE u u mesečna kvartal. godi- višego- tekuća 2009. 2010. polugod šnja dišnja i povr. U K U P N O 267 276 53 30 152 4 37 Nacionalni računi 18 18 – 3 14 – 1 Državne finansije 3 3 – – 3 – – Strukturne poslovne statistike 6 7 – 1 4 – 2 Standard stanovništva 7 7 – 2 2 – 3 Cene 20 19 17 2 – – – Industrija i energetika 27 36 3 1 31 – 1 Poljoprivreda 18 20 3 1 15 – 1 Šumarstvo 6 6 1 – 4 1 – Ribarstvo 2 2 – – 2 – – Zaštita životne sredine 11 11 – – 11 – – Građevinarstvo i stambena statistika 9 9 2 2 5 – – Saobraćaj i veze 32 32 4 9 18 – 1 Unutrašnja trgovina 8 8 3 2 1 – 2 Ugostiteljstvo i turizam 6 7 1 2 4 – – Ekonomski odnosi sa inostranstvom 6 5 3 1 1 – – Informac.komunikaciona tehnologija 2 2 – – 2 – – Stanovništvo 17 17 6 – 8 2 2 Rad 7 6 1 4 1 – – Obrazovanje 9 9 – – 9 – – Naučnoistraživačka delatnost 4 4 – – 3 – 1 Kultura, umetnost i informisanje 10 10 – – 8 1 1 Druš.zašt.dece i omlad. i socij.zašt. 11 5 – – 5 – – Pravosuđe 9 9 8 – 1 – – Stat. i admin. registri i standardi 19 24 1 – 1 – 20

Tabela 2. PREGLED ISTRAŽIVANjA U 2010. GODINI, PREMA VRSTI ISTRAŽIVANjA

Statističkaistraživanja Kompl. statističkiobračuni Razvo-jne ak-tivn-osti Novaistra-živa-nja

OBLAST STATISTIKE |Svega |uku-

pno |redo-vna |prob-na |uku-

pno |redo-vni |prob-ni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |U K U P N O |276 |174 |167 |7 |45 |35 |10 |35 |22 | |Nacionalni računi |18 |2 |1 |1 |14 |8 |6 |2 |- | |Državne finansije |3 |2 |2 |- |1 |1 |- |- |- | |Strukt. poslovne statistike |7 |5 |5 |- |- |- |- |1 |1 | |Standard stanovništva |7 |2 |2 |- |3 |3 |- |1 |1 | |Cene |19 |13 |11 |2 |6 |4 |2 |- |- | |Industrija i energetika |36 |17 |16 |1 |7 |7 |- |- |12 | |Poljoprivreda |20 |15 |13 |2 |2 |2 |- |1 |2 | |Šumarstvo |6 |6 |6 |- |- |- |- |- |- | |Ribarstvo |2 |2 |2 |- |- |- |- |- |- | |Zaštita životne sredine |11 |6 |6 |- |1 |1 |- |4 |- | |Građev. i stambena statistika |9 |8 |8 |- |1 |1 |- |- |- | |Saobraćaj i veze |32 |31 |30 |1 |- |- |- |1 |- | |Unutrašnja trgovina |8 |6 |6 |- |- |- |- |2 |- | |Ugostiteljstvo i turizam |7 |4 |4 |- |- |- |- |2 |1 | |Ekon. odnosi sa inostranstvom |5 |3 |3 |- |2 |- |2 |- |- | |Infor. komunik. tehnologija |2 |2 |2 |- |- |- |- |- |- | |Stanovništvo |19 |6 |6 |- |6 |6 |- |3 |2 | |Rad |6 |5 |5 |- |1 |1 |- |- |- | |Obrazovanje |9 |9 |9 |- |- |- |- |- |- | |Naučnoistraživačka delatnost |4 |2 |2 |- |1 |1 |- |1 |- | |Kultura, umetnost i inform. |10 |10 |10 |- |- |- |- |- |- | |Druš.zaš.dece i oml.i soc.zaš. |5 |5 |4 |- |- |- |- |- |- | |Pravosuđe |9 |9 |9 |- |- |- |- |- |- | |Stat. i admin.registri i stand. |24 |4 |4 |- |- |- |- |17 |3 | |

Ostavite komentar