Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „poverljivo” i „interno” u organima javne vlasti

Na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE STEPANA TAJNOSTI „POVERLJIVO” I „INTERNO” U ORGANIMA JAVNE VLASTI

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se bliži kriterijumi za određivanje tajnih podataka stepena tajnosti „POVERLJIVO” i „INTERNO” u organima javne vlasti, ako posebnim aktom Vlade koji propisuje bliže kriterijume za ove stepene tajnosti u organu javne vlasti nije drugačije određeno.

Član 2.

Tajni podatak iz člana 1. ove uredbe određuje se i označava stepenom tajnosti „POVERLJIVO” ili stepenom tajnosti „INTERNO” u zavisnosti od procene nastanka moguće štete po interese Republike Srbije, odnosno radi sprečavanja nastanka štete za rad i obavljanje poslova organa javne vlasti u slučaju njihovog otkrivanja neovlašćenom licu, njegove zloupotrebe ili uništavanja.

Član 3.

Tajni podatak iz člana 1. ove uredbe može se odrediti i označiti stepenom tajnosti „POVERLJIVO” ako bi njegovim otkrivanjem neovlašćenom licu, njegovom zloupotrebom ili uništavanjem nastala šteta po interese Republike Srbije, koja za posledicu može imati:

1) ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suverenosti Republike Srbije;

2) ugrožavanje ustavnog poretka i demokratskih principa Republike Srbije;

3) gubitak ljudskih života ili pretnju po život ili zdravlje ljudi ili imovinu;

4) štetu po ekonomske interese Republike Srbije;

5) ugrožavanje nacionalne i javne bezbednosti, odbrane ili aktivnosti bezbednosnih i obaveštajnih službi;

6) ugrožavanje interesa krivičnog gonjenja i sudskog postupka, suzbijanje krivičnih dela i funkcionisanja pravosuđa;

7) ugrožavanje operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije i drugih snaga odbrane Republike Srbije;

8) ugrožavanje međunarodnog položaja Republike Srbije i saradnje sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim međunarodnim subjektima;

9) pogoršanje situacije koja izaziva međunarodne tenzije;

10) ugrožavanje jedinstva političkog delovanja Vlade;

11) ugrožavanje energetske stabilnosti i bezbednosti Republike Srbije;

12) ugrožavanje kulturnog nasleđa pod zemljom – arheoloških lokaliteta, arhivske građe, umetničkih predmeta i zbirki;

13) gubitak, oštećenje ili uništenje kulturnog nasleđa.

Član 4.

Tajni podatak iz člana 1. ove uredbe može se odrediti i označiti stepenom tajnosti „INTERNO” ako bi njegovim otkrivanjem neovlašćenom licu, njegovom zloupotrebom ili uništavanjem nastala šteta po rad, odnosno obavljanje poslova organa javne vlasti, koja za posledicu može imati:

1) smanjenje operativnih i funkcionalnih sposobnosti organa javne vlasti;

2) ugrožavanje saradnje organa javne vlasti sa organima drugih država, međunarodnih organizacija i drugim međunarodnim subjektima.

Član 5.

Ovlašćeno lice organa javne vlasti, u skladu sa zakonom koji uređuje tajnost podataka, a na osnovu kriterijuma iz čl. 3. i 4. ove uredbe, donosi odluku o određivanju stepena tajnosti podatka u organu javne vlasti, uz prethodnu procenu moguće štete po interes Republike Srbije, odnosno moguće štete po rad i obavljanje poslova organa javne vlasti.

Odluka iz stava 1. ovog člana se preispituje u skladu sa periodičnom procenom tajnosti.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8047/2014

U Beogradu, 24. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar