Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju imovine i lica koja se mogu osigurati kod stranog društva za osiguranje

Na osnovu člana 7. stav 3. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 70/04-ispravka, 61/05, 61/05-dr. zakon, 85/05-dr. zakon, 101/07, 63/09-US i 107/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O  ODREĐIVANjU IMOVINE I LICA KOJA SE MOGU OSIGURATI KOD STRANOG DRUŠTVA ZA OSIGURANjE

Član 1.

            U  Uredbi o određivanju imovine i lica koja se mogu osigurati kod stranog društva za osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 47/06), u članu 1. stav 1. tačka 4) briše se.

                                                    Član 2. 

Posle člana 3. dodaju se čl. 3a i 3b, koji glase:

„Član 3a

Domaća pravna i fizička lica mogu kod stranog društva za osiguranje osigurati rizike u vezi sa:

1)  pomorskom plovidbom, komercijalnim vazduhoplovstvom, lansiranjem u svemir i teretom (uključujući i satelite), tako da osiguranje pokriva, sve ili pojedinačno: robu u prevozu, prevozno sredstvo i odgovornost koja po tom osnovu proističe;

2)  robom u međunarodnom tranzitu (provozu).

            Član 3b

Rizici iz čl. 1. do 3a ove uredbe mogu se reosigurati u inostranstvu.”

Član 3.           

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od dana pristupanja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

05 Broj:

U Beogradu, 29. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

Ostavite komentar