Uredba o utvrđivanju programa razvoja i unapređenja stočarstva za period april- decembar 2004. godine

Na osnovu člana 90. Ustava Republike Srbije a u vezi sa članom 8. Zakona o merama za unapređenje stočarstva („Službeni glasnik RS“, br. 61/91, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA RAZVOJA I UNAPREĐENjA STOČARSTVA

ZA PERIOD APRIL-DECEMBAR 2004. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program razvoja i unapređenja stočarstva za period april-decembar 2004. godine koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Obim i vrste mera u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, konjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu, obim sredstava za sprovođenje ovih mera, kao i način raspodele sredstava utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe i sprovode se u skladu sa tim programom.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj

U Beogradu, 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

P R O G R A M

RAZVOJA I UNAPREĐENjA STOČARSTVA ZA PERIOD

APRIL-DECEMBAR 2004. GODINE

I

U periodu april-decembar 2004. godine obaviće se mere selekcije u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, konjarstvu, živinarstvu i pčelarstvu.

II

Mere selekcije obaviće se u obimu i u visini jedinične cene utvrđene u tabeli za svaki vid rada, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenim za te namene, i to:

1. MERE SELEKCIJE U GOVEDARSTVU

Red.br. Mere selekcije Planirani obim za period april-decembar 2004. god. Cena po jedinici mere/din Ukupno Simentalska rasa 1. Selekcijske smotre 45.000 320 14.400.000 2. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 12.750 1.730 22.057.500 3. Kontrola bikovskih majki 285 4.300 1.225.500 4. Performans test bikova 90 46.000 4.140.000 5. Biološki test bikova 30 32.200 966.000 6. Progeni test na tovnost 18 124.000 2.232.000 7. Progeni test na mlečnost 18 66.000 1.188.000 UKUPNO 46.209.000 Holštajn-frizijska rasa 1. Selekcijske smotre 12.750 320 4.080.000 2. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 6.750 530 3.577.500 3. Kontrola bikovskih majki 69 1.100 75.900 4. Performans test bikova 30 46.000 1.380.000 5. Biološki test bikova 24 32.200 772.800 6. Progeni test bikova na mlečnost 15 66.000 990.000 UKUPNO 10.876.200 Tovne rase 1. Selekcijske smotre 45 320 14.400 2. Kontrola bikovskih majki 7 440 3.080 3. Performans test bikova 4 33.000 132.000 4. Progeni test na tovnost 3 124.000 372.000 UKUPNO 521.480 Posebna namena Otkup bikova za prirodno parenje 24 93.750 2.250.000 Svega govedarstvo: 59.856.680

2. MERE SELEKCIJE U SVINjARSTVU

Red.br. Mere selekcije Planirani obim za period april-decembar 2004. god. Cena po jedinici mere/din. Ukupno 1. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 40.500 120 4.860.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 1.200 350 420.000 3. Odabiranje i kontrola nerastovskih majki 1.575 1.400 2.205.000 4. Performans test nerastova 1.611 2.800 4.510.800 5. Performans test nazimica 13.500 130 1.755.000 6. Biološki test nerastova 201 2.800 562.800 Svega svinjarstvo: 14.313.600

3. MERE SELEKCIJE U OVČARSTVU I KOZARSTVU

Red.br. Mere selekcije Planirani obim za period april-decembar 2004. god. Cena po jedinici mere/din. Ukupno 1. Kontrola produktivnosti ovaca 18.750 250 4.687.500 2. Kontrola mlečnosti ovaca 864 1.400 1.209.600 3. Kontrola produktivnosti koza 864 250 216.000 4. Performans test ovnova 45 2.800 126.000 5. Performans test jarčeva 6 2.800 16.800 6. Biološki test ovnova 33 2.000 66.000 7. Biološki test jarčeva 6 2.000 12.000 8. Progeni test ovnova 15 3.500 52.500 9. Progeni test jarčeva 6 3.500 21.000 10. Kvalitet vune 1.350 300 405.000 UKUPNO 6.812.400 Posebna namena 1. Otkup ovnova i jarčeva za prirodno parenje 36 25.000 900.000 Svega ovčarstvo i kozarstvo: 7.712.400

4. MERE SELEKCIJE U KONjARSTVU

Red.br. Mere selekcije Planirani obim za period april-decembar 2004. god. Cene po jedinici mere/din. Ukupno A – Rad na ergelama 1. Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „pepiniere“ na ergelama u okviru matičnih zapata na induvidualnim gazdinstvima 36 12.400 446.400 2. Uzgoj podmlatka oba pola u starosti od 1-3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na ergelama 21 6.000 126.000 B – Na individualnim gazdinstvima 1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 750 2.400 1.800.000 2. Licenciranje pastuva 66 7.000 462.000 Svega konjarstvo: 2.834.400

5. MERE SELEKCIJE U ŽIVINARSTVU

Red.br. Mere selekcije Planirani obim za period april-decembar 2004. god. Cena po jedinici mere/din. Ukupno 1. Test roditelja teškog tipa 2.250 30,00 67.500 2. Test roditelja lakog tipa 1.500 30,00 45.000 3. Test brojlera 2.250 100,00 225.000 4. Test nosilja konzumnih jaja 1.500 125,00 187.500 5. Test ćuraka, pataka i gusaka 1.500 105,00 157.500 Svega živinarstvo: 682.500

6. MERE SELEKCIJE U PČELARSTVU

Red.br. Mere selekcije Planirani obim za period april-decembar 2004. god. Cena po jedinici mere(din. Ukupno 1. Selekcija novih domaćih linija matice 7.500 60,00 450.000 2. Selekcija eko tipova pčela 6 60.000 360.000 3. Selekcija pčela na skupljanje nektara i polena 3 10.000 30.000 4. Selekcija pčela na higijensko negovateljsko ponašanje 3 40.000 120.000 Svega pčelarstvo: 960.000

III

Raspodelu sredstava i dinamiku korišćenja utvrdiće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu sprovedenog konkursa u zavisnosti od obezbeđenih sredstava i vremena obavljanja poslova.

IV

U periodu april-decembar 2004. godine u okviru govedarstva, ovčarstva, kozarstva i konjarstva posebno će se finansirati održavanje lokalnih i regionalnih izložbi:

1. IZLOŽBE

Govedarstvo 4.250.000 dinara Ovčarstvo i kozarstvo 990.000 dinara Konjarstvo 1.250.000 dinara UKUPNO: 6.490.000 dinara

Finansiranje dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih izložbi i to: utvrđivanje zdravstvenog stanja životinja, troškova prevoza, troškova osiguranja životinja i dela troškova namenjenih za zakup izložbenog prostora.

2. SAJAM

Međunarodni sajam poljoprivrede 4.040.070 dinara UKUPNO: 4.040.070 dinara

Finansiranje dela troškova za izlaganje svih vrsta stoke na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu vrši se za: utvrđivanje zdravstvenog stanja životinja, troškova prevoza, troškova osiguranja životinja, obezbeđenja koncentrovane i kabaste stočne hrane za ishranu životinja i obezbeđenja veterinarskog nadzora za vreme trajanja sajma i dela troškova namenjenih za zakup izložbenog prostora.

V

Sredstva za finansiranje poslova koordinacije za sprovođenje Programa razvoja i unapređenja stočarstva za period april – decembar 2004. godine obezbeđuju se u visini do 2.500.000 dinara.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o utvrđivanju programa razvoja i unapređenja stočarstva u Republici Srbiji za period april-decembar 2004. godine sadržan je u članu 90. Ustava Republike Srbije i članu 8. Zakona o merama za unapređenje stočarstva („Službeni glasnik RS“, br. 61/91, 53/93, 67/93 i 48/94).

.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Sprovođenjem propisanih mera selekcije stvaraju se mogućnosti da se u reprodukciji u stočarstvu koriste najkvalitetnija grla.

Korišćenje najkvalitetnijih grla sa najboljim genetskim potencijalom uz adekvatnu ishranu i negu omogućava ostvarenje maksimalnih proizvodnih i ekonomskih rezultata u stočarstvu.

U cilju identifikacije i praćenja grla sa najboljim genetskim potencijalom, neophodno je kontinuirano sprovođenje mera selekcije (odabiranje, prenošenje genetskih osobina, proizvodnja kvalitetnog priplodnog materijala i dr.).

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se obim i vrste mera u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, konjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu, obim sredstava za sprovođenje ovih mera, kao i način raspodele sredstava za period april-decembar 2004. godine.

Pravo korišćenja sredstava za mere unapređenja stočarstva u periodu april-decembar 2004. godine imaju preduzeća, preduzetnici i zemljoradničke zadruge koje su registrovane za obavljanje ove delatnosti.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA

Za razvoj i unapređenje stočarstva za 2004. godinu neophodno je obezbediti iznos sredstava od 120.800.000,00 dinara.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu član 7. razdeo 17. ekonomska funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – mere unapređenja produktivnosti gazdinstva predviđeno je 660.800.000,00 dinara od čega za razvoj i unapređenje stočarstva je predviđeno 120.800.000,00 dinara.

Uredbom o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-mart 2004. godine za ovu namenu je utrošeno 13.500.000,00 dinara.

Razlika sredstava od 7.910.350,00 dinara predstavlja preuzete obaveze iz I kvartala 2004. godine.

V RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Mere selekcije koje se obavljaju u stočarstvu sprovode se kontinuirano i svakodnevno pa iz tih razloga su se stekli uslovi iz člana 120. Ustava Republike Srbije da ova uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Republika SrbijaMINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I VODOPRIVREDEBroj: 110-00-62/2002-0901.10.2002. godineB e o g r a d

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

B E O G R A D

U prilogu vam dostavljamo Predlog uredbe o utvrđivanju Programa razvoja i unapređenja stočarstva za 2003. godinu, radi davanja mišljenja.

M I N I S T A RIvana Dulić-Marković

4427002.146/s4

Ostavite komentar