Uredba o uslovima pod kojima strana plovila mogu da plove i državnim vodnim putevima radi ulaska u domaće luke otvorene za međunarodni saobraćaj

Na osnovu člana 41. stav 2. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10 i 121/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05- ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA POD KOJIMA STRANA PLOVILA MOGU DA PLOVE I DRŽAVNIM VODNIM PUTEVIMA RADI ULASKA U DOMAĆE LUKE OTVORENE ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se uslovi pod kojima strana plovila mogu da plove i državnim vodnim putevima radi ulaska u domaće luke otvorene za međunarodni saobraćaj.

Član 2.

Uslovi pod kojima strana plovila mogu da plove i državnim vodnim putevima Republike Srbije radi ulaska u domaće luke otvorene za međunarodni saobraćaj i to: Novi Sad (kanal DTD „Novi Sad – Savino selo” od kilometra 0 do kilometra 4,4) i Beočin („Beočinski rukavac – kanal” od kilometra 0 do kilometra 3,5), su:

da je na vodnom putu bezbedna plovidba;

2) da su gabariti stranog plovila, odnosno sastava stranih plovila prilagođeni gabaritima vodnog puta;

3) da strano plovilo, odnosno sastav stranih plovila ulazi u luku radi obavljanja trgovačkih operacija ili zbog bezbednosti plovidbe (viša sila, udes, traženje ili pružanje pomoći, privremeno sklanjanje od leda ili velikih voda, iskrcavanje obolelih članova posade ili putnika i sl.).

Član 3.

Ispunjenost uslova iz člana 2. ove uredbe utvrđuje Lučka kapetanija Novi Sad.

Član 4.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima pod kojima strani brodovi mogu da plove i drugim unutrašnjim plovnim putevima Savezne Republike Jugoslavije radi ulaska u jugoslovensko pristanište otvoreno za međunarodni saobraćaj („Službeni list SRJ”, broj 51/98 i „Službeni glasnik RS”, broj 38/10).

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

V L A D A

Broj _______________ PREDSEDNIK

U Beogradu, jula 2013. godine

O B R A Z L O Ž E NJ E

Pravni osnov za donošenje uredbe

Pravni osnov za donošenje Uredbe o uslovima pod kojima strana plovila mogu da plove i državnim vodnim putevima radi ulaska u domaće luke otvorene za međunarodni saobraćaj sadržan je u članu 41. stav 2. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10 i 121/12) kojim je propisano da strana plovila mogu da plove i državnim vodnim putevima radi ulaska u domaće luke otvorene za međunarodni saobraćaj, pod uslovima koje propiše Vlada.

Razlozi za donošenje uredbe i

ciljevi koji se žele postići

Uredba o uslovima pod kojima strani brodovi mogu da plove i drugim unutrašnjim plovnim putevima Savezne Republike Jugoslavije radi ulaska u jugoslovensko pristanište otvoreno za međunarodni saobraćaj („Službeni list SRJ”, broj 51/98 i „Službeni glasnik RS”, broj 38/10) doneta je na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi („Službeni list SRJ”, br. 12/98, 44/99, 74/99 i 73/00 i „Službeni glasnik RS”, br. 85/05- dr. zakon, 101/05 – dr. zakon, 73/10 – dr. zakon, 87/11 – dr. zakon, 121/12 – dr-zakon i 10/13 –dr. zakon).

Članom 41. stav 2. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10 i 121/12) propisano je da strana plovila mogu da plove i državnim vodnim putevima radi ulaska u domaće luke otvorene za međunarodni saobraćaj, pod uslovima koje propiše Vlada, a članom 287. stav 1. da će Vlada radi sprovođenja navedenog zakona u roku od godinu od dana stupanja na snagu između ostalih doneti i podzakonski akt iz člana 41. stav 2.

Članom 41. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama propisano je da strana plovila mogu da plove međunarodnim i međudržavnim vodnim putevima.

Međunarodni vodni put je vodni put na kome važi međunarodni režim plovidbe na kome je dozvoljena plovidba plovila svih zastava. Međudržavni vodni put je vodni put na kome važi međudržavni režim plovidbe na kome je dozvoljena plovidba plovila pod zastavom Republike Srbije i granične države na tom vodnom putu.

Državni vodni put je vodni put na kome važi državni režim plovidbe na kome je bez posebnog odobrenja dozvoljena plovidba samo plovilima pod zastavom Republike Srbije.

Konvencijom o režimu plovidbe na Dunavu, potpisanom 18. avgusta 1948. godine u Beogradu („Službeni list FNRJ”, broj 8/49) i Okvirnim sporazumom o slivu reke Save, Protokolom o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu reke Save i Sporazumom o izmenama Okvirnog sporazuma o slivu reke Save i Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu reke Save („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 12/04) reke Dunav i Sava su stekla status međunarodnog vodnog puta kojim je dozvoljena plovidba plovilima svih zastava.

Sporazumom između Vlade FNRJ i Vlade NR Mađarske o plovidbi rekom Tisom, („Službeni list FNRJ”, broj 9/56), reka Tisa je stekla status međudržavnog vodnog puta kojim je dozvoljena ploviba plovilima koji viju zastavu Republike Srbije i Mađarske.

U državne vodne puteve strana plovila mogu da uplove samo na osnovu odobrenja koje izdaje ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Odlukom o određivanju pristaništa za međunarodni saobraćaj („Službeni glasnik RS”, br. 51/05 i 14/10), određena su pristaništa za međunarodni saobraćaj i to: na reci Dunav: Apatin, Beograd, Bačka Palanka, Novi Sad, Pančevo, Prahovo, Smederevo, Beočin i Bogojevo, a na reci Tisi Senta. Luke, odnosno pristaništa koja su otvorena za međunarodni saobraćaj Novi Sad i Beočin nalaze se na državnim vodnim putevima i to: kanalu DTD „Novi Sad – Savino selo” i Beočinskom rukavacu.

Imajući u vidu da se radi o lukama, odnosno pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj u koje u skladu sa navedenim međunarodnim konvencijama, strani brodovi, radi obavljanja trgovačkih operacija mogu uplovljavati bez odobrenja nadležnih organa, Predlogom Uredbe o uslovima pod kojima strana plovila mogu da plove i državnim vodnim putevima radi ulaska u domaće luke otvorene za međunarodni saobraćaj, omogućava se brodovima koji viju strane zastave da u skladu sa međunarodnim standardima plovidba kanalom DTD „Novi Sad – Savino selo” od kilometra 0 do kilometra 4,4 i Beočinskim rukavacem – kanal od kilometra 0 do kilometra 3,5, radi ulaska u međunarodnu luku, odnosno pristanište Novi Sad i Beočin.

Plovidba stranih brodova navedenim državnim vodnim putevima obavljaće se pod uslovima propisanim u članu 1. Predloga Uredbe, obzirom da isti uvek ne ispunjavaju propisane međunarodne standarde.

Predlog uredbe odnosi se na trgovačke plovila koja viju strane zastave i njenom primenom omogućiće se brže i efikasnije obavljanje trgovačkih operacija koje se odnose na ukrcaj i iskrcaj putnika i robe u lukama, odnosno pristaništima određenim za međunarodni saobraćaj.

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta

U članu 1. Predloga uredbe propisan je predmet uređivanja.

U članu 2. Predloga uredbe o uslovima pod kojima strana plovila mogu da plove i državnim vodnim putevima radi ulaska u domaće luke otvorene za međunarodni saobraćaj propisani su uslovi pod kojima strana plovila mogu da plove kanalom DTD „Novi Sad – Savino selo“ od kilometra 0 do kilometra 4,4 i Beočinskim rukavacem – kanalom od kilometra 0 do kilometra 3,5, radi ulaska u luku, odnosno pristanište Novi Sad i Beočin otvoreno za međunarodni rečni saobraćaj.

U članu 3. Predloga uredbe propisano je da ispunjenost uslova iz člana 2. ove uredbe utvrđuje Lučka kapetanija Novi Sad kao mesno nadležna područna jedinica ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja.

U članu 4. Predloga uredbe propisano je da njenim stupanjem na snagu prestaje da važi Uredba o uslovima pod kojima strani brodovi mogu da plove i drugim unutrašnjim plovnim putevima Savezne Republike Jugoslavije radi ulaska u jugoslovensko pristanište otvoreno za međunarodni saobraćaj („Službeni list SRJ”, broj 51/98 i „Službeni glasnik RS”, broj 38/10).

U članu 5. Predloga uredbe propisano je vreme stupanje na snagu ove Uredbe.

Finansijska sredstva potrebna

za sprovođenje uredbe

Za sprovođenje ove Uredbe nisu potrebna finansijska sredstva iz Budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar