Uredba o uslovima i načinu korišćenja subvencija za ratarsku proizvodnju i proizvodnju krompira u 2012. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05- ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SUBVENCIJA ZA

RATARSKU PROIZVODNJU I PROIZVODNJU KROMPIRA U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja subvencija za ratarsku proizvodnju i proizvodnju krompira u 2012. godini (u daljem tekstu: subvencija).

Član 2.

Pravo na korišćenje subvencije ima fizičko lice, nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: korisnik subvencije) pod uslovom da je:

upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12 – u daljem tekstu: Pravilnik);

na dan 9. aprila 2012. godine imalo prijavljene površine pod odgovarajućom grupom poljoprivrednih kultura, u skladu sa Pravilnikom.

Član 3.

Korisnik subvencije ima pravo na subvenciju u iznosu od 6.420 dinara po hektaru prijavljene površine u skladu sa Pravilnikom umanjenu za iznos avansa ostvarenog po osnovu Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju žitarica i krompira („Službeni glasnik RS”, br. 23/12, 31/12, 35/12-ispravka i 37/12-ispravka), Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju krmnog bilja u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, br. 31/12 i 37/12-ispravka), Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za industrijsko bilje („Službeni glasnik RS”, br. 23/12, 31/12 i 37/12-ispravka) i Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju duvana u listu („Službeni glasnik RS”, br. 23/12 i 31/12).

Član 4.

Korisnik subvencije podnosi zahtev za korišćenje subvencije Ministarstvu finansija i privrede – Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava) do 1. decembra 2012. godine na obrascu – Zahtev za isplatu subvencije za ratarsku proizvodnju i proizvodnju krompira u 2012. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uprava isplaćuje subvenciju po prijemu zahteva iz stava 1. ovog člana, a nakon provere podataka o ispunjenosti uslova iz ove uredbe i po odbitku iznosa primljenog na ime avansa.

Član 5.

Subvencije se isplaćuju prema redosledu podnošenja zahteva do iznosa sredstava obezbeđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu.

Član 6.

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice iz člana 2. ove uredbe, ako ostvari pravo na subvenciju na osnovu netačnih podataka.

Član 7.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Član 8.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju žitarica i krompira („Službeni glasnik RS”, br. 23/12, 31/12, 35/12-ispravka i 37/12-ispravka), Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju krmnog bilja u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, br. 31/12 i 37/12-ispravka), Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za industrijsko bilje („Službeni glasnik RS”, br. 23/12, 31/12 i 37/12-ispravka) i Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju duvana u listu („Službeni glasnik RS”, br. 23/12 i 31/12)

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, avgusta 2012. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Obrazac 1

__________________________________________________________________

(Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva, prebivalište – mesto,

ulica i broj)

BPG JMBG

MINISTARSTVO

FINANSIJA I PRIVREDE

UPRAVA ZA TREZOR

FILIJALA ________________

______________________

ZAHTEV

ZA SUBVENCIONISANJE RATARSKE PROIZVODNJE I PROIZVODNJE

KROMPIRA U 2012. GODINI

Saglasno odredbama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja subvencija za ratarsku proizvodnju i proizvodnju krompira u 2012. godini, podnosim zahtev za isplatu subvencije po osnovu sopstvene proizvodnje, i to:

Red. br. Šifra Naziv kulture Kat. parcela Površinapod kulturom

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću IZJAVLJUJEM da sam pre popunjavanja obrasca isti pažljivo pročitao i razumeo, kao i da su gore navedeni podaci tačni.

Svestan sam i svojim potpisom potvrđujem da će davanje netačnih podataka uzrokovati sankcije u skladu sa zakonom i ovom uredbom

UPRAVA ZA TREZOR U _____________, _______2012. godini Zahtev broj: Datum prijema: Subvencija isplaćena 2012. god. _______________________ Obradio: Kontrolisao: (Potpis podnosioca zahteva)

Ostavite komentar