Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava subvencije proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2007. godinu

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA SUBVENCIJE PROIZVOĐAČIMA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA 2007. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se raspored, kao i način i bliži uslovi za korišćenje sredstava subvencije proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2007. godinu.

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove uredbe raspoređuju se na sledeći način:

Tarifna oznaka Naimenovanje Iznos podsticaja na izvoznu cenu u % 1 2 3 0201 Meso goveđe, sveže ili rashlađeno: 0201 10 – Trupovi i polutke: 0201 10 00 20 — juneći 20 0201 20 – Ostali komadi s kostima: — kompenzirane četvrti: 0201 20 20 20 — juneće 20 — prednje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene: 0201 20 30 20 — juneće 20 — zadnje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene: 0201 20 50 20 — juneće 20 0201 30 – Bez kostiju: 0201 30 00 20 — juneće 20 0207 Meso i jestivi otpaci od živine iz tar.br. 0105, sveži, rashlađeni ili smrznuti: – Od kokošaka vrste Gallus domesticus: 0207 11 — neisečeni u komade, sveži ili rashlađeni: 0207 11 10 00 — očerupani, bez iznutrica, ali sa glavom i nogama, poznati kao „83% pilića” 20 0207 11 30 00 — očerupani i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, džigericom i želucima, poznati kao „70% pilića” 20 0207 11 90 00 — očerupani i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu i bez vratova, srca, džigerica i želudaca, poznati kao „65% pilića”, ili drukčije isporučeni 20 0207 12 — nesečeno u komade, smrznuto: 0207 12 10 00 — očerupani i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, vratova, srca, džigerica i želudaca, poznati kao „70% pilića” 20 0207 12 90 00 — očerupani i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, vratova, srca, džigerica i želudaca, poznati kao „65% pilići”, ili drukčije isporučeni 20 0207 13 — isečeni komadi i otpaci, sveži ili rashlađeni: — isečeni komadi: 0207 13 10 00 —- bez kostiju 20 —- sa kostima: 0207 13 20 00 —– polovine ili četvrti 20 0207 13 30 00 —– krila, cela, sa ili bez vrhova 20 0207 13 40 00 —– leđa, vratovi, leđa sa neodvojenim vratovima, trtice i vrhovi krila 20 0207 13 50 00 —– grudi i isečeni komadi od njih 20 0207 13 60 00 —– bataci i isečeni komadi od njih 20 0207 13 70 00 —– ostalo 20 — otpaci: 0207 13 91 00 —- džigerice 20 0207 13 99 00 —- ostalo 20 0207 14 — isečeni komadi i otpaci, smrznuti: — isečeni komadi: 0207 14 10 00 —- bez kostiju 20 —- sa kostima: 0207 14 20 00 —– polovine ili četvrti 20 0207 14 30 00 —– krila, cela, sa ili bez vrhova 20 0207 14 40 00 —– leđa, vratovi, leđa sa neodvojenim vratovima, trtice i vrhovi krila 20 0207 14 50 00 —– grudi i isečeni komadi od njih 20 0207 14 60 00 —– bataci i isečeni komadi od njih 20 0207 14 70 00 —– ostalo 20 — otpaci: 0207 14 91 00 —- džigerice 20 0207 14 99 00 —- ostalo 20 – Od đurki: 0207 24 — neisečeno u komade, sveže ili rashlađeno: 0207 24 10 00 — očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, džigericama i želucima, poznate kao „80% ćurke” 20 0207 24 90 00 — očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu i bez vratova, srca, džigerica i želudaca, poznate kao „73% ćurke”, ili drukčije isporučene 20 0207 25 — neisečeno u komade, smrznuto: 0207 25 10 00 — očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, džigericom i želucima, poznate kao „80% ćurke” 20 0207 25 90 00 — očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, kao i bez vratova, srca, džigerice i želudaca, poznate kao „73% ćurke”, ili drukčije isporučene 20 0207 26 — isečeni komadi i otpaci, sveži ili rashlađeni: — isečeni komadi: 0207 26 10 00 —- bez kostiju 20 —- sa kostima: 0207 26 20 00 —– polutke ili četvrti 20 0207 26 30 00 —– krila, cela, sa ili bez vrhova 20 0207 26 40 00 —– leđa, vratovi, leđa zajedno sa vratovima, trtice i vrhovi krila 20 0207 26 50 00 —– grudi i isečeni komadi od grudi 20 —– noge i isečeni komada od nogu: 0207 26 60 00 —— bataci i isečeni komadi od bataka 20 0207 26 70 00 —— ostalo 20 0207 26 80 00 —– ostalo 20 — otpaci: 0207 26 91 00 —- džigerice 20 0207 26 99 00 —- ostalo 20 0207 27 — isečeni komadi i otpaci, smrznuti: — isečeni komadi: 0207 27 10 00 —- bez kostiju 20 —- sa kostima: 0207 27 20 00 —– polutke ili četvrti 20 0207 27 30 00 —– krila, cela, sa ili bez vrhova 20 0207 27 40 00 —– leđa, vratovi, leđa zajedno sa vratovima, trtice i vrhovi krila 20 0207 27 50 00 —– grudi i isečeni komadi od grudi 20 —– noge i isečeni komadi od nogu: 0207 27 60 00 —— bataci i isečeni komadi od bataka 20 0207 27 70 00 —— ostalo 20 0207 27 80 00 —– ostalo 20 — otpaci: 0207 27 91 00 —- džigerice 20 0207 27 99 00 —- ostalo 20 0209 00 Svinjska masnoća bez mesne krtine i živinsko salo, neistopljeni niti ekstrahovani na bilo koji način, sveži, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni: – Potkožna svinjska masnoća: 0209 00 19 00 — sušena ili dimljena 10 0210 Meso i jestivi mesni i drugi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i prah od mesa ili od drugih klaničnih proizvoda: – Meso svinjsko: 0210 11 — butovi, plećke i isečeni komadi od njih, sa kostima: — od domaćih svinja: —- soljeni ili u salamuri: 0210 11 11 00 —– butovi i isečeni komadi od njih 10 0210 11 19 00 —– plećke i isečeni komadi od njih 10 —- sušeni ili dimljeni: 0210 11 31 00 —– butovi i isečeni komadi od njih 10 0210 11 39 00 —– plećke i isečeni komadi od njih 10 0210 12 — potrbušine i isečeni komadi od njih: — od domaćih svinja: 0210 12 11 00 —- soljeni ili u salamuri 10 0210 12 19 00 —- sušeni ili dimljeni 10 0210 19 — ostalo: — od domaćih svinja: —- soljeno ili u salamuri: 0210 19 10 00 —– bekon polutke ili „spenser” 10 0210 19 20 00 —– tri četvrtine polutke („three-quarter sides”) ili srednji delovi („middles”) 0210 19 30 00 —– prednji delovi i isečeni komadi od njih 10 0210 19 40 00 —– leđa i isečeni komadi od njih 10 0210 19 50 00 —– ostalo 10 —- sušeno ili dimljeno: 0210 19 60 00 —– prednji delovi i isečeni komadi od njih 10 0210 19 70 00 —– leđa i isečeni komadi od njih 10 —– ostalo: 0210 19 81 00 —— bez kostiju 10 0210 19 89 00 —— ostalo 10 0210 20 – Meso, goveđe: 0210 20 10 00 — sa kostima 10 0210 20 90 00 — bez kostiju 10 0401 Mleko i pavlaka, nekoncentrovani i bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje 20 0402 Mleko i pavlaka, koncentrovani ili sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje 20 0403 Mlaćenica, kiselo mleko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko ili pavlaka, koncentrovani ili nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem ili kakaom 20 0405 Maslac i ostale masnoće i ulja dobijena od mleka; mlečni namazi 20 0406 Sir i urda 20 0409 00 00 00 Med prirodni 20 0710 Povrće (uključujući i blanširano), smrznuto: – Mahunasto povrće u zrnu ili mahunama: 0710 21 00 00 — grašak (Pisum sativum) 7 0710 22 00 00 — pasulj i boranija (Vigna spp., Phaseolus spp.) 7 0710 40 00 00 – Kukuruz šećerac 7 0811 Voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje: 0811 10 – Jagode: — sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje: 0811 10 11 00 — sa sadržajem šećera preko 13% po masi 7 0811 10 19 00 — ostale 7 0811 10 90 00 — ostalo 7 0811 20 – Maline, kupine, dudinje, loganjske bobice, crne, bele ili crvene ribizle i ogrozdi: 0811 20 59 11 —– kupina Rolend 7 0811 90 – Ostalo: 0811 90 75 11 —– višnje bez koštice, Rolend 7 0811 90 95 19 —- ostalo Ex: šljiva 7 0813 Voće, suvo, osim onog koje se svrstava u tar. br 0801 do 0806; mešavine jezgrastog ili suvog voća iz ove glave: 0813 20 00 00 – Šljive 10 1208 Brašno i griz od uljanog semenja i plodova, osim od slačice: 1208 10 00 00 – Od soje 7 1507 Sojino ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: 1507 10 – Sirovo ulje, uključujući degumirano (bez smole): 1507 10 10 00 — za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za upotrebu u proizvodnji prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu 10 15007 10 90 00 — ostalo 10 1507 90 – Ostalo: 1507 90 10 00 — za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu 10 1507 90 90 00 — ostalo 10

1512 Ulje od semena suncokreta, šafranike i pamukovog semena i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni ali hemijski nemodifikovani: – Ulje od suncokreta i šafranike i njihove frakcije: 1512 11 — sirovo ulje: 1512 11 10 00 — za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu 10 — ostalo: 1512 11 91 00 —- ulje od suncokreta 10 1512 19 — ostalo: 1512 19 10 00 — za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu 10 1512 19 90 00 — ostalo 10  1514 Ulje od repice ili ulje od slačice i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani: – Ulje od uljane repice sa malim sadržajem eruka kiseline i njegove frakcije: 1514 11 — sirovo ulje: 1514 11 10 00 — za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu 10 1514 11 90 00 — ostalo 10 1517 Margarin; mešavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar.broja 1516:   1517 10 – Margarin, isključujući tečni margarin: 1517 10 10 00 — sa sadržajem mlečnih masnoća preko 10% do 15% po masi 10 1517 10 90 00 — ostalo 10  1601 00 Kobasice i slični proizvodi od mesa, drugih klaničnih proizvoda za jelo ili krvi; složeni prehrambeni proizvodi na bazi tih proizvoda 10 1602 Ostali pripremljeni ili konzervisani proizvodi od mesa, drugih klaničnih proizvoda ili krvi 10 1905 Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafora, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi: 1905 10 00 00 – Hrskavi hleb (krisp) 10 1905 20 – Medenjaci i slični proizvodi začinjeni đumbirom: 1905 20 10 00 — koji po masi sadrži manje od 30% saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) 10 1905 20 30 00 — koji po masi sadrži od 30% ali manje od 50% saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) 10 1905 20 90 00 — koji po masi sadrži 50% ili više saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) 10 – Slatki biskviti, vafle i oblande: 1905 31 — slatki biskviti: — potpuno ili delimično obloženi ili pokriveni čokoladom ili drugim proizvodima koji sadrže kakao: 1905 31 11 00 —- u neposrednom pakovanju neto sadržaja do 85 g 10 1905 31 19 00 —- ostalo 10 — ostalo: 1905 31 30 00 —- koji sadrže 8% ili više po masi mlečnih masnoća 10 —- ostalo: 1905 31 91 00 —– sendvič – biskviti 10 1905 31 99 00 —– ostalo 10 1905 32 — vafli i oblande: 1905 32 05 00 — sa sadržajem vode preko 10% po masi 10 — ostalo: —- potpuno ili delimično obložene ili pokrivene čokoladom ili drugim proizvodima koji sadrže kakao: 1905 32 11 00 —– u neposrednom pakovanju čiji neto sadržaj ne prelazi 85 g 10 1905 32 19 00 —– ostale 10 —- ostale: 1905 32 91 00 —– slane, punjene ili nepunjene 10 1905 32 99 00 —– ostalo 10 1905 40 – Dvopek, tost hleb i slični tost proizvodi: 1905 40 10 00 — dvopek 10 1905 40 90 00 — ostalo 10 1905 90 – Ostalo: 1905 90 10 00 — hleb bez kvasca (matzos) 10 1905 90 20 00 — nafore, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblande za pečaćenje, pirinčana hartija i slični proizvodi 10 — ostalo: 1905 90 30 00 — hleb, bez dodatka meda, jaja, sira ili voća, koji u suvom stanju po masi sadrži do 5% šećera i do 5% masnoće 10 1905 90 45 00 — biskviti 10 1905 90 55 00 — proizvodi dobijeni istiskivanjem ili razvlačenjem, slatki ili slani 10 — ostalo: 1905 90 60 00 —- sa dodatkom materija za zaslađivanje 10 1905 90 90 00 —- ostalo 10 2001 Povrće, voće, uključujući jezgrasto voće, i ostali delovi bilja za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini: 2001 10 00 00 – Krastavci i kornišoni 10 2001 90 – Ostalo: 2001 90 70 00 — slatka paprika 10 2005 Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tar. broja 2006: 2005 40 00 00 – Grašak (Pisum sativum) 10 – Pasulj (Vigna spp., Phaseolus spp.): 2005 59 00 00 — ostaliEh:boranija 10 2005 80 00 00 – Kukuruz šećerac (Zea mays var saccharata) 10 2007 Džemovi, voćni želei, marmelade, pire od voća ili jezgrastog voća i paste od voća ili jezgrastog voća dobijeni kuvanjem, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje:   – Ostalo:   2007 99 — ostalo:   — ostalo:   2007 99 98 00 —- ostalo 10 2008 Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:   2008 60 – Trešnje i višnje: — sa dodatkom alkohola: — sa sadržajem šećera preko 9% po masi: 2008 60 11 00 —- sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi do 11,85% masenih Eh: višnje 10 2008 60 19 00 —- ostale Eh: višnje 10 — ostale: 2008 60 31 00 —- sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi do 11,85% masenih Eh: višnje 10 2008 60 39 00 —- ostale Eh: višnje 10 — bez dodatka alkohola: 2008 60 50 00 — sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto-sadržaja preko 1 kg Ex: višnje 10 2008 60 60 00 — sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto-sadržaja do 1 kg Ex: višnje 10 — bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto-sadržaja: 2008 60 70 00 —- 4,5 kg ili više Ex: višnje 10 2008 60 90 00 —- manjeg od 4,5 kg Ex: višnje 10 2009 Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodataka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje:   – Sok od jabuka: 2009 71 — čija Brix vrednost ne prelazi 20: 2009 71 10 00 — čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto mase, sa dodatim šećerom 10 — ostali: 2009 71 91 00 —- sa dodatim šećerom 10 2009 71 99 00 —- bez dodatog šećera 10 2009 79 — ostali: — čija Brix vrednost prelazi 67: 2009 79 11 00 —- čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto mase 10 2009 79 19 00 —- ostali 10 — čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67: 2009 79 30 00 —- čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto mase, sa dodatim šećerom 10 —- ostali: 2009 79 91 00 —– sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi 10 2009 79 93 00 —– sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi 10 2009 79 99 00 —– bez dodatog šećera 10 2009 80 – Sok od ostalog pojedinačnog voća ili povrća:   — čija Brix vrednost prelazi 67:     — ostali:     —- čija vrednost ne prelazi 30 za 100 kg neto mase:   2009 80 35 00 —– ostali   Eh:   od maline i od višnje 10   —- ostali:   2009 80 38 00 —– ostali   Eh:   od maline i od višnje 10 — čija Brix vrednost ne prelazi 67 — ostali: —- čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto mase, sa dodatim šećerom 2009 80 71 00 —– sok od višanja i trešanja Eh: od višanja 10 2009 80 79 00 —– ostali   Eh:   od malina 10 —- ostali: —– bez dodatog šećera: 2009 80 96 00 —— sok od višanja i trešanja Eh: od višanja 10 2009 80 99 00 ——ostali Eh: od maline 10 2103 Preparati za sosove i pripremljeni sosovi;mešani začini i mešana začinska sredstva; brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf) 10 2103 90 – Ostalo: 2103 90 90 90 — ostalo 10 2106 Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: 2106 10 – Koncentrati belančevina i teksturirane belančevinaste materije: 2106 10 20 00 — bez mlečnih masnoća, saharoze, izoglikoze, glikoze ili skroba ili sa sadržajem, manje od 1,5% mlečne masnoće, 5% saharoze ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba 7 2204 Vino od svežeg grožđa, uključujući ojačana vina; šira od grožđa osim one iz tar. broja 2009 10 2205 Vermut i ostala vina od svežeg grožđa aromatizovani biljem ili sredstvima za aromatizaciju 10 2208 Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% zapr.; rakije, likeri i ostala alkoholna pića: 2208 20 – Alkoholna pića dobijena destilacijom vina, kljuka ili komine od grožđa: — u sudovima od 2 l ili manje: 2208 20 12 00 — konjak 10 — ostalo: 2208 20 29 10 —- vinjak 10 2208 20 29 20 —- lozovača 10 2208 20 29 30 —- komovica 10 2208 20 29 90 —- ostalo 10 2208 90 – Ostalo:     — šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača (isključujući likere), u sudovima:   2208 90 33 00 — do 2 l 10 2309 Preparati koji se upotrebljavaju za ishranu životinja: 2309 90 – Ostalo: — ostalo, uključujući predsmeše: — sa sadržajem skroba, glikoze, glikoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, koji se svrstavaju u tar. podbrojeve 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, ili mlečnih proizvoda: —- sa sadržajem skroba, glikoze, glikoznog sirupa maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa:

—– bez sadržaja skroba ili sa sadržajem skroba 10% ili manje po masi: 2309 90 33 00 —— sa sadržajem mlečnih proizvoda od 10% i više ali manje od 50% po masi Ex: 01- potpune krmne smeše za ishranu stoke 5 2309 90 35 00 —— sa sadržajem mlečnih proizvoda od 50% i više ali manje od 75% po masi Ex: 01 – potpune krmne smeše za ishranu stoke 5 2309 90 39 00 —— sa sadržajem mlečnih proizvoda 75% i više po masi Ex: 01 – potpune krmne smeše za ishranu stoke 5 —– sa sadržajem skroba većim od 10% ali ne većim od 30% po masi: 2309 90 41 00 —— bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih proizvoda manjim od 10% po masi Ex: 01 – potpune krmne smeše za ishranu stoke 5 2309 90 43 00 —— sa sadržajem mlečnih proizvoda od 10% i više ali manje od 50% po masi Ex: 01 – potpune krmne smeše za ishranu stoke 5 2309 90 49 00 —— sa sadržajem mlečnih proizvoda 50% ili više po masi Ex: 01 – potpune krmne smeše za ishranu stoke 5 —– sa sadržajem skroba preko 30% po masi: 2309 90 51 00 —— bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih proizvoda manjim od 10% po masi Ex: 01 – potpune krmne smeše za ishranu stoke 5 2309 90 53 00 —— sa sadržajem mlečnih proizvoda od 10% ali manje od 50% po masi Ex: 01 – potpune krmne smeše za ishranu stoke 5 2309 90 59 00 —— sa sadržajem mlečnih proizvoda 50% i više po masi Ex: 01 – potpune krmne smeše za ishranu stoke 5 2309 90 70 00 —- bez sadržaja skroba, glikoze, glikoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa ali sa sadržajem mlečnih proizvoda Ex: 01 – potpune krmne smeše za ishranu stoke 5 — ostalo: 2309 90 91 00 —- rezanci od šećerne repe sa dodatkom melase Ex: 01 – potpune krmne smeše za ishranu stoke 5 —- ostalo: 2309 90 99 00 —– ostalo Ex: 01 – potpune krmne smeše za ishranu stoke 5

Član 3.

Pravo na korišćenje sredstava iz člana 2. ove uredbe imaju pravna lica i preduzetnici (u daljem tekstu: izvoznik) koji u 2007. godini izvezu, odnosno koji su izvezli u 2006. godini i naplatili poljoprivredne i prehrambene proizvode domaćeg porekla.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, pravo na korišćenje sredstava iz člana 2. ove uredbe ne odnosi se na izvoz ostvaren u okviru kompenzacionih poslova i poslova posredovanja u spoljnotrgovinskom prometu.

Robom domaćeg porekla, u smislu ove uredbe, smatra se roba čije je domaće poreklo odredio nadležni organ.

Za proizvode iz tar.br. 2204, 2205 i 2208 Carinske tarife sredstva iz člana 1. ove uredbe isplaćuju se samo ako su proizvedeni od grožđa i voća koji potiču sa teritorije Republike Srbije.

Član 4.

Izuzetno od odredbe člana 3. ove uredbe, pravo na korišćenje sredstava iz člana 2. ove uredbe ne odnosi se na izvoznike koji robu domaćeg porekla izvezu na teritorije zemalja potpisnica Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006).

Član 5.

Osnovicu za obračun sredstava subvencije iz ove uredbe predstavlja dinarska protivvrednost deviza naplaćenih za izvezenu robu po odbitku stranih troškova (bankarski troškovi, troškovi provizije, prevoza, osiguranja, iznosa carinskih dažbina plaćenih za robu koja je uvezena radi proizvodnje robe za izvoz i sl.).

Osnovica iz stava 1. ovog člana utvrđuje se primenom zvaničnog srednjeg kursa koji važi na dan podnošenja Narodnoj banci Srbije zahteva za ostvarivanje prava iz člana 2. ove uredbe.

Član 6.

Narodna banka Srbije propisuje dokumentaciju i obrazac za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava na osnovu ove uredbe.

Član 7.

Zahtev za ostvarivanje prava iz ove uredbe podnosi se Narodnoj banci Srbije, u roku od 60 dana od dana sticanja prava.

Član 8.

Ako Narodna banka Srbije utvrdi nepravilnosti u podnetom zahtevu i dokumentaciji, pozvaće podnosioca zahteva da te nepravilnosti otkloni u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana prijema poziva za otklanjanje nepravilnosti.

Narodna banka Srbije odbiće zahtev ako, na osnovu podnesene dokumentacije, utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava iz člana 2. ove uredbe.

Protiv odluke iz stava 2. ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Član 9.

Zahtev za korišćenje sredstava iz člana 2. ove uredbe podnosi se posebno za svaki tarifni broj iz tog člana.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) podnosi se propisani obrazac iz člana 5. ove uredbe, overen od strane Narodne banke Srbije.

Član 10.

Za korišćenje sredstava subvencije iz ove uredbe, ako je izvoz izvršen pre dana stupanja na snagu ove uredbe, primenjuju se odredbe uredbe koja je važila na dan izvršenog izvoza.

Član 11.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 12. jula 2007. godine

Vlada

Potpredsednik

Ostavite komentar