Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje

Na osnovu člana 93. stav 2. tačka 2) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O GRANIČNIM VREDNOSTIMA PRIORITETNIH I PRIORITETNIH HAZARDNIH SUPSTANCI KOJE ZAGAĐUJU POVRŠINSKE VODE I ROKOVIMA ZA NjIHOVO DOSTIZANjE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se granične vrednosti za prioritetne i prioritetne hazardne supstance (u daljem tekstu: prioritetne supstance) u površinskim vodama i rokovi za njihovo dostizanje.

Granične vrednosti za prioritetne i prioritetne hazardne supstance u površinskim vodama (u daljem tekstu: standardi kvaliteta životne sredine za površinske vode) date su u Prilogu koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

standard kvaliteta životne sredine za površinske vode je koncentracija pojedinačne prioritetne supstance ili grupe prioritetnih supstanci u površinskoj vodi, koja ne može da bude prekoračena u cilju zaštite životne sredine i zdravlja ljudi. Standard kvaliteta životne sredine za površinske vode vezuje se ili za maksimalno dozvoljenu koncentraciju (MDK) ili za vrednosti prosečnih godišnjih koncentracija (PGK) prioritetnih supstanci;

maksimalna dozvoljena koncentracija (MDK) je maksimalna koncentracija pojedinačne prioritetne supstance ili grupe prioritetnih supstanci iz Priloga koja ne može da se prekorači za površinske vode u celini radi izbegavanja ozbiljnih nepovratnih kratkoročnih posledica za ekosisteme. Ukoliko su razultati merenja za pojedine prioritetne supstance u površinskim vodama „0” ili su niže od vrednosti MDK datih u Prilogu, uzima se da je ta vrednost nova MDK vrednost za tu prioritetnu supstancu;

prosečna godišnja koncentracija (PGK) je prosečna vrednost koncentracija pojedine prioritetne supstance ili grupe prioritetnih supstanci iz Priloga izmerenih u toku godine koja ne može da se prekorači radi izbegavanja ozbiljnih nepovratnih dugoročnih posledica za ekosisteme u površinske vode;

emisija je ispuštanje prioritetnih supstanci iz izvora zagađivanja u površinske vode;

mesto ispuštanja je mesto utvrđeno geografskim koordinatama na kome se otpadne vode koje sadrže pojedinačne prioritetne supstance ispuštaju u površinske vode;

zona mešanja je zona površinske vode koja se nalazi nizvodno u blizini mesta ispuštanja, odnosno emisije pojedinačnih prioritetnih supstanci.

Član 3.

Standardi kvaliteta životne sredine za površinske vode postižu se:

smanjivanjem godišnjih nivoa emisije prioritetnih supstanci i prestankom emitovanja prioritetnih supstanci u površinske vode;

smanjivanjem koncentracije prioritetnih supstanci do njihovog potpunog eliminisanja u površinskim vodama.

Član 4.

Koncentracije prioritetnih supstanci mogu prekoračiti propisane standarde kvaliteta životne sredine za površinske vode unutar zone mešanja ako prekoračene koncentracije ne utiču na usklađenost ostatka vodnog tela površinske vode s tim standardima.

Zone mešanja određuju se na način kojim se obezbeđuje da je njihovo prostiranje:

ograničeno na mesto ispuštanja i to nizvodno od tačke ispuštanja;

proporcionalno koncentraciji prisutnih prioritetnih supstanci na mestu ispuštanja i uslovima emisije prioritetnih supstanci sadržanih u dozvolama, koje se izdaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine i zakonom kojim se uređuju vode.

Član 5.

Strožiji standardi kvaliteta životne sredine za površinske vode od datih u Prilogu mogu se utvrditi za zaštićene oblasti na vodnom području, a koje se određuju u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode.

Član 6.

Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje ispušta prioritetne supstance u površinske vode uskladiće svoje emisije sa standardima kvaliteta životne sredine za površinske vode koje nisu pod uticajem prekograničnog zagađenja, propisanim ovom uredbom u roku od 15 godina od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Rok iz stava 1. ovog člana Vlada će preispitati posle sprovedenog nultog merenja prioritetnih supstanci u površinskim vodama koje nisu pod uticajem prekograničnog zagađenja.

Rok za dostizanje standarda kvaliteta životne sredine za površinske vode koje su pod uticajem prekograničnog zagađenja Vlada će utvrditi posle sprovedenog nultog merenja prioritetnih supstanci u tim površinskim vodama.

Do isteka roka iz stava 1. ovog člana, odnosno do isteka preispitanog roka primenjivaće se maksimalne količine opasnih materija u vodama propisane Pravilnikom o opasnim materijama u vodama („Službeni glasnik SRS”, broj 31/82).

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05Broj:

U Beogradu____________2011. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Prilog

GRANIČNE VREDNOSTI ZA PRIORITETNE I PRIORITETNE HAZARDNE SUPSTANCE U POVRŠINSKIM VODAMA – STANDARDI KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE ZA PRIORITETNE I PRIORITETNE HAZARDNE SUPSTANCE U POVRŠINSKIM VODAMA (SKŽS)

Broj Ime prioritetne supstance (PS) Numerička identifikacija(CAS No.) Prioritetne hazardne supstance-(PHS) Prosečna godišnja koncentracija(PGK) ((g/l) Maksimalno dozvoljena koncentracija(MDK)((g/l) 1 Atrazin 1912-24-9 0,6 2,0 2 Benzen 71-43-2 10 50 3 Kadmijum i njegova jedinjenja (u zavisnosti od klase tvrdoće vode)1 7440-43-9 X ≤0,08 (klasa 1)0,08 (klasa 2)0,09 (klasa 3)0,15 (klasa 4)0,25 (klasa 5) ≤0,45 (klasa 1)0,45 (klasa 2)0,6 (klasa 3)0,9 (klasa 4)1,5 (klasa 5) 4 Ugljentetrahlorid2 56-23-5 12 / 5-8 Ciklodienski pesticidi:Aldrin2 Dieldrin2 Endrin2Izodrin2 309-00-0260-57-172-20-8465-73-6 X Suma0,01 / 9 Ukupni DDT 2, 3 / 0,025 / 10 Para-para- DDT2 50-29-3 0,01 / 11 1,2-dihloretan 107-06-2 10 / 12 Endosulfan 115-29-7 X 0,005 0,01 13 Heksahlorobenzen 118-74-1 X 0,01 0,05 14 Heksahlorobutadien 87-68-3 X 0,1 0,6 15 Heksahlorocikloheksan 608-73-1 X 0,02 0,04 16 Olovo i njegova jedinjenja 7439-92-1 7,2 / 17 Živa i njena jedinjenja 7439-97-6 X 0,05 0,07 18 Naftalen 91-20-3 2,4 / 19 Nikl i njegova jedinjenja 7440-02-0 20 / 20 Pentahlorofenol 87-86-5 0,4 1 21-25 Poliaromatični ugljovodonici (PAH)4 / X / / Benzo(a)piren 50-32-8 X 0,05 0,1 Benzo(b)fluoranten 205-99-2 X Suma0,03 / Benzo( k)fluoranten 207-08-9 X Benzo(g,h,i)perilen 191-24-2 X Suma0,002 / Indeno(1,2,3- cd)piren 193-39-5 X 26 Simazin 122-34-9 1 4 27 Tetrahloroetilen2 127-18-4 10 / 28 Trihloroetilen2 79-01-6 10 / 29 Tributil kalajna jedinjenja 36643-28-4 X 0,0002 0,0015 30 Trihlorobenzeni(svi izomeri) 12002-48-1 0,4 / 31 Trihlorometan (hloroform) 67-66-3 2,5 / 32 Trifluralin 1582-09-8 0,03 / 33 Polihlorovani bifenili (PCB) 1336-36-3 X / /

1 Za kadmijum i njegova jedinjenja vrednost SKŽS se menja u zavisnosti od tvrdoće vode koja je specificirana u pet klasnih kategorija (klasa 1:<40 mg CaCO3/l, klasa 2:40 do <50 mg CaCO3/l, klasa 3:50 do <100 mg CaCO3/l, klasa 4:100 do <200 mg CaCO3/l i klasa 5:≥200 mg CaCO3/l).

2 Ova supstanca nije prioritetna supstanca već jedna od ostalih zagađujućih supstanci za koje su SKŽS identični onima utvrđenim u propisima EU koji su se primenjivali pre 13. januara 2009. godine

3 Ukupni DDT obuhvata sumu izomera 1,1,1-trihlor-2,2 bi(p-hlorfenil)etan (CAS broj 50-29-3; EU broj 200-024-3); 1,1,1-trihlor-2(o-hlorfenil)-2-(p-hlorfenil) etan (CAS broj 789-02-6, EU broj 212-332-5); 1,1-dihlor-2,2 bi(p-hlorfenil)etilen (CAS broj 72-55-9, EU broj 200-784-6); i 1,1-dihlor-2,2 bi(p-hlorfenil) etan (CAS broj 72-54-8; EU broj 200-783-0).

4 Za grupu prioritetnih supstanci poliaromatičnih ugljovodonika (PAH) primenjuje se svaka pojedinačna granična vrednost tj. moraju biti zadovoljene granične vrednosti za benzo(a)piren, granična vrednost za sumu benzo(b)fluorantena i benzo(k)fluorantena i granična vrednost za sumu benzo(g,h,i)perilena i indeno(1,2,3-cd)pirena.

Ostavite komentar