Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o strateškom partnerstvu

Na osnovu člana 35. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 46/15 i 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi 

 

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STRATEŠKOM PARTNERSTVU

Član 1.

U Uredbi o strateškom partnerstvu („Službeni glasnik RS”, br. 129/14 i 75/15), u članu 2. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

„3) bitne elemente ugovora o strateškom partnerstvu (vrsta, iznos i rok unošenja uloga Strateškog investitora), a može da sadrži i druge odredbe (npr. o obavezi investiranja, poslovanja, zapošljavanja, sredstvima obezbeđenja urednog izvršenja ugovornih obaveza, uslovima, načinu i pravnim posledicama raskida);”

Stav 4. menja se i glasi:

„Ministarstvo nadležno za poslove privrede, predlaže Vladi odluku iz stava 2. ovog člana, na osnovu dokumentacije, kao i drugih podataka od značaja dobijenih od nadležnih organa i organizacija, subjekta privatizacije i potencijalnog investitora.”

Član 2.

U članu 5. stav 2 reči: „Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija)”, zamenjuju se rečima: „ministarstvo nadležno za poslove privrede”.

Član 3.

U članu 6. stav 3. menja se i glasi:

„Lice koje poseduje najmanje 5% kapitala subjekta privatizacije ne može biti član Komisije.”

Član 4.

U članu 8. stav 5. menja se i glasi:

„Komisija dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove privrede izveštaj o sprovedenom postupku, kao i predlog ugovora o strateškom partnerstvu ako su pregovori uspešno okončani.”

Član 5.

U članu 10. stav 1. tačka 2), reč: „preduzeća” zamenjuje se rečima: „subjekta privatizacije”.

Član 6.

U članu 12. stav 2. posle reči: „Komisijom” dodaju se reči: „i uplate cenu iz stava 1. ovog člana”.

Član 7.

U članu 13. stav 3. posle tačke 1), dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) identifikacione podatke o ponuđaču;”.

Član 8.

U članu 21. stav 2. menja se i glasi:

„U roku od dva dana od dana donošenja odluke Vlade iz člana 20. ove uredbe, ministarstvo nadležno za poslove privrede pismeno obaveštava sve rangirane učesnike odnosno jedinog učesnika, a Izabranom ponuđaču upućuje poziv za započinjanje pregovora radi zaključenja ugovora o strateškom partnerstvu.”

Član 9.

U članu 22. stav 1. broj: „60” zamenjuje se brojem: „90”.

Stav 4. menja se i glasi:

„Ministarstvo nadležno za poslove privrede obaveštava Strateškog investitora, odnosno drugorangiranog učesnika o odluci Vlade o zaključenju ugovora o strateškom partnerstvu, u roku od pet dana od dana prijema odluke Vlade.”

Posle stava 4. dodaju se st. 5. i 6. koji glase:

„Ukoliko u roku iz stava 1. ovog člana pregovori nisu uspešno okončani, Komisija dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove privrede izveštaj o sprovedenom postupku.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede u roku od 15 dana od dana prijema izveštaja iz stava 5. ovog člana dostavlja Vladi izveštaj o sprovedenom postupku, radi donošenja odluke o proglašenju postupka neuspešnim.”

Član 10.

Član 24. menja se i glasi:

„Član 24.

Ako Izabrani ponuđač ne zaključi Ugovor o strateškom partnerstvu, smatraće se da je odustao od Ponude.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, Vlada može doneti odluku da se otpočnu pregovori sa drugorangiranim učesnikom.

Ako ni drugorangirani učesnik ne zaključi Ugovor o strateškom partnerstvu, Vlada donosi odluku o daljem postupku.”

Član 11.

Član 25. menja se i glasi:

„Član 25.

Učesnik gubi pravo na vraćanje depozita ukoliko:

je povukao Prijavu, odnosno odustao od Ponude,

je dostavio dokumentaciju u Prijavi, za koju se ispostavilo da nije tačna, važeća odnosno verodostojna,

nije izvršio dopunu Prijave u skladu sa članom 17. stav 5. ove uredbe,

je proglašen za Strateškog investitora, pozvan, a ne potpiše Ugovor o strateškom partnerstvu u propisanom roku, ili

je proglašen za strateškog investitora, a prema mišljenju nadležne organizacije za sprečavanje pranja novca postoje smetnje za zaključenje ugovora, ili

u drugim slučajevima definisanim Uputstvom za ponuđače.”

Član 12.

Član 26. menja se i glasi:

„Član 26.

Depozit se vraća Strateškom investitoru u skladu sa Ugovorom o strateškom partnerstvu.

Depozit se vraća učesniku u roku od 15 dana od dana donošenja odluke kojom se njegova Prijava odbacuje ili odbija Ponuda.

U slučaju više učesnika, depozit učesnika se vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Vlade o utvrđivanju Rang liste, osim drugorangiranom učesniku čiji depozit se zadržava do zatvaranja transakcije u skladu sa Ugovorom o strateškom partnerstvu.

U slučaju poništenja postupka, depozit učesnika se vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Vlade o poništenju postupka.

Na depozit vraćen u roku ne obračunava se kamata.

Depozit učesniku koji je izgubio pravo na vraćanje depozita u skladu sa članom 25. ove uredbe ne vraća se.”

Član 13.

Naslov iznad člana 27. i član 27. menjaju se i glase:

„Proglašenje postupka neuspešnim i poništenje postupka

Član 27.

Vlada proglašava postupak neuspešnim:

ako nije dostavljena nijedna Prijava,

ako nijedna Prijava ne ispunjava uslove,

ako nijedna Ponuda ne ispunjava uslove,

ako se sa Strateškim invstitorom, kao ni sa drugorangiranim učesnikom, ne zaključi Ugovor o strateškom partnerstvu,

ako ne nastupi zatvaranje transakcije u skladu sa Ugovorom o strateškom partnerstvu,

u drugim slučajevima definisanim Uputstvom za ponuđače,

u drugim slučajevima u skladu sa ovom uredbom.

Vlada može svojom odlukom da poništi postupak u bilo koje vreme, sve do potpisivanja Ugovora o strateškom partnerstvu.

Odluka o proglašenju postupka neuspešnim, odnosno o poništenju postupka se objavljuje na internet stranici Vlade danom donošenja i dostavlja učesniku u roku od pet dana od dana donošenja.”

Član 14.

U članu 28. stav 3. menja se i glasi:

„Ministarstvo nadležno za poslove privrede sačinjava izveštaj o izvršenoj kontroli, utvrđuje ispunjenost ugovornih obaveza i predlaže odgovarajuće mere Vladi.”

Stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 15.

U članu 29. stav 4. briše se.

Član 16.

U članu 2. stav 4, članu 5. st. 3. i 4, članu 10. st. 2. i 3, članu 11. st. 1. i 3, članu 12. stav 3, članu 13. stav 1, članu 14, članu 15, članu 21. stav 2, članu 22. st. 3 i 4, članu 23. stav 7, članu 28. st. 1, 2, 3. i 5. i članu 29. st. 1. i 4, reč: „Agencija” u određenom padežu zamenjuje se rečima: „ministarstvo nadležno za poslove privrede” u odgovarajućem padežu.

Član 17.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 25. februara 2016. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar