Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o privatnom obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, br. 104/13 i 42/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –US, 72/12, 7/14 – US i 44/14)

Vlada donosi

U R E D B U

o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se minimalni tehnički uslovi kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama.

Odredbe ove uredbe ne primenjuju se na poslovnice finansijskih organizacija koje se nalaze u objektima koje obezbeđuju organizacione jedinice vojske, policije ili pravosudne straže ili kod kojih je način tehničke zaštite uređen posebnim zakonom ili propisom donetim na osnovu posebnog zakona.

Član 2.

Tehnička zaštita, u smislu ove uredbe, sprovodi se u skladu sa zakonom na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, koji se ažurira periodično u skladu sa promenom unutrašnjih i spoljnih uslova kojima se menja nivo rizika, najmanje jednom u tri godine.

Član 3.

Banke, uključujući i Narodnu banku Srbije, kao i druge finansijske organizacije, koje su na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, kategorizovane u prvu kategoriju štićenih objekata sa najvišim stepenom zaštite, dužni su da koriste uređaje, opremu i sisteme tehničke zaštite, koji minimalno omogućavaju:

signalizaciju neovlašćenog ulaska u štićeni prostor i dojavu kontrolnom centru;

praćenje kretanja u štićenom prostoru i pojedinačno štićenim prostorijama (kontrola pristupa i video obezbeđenje) uz video zapis, koji se čuva najmanje 30 dana;

zaštitu pojedinačnih vrednosti pomoću sistema elektrohemijske zaštite (koferi, kontejneri, kase, trezori i dr.);

integrisanu zaštitu s najmanje jednim lokalnim nadzornim mestom (kontrolna soba) i sistemom veze sa službenicima obezbeđenja na štićenom objektu;

pisane procedure za slučajeve nastupanja rizika.

Član 4.

Poslovnice banaka, platne institucije, institucije elektronskog novca, velike poslovnice javnog poštanskog operatora sa preko 10 uplatno – isplatnih mesta, kao i druge finansijske organizacije koje su na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, kategorizovane u drugu kategoriju štićenih objekata sa visokim stepenom zaštite, dužni su da koriste uređaje, opremu i sisteme tehničke zaštite, koji minimalno omogućavaju:

signalizaciju neovlašćenog ulaska u štićeni prostor i dojavu kontrolnom centru;

praćenje kretanja u štićenom prostoru (kontrola prolaza i video obezbeđenje) uz video zapis, koji se čuva najmanje 30 dana;

integralnu zaštitu s najmanje jednim lokalnim nadzornim mestom (kontrolna soba) i sistemom veze sa kontrolnim centrom.

Član 5.

Platne institucije, institucije elektronskog novca, srednje poslovnice javnog poštanskog operatora od pet do deset uplatno – isplatnih mesta, kao i druge finansijske organizacije koje su na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, kategorizovane u treću kategoriju štićenih objekata sa višim stepenom zaštite, dužne su da koriste uređaje, opremu i sisteme tehničke zaštite, koji minimalno omogućavaju:

praćenje kretanja oko štićenog prostora (video obezbeđenje) uz video zapis, koji se čuva najmanje 30 dana;

signaliziranje neovlašćenog pristupa u štićeni prostor i dojavu kontrolnom centru.

Član 6.

Platne institucije, male poslovnice javnog poštanskog operatora sa manje od pet uplatno – isplatnih mesta, kao i druge finansijske organizacije koje na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja nisu kategorizovane u kategorije štićenih objekata iz čl. 4-6. ove uredbe, dužne su da koriste sisteme tehničke zaštite, koji minimalno omogućavaju:

fizičko sprečavanje nedozvoljenog ulaska lica u štićeni objekat i prostor koji mu pripada;

signaliziranje neovlašćenog pristupa u štićeni prostor i dojavu kontrolnom centru.

Član 7.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 dinara do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj finansijska organizacija, koja: 

1) ne donese akt o proceni rizika ili ne ažurira ne izvrši periodično ažuriranje akta o proceni rizika iz člana 2. ove uredbe;

2) ne koristi uređaje, opremu i sisteme tehničke zaštite iz čl. 3, 4, 5. i 6. ove uredbe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 dinara do 80.000,00 dinara kazniće se i odgovorno lice u finansijskoj organizaciji.

Član 8.

Banke i finansijske organizacije koje delatnost obavljaju na dan stupanja na snagu ove uredbe, dužne su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ove uredbe u roku od dve godine od dana stupanja ove uredbe na snagu.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”

05 Broj: 110-11540/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar