Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o utvrđivanju programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA RAZVOJ STOČARSTVA U 2011. GODINI KROZ SUBVENCIONISANjE DELA KAMATNE STOPE

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope („Službeni glasnik RS”, broj 38/11), u Programu kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope, Odeljak 2. Korišćenje sredstava, stav 3, u tački 12) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 12) dodaje se tačka 13), koja glasi:

„13) hrane za životinje.”

Član 2.

U stavu 5. reči: „kreditna podrška za razvoj stočarstva” zamenjuju se rečima: „kreditna podrška za razvoj stočarstva za nabavku iz stava 3. tač. 1)-12) ovog odeljka”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 18. avgusta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827011.0063.60.doc/1 O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), kojim je propisano da Vlada propisuje za svaku budžetsku godinu vrste i oblik podsticaja, obim, uslove i način ostvarivanja prava na pojedine vrste i oblike podsticaja i određuje korisnike podsticaja, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije, Nacionalnim programom i Nacionalnim programom ruralnog razvoja, u odredbi člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) kojim su raspoređena sredstva korisnicima, kao i u odredbi člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), kojim je propisano da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu da svrhom i ciljem zakona.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede je od 2004. godine započelo sa podrškom izgradnji tržišta kredita. Ova mera se nastavlja i u 2011. godini na ime kredita koje odobravaju poslovne banke, a namenjeni su korisnicima iz oblasti poljoprivrede. Kredit se odobrava u dinarima sa rokom otplate do tri godine.

Cilj mere je nastavak razvoja tržišta kredita pri čemu se obezbeđuju povoljniji uslovi korišćenja u odnosu na tržišne uslove.

Efekat mere se očekuje kod ulaganja u razvoj stočarske proizvodnje, što će kao dugoročni efekat dati unapređivanje konkurentnosti i razvoja poljoprivrede.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom menja se i dopunjuje Uredba o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope („Službeni glasnik RS”, broj 38/11), tako što se u Programu kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope u odeljku 2. Korišćenje sredstava, u stavu 3. tačka na kraju tačke 12) zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje tačka 13) koja glasi: „13) hrane za životinje” (član 1).

Članom 2. vrši se izmena tako što se u stavu 5. istog odeljka reči: „kreditna podrška za razvoj stočarstva” zamenjuju se rečima: „kreditna podrška za razvoj stočarstva za nabavku iz stava 3. tač. 1)-12) ovog odeljka.”.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10), Razdeo 19 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 19.11. – Uprava za agrarna plaćanja, Funkcija 420-Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđen je iznos od 16.815.357.000 dinara. Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-507/2011 od 3. februara 2011. godine i 05 Broj: 401-2813/2011 od 14. aprila 2011. godine usvojen je Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje za 2011. godinu. Na Razdelu 19 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđen je iznos od 2.853.643.000 dinara. Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-241/2011 od 21. januara 2011. godine, 05 Broj: 401-2824/2011 od 14. aprila 2011. godine, 05 Broj: 401-3139/2011 od 21. aprila 2011. i 05 Broj: 401-3683/2011 od 13. maja 2011. godine usvojen je Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2011. godinu, kojim su obezbeđena sredstva za realizaciju Uredbe o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini u iznosu od 2.724.303.000 dinara, u koje spadaju i sredstva za realizaciju ove uredbe.

Sredstva za sprovođenje Uredbe za 2012. i 2013. godinu obezbeđuju se budžetom Republike Srbije u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici po osnovu otplata kredita.

V. IZJAVA O USKLAĐENOSTI

SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Predlog ove uredbe usklađen je sa Strategijom razvoja poljoprivrede Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 78/05).

VI. IZJAVA O PREDVIĐENOSTI UREDBE

GODIŠNjIM PLANOM RADA VLADE

Donošenje Uredbe nije predviđeno Planom rada Vlade za 2011. godinu, ali je njeno donošenje neophodno da bi se izvršila raspodela sredstava obezbeđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije i omogućilo da se na osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), odrede uslovi i način korišćenja tih sredstava, a samim tim realizuje Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje za 2011. godinu.

VII. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pošto je neophodno da se što pre zaključe potrebni ugovori kako bi bio obezbeđen kontinuitet u kreditiranju, kao i obezbeđivanje kontinuiteta u snabdevanju tržišta mlečnim proizvodima, stekli su se uslovi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, prilikom njihovog donošenja.

Ostavite komentar