Uredba o primeni tarifa za obračun cene pristupa distributivnom sistemu električne energije

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 129. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14),

Vlada donosi

UREDBU

O PRIMENI TARIFA ZA OBRAČUN CENE PRISTUPA

DISTRIBUTIVNOM SISTEMU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje primena tarifa za obračun cene pristupa distributivnom sistemu električne energije od strane operatora distributivnog sistema električne energije na teritoriji Republike Srbije .

Član 2.

Obračun cene pristupa distributivnom sistemu kupcima koji nemaju pravo na garantovano snabdevanje, vršiće se prema tarifama navedenim u Prilogu 1 – Tarife za obračun cene pristupa distributivnom sistemu el. energije, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Tarife iz člana 2. ove uredbe primenjivaće se počev od obračuna koji se vrši i ispostavlja u avgustu 2015. godine, do donošenja odluke o ceni u skladu sa Zakonom o energetici, a najduže 90 dana od dana pribavljanja licence za obavljanje energetske delatnosti od strane operatora distributivnog sistema.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Prilog 1

Tarife za obračun cene pristupa distributivnom sistemu el. energije

Korisnici sistema i tarife Jed. mere Dinara za jedinicu mere Potrošnja na srednjem naponu     Odobrena snaga din./kW 90,823 Prekomerna snaga din./kW 363,294 Aktivna energijaviša dnevna tarifa din./kWh 1,023 Aktivna energijaniža dnevna tarifa din./kWh 0,341 Reaktivna energija(cos φ≥0,95) din./kVArh 0,428 Prekomerna reaktivna energija(cos φ<0,95) din./kVArh 0,855 Potrošnja na niskom naponu     Odobrena snaga din./kW 145,317 Prekomerna snaga din./kW 581,270 Aktivna energijaviša dnevna tarifa din./kWh 2,352 Aktivna energijaniža dnevna tarifa din./kWh 0,784 Reaktivna energija(cos φ≥0,95) din./kVArh 1,197 Prekomerna reaktivna energija(cos φ<0,95) din./kVArh 2,394 Široka potrošnja     Odobrena snaga din./kW 45,412 Jednotarifno merenje din./kWh 2,599 Dvotarifno merenjeViša dnevna tarifa za aktivnu energiju din./kWh 2,971 Dvotarifno merenjeNiža dnevna tarifa za aktivnu energiju din./kWh 0,743 Upravljana potrošnjaViša dnevna tarifa za aktivnu energiju din./kWh 2,525 Upravljana potrošnjaNiža dnevna tarifa za aktivnu energiju din./kWh 0,631 Javno osvetljenje     Aktivna energija din./kWh 3,063

Ostavite komentar