Uredba o utvrđivanju Programa zaštite i unapređivanja šuma za 2007. godinu

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 83/92, 53/93 – dr. zakon, 54/93, 60/93 – ispravka, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96 i 101/05 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA ZAŠTITE I

UNAPREĐIVANjA ŠUMA ZA 2007. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se Program zaštite i unapređivanje šuma za 2007. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se radovi zaštite šuma

od požara, sadnje šumskog drveća, nege kultura, izgradnje tvrdih šumskih puteva, proizvodnje šumskog semena i sadnog materijala, kao i drugi radovi na zaštiti i unapređivanju šuma.

.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 14. juna 2007.godine

VLADA

POTPREDSEDNIK,

P R O G R A M

ZAŠTITE I UNAPREĐIVANjA ŠUMA ZA 2007. GODINU

I.

U 2007. godini izvršiće se radovi zaštite šuma od požara, sadnje šumskog drveća, nege kultura, izgradnje tvrdih šumskih puteva, proizvodnje šumskog semena i sadnog materijala, kao i drugi radovi na zaštiti i unapređivanju šuma.

II.

Radovi na zaštiti i unapređivanju šuma izvršiće se u visini jedinične cene utvrđene u tabeli za svaki vid rada, a prema dinamici priliva sredstava budžeta Republike Srbije obezbeđenim za te namene i to:

[pic]

[pic]

[pic]

Ostavite komentar