Uredba o premiji za proizvodnju merkantilnog suncokreta za 2004. godinu

Na osnovu člana 90. Ustava Republike Srbije a u vezi sa čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O PREMIJI ZA PROIZVODNjU MERKANTILNOG SUNCOKRETA

ZA 2004. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja premije za proizvodnju merkantilnog suncokreta za 2004. godinu (u daljem tekstu: premija).

Član 2.

Preduzeća, zemljoradničke zadruge, naučnoistraživačke organizacije, poljoprivredna gazdinstva sa svojstvom pravnog lica i zemljoradnici koji se bave proizvodnjom merkantilnog suncokreta (u daljem tekstu: korisnici premije) imaju pravo na premiju u iznosu od 2,00 dinara po kilogramu ugovorenog i isporučenog merkantilnog suncokreta.

Premiju iz stava 1. ovog člana korisnici premije ostvaruju preko prerađivača merkantilnog suncokreta u Republici Srbiji (u daljem tekstu: uljare).

Član 3.

Korisnici premije imaju pravo na korišćenje dela premije pre završetka procesa proizvodnje u vidu avansa.

Visina avansa iznosi 1.000 dinara po hektaru ugovorenog i odnegovanog merkantilnog suncokreta.

Član 4.

Zahtev za korišćenje avansa iz člana 3. ove uredbe uljara sa kojom je proizvodnja ugovorena podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) do 30. juna 2004. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana uljara podnosi:

1) zapisnik republičke poljoprivredne inspekcije ili područne poljoprivredne službe o odnegovanim površinama pod merkantilnim suncokretom – ako sama proizvodi merkantilni suncokret,

2) zaključene ugovore sa zemljoradnicima sa površinom na kojoj će ti zemljoradnici zasejati i proizvesti merkantilni suncokret, koji sadrži cenu, rok i način isplate; spisak zemljoradnika sa adresom, brojem telefona, jedinstvenim matičnim brojem, nazivom katastarske opštine, brojem katastarskih parcela na kojima će se zasejati merkantilni suncokret i broj tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata premije i

3) ugovore sa preduzećima, preduzetnicima, zemljoradničkim zadrugama i poljoprivrednim gazdinstvima sa svojstvom pravnog lica (u daljem tekstu: organizatori proizvodnje merkantilnog suncokreta), zapisnik republičke poljoprivredne inspekcije ili područne poljoprivredne službe o odnegovanim površinama pod merkantilnim suncokretom i podatke iz stava 2. tačka 2. ovog člana – ako uljara ugovori sa tim subjektima proizvodnju merkantilnog suncokreta.

Ministarstvo isplaćuje avans po prijemu propisane dokumentacije.

Član 5.

Konačan iznos premije korisnici premije ostvaruju po isporuci ugovorenih količina.

Isplata premije iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu dokumentacije o isporučenim količinama zrna merkantilnog suncokreta.

Uz zahtev za isplatu konačnog iznosa premije uljara podnosi: potvrdu uljare o primljenim količinama merkantilnog suncokreta, potvrdu o ukupno isplaćenim sredstvima na ime avansa za 2004. godinu, zapisnik republičke poljoprivredne inspekcije o primljenim količinama merkantilnog suncokreta i konačan obračun uljare overen od strane republičke poljoprivredne inspekcije.

Ministarstvo isplaćuje konačan iznos premije po prijemu, odnosno prihvatanju konačnog obračuna od strane korisnika premije.

Član 6.

Korisnik premije, je dužan da ostvareni prinos zrna merkantilnog suncokreta na ugovorenim površinama isporuči uljari sa kojom je ugovorio proizvodnju.

U slučaju da korisnik premije ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana dužan je da primljena sredstva po osnovu avansa u iznosu navedenom u potvrdi iz člana 5. stav 3. ove uredbe vrati najkasnije do 31. oktobra 2004. godine.

Član 7.

Ako korisnik premije isporuči količinu zrna merkantilnog suncokreta čija je vrednost manja od visine primljenog avansa iz člana 3. ove uredbe i Uredbe o premiji za proizvodnju merkantilnog suncokreta za period januar-mart 2004. godine, dužan je da nastalu razliku po konačnom obračunu, između primljenog avansa i vrednosti isporučenog merkantilnog suncokreta, vrati najkasnije do 31. oktobra 2004. godine.

Član 8.

Uljare i organizatori proizvodnje merkantilnog suncokreta dužni su da sredstva ostvarena po osnovu avansa, odnosno konačnog iznosa premije, isplate korisnicima premije u roku od tri dana od dana naplate tih sredstava.

Član 9.

Novčanom kaznom od 150.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne postupi u skladu sa članom 2. stav 2. ove uredbe;

2) ostvareni prinos merkantilnog suncokreta na ugovorenim površinama ne isporuči uljari sa kojom je ugovorio proizvodnju (član 6. stav 1. uredbe);

3) u roku iz člana 8. ove uredbe ostvarena sredstva ne doznači zemljoradniku.

Novčanom kaznom od 8.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 10.

Novčanom kaznom od 80.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

1) ne postupi u skladu sa članom 2. stav 2. ove uredbe;

2) ostvareni prinos merkantilnog suncokreta na ugovorenim površinama ne isporuči uljari sa kojom je ugovorio proizvodnju (član 6. stav 1. uredbe);

3) u roku iz člana 8. ove uredbe ostvarena sredstva ne doznači zemljoradniku.

Član 11.

Novčanom kaznom od 8.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj zemljoradnik ako:

1) ne postupi u skladu sa članom 2. stav 2. ove uredbe;

2) ostvareni prinos merkantilnog suncokreta na ugovorenim površinama ne isporuči uljari sa kojom je ugovorio proizvodnju (član 6. stav 1. uredbe).

Član 12.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe obavlja Ministarstvo.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj

U Beogradu, 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe je sadržan u članu 90. Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 33/2004).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Gajenje suncokreta zauzima značajno mesto u razvoju prehrambene industrije, pre svega zbog velikih preradnih kapaciteta koje Srbija poseduje, a koji su izvozno orijentisani, kao i zbog razvoja primarne stočarske proizvodnje na nusproizvodima ove industrije.

Suncokret je u 2002. godini zasejan na površini od 148.000 ha, što je za 32.000 ha manje u odnosu na 2001. godinu. Smanjenje površina pod suncokretom posledica je relativno nisko utvrđene orijentacione kupovne cene suncokreta od 12,00 din/kg. Ovom cenom proizvođači nisu bili zadovoljni, što je imalo za posledicu smanjenje proizvodnje i površina pod suncokretom.

Iz tih razloga Vlada Republike Srbije se opredelila za premiranje proizvodnje suncokreta u 2003. godini sa premijom od 4.000,00 din./ha zasejanog i odnegovanog suncokreta. Ova mera se pozitivno odrazila na povećanje površina tako što je u 2003. godini zasejano 206.000 ha suncokreta.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom predviđeno je da preduzeća, zemljoradničke zadruge, naučnoistraživačke organizacije, poljoprivredna gazdinstva sa svojstvom pravnog lica i zemljoradnici koji se bave proizvodnjom merkantilnog suncokreta imaju pravo na premiju u iznosu od 2,00 dinara po kilogramu ugovorenog i isporučenog merkantilnog suncokreta.

Premija se ostvaruje preko prerađivača suncokreta u Republici Srbiji.

Visina avansa iznosi 1.000,00 dinara po hektaru ugovorenog i odnegovanog merkantilnog suncokreta.

Zahtev za korišćenje avansa podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede do 30. jun 2004. godine.

IV POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Predviđeni iznos premije i procenjena proizvodnja zahtevaju obezbeđenje ukupnih sredstava za premiju za proizvodnju merkantilnog suncokreta u iznosu od 848.000.000,00 dinara.

Ova sredstva obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije član 7. razdeo 17. ekonomska funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – subvencije za mleko i industrijsko bilje u iznosu od 848.000.000,00 dinara.

V STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar