Uredba o utvrđivanju Programa o rasporedu i korišćenju sredstava subvencije opredeljenih za finansiranje Republičke agencije za stanovanje za 2012. godinu

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vvlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU

SREDSTAVA SUBVENCIJE OPREDELJENIH ZA FINANSIRANJE REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE

ZA 2012. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program o rasporedu i korišćenju sredstava subvencije opredeljenih za finansiranje Republičke agencije za stanovanje za 2012. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe su obezbeđena članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1632/2012-3

U Beogradu, 29. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E NJ E

I Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) kojim su određena sredstva subvencije za Republičku agencije za stanovanje za 2012. godini, i članom 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), kojim je propisano je da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II Razlozi za donošenje uredbe

Osnovni razlog donošenja ove uredbe je utvrđivanje programa na osnovu kojeg će se rasporediti i koristiti sredstava subvencije opredeljenih za finansiranje Republičke agencije za stanovanje za 2012. godinu

III Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Uz član 1.

Navedenim članom se utvrđuje da se ovom uredbom utvrđuje Program o rasporedu i korišćenju sredstava subvencije opredeljenih za finansiranje Republičke agencije za stanovanje za 2012. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo

Uz član 2.

Ovim članom se utvrđuje da su sredstva za sprovođenje ove uredbe su obezbeđena članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS” , broj 101/11).

Uz član 3.

Ovim članom je utvrđeno da uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u („Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Uredbe

Za sprovođenje ove uredbe sredstva u iznosu od 30.000.000,00 dinara su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS” broj 101/11), razdeo 23 – Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, funkcija 620 – Razvoj zajednice, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u korist Republičke agencije za stanovanje.

V Analiza efekata propisa

Osnovni cilj donošenja ove uredbe je korišćenje sredstava subvencije opredeljenih za finansiranje Republičke agencije za stanovanje prema unapred utvrđenom rasporedu za korišćenje, a u skladu sa važećim propisima i aktima.

Ostavite komentar