Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/11 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA

OD NACIONALNOG INTERESA U 2012. GODINI

Član 1.

U Uredbi o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 10/12), u članu 1. reči: „u razdelu 23 Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja” zamenjuju se rečima: „u razdelu 28 Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja”.

Član 2.

U članu 2. stav 1. broj: „150.000.000,00” zamenjuje se brojem: „195.000.000,00”.

U tački 1) broj: „105.000.000,00” zamenjuje se brojem: „130.000.000,00”.

U tački 2) broj: „21.000.000,00” zamenjuje se brojem: „30.000.000,00”.

U tački 3) broj: „2.000.000,00” zamenjuje se brojem: „1.000.000,00”.

U tački 4) broj: „13.000.000,00” zamenjuje se brojem: „16.000.000,00”.

U tački 5) broj: „9.000.000,00” zamenjuje se brojem: „18.000.000,00”.

Član 3.

U članu 5. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Sredstva subvencija koja se ne dodele po zahtevu upravljača iz st. 1. i 2. ovog člana, mogu se dodeliti istim upravljačima po njihovom zahtevu, koji se podnosi u skladu sa obaveštenjem Ministarstva.”

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 6. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar