Uredba o stručnom usavršavanju državnih službenika

Na osnovu člana 97a stav 4. i člana 97b stav 5. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14),

Vlada donosi

U R E D B U

o stručnom usavršavanju državnih službenika

Uvodne odredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem, vrste programa opšteg stručnog usavršavanja, osnovni elementi sadržine programa opšteg i posebnog stručnog usavršavanja, način sprovođenja programa opšteg stručnog usavršavanja, vođenje evidencije o utvrđenim i sprovedenim opštim programima i planiranim i sprovedenim programima posebnog stručnog usavršavanja državnih službenika, način i postupak izbora i angažovanja realizatora programa, naknade za realizatore programa stručnog usavršavanja, stručno usavršavanje stažiranjem, način izbora državnih službenika koji se upućuju na stručno usavršavanje putem stažiranja, bitne elemente ugovora o uređivanju međusobnih prava i obaveza državnog službenika i organa iz kog se upućuje na stažiranje, način obračuna i refundacije (vraćanja) troškova stažiranja, način prenošenja stečenog stručnog znanja i veština po završenom stažiranju, kao i druga pitanja od značaja za stručno usavršavanje.

Član 2.

Stručno usavršavanje zasniva se na programima opšteg i posebnog stručnog usavršavanja kojima se određuju oblici i sadržina stručnog usavršavanja.

Programi opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz svih organa državne uprave i službi Vlade (u daljem tekstu: državni organi) obuhvataju sve kategorije državnih službenika, odnosno pojedine ciljne grupe državnih službenika iz svih državnih organa. Program se zasniva na potrebama svih ili većine državnih organa u skladu sa poslovima zajedničkim za sve ili većinu državnih organa.

Programi posebnog stručnog usavršavanja državnih službenika obuhvataju sve kategorije državnih službenika, odnosno pojedine kategorije državnih službenika iz pojedinačnih državnih organa. Program se zasniva na specifičnim potrebama u skladu sa poslovima iz delokruga pojedinačnog državnog organa.

Utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem

Član 3.

U cilju obezbeđivanja kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih službenika zasnovanog na ciljevima reforme javne uprave, ministarstvo nadležno za poslove državne uprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima (u daljem tekstu: SUK) i službom Vlade za koordinaciju poslova Vlade u pristupanju Evropskoj uniji (u daljem tekstu: Služba za EI) svake četiri godine sprovodi sveobuhvatno istraživanje o potrebama državnih službenika za stručnim usavršavanjem.

Na osnovu sprovedenog istraživanja, Ministarstvo usvaja izveštaj o potrebama za stručnim usavršavanjem različitih kategorija državnih službenika u narednom četvorogodišnjem periodu.

Potrebe za stručnim usavršavanjem državnih službenika utvrđuju se na osnovu strategija razvoja i akcionih planova za njihovo sprovođenje, plana rada Vlade, predloga državnih organa i izveštaja iz stava 2. ovog člana.

Član 4.

Prikupljanje i obradu informacija i podataka od značaja za utvrđivanje godišnjih potreba za opštim stručnim usavršavanjem državnih službenika obavlja SUK o čemu je dužan da sačini izveštaj, odnosno analizu i dostavi Ministarstvu, a za oblast Evropske unije Službi za EI.

Državni organi imaju obavezu da svoje predloge koji se odnose na program opšteg stručnog usavršavanja sa podacima u skladu sa ovom uredbom, dostave SUK, odnosno Službi za EI do kraja juna meseca tekuće godine za narednu godinu.

Član 5.

Na osnovu podataka državnih organa za svaku godinu prikupljenih od strane SUK, koji obuhvataju i predloge za nove i izmenu postojećih programa, Ministarstvo utvrđuje potrebe za stručnim usavršavanjem državnih službenika u cilju pripreme programa opšteg stručnog usavršavanja za narednu godinu.

Utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem državnih službenika za narednu godinu u cilju pripreme programa opšteg stručnog usavršavanja iz oblasti Evropske unije vrši Služba za EI.

Član 6.

Utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem državnih službenika u državnim organima, u skladu sa programima posebnog stručnog usavršavanja, vrši državni organ.

Potrebe za stručnim usavršavanjem državnih službenika u određenom državnom organu utvrđuju se na osnovu:

1) potreba državnih službenika za primenu propisa iz delokruga državnog organa;

2) plana rada državnog organa;

3) predloga rukovodilaca unutrašnjih jedinica u državnom organu;

4) inicijative državnog službenika za stručnim usavršavanjem.

Donošenje programa stručnog usavršavanja

Član 7.

Na osnovu utvrđenih potreba za stručnim usavršavanjem iz čl. 4. i 5. ove uredbe, Ministarstvo, priprema predlog programa opšteg stručnog usavršavanja. Predlog programa opšteg stručnog usavršavanja dostavlja se na mišljenje Visokom službeničkom savetu, koji je dužan da se o istom izjasni najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja.

Ministar nadležan za poslove državne uprave po pribavljenom mišljenju Visokog službeničkog saveta donosi program opšteg stručnog usavršavanja.

Član 8.

Na osnovu utvrđenih potreba za stručnim usavršavanjem iz oblasti Evropske unije utvrđenih na način iz čl. 4. i 5. ove uredbe, Služba za EI, priprema predlog programa opšteg stručnog usavršavanja.

Predlog programa opšteg stručnog usavršavanja dostavlja se na mišljenje Visokom službeničkom savetu, koji je dužan da se o istom izjasni najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja.

Direktor Službe za EI po pribavljenom mišljenju Visokog službeničkog saveta donosi program opšteg stručnog usavršavanja iz oblasti Evropske unije.

Član 9.

Programi opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika koji su doneti i koji se primenjuju, objavljuju se na internet stranici Ministarstva i SUK-a, a programi opšteg stručnog usavršavanja iz oblasti Evropske unije na internet stranici Službe za EI. Doneti program opšteg stručnog usavršavanja se primenjuje sve dok postoji potreba za tim programom.

U zavisnosti od utvrđenih potreba državnih organa iz člana 5. programi opšteg stručnog usavršavanja utvrđuju se do kraja tekuće godine za narednu godinu.

Član 10.

Program posebnog stručnog usavršavanja državnih službenika utvrđuje se za svaku godinu, prema specifičnim potrebama državnog organa, a donosi ga rukovodilac državnog organa.

Program posebnog stručnog usavršavanja, donosi se do kraja tekuće godine za narednu godinu.

Lista posebnih programa stručnog usavršavanja državnih službenika objavljuje se na internet stranici državnog organa.

Član 11.

Služba za EI je dužna da u roku od 15 dana od dana donošenja opštih programa stručnog usavršavanja iz oblasti Evropske unije, dostavi Ministarstvu informaciju o donetim programima, a do kraja januara meseca tekuće godine izveštaj o sprovedenim programima stručnog usavršavanja u prethodnoj godini, sa spiskom lica koji su prijavljeni i koji su pohađali obuke i dodeljenim potvrdama/sertifikatima.

Državni organi dužni su da u roku od 15 dana od dana donošenja programa posebnog stručnog usavršavanja dostave Ministarstvu informaciju o donetim programima, a do kraja januara meseca tekuće godine izveštaj o sprovedenim programima posebnog stručnog usavršavanja državnih službenika u prethodnoj godini, sa spiskom lica koji su prijavljeni i koji su pohađali obuke i dodeljenim potvrdama/sertifikatima.

Vrste programa opšteg stručnog usavršavanja

Član 12.

Programi opšteg stručnog usavršavanja su:

1) uvodni programi:

(1) program opšteg osposobljavanja za polaganje državnog stručnog ispita pripravnika i novozaposlenih,

(2) program opšteg osposobljavanja novozaposlenih;

2) program opšteg kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih službenika;

3) program opšteg stručnog usavršavanja iz oblasti Evropske unije;

4) program opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca;

5) program opšteg stručnog usavršavanja naprednih veština obučavanja i upravljanja ličnim razvojem i razvojem zaposlenih.

Uvodni program opšteg osposobljavanja za polaganje

državnog stručnog ispita pripravnika i novozaposlenih

Član 13.

Program opšteg osposobljavanja za polaganje državnog stručnog ispita isti je za sve pripravnike i novozaposlene istog stepena stručne spreme.

Pored programa opšteg osposobljavanja iz stava 1. ovog člana, pripravnici se osposobljavaju za samostalan rad u skladu sa opštim aktom o uvođenju pripravnika u rad koji donosi rukovodilac državnog organa.

Svakom pripravniku mora biti omogućeno da najkasnije u roku od mesec dana od dana početka rada u državnom organu započne sa pohađanjem programa opšteg osposobljavanja za pripravnike.

Rukovodilac državnog organa iz st. 2. i 3. ovog člana je dužan da obezbedi pripravniku i novozaposlenom uslove za uspešno obavljanje priprema za polaganje državnog stručnog ispita.

Uvodni program opšteg osposobljavanja novozaposlenih

Član 14.

Uvodni program za novozaposlene državne službenike obuhvata obuke iz osnova upravnog postupka i upravnog spora, osnova zakonodavnog procesa, kao i posebna znanja o nadležnosti odnosno delokrugu državnog organa u kome je zaposlen.

Program opšteg osposobljavanja novozaposlenih u slučajevima kada novozaposleni ima obavezu da polaže i državni stručni ispit sprovodiće se istovremeno sa programom iz člana 13. ove uredbe.

Program opšteg kontinuiranog stručnog usavršavanja

državnih službenika

Član 15.

Program opšteg stručnog usavršavanja namenjen pojedinim grupama državnih službenika u svim ili većem broju državnih organa (specijalizovani programi), u funkciji je kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih službenika, a državnim službenicima omogućavaju sticanje novih ili unapređenje postojećih stručnih znanja i veština potrebnih za uspešno obavljanje poslova radnog mesta.

Program iz stava 1. ovog člana obuhvata opšte i posebne teme iz oblasti javne uprave, kao što su: planiranje, priprema i izrada propisa (zakonodavni proces), praktični aspekti primene novodonetih sistemskih propisa i drugih propisa, upravno pravo, upravni postupak i izrada upravnih akata, strateško planiranje i upravljanje, upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansijske pomoći Evropske unije, planiranje, upravljanje i razvoj ljudskih resursa, upravljanje finansijama, borba protiv korupcije, zaštita ljudskih prava, razvoj informatičkih veština, kursevi stranih jezika i dr.

Program opšteg stručnog usavršavanja iz oblasti Evropske unije

Član 16.

Služba za EI donosi i sprovodi programe stručnog usavršavanja iz oblasti Evropske unije, kao što su: osnove funkcionisanja EU (institucije, pravo i procedure), oblasti u vezi sa primenom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, sektorske politike i pravne tekovine Evropske unije, harmonizacija propisa, posebni aspekti u primeni harmonizovanog zakonodavstva, sticanje usko stručnog znanja u pojedinim oblastima pravnih tekovina EU, komuniciranje o pristupanju EU, prevođenje Pravne tekovine EU, fondovi EU i razvojna pomoć, pregovori o članstvu u EU i dr.

Program opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca

Član 17.

Program opšteg stručnog usavršavanja namenjen rukovodiocima unutrašnjih jedinica u državnim organima ima za cilj stručno usavršavanje državnih službenika koji se pripremaju za obavljanje ili se već nalaze na rukovodećim radnim mestima, a koji im omogućava sticanje novih znanja, veština i sposobnosti potrebnih za efikasno obavljanje poslova u skladu sa ciljevima reforme državne uprave.

Program opšteg stručnog usavršavanja naprednih veština

obučavanja i upravljanja ličnim razvojem i razvojem zaposlenih

Član 18.

Opšti program usavršavanja naprednih veština podrazumeva stručno usavršavanje državnih službenika sa specijalističkim znanjem iz određenih oblasti i sprovodi se radi unapređenja predavačkih veština, usvajanja didaktičko metodičkih znanja i razvoj veština prezentacije i komunikacije radi prenošenja stručnog znanja.

Program iz stava 1. je usmeren i na usavršavanje naprednih veština upravljanja ličnim razvojem i razvojem zaposlenih, i sadrži module o karijernom napredovanju, razvoju komunikacijskih veština, samoproceni individualnih potencijala za razvoj i drugih instrumenata i metoda razvoja zaposlenih.

Osnovni elementi programa opšteg

i posebnog stručnog usavršavanja

Član 19.

Predlog državnog organa za program opšteg stručnog usavršavanja obavezno sadrži:

oblast stručnog usavršavanja;

ciljnu grupu i broj državnih službenika kojoj je stručno usavršavanje namenjeno;

osnovni cilj stručnog usavršavanja;

osnovne elemente sadržine programa.

Član 20.

Programi opšteg i posebnog stručnog usavršavanja obavezno sadrže:

naziv i cilj programa;

redni broj obuke;

naziv i cilj obuke;

ciljnu grupu državnih službenika;

ključne tačke sadržine programa;

trajanje (izraženo u satima);

oblike i metode realizacije;

način provere obukom stečenog znanja.

Način sprovođenja programa stručnog usavršavanja

Član 21.

Programe opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika organizuje i sprovodi SUK. Sredstva opredeljena za sprovođenje programa opšteg stručnog usavršavanja koriste se za isplatu naknada licima koja realizuju program i nabavku didaktičko-metodičkih nastavnih sredstava i materijala na osnovu godišnjeg plana sprovođenja programa.

Programe opšteg stručnog usavršavanja iz oblasti Evropske unije organizuje i sprovodi Služba za EI.

Programe posebnog stručnog usavršavanja organizuju i sprovode državni organi.

Član 22.

Poslove organizovanja i sprovođenja programa posebnog stručnog usavršavanja obavljaju zaposleni u organizacionoj jedinici za poslove upravljanja kadrovima u državnom organu uz stručnu podršku SUK i Službe za EI, u skladu sa programom.

Član 23.

Stručno usavršavanje državnih službenika organizuje se i sprovodi kroz predavanja, seminare, radionice, studije, okrugle stolove, tribine, konferencije, grupne i individualne vežbe, stručnu praksu u zemlji i u inostranstvu, elektronsko učenje, kao i pomoću interaktivnih metoda i na druge načine kojima se ostvaruju ciljevi stručnog usavršavanja.

Sadržaji programa koje donosi Ministarstvo, odnosno Služba za EI, kao i nastavni materijali koje dostavljaju realizatori programa treba da obezbede promovisanje etičkih vrednosti i kulturu kontinuiranog učenja.

Član 24.

Državni službenik je dužan da prisustvuje obuci za koju je prijavljen.

Izuzetno, može opravdano da odsustvuje i svoje odsustvo prijavi jedinici za kadrove i SUK najkasnije jedan radni dan pre održavanja obuke.

U slučaju dva neopravdana izostanka državnog službenika u toku kalendarske godine sa obuke za koju je prijavljen i za koju je dobio potvrdu učešća, državni službenik gubi pravo prijave učešća na obukama do kraja tekuće godine.

Lica koja učestvuju u sprovođenju programa stručnog usavršavanja

Član 25.

Programe stručnog usavršavanja državnih službenika, po pravilu, realizuju zaposleni u državnim organima, kao i stručnjaci iz oblasti značajnih za rad državne uprave (u daljem tekstu: realizatori).

Uslovi koje mora ispunjavati realizator da bi bio angažovan na sprovođenju programa stručnog usavršavanja državnih službenika su: visoko obrazovanje iz odgovarajuće oblasti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u oblasti za koju se angažuje.

Za realizatora programa, može biti angažovano lice koje je, osim uslova iz stava 2. ovog člana, realizovalo najmanje tri obuke u oblasti za koju se angažuje ili je završio obuku za realizatora.

Način i postupak izbora i angažovanja realizatora

programa

Član 26.

Izbor i angažovanje realizatora programa vrši državni organ koji sprovodi program stručnog usavršavanja.

Realizatori programa stručnog usavršavanje mogu biti državni službenici koji se angažuju na osnovu predloga državnih organa ili javnim pozivom.

Organ iz stava 1. ovog člana upućuje dopis državnom organu u čijem delokrugu je oblast usavršavanja za dostavljanje predloga realizatora koji ispunjava uslove iz člana 25. ove uredbe.

Za izbor realizatora programa čiji sadržaj ne spada u delokrug državnog organa ili za oblast za koju nije sprovedena obuka za predavače, raspisuje se javni poziv.

Javni poziv

Član 27.

Ukoliko se po postupku iz prethodnog člana ne obezbedi državni službenik, državni organ koji sprovodi stručno usavršavanje raspisuje javni poziv za angažovanje realizatora programa stručnog usavršavanja.

Rukovodilac državnog organa koji sprovodi program, donosi odluku o raspisivanju javnog poziva za izbor lica za realizaciju donetog programa. Javni poziv se može raspisati više puta.

Poziv za podnošenje prijava se oglašava na internet stranici državnog organa sa rokom podnošenja prijave najmanje 15 radnih dana od datuma oglašavanja poziva.

Član 28.

Uz prijavu, kandidat je u obavezi da dostavi:

radnu biografiju;

potvrdu o radnom iskustvu u oblasti za koju se angažuje;

fotokopiju diplome o stručnoj spremi;

fotokopiju potvrda ili sertifikata o stručnom usavršavanju u relevantnoj oblasti;

fotokopiju potvrde ili sertifikata o završenoj obuci za realizatora ili potvrdu o realizovanim obukama u oblati za koju se angažuje;

nastavni plan obuke u skladu ciljevima i sadržajem obuke iz donetog programa.

Ukoliko kandidat ima objavljene stručne radove iz relevantne stručne oblasti, dostavlja dokaz o tome.

Član 29.

Postupak izbora kandidata sprovodi komisija koju rešenjem obrazuje rukovodilac državnog organa koji organizuje sprovođenje programa usavršavanja, vodeći pri tome računa da jedan član komisije bude državni službenik sa predavačkim iskustvom.

Zadatak komisije je da: utvrdi tekst poziva za učešće u izboru realizatora; utvrdi sadržaj prijave i svih obrazaca koji se podnose uz prijavu; pregleda prispele prijave i sprovede postupak izbora kandidata i sastavi pismeni izveštaj o sprovedenom postupku izbora kandidata i predloži rukovodiocu listu realizatora koji ispunjavaju uslove-kriterijume za realizaciju programa.

Član 30.

Stručna osposobljenost kandidata za sprovođenje programa obuke vrednuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

iskustvo u realizaciji obuka iz oblasti usavršavanja (maksimalno 25 poena);

usavršavanje u stručnoj oblasti za koju se angažuje (maksimalno 25 poena);

radno iskustvo na poslovima u oblasti usavršavanja (maksimalno 25 poena);

uspešno završen program obuke za realizatora – sticanje didaktično-metodičkih znanja i veština potrebnih za izvođenje treninga (maksimalno 15 poena);

objavljeni radovi iz relevantne stručne oblasti (maksimalno 10 poena).

Član 31.

Organ koji sprovodi javni poziv, za kandidate koji na osnovu kriterijuma iz člana 30. ove uredbe dobiju najmanje 70% od maksimalnog broja poena, vrednuje i sledeće kriterijume:

kvalitet nastavnog plana i uzorka nastavnog materijala (do 50 poena);

kvalitet simulacije dela obuke pred komisijom (do 50 poena).

Kandidat koji dobije 70% od maksimalnog broja poena po osnovu kriterijuma iz stava 1. ovog člana uključuje se u listu realizatora programa.

Nakon sprovedenog postupka izbora lica, na predlog komisije rukovodilac državnog organa utvrđuje listu lica koja mogu biti realizatori programa.

Lista se objavljuje na internet stranici državnog organa koji sprovodi program.

Kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ima pravo da u roku od osam dana od dana objavljivanja liste, podnese prigovor rukovodiocu državnog organa ako smatra da lica sa liste ne ispunjavaju uslove za realizatora programa ili da su se u izbornom postupku desile takve nepravilnosti koje bi mogle uticati na objektivnost utvrđene liste.

Odluka o prigovoru je konačna i protiv nje se može pokrenuti pravni spor.

Lica sa liste biće angažovana prvi put u skladu sa osvojenim poenima u postupku izbora, a svaki naredni put u skladu sa rezulatima vrednovanja programa stručnog usavršavanja, i ravnomernom zastupljenošću svih realizatora sa sličnim rezultatima.

Ukoliko su rezultati vrednovanja načina rada realizatora nezadovoljavajući, za realizaciju programa obuke biće angažovan sledeći sa liste.

Član 32.

Državni organ koji sprovodi program zaključuje sa izabranim realizatorom programa ugovor o delu.

Realizatoru programa za svaki čas u trajanju od 60 minuta utvrđuje se naknada u iznosu od 1.800,00 dinara.

Realizator programa je u obavezi da sačini izveštaj o realizovanom programu.

Stručno usavršavanje stažiranjem

Član 33.

Državni službenik može da se uputi na stručno usavršavanje putem stažiranja radi sticanja znanja, veština i iskustava u oblastima značajnim za rad državnog organa, na osnovu programa opšteg i posebnog stručnog usavršavanja ili na osnovu posebnog sporazuma o međunarodnoj saradnji u skladu sa tim programima.

Način izbora državnih službenika za stažiranje

Član 34.

Državni organ raspisuje konkurs za upućivanje državnog službenika na stručno usavršavanje putem stažiranja koji objavljuje na svojoj internet stranici.

Konkurs sadrži oblast stažiranja, trajanje stažiranja, uslove koje bi trebalo da ispunjavaju kandidati za stručno usavršavnje stažiranjem, način i rokove za podnošenje prijava i sprovođenje konkursa.

Konkurs sprovodi komisija koju obrazuje rukovodilac državnog organa.

Član 35.

Pri izboru državnih službenika – učesnika konkursa uzima se u obzir relevantnost programa za obavljanje poslova određenog radnog mesta državnog službenika, kao i postignuti rezultati u izvršavanju poslova radnog mesta.

Ako je znanje jednog ili više stranih jezika jedan od uslova za sprovođenje stažiranja, državni službenik je dužan da uz prijavu priloži i dokaz o odgovarajućem stepenu znanja stranog jezika.

Član 36.

Konkursna komisija sastavlja listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa a odluku o izboru državnog službenika koji se upućuje na stažiranje donosi rukovodilac državnog organa.

Državni organ zaključuje sa izabranim državnim službenikom zaključuje ugovor o upućivanju na stručno usavršavanje putem stažiranja (u daljem tekstu: ugovor o stažiranju)

Ugovor o stažiranju

Član 37.

Po donošenju odluke iz člana 36. ove uredbe, rukovodilac državnog organa i državni službenik zaključuju ugovor o stažiranju kojim se uređuju međusobna prava i obaveze za vreme korišćenja plaćenog odsustva zbog stručnog usavršavanja.

Ugovor iz stava 1. ovog člana, osim osnovnih podataka o državnom organu i državnom službeniku, sadrži i sledeće elemente:

naziv institucije u koju se državni službenik upućuje;

sažet opis sadržaja konkretnog programa;

vreme trajanja stažiranja odnosno plaćenog odsustva;

novčani iznos naknade za vreme plaćenog odsustva;

eventualni troškovi koji se isplaćuju iz budžeta Republike Srbije ili drugih izvora finansiranja;

vreme koje je državni službenik dužan da ostane na radu po završetku stažiranja, a koje ne može biti kraće od godinu dana,

obavezu praktične primene i prenošenja stečenih stručnih znanja i veština po završenom stažiranju;

obavezu jednokratnog vraćanja isplaćenog novčanog iznosa u slučaju kršenja ugovorenih obaveza;

obavezu jednokratnog vraćanja proporcionalnog dela naknade plate i troškova u slučaju da državnom službeniku prestane radni odnos pre isteka ugovorenog roka.

Osim elemenata iz stava 2. ovog člana ugovorom mogu da se utvrde i druga pitanja od značaja za stažiranje.

Ocena uspešnosti sprovedenih programa stručnog usavršavanjaČlan 38.

Ocenu uspešnosti sprovođenja pojedinog programa stručnog usavršavanja utvrđuje državni organ nadležan za sprovođenje programa usavršavanja, na osnovu:

ocene polaznika o sadržaju, realizatoru i načinu organizacije i sprovođenja programa i predloga za unapređenje programa;

ocene realizatora programa stručnog usavršavanja o zainteresovanosti polaznika za program i organizaciji sprovođenja programa;

Ukoliko realizator programa, dva puta tokom godine uzastopno bude ocenjen od strane polaznika prosečnom ocenom nižom od 3,50 (na skali od 1 do 5), državni organ koji sprovodi program ga neće dalje angažovati i gubi status lica koje može da realizuje program.

Član 39.

Ocenu uspešnosti programa iz člana 38. ove uredbe, državni organ je dužan da dostavi Ministarstvu koje ocenu upisuje u Evidenciju o utvrđenim i sprovedenim programima stručnog usavršavanja.

Verifikacija pohađanja programa stručnog usavršavanja

Član 40.

O pohađanju programa stručnog usavršavanja državni organ koji sprovodi program je u obavezi da polaznicima izda odgovarajuću potvrdu, a ukoliko je po programu bilo predviđeno da se po završetku programa vrši provera znanja polaznika, polaznicima koji su sa uspehom prošli proveru izdaje se odgovarajuće uverenje (sertifikat).

Za izdavanje potvrde neophodno je za jednodnevne i dvodnevne obuke prisustvo tokom čitavog trajanja obuke dok je za sve obuke u trajanju dužem od dva dana moguć opravdan izostanak od najviše jedan dan.

Za izdavanje sertifikata potrebna je osim ispunjavanja prethodnog uslova i uspešna provera stečenih znanja i veština.

Državni organ koji sprovodi programe stručnog usavršavanja je dužan da državnom organu koji je polaznika uputio na taj program dostavi pisano obaveštenje o tome da je polaznik pohađao i završio program stručnog usavršavanja, odnosno da ga nije pohađao kao i o ispunjenju, ili neispunjenju uslova za dobijanje potvrde .

U slučajevima kada je po programu stručnog usavršavanja bilo predviđeno da se po završetku programa vrši provera znanja polaznika iz oblasti koja je predmet programa, državni organ koji sprovodi program je dužan da državnom organu koji je polaznika uputio na taj program, dostavi i pisano obaveštenje o tome da li je polaznik sa uspehom prošao proveru znanja i da prosledi potvrde i/ili sertifikate koji se upisuju u centralnu kadrovsku evidenciju od strane jedinice za upravljanje kadrovima u državnom organu iz kojeg je zaposleni upućen na stručno usavršavanje.

Evidencija o utvrđenim i sprovedenim programima

stručnog usavršavanja

Član 41.

Evidenciju o utvrđenim i sprovedenim opštim programima stručnog usavršavanja i planiranim i sprovedenim programima posebnog stručnog usavršavanja državnih službenika vodi Ministarstvo.

Evidenciju o utvrđenim i sprovedenim opštim programima stručnog usavršavanja iz oblasti Evropske unije vodi Služba za EI.

Evidencija treba da sadrži: podatke o predloženim, odobrenim i sprovedenim programima stručnog usavršavanja državnih službenika, kao i razloge za nesprovedene programe koji su odobreni, podatke o polaznicima obuka, podatke o realizatorima programa stručnog usavršavanja i ocene o uspešnosti sprovedenih programa stručnog usavršavanja.

Za potrebe vođenja jedinstevene evidencije o utvrđenim i sprovedenim programima stručnog usavršavanja koju vodi Ministarstvo, Služba za EI dostavlja Ministarstvu svoju evidenciju sa podacima iz prethodnog stava najkasnije do kraja januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Prelazne i završne odredbe

Član 42.

Obaveza donošenja programa posebnog stručnog usavršavanja počinje da se primenjuje za 2016. godinu.

U 2015. godini stručnu podršku jedinicama za kadrove u pripremi posebnih programa za 2016. godinu obezbeđuje SUK.

Stupanje na snagu Uredbe

Član 43.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2471/2015

U Beogradu, 12. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar