Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupanju sa određenim stvarima u državnoj svojini

Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 3/96-ispravka, 54/96, 32/97 i 101/05-dr. zakon) i člana 104. stav 20. i člana 110. stav 12. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon i 53/10), a u vezi sa članom 154. st. 2. i 4. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS”, broj 104/09),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE

O POSTUPANjU SA ODREĐENIM STVARIMA

U DRŽAVNOJ SVOJINI

Član 1.

U Uredbi o postupanju sa određenim stvarima u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 98/10), u članu 5. dodaju se st. 5. i 6, koji glase:

„Do određivanja korisnika stvari iz stava 1. ovog člana, stvari se mogu dati u zakup na osnovu zaključka Vlade.

U obrazloženju predloga zaključka iz stava 5. ovog člana, Direkcija obrazlaže razloge za davanje stvari u zakup umesto predlaganja, odnosno određivanja korisnika.”

Član 2.

Član 11. menja se i glasi:

„Član 11.

Stvari koje nisu date na korišćenje, odnosno u zakup mogu se otuđiti u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda koji sprovodi Direkcija.

Vlada donosi zaključak o otuđenju stvari, a postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača sprovodi Direkcija.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, oprema male vrednosti i potrošni materijal otuđuju se na osnovu odluke Direkcije u postupku javnog nadmetanja, prikupljanja pismenih ponuda, odnosno neposrednom pogodbom ukoliko stvari nisu otuđene u prvom pokušaju prodaje.

Malom vrednošću, u smislu stava 3. ovog člana, smatra se vrednost utvrđena propisom kojim se utvrđuje visina javnih nabavki male vrednosti.

Početna vrednost stvari koje se otuđuju, utvrđuje se na osnovu procene Poreske uprave.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, za stvari koje je Poreska uprava pravosnažnim rešenjem prenela u državnu svojinu u postupku prinudne naplate, početna vrednost utvrđuje se u visini procenjene vrednosti (za pokretne stvari), odnosno u visini početne vrednosti (za nepokretnosti), utvrđenim u postupku prinudne naplate u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Početna vrednost iz stava 6. ovog člana izražava se u evrima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan procene, odnosno utvrđivanja u postupku prinudne naplate, a kupoprodajna cena stvari koje se otuđuju ne može biti manja od njihove početne cene.

Uplata postignute kupoprodajne cene vrši se u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate na račun iz člana 7. ove uredbe.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 7. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

Ostavite komentar