Uredba o utvrđivanju Programa zaštite i unapređenja šuma za 2010. godinu

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 83/92, 53/93 – dr. zakon, 54/93, 60/93 – ispravka, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96 i 101/05 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA ZAŠTITE I

UNAPREĐIVANjA ŠUMA ZA 2010. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program zaštite i unapređivanja šuma za 2010. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se poslovi zaštite šuma, sadnje šumskog drveća, nege kultura, izgradnje tvrdih šumskih puteva, proizvodnje šumskog semena i sadnog materijala, kao i drugi poslovi na zaštiti i unapređivanju šuma.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ostavite komentar