Uredba o uslovima i načinu subvencionisane kupovine kamiona proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENjA SUBVENCIONISANE KUPOVINE KAMIONA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način sprovođenja subvencionisane kupovine kamiona proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo.

Član 2.

Direktni korisnici subvencija u smislu ove uredbe su proizvođači kamiona u Republici Srbiji, a indirektni korisnici su krajnji kupci.

Član 3.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu od 50.000.000,00 dinara obezbeđena su u Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09), u okviru Razdela 15 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 621-Nabavka domaće finansijske imovine.

Član 4.

Subvencionisana kupovina iz člana 1. ove uredbe sprovodi se umanjenjem proizvođačke cene novog kamiona u visini 10% od cene iskazane u dinarima na dan izdavanja fakture, odnosno fiskalnog računa.

Član 5.

Pravo kupovine novih kamiona u skladu sa ovom uredbom imaju fizička i pravna lica koja:

1) imaju prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije;

2) su vlasnici kamiona, ili poseduju važeće ovlašćenje za upravljanje, raspolaganje i odjavljivanje kamiona koji:

a) su proizvedeni pre 1. oktobra 1994. godine;

b) ne ispunjavaju ekološke standarde propisane normom „Euro 3”;

v) su registrovani, odnosno kojima je posle 1. septembra 2009. godine istekla registracija, u skladu sa važećim propisima, kompletni i u voznom stanju;

3) imaju potvrdu o predaji starog kamiona, izdatu od ovlašćenog centra za reciklažu i dokaz da je kamion odjavljen koji je izdat od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Član 6.

Ovlašćeni centri za reciklažu su centri koje odredi ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine.

Postupanje sa kamionima predatim ovlašćenim centrima iz stava 1. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine.

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja bliže propisuje način sprovođenja subvencionisane kupovine predviđene ovom uredbom.

Član 7.

Subvencionisana prodaja novih kamiona primenjivaće se do utroška sredstava iz člana 3. ove uredbe, a najkasnije do 15. decembra 2009. godine.

Član 8.

Ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja kvartalno će izveštavati Vladu o korišćenju sredstava u skladu sa ovom uredbom.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe u delu koji se odnosi na postupak subvencionisane kupovine kamiona vrši ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja, a u delu koji se odnosi na zaštitu životne sredine – ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar