Uredba o prestanku važenja uredbe o stipendijama profesionalnih oficira, profesionalnih podoficira i civilnih lica na službi u Vojsci Srbije i Crne Gore za vreme školovanja u inostranstvu

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 196. stav 2. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07 i 88/09),

Vlada donosi

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O STIPENDIJAMA PROFESIONALNIH OFICIRA, PROFESIONALNIH PODOFICIRA I CIVILNIH LICA NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE I CRNE GORE ZA VREME ŠKOLOVANjA U INOSTRANSTVU

Član 1.

Prestaje da važi Uredba o stipendijama profesionalnih oficira, profesionalnih podoficira i civilnih lica na službi u Vojsci Srbije i Crne Gore za vreme školovanja u inostranstvu („Službeni list SRJ”, br. 20/94, 39/94 i 36/99 i „Službeni list SCG”, broj 52/2003).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7283/2009

U Beogradu, 12. novembra 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

Ostavite komentar