Uredba o proglašenju specijalnog rezervata prirode „Titelski breg”

Na osnovu člana 41a stav 2. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE

„TITELSKI BREG”

Član 1.

Područje odseka i padina titelskog lesnog platoa, odnosno Titelskog brega proglašava se zaštićenim područjem od izuzetnog značaja, odnosno I kategorije kao specijalni rezervat prirode pod imenom „Titelski breg” (u daljem tekstu: Specijalni rezervat prirode „Titelski breg”).

Član 2.

Specijalni rezervat prirode „Titelski breg” stavlja se pod zaštitu da bi se:

1) očuvali raznovrsni, brojni i izuzetno fizički izraženi oblici geoloških, geomorfoloških i pedoloških procesa koji su se u poslednjih 600.000 godina ledenog doba odvijali u oblasti navejavanja lesa na ušću Tise u Dunav i stvorili jedan od najistaknutijih i najdetaljnijih paleoklimatskih i paeloekoloških arhiva tog vremena na evropskom kopnu;

2) očuvao raznovrstan i bogat divlji biljni i životinjski svet koji čine: biljne zajednice fragilnih ekosistema na staništima od prioritetnog značaja za zaštitu na nacionalnom i međunarodnom nivou među kojima se ističe vegetacija stepe na lesu, panonskih termofilnih šuma medunca i ruja i kserofilnih šibljaka; 630 taksona viših biljaka, od kojih je 19 biljaka strogo zaštićeno na nacionalnom nivou, a najznačajnije vrste predstavljaju babaluška, patuljasta perunika, gorocvet, valdštajnov luk, tamnoljubičasti luk, bobovnjasta trnoplodka i prutasti osak, dok je Titelski breg poslednje zabeleženo stanište iščezle vrste lanolist (Alyssum linifolium) u Panonskoj niziji i Srbiji; brojna fauna insekata sa 25 retkih i ugroženih vrsta; 10 vrsta vodozemaca, od kojih su 6 vrsta strogo zaštićene (crvenotrbi mukač, obična krastača, zelena krastača, gatalinka, obična češnjarka i žaba travnjača) i 7 vrsta gmizavaca, sa 4 strogo zaštićene vrste (barska kornjača, eskulapov smuk, belouška, ribarica); oko 140 vrsta ptica, od kojih su preko 70 vrsta gnezdarice, 115 vrsta su strogo zaštićene, a najznačajnije vrste ptica su pčelarica, bregunica, golub dupljaš, obična belka, vetruška, pupavac, stepski soko, stepska trepteljka, obična travarka, crnoglava travarka, poljska ševa, mali svračak; 33 vrste sisara, u koje nije uključen nedovoljno istražen red slepih miševa odnosno ljiljaka, pri čemu 9 predstavnika sisara čine strogo zaštićene vrste (vodena rovčica, tekunica, patuljasti miš, puh lešnikar, hermelin, tvor, stepski tvor, vidra, divlja mačka), a posebno su značajne tekunica i divlja mačka;

3) očuvala atraktivna i karakteristična predeona obeležja lesnog odseka i očuvao integritet areholoških nalazišta (Feudvar, Stubarlija /Čot/, Bostanište /Kuveždin/, Kalvarija, Pod Gracom i Kraljev surduk), među kojima je najznačajniji Feudvar, naselje bronzanog i gvozdenog doba, iz perioda 1700-400 godine pre nove ere;

4) obezbedilo povoljno stanje prirodnih staništa i unapredilo stanje pojava i objekata geonasleđa, bioloških, predeonih i kulturnih vrednosti;

5) omogućilo korišćenje zaštićenog područja u interesu nauke, obrazovanja, kulture, rekreacije i održivog razvoja turizma, poljoprivrede, šumarstva i lovstva.

Član 3.

Specijalni rezervat prirode „Titelski breg” nalazi se na teritoriji opštine Titel i obuhvata delove područja katastarskih opština (u daljem tekstu: KO) Titel, Mošorin, Vilovo i Lok, ukupne površine 496 ha, od čega je 489 ha u javnoj svojini, a 7 ha u privatnoj svojini.

Područje Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg” čine tri prostorno odvojene celine odnosno sektora, i to sektor Titel – Mošorin, KO Titel i KO Mošorin, površine 243,20 ha, sektor Mošorin – Vilovo, KO Mošorin i KO Vilovo, površine 70,00 ha i sektor Vilovo – Lok, KO Vilovo, KO Lok i KO Titel, površine 182,80 ha.

Oko Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg” uspostavlja se zaštitna zona na teritoriji opštine Titel, delovi KO Šajkaš, KO Vilovo, KO Lok, KO Titel i KO Mošorin, površine 8643 ha.

Opis i grafički prikaz granica Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg” i zaštitne zone odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 4.

Na području Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg” utvrđuju se režimi zaštite I, II i III stepena.

Režim zaštite I stepena, ukupne površine 69,00 ha, odnosno 13,94% područja, obuhvata delove istočnog i severoistočnog odseka Titelskog brega, odnosno sledeće površine:

1) Piramida – Ciglana, površine 11,00 ha, KO Titel;

2) Ciglana – Strelište, površine 1,70 ha, KO Titel;

3) Strelište – surduk Dukatar, površine 56,30 ha, KO Titel i KO Mošorin.

Režim zaštite II stepena, ukupne površine 246,00 ha, odnosno 49,62 % područja, obuhvata odsek Titelskog brega od surduka Stubanlija kod Mošorina do Loka i pašnjake na lesnoj terasi kod Loka, odnosno sledeće površine:

1) Severni obod, površine 65,40 ha, KO Mošorin;

2) Zapadni obod, površine 37,80 ha, KO Mošorin i KO Vilovo;

3) Južni obod, površine 85,60 ha, KO Vilovo, KO Lok i KO Titel;

4) Pašnjaci kod Loka, površine 17,80 ha, KO Lok;

5) Pašnjaci kod Vodica, površine 39,40 ha, KO Lok.

Režim zaštite III stepena, ukupne površine 181,00 ha, odnosno 36,44 % područja, obuhvata vidikovac Kalvariju, delove istočnog i severoistočog odseka Titelskog brega i desnu aluvijalnu ravan Tise, koridore puteva u okviru površina sa režimom zaštite II stepena i prostor surduka severoistočno od Loka, odnosno preostali deo zaštićenog područja koji nije obuhvaćen režimom zaštite I i II stepena, KO Titel i KO Mošorin, KO Vilovo i KO Lok.

Član 5.

Na području Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg” i zaštitne zone iz člana 3. ove uredbe nije dozvoljeno obavljati radove i aktivnosti za koje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode utvrdi da mogu odštetiti vrednosti iz člana 2. ove uredbe, pre svega strukturu lesnog odseka i prateće oblike njegovog reljefa, populacije, zajednice i staništa biljnih i životinjskih vrsta, kao i narušiti prirodne procese, ekološku celovitost područja i integritet prostora arheoloških nalazišta ili značajno nepovoljno uticati na karakteristična obeležja predela.

Na površinama sa režimom zaštite I, II ili III stepena neposredno se primenjuju zabrane radova i aktivnosti koje su kao takve utvrđene zakonom kojim se uređuje zaštita prirode, a koje regulišu režime zaštite u zaštićenim područjima.

Na području Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg” i na području zaštitne zone, osim na površinama sa režimom zaštite I stepena, neposredno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zaštita prirode i propisa donetih na osnovu tog zakona koje se odnose na korišćenje bioloških, biotehničkih i hemijskih sredstava za zaštitu ekosistema i očuvanje biološke raznovrsnosti, ekološki značajna područja i ekološku mrežu, očuvanje pokretnih zaštićenih prirodnih dokumenata i zaštitu i očuvanje divljih vrsta, uključujući kontrolu unošenja alohtonih divljih vrsta i suzbijanje invazivnih vrsta.

Član 6.

Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite I stepena sprovodi se stroga zaštita kojom se omogućava spontano odvijanje prirodne sukcesije i drugih ekoloških i prirodnih procesa, očuvanje objekata geonasleđa, staništa, životnih zajednica i populacija biljaka i životinja u uslovima divljine, odnosno sa neznatnim uticajem i prisustvom čoveka.

Radovi i aktivnosti ograničavaju se na:

1) naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa;

2) kontrolisanu posetu u obrazovne, rekreativne i opštekulturne svrhe;

3) sprovođenje zaštitnih, sanacionih i drugih neophodnih mera u slučaju požara, elementarnih nepogoda i udesa, pojava biljnih i životinjskih bolesti i prenamnožavanja štetočina, u skladu sa zakonom.

Član 7.

Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite II stepena sprovodi se aktivna zaštita radi očuvanja i unapređenja prirodnih vrednosti, posebno kroz mere konzervacije, uređenja i prikazivanja profila na lesnom odseku i drugih oblika lesnog reljefa, upravljanja populacijama divljih biljaka i životinja, održanje i poboljšanje uslova u prirodnim staništima, istraživanje, restauraciju i uređenje arheoloških nalazišta i tradicionalno korišćenje prirodnih resursa.

Radovi i aktivnosti ograničavaju se na:

1) izgradnju objekata i uređenje prostora za potrebe očuvanja, unapređenja i prikazivanja prirodnih i kulturnih vrednosti, rekonstrukciju i održavanje postojećih objekata saobraćajne i ostale infrastrukture;

2) promenu namene površina za potrebe revitalizacije i unapređenja prirodnih staništa, remedijacije i rekultivacije degradiranih površina i dozvoljenih aktivnosti na izgradnji objekata i uređenju prostora, a druga promena namene površina je zabranjena;

3) geološka i hidro-geološka istraživanja i korišćenje podzemnih voda, osim istraživanja radi eksploatacije lesa, gline, zemlje i rečnog materijala, koja je zabranjena;

4) gazdovanje šumama tako da se obezbedi očuvanje i održavanje delova postojećih prirodnih šuma, fragmentarno pošumljavanje autohtonim vrstama, revitalizacija šumskih, šumo-stepskih i stepskih staništa, kontrolisana čista seča zasada bagrema na pojedinačnim površinama do jednog hektara, sprečavanje širenja bagrema van postojećih površina, očuvanje stabala sa gnezdima strogo zaštićenih vrsta ptica;

5) reintrodukciju vrsta divlje flore i faune iščezlih sa zaštićenog područja ili njegovih pojedinih delova i preduzimanje mere aktivne zaštite faune kao što su hranilišta, veštačka gnezda i dr.;

6) sanitarni lov divljači, zaštitu i unapređivanje populacija divljači u lovištu i mere na unapređivanju staništa divljači;

7) kontrolisano, prostorno i vremenski ograničeno košenje i paljenje travne vegetacije i ispašu, osim ispaše svinja i postavljanja torova za stoku, koji su zabranjeni;

8) korišćenje i održavanje livada i pašnjaka kao travnih staništa, a zabranjeno je njihovo preoravanje i pošumljavanje, preoravanje surduka i uklanjanje travnog pokrivača i humusnog sloja, osim na malim površinama za potrebe dozvoljenih radova na izgradnji i rekonstrukciji objekata i uređenju prostora;

9) uređenje i prezentaciju oblika lesnog reljefa, uređenje vidikovca, edukativnih staza i drugih obrazovnih i rekreativnih sadržaja;

10) očuvanje, restauraciju i stavljanje u funkciju objekata kulturno-istorijskog nasleđa i tradicionalnog graditeljstva;

11) pristup, obavljanje posla i boravak vlasnika i korisnika zemljišta i drugih nepokretnosti na svojim imanjima, uz sakupljanje i odnošenje napravljenog otpada na propisan način, a zabranjeno je rukovati motornim vozilima, poljoprivrednim mašinama i drugim sredstvima i alatima tako da se ugroze ili oštete prirodne vrednosti i životna sredina;

12) kontrolisan pristup i boravak posetilaca, uz odnošenje napravljenog otpada ili njegovo odlaganje na mestima određenim za te namene, a kampovanje je zabranjeno.

Dozvoljeni su radovi i aktivnosti iz člana 6. stav 2. ove uredbe.

Član 8.

Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite III stepena sprovodi se proaktivna zaštita radi očuvanja integriteta lesnog odseka, restauracije, održanja i unapređenja prirodnih ekosistema i predela, očuvanja ekološke celovitosti i održivog korišćenja prirodnih resursa.

Radovi i aktivnosti ograničavaju se na:

1) rekonstrukciju i održavanje objekata elektroenergetske, telekomunikacione, hidro-tehničke, saobraćajne i komunalne infrastrukture, kao i izgradnju objekata, uređenje prostora i druge radove za potrebe očuvanja, unapređenja i prikazivanja prirodnih i kulturnih vrednosti, prihvat i odmor posetilaca i rekultivacije degradiranih površina, posebno na lokalitetima Feudvar, Kalvarija i stara ciglana-strelište;

2) gazdovanje zasadima euroameričkih topola na ekološki i ekonomski prihvatljiv način i formiranje novih šumskih zasada na šumskom zemljištu autohtonim vrsta drveća;

3) održivo gazdovanje populacijama i staništima autohtonih vrsta divljači, u skladu sa zakonom;

4) obradu postojećih njiva i korišćenje i održavanje livada i pašnjaka kao travnih staništa, a zabranjuje se preoravanje i pošumljavanje travnih površina, oranje zemljišta na ivici lesnog platoa i završnih delova surduka i uklanjanje travnog pokrivača i humusnog sloja, osim na malim površinama za potrebe dozvoljenih radova na izgradnji i rekonstrukciji objekata i uređenju prostora;

5) uređenje mesta i postavljanje opreme za privremeno odlaganje i sakupljanje komunalnog, poljoprivrednog i šumskog otpada;

6) unapređenje turističke ponude i razvoj i promociju održivog turizma.

Dozvoljeni su radovi i aktivnosti iz člana 6. stav 2. i radovi i aktivnosti iz člana 7. stav 2. tač. 1), 4), 5), 6), 9) i 10) ove uredbe.

Član 9.

Specijalni rezervat prirode „Titelski breg” poverava se na upravljanje Javnom preduzeću „Titelski breg”, Titel (u daljem tekstu: Upravljač).

Upravljač je ovlašćen i dužan naročito da: organizuje čuvarsku službu, čuva i održava zaštićeno područje, obeležava zaštićeno područje i područje zaštitne zone, donosi plan upravljanja, godišnji program upravljanja, izveštaje o njihovom sprovođenju i pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi, obaveštava korisnike zaštićenog područja i zaštitne zone o mogućnostima za obavljanje radova i aktivnosti, učestvuje u postupku utvrđivanja naknade za uskraćivanje ili ograničavanje prava korišćenja, izdaje saglasnosti i odobrenja, prati stanje, vodi evidencije i izveštava o prirodnim vrednostima, nepokretnostima i ljudskim aktivnostima zaštićenog područja i zaštitne zone, utvrđuje i naplaćuje naknade za korišćenje zaštićenog područja, podstiče izradu i/ili izrađuje i realizuje programe i projekte uređenja i prezentacije zaštićenog područja, istraživačkog i obrazovnog rada i održivog razvoja turizma.

Upravljač je dužan da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe izvrši upis delatnosti upravljanja zaštićenim područjem, u skladu sa propisima koji uređuju klasifikaciju delatnosti i registraciju privrednih subjekata.

Član 10.

Očuvanje, unapređenje, održivo korišćenje i prikazivanje prirodnih i drugih vrednosti područja Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg” sprovodi se prema planu upravljanja koji donosi Upravljač za period od deset godina (u daljem tekstu: Plan upravljanja), sa sadržinom i na način propisan zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Plan upravljanja sadrži i smernice za očuvanje povoljnog stanja zaštitne zone, kao i preventivne mere protivpožarne zaštite u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od požara.

Plan upravljanja Upravljač će dostaviti na saglasnost ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) najkasnije u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U postupku davanja saglasnosti na Plan upravljanja, Ministarstvo pribavlja mišljenja ministarstava nadležnih za poslove nauke, prosvete, kulture, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, prostornog planiranja, urbanizma i izgradnje, turizma, unutrašnjih poslova i finansija.

Upravljač je dužan da najmanje jednom u pet godina analizira sprovođenje Plana upravljanja i ostvarene rezultate i po potrebi izvrši njegovu reviziju.

Do donošenja Plana upravljanja, Upravljač će vršiti poslove na osnovu godišnjeg programa upravljanja koji je dužan da donese i dostavi Ministarstvu na saglasnost u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Godišnji program upravljanja iz stava 6. ovog člana sadrži naročito: sažet prikaz prirodnih i drugih vrednosti zaštićenog područja, ciljeva zaštite i održivog korišćenja, mogućnosti i ograničenja za njihovo ostvarivanje, kao i pregled zadataka do donošenja Plana upravljanja; detaljan prikaz zadataka odnosno poslova u periodu do isteka kalendarske godine na čuvanju, održavanju, unapređenju, prikazivanju i održivom korišćenju zaštićenog područja za potrebe nauke, obrazovanja, rekreacije i turizma i ukupnog socio-ekonomskog razvoja; prikaz konkretnih poslova na izradi i donošenju upravljačkih dokumenta, prvenstveno Plana upravljanja, pravilnika o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi i akta o naknadi za korišćenje zaštićenog područja; prikaz zadataka na obeležavanju, zasnivanju informacionog sistema i protivpožarnoj zaštiti; prikaz subjekata i organizacionih i materijalnih uslova za izvršenja programa, visine i izvora potrebnih finansijskih sredstava.

Član 11.

Upravljač je dužan da obezbedi sprovođenje režima zaštite odnosno unutrašnji red i čuvanje zaštićenog područja u skladu sa pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi (u daljem tekstu: Pravilnik) koji donosi uz saglasnost Ministarstva u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U okviru sadržine propisane zakonom kojim se uređuje zaštita prirode, Pravilnikom se bliže utvrđuju zabranjeni radovi i aktivnosti i pravila i uslovi obavljanja radova i aktivnosti koji su dopušteni na području Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg”, kao i način i uslovi obavljanja delatnosti, upravljanja otpadom i sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara na području zaštitne zone.

Pravilnik se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na drugi pogodan način koji odredi Upravljač.

Član 12.

Upravljač je dužan da na propisan način obeleži Specijalni rezervat prirode „Titelski breg”, njegove spoljne granice, granice površina sa režimom zaštite I i II stepena i područja zaštitne zone najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Upravljač će u roku od 10 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe, u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom, Beograd i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, Novi Sad, izvršiti identifikaciju granica Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg” na terenu, digitalnoj ortofoto karti i katastarskom planu.

Na operat, odnosno zapisnik o utvrđivanju granica iz stava 2. ovog člana, Vlada daje saglasnost na predlog Ministarstva.

Granice i površine, utvrđene, opisane i verifikovane na način propisan u st. 2. i 3. ovog člana, smatraće se merodavnim u svim stvarima koje se tiču sprovođenja ove uredbe.

Član 13.

Upravljač će u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ove uredbe zasnovati digitalnu bazu podataka, odnosno geografski informacioni sistem o prirodnim i stvorenim vrednostima, nepokretnostima, aktivnostima i drugim podacima od značaja za upravljanje Specijalnim rezervatom prirode „Titelski breg”.

Član 14.

Upravljač će najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe doneti i dostaviti Ministarstvu na saglasnost akt o naknadi za korišćenje zaštićenog područja Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg”.

Član 15.

Sredstva za sprovođenje Plana upravljanja obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, Fonda za zaštitu životne sredine, od naknade za korišćenje zaštićenog područja, prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti Upravljača i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 16.

Planovi uređenja prostora, planovi, programi i osnove iz oblasti šumarstva, lovstva, vodoprivrede, poljoprivrede i turizma i drugi programi i planovi koji se odnose na korišćenje prirodnih resursa i prostora u zaštićenom području Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg” i zaštitnoj zoni usaglasiće se sa Prostornim planom Republike Srbije, ovom uredbom i Planom upravljanja.

Član 17.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” .

05 Broj: 110-3739/2012

U Beogradu, 30. maja 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

OPIS GRANICASPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „TITELSKI BREG”

I ZAŠTITNE ZONE

1. Granice Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg”

1.1. Sektor Titel – Mošorin

Granica počinje na četvoromeđi katastarskih parcela broj (u daljem tekstu: k.p.br.) 3985/2 i 4125, katastarska opština (u daljem tekstu: KO) Mošorin i k.p.br. 2442 i 4674, KO Titel, ide na severozapad kroz KO Mošorin granicom k.p.br. 3985/2 i 4125 do tačke udaljene 84 m od međne tačke k.p.br. 3985/1, zatim skreće na jugozapad, preseca k.p.br. 3985/2 do k.p.br. 3987, gde skreće na severozapad granicom k.p.br. 3987 i 3985/2, 3987 i 3985/1, 4439 i 3985/1, 4439 i 2357, nastavlja na severozapad granicom k.p.br. 2782 i 4175, 2783 i 4175, 2784 i 4175; 2882 i 4175 i k.p.br. 2969 i 4175, povija u pravcu zapada granicom k.p.br. 2969, 2980 i 2988 i granicom građevinskog područja naselja Mošorin do krajnje severozapadne tačke k.p.br. 2988. Granica zatim skreće na jug zapadnom granicom k.p.br. 2988, preseca k.p.br. 4364 do njene južne prelomne tačke gde skreće na istok idući južnom graničnom linijom k.p.br. 4364 do njene krajnje južne međne tačke, savija u pravcu istoka i obuhvata k.p.br. 4352 do njene krajnje jugoistočne međne tačke, povija u pravcu jugoistoka i ide granicom k.p.br. 2790 i 2784, 2790 i 2783 i k.p.br. 4349 i 2783 do k.p.br. 4348 nastavlja dalje na jugoistok obuhvatajući k.p.br. 4348 njenom južnom međnom linijom krajnje međne tačke i granične tačke sa KO Titel. Granica dalje ide kroz KO Titel u istom pravcu i obuhvata k.p.br. 4743 do prelomne tačke naspram k.p.br. 4802, zatim skreće na severoistok presecajući k.p.br. 4743, a onda obuhvata k.p.br. 4802 do južne prelomne međne tačke, naspram k.p.br. 3109. Granica zatim skreće na jugoistok presecajući k.p.br. 4802, onda ide zapadnom graničnom linijom k.p.br. 2443, preseca k.p.br. 735 i nastavlja zapadnom graničnom linijom k.p.br.774 i 771/1, dalje skreće na istok južnom međnom linijom k.p.br. 771/1, onda savija u pravcu severa istočnom međnom linijom k.p.br. 774 do severozapadne međne tačke k.p.br. 775 gde skreće na istok severnom međnom linijom k.p.br. 775 i ide do k.p.br. 4674 (reka Tisa), a onda skreće na sever zapadnom graničnom linijom k.p.br. 4674 i ide do početne tačke.

1.2. Sektor Mošorin – Vilovo

Granica počinje na severoistočnoj međnoj tački k.p.br. 3079, KO Mošorin, onda ide na zapad severnom granicom k.p.br. 3079, 3126, 3165, 3164, 3627 do međnog kamena na granici KO Mošorin i KO Vilovo, zatim skreće u pravcu juga i ide zapadnom granicom k.p.br. 801, 802, 894, 967, KO Mošorin, do k.p.br. 1100 gde skreće na sever istočnom granicom k.p.br. 1100 do k.p.br. 1879, zatim preseca k.p.br. 1879 i ide na zapad severnom i istočnom granicom k.p.br. 943 do jugozapadne međne tačke k.p.br. 942. Granica zatim skreće na zapad i preseca k.p.br. 1878 do severozapadne međne tačke k.p.br. 1866, onda skreće na jug zapadnom, pa zatim na severozapad severnom granicom k.p.br. 1866 do međnog kamena na granici KO Vilovo i KO Mošorin. Granica dalje skreće na severoistok istočnom granicom k.p.br. 4374, KO Mošorin, do njene krajnje jugoistočne međne tačke, zatim ide u pravcu severozapada, a onda severoistoka i obuhvata k.p.br. 4373 do severoistočne međne tačke k.p.br. 3062 gde skreće na sever, preseca k.p.br. 4373, a onda ide istočnom granicom k.p.br. 3079 do početne tačke.

1.3. Sektor Vilovo – Lok

Granica počinje na severnoj međnoj tački k.p.br. 1238, KO Vilovo, ide na jugoistok istočnom međnom linijom k.p.br. 1238 do k.p.br. 1909, nastavlja u pravcu jugoistoka i preseca istu i nastavlja istočnom graničnom linijom k.p.br. 1909 do njene krajnje severozapadne međne tačke, onda u pravcu jugoistoka preseca k.p.br. 1835, onda skreće na jugozapad pa na jugoistok obuhvatajući k.p.br. 1919 do k.p.br. 1920. Granica ovde skreće na istok granicom k.p.br. 191 i 1920, k.p.br. 1256 i 1920 i k.p.br. 1921 i 1920, zatim skreće na jugozapad i obuhvata k.p.br. 1921 do k.p.br. 1920, onda ide na jugozapad istočnom graničnom linijom k.p.br. 1926 do naspram k.p.br. 1927. Ovde granica skreće na zapad, preseca k.p.br. 1926 i ide spoljnom granicom k.p.br. 1927 do k.p.br. 1348, zatim njenom granicom ide na jugoistok do prelomne tačke sa k.p.br. 1926, preseca k.p.br. 1926 i nastavlja na jugoistok spoljnom granicom k.p.br. 1926 do njene severne međne tačke, zatim skreće na istok, preseca k.p.br. 1925 do međnog kamena na granici KO Vilovo i KO Lok. Granica zatim u pravcu jug-jugoistoka obuhvata k.p.br. 2415, KO Lok, do njene krajnje međne tačke, onda skreće na jug do k.p.br. 1473/2 gde savija na istok pa na sever spoljnom granicom k.p.br. 1473/2 i 2408 do međne tačke k.p.br. 2413. Ovde granica skreće na istok, preseca k.p.br. 2408, a zatim skreće na jug njenom istočnom graničnom linijom, do k.p.br. 1265, obuhvata k.p.br. 1265 do k.p.br. 2396, nastavlja u pravcu jugoistoka i obuhvata k.p.br. 2393 do k.p.br. 2380, zatim skreće na istok i preseca k.p.br. 2380, savija na jug istočnom graničnom linijom k.p.br. 2395 do k.p.br. 2394, dalje skreće na istok južnom međnom linijom k.p.br. 2394 i 2388 do severoistočne međne tačke k.p.br. 2391, ide u pravcu jugoistoka i obuhvata k.p.br. 2391 do naspram severozapadne međne tačke k.p.br. 1219, savija na jug i preseca k.p.br. 2391, onda ide granicom k.p.br. 1221 i 1219 i k.p.br. 1221 i 1220 do k.p.br. 2392. Granica dalje obuhvata k.p.br. 2392 i ide u pravcu juga istočnom granicom k.p.br. 1218 do međnog kamena na granici KO Lok i KO Titel, zatim ide na istok severnom međnom linijom k.p.br. 4781, KO Titel, do međne tačke k.p.br. 3911, onda skreće prvo na istok pa zatim na sever severnom i zapadnom granicom k.p.br. 3911 do k.p.br. 4783 gde skreće na jugoistok južnom granicom k.p.br. 4783 do severoistočne međne tačke k.p.br. 3912 a zatim njenom istočnom granicom ide na jug, preseca k.p.br. 4781 i istočnom granicom k.p.br. 3916 ide do k.p.br. 4741 koju preseca do međne tačke na granici KO Titel i KO Lok, odnosno do prelomne međne tačke k.p.br. 1634, KO Lok. Granica zatim ide na jug istočnom granicom k.p.br. 1634 do jugoistočne međne tačke k.p.br. 243, onda u pravcu zapada i severozapada obuhvata k.p.br. 2431 do k.p.br. 2338, nastavlja na severozapad južnom granicom k.p.br. 2338, 2430, 2337, 2427, 2378, 2336, 1615, 2426, 1614 do k.p.br. 2417, zatim skreće na severoistok zapadnom granicom k.p.br. 1614 i preseca k.p.br. 2416 i 2377 do unutrašnje ivice putnog pojasa javnog puta Vilovo-Mošorin preko Titelskog brega. Granica ovde skreće na sevorozapad idući ivicom asfaltnog puta do međnog kamena na granici KO Lok i KO Vilovo, zatim ide dalje na severozapad ivicom asfaltnog puta kroz k.p.br. 1832, KO Vilovo, do međne tačke sa građevinskim područjem naselja Vilovo, nastavlja u istom pravcu i ide granicom građevinskog područja i k.p.br. 1243 i 1238 do početne tačke.

2. Granice površina sa režimom zaštite I i II stepena

2.1. Površine sa režimom zaštite I stepena

1) Piramida – Ciglana

Granica počinje na južnoj međnoj tački k.p.br. 774, KO Titel, ide na sever granicom zaštićenog područja do jugoistočne međne tačke k.p.br. 2443, nastavlja na sever istočnom granicom k.p.br. 2443 do naspram jugoistočne međne tačke k.p.br. 3101, onda skreće na zapad i preseca k.p.br. 2443, zatim ide na jug zapadnom granicom k.p.br. 2443 i 774 i dolazi do početne tačke.

2) Ciglana – Strelište

Granica počinje na tromeđi k.p.br. 4743, 3099 i 2443, KO Titel, ide na severoistok, preseca k.p.br. 2443 do k.p.br. 2442, zatim skreće na sever granicom k.p.br. 2443 i 2442 u dužini od 210 m, onda skreće na zapad, preseca k.p.br. 2443, dalje ide na jug zapadnom granicom k.p.br. 2443 do početne tačke.

3) Strelište – surduk Dukatar

Granica počinje na prelomnoj tački k.p.br. 2443 i 2442, ide na severozapad granicom k.p.br. 2443 i 2442 do međnog kamena na granici KO Titel i KO Mošorin, nastavlja u istom pravcu granicom k.p.br. 3987 i 3985/2, KO Mošorin, do tačke udaljene 84 m od jugozapadne međne tačke k.p.br. 3985/1, dalje skreće na jugozapad, i preseca k.p.br. 3987 do k.p.br.4348. Ovde granica skreće na jugoistok granicom k.p.br. 3987 i 4348 do međnog kamena na granici KO Mošorin i KO Titel, nastavlja u istom pravcu granicom k.p.br. 4743 i 2443 do naspram početne tačke, zatim skreće na severoistok, preseca k.p.br. 2443 i ide do početne tačke. Katastarska parcela broj 3986, KO Mošorin, i nekategorisani put kroz surduk istočno od te katastarske parcele, a koji su obuvaćeni prethodno opisanom granicom, su u režimu zaštite III stepena.

2.2. Površine sa režimom zaštite II stepena

1) Severni obod

Granica počinje na prelomnoj tački na granici k.p.br. 3987, KO Mošorin, koja je udaljena 84 m od jugozapadne međne tačke k.p.br. 3985/1, zatim ide na severozapad granicom k.p.br. 3987 i 3985/2, k.p.br. 3987 i 3985/1, k.p.br. 3987 i 4439 i k.p.br. 3987 i 4348 do prelomne tačke na granici k.p.br. 3987 naspram početne tačke, onda skreće na severoistok i preseca k.p.br. 3987 do početne tačke. Granica Severnog oboda dalje obuhvata u celosti k.p.br. 2782, 2784, 2882, 2969, 2980, 2988, 3079, 3126, 3165 i 3164, KO Mošorin.

2) Zapadni obod

Granicom se obuhvataju u celosti k.p.br. 3627, KO Mošorin i k.p.br. 801, 802, 894, 967, KO Vilovo.

3) Južni obod

Granicom se obuhvataju u celosti k.p.br 943, 1100, 1238, 1243, 1348 i 1349, KO Vilovo, k.p.br. 1473/2, 1265, 1264, 1222, 1221 i 1218, KO Lok, k.p.br. 3627, KO Mošorin, i k.p.br. 3915, KO Titel.

4) Pašnjaci kod Loka

Granica počinje na jugozapadnoj međnoj tački k.p.br. 1614, KO Lok, ide na severoistok granicom k.p.br. 1614, preseca k.p.br. 2416, zatim skreće na jugoistok granicom k.p.br. 2416 i 2377 do krajnje međne tačke k.p.br. 2416, onda skreće na jugozapad istočnom granicom k.p.br. 2336 do njene jugoistočne međne tačke gde skreć na severozapad i ide granicom k.p.br. 2325 i 2336, k.p.br. 2325 i 1615, k.p.br. 2325 i 2426 i k.p.br. 2325 i 1614 do početne tačke.

5) Pašnjaci kod Vodica

Granica počinje na jugozapadnoj međnoj tački k.p.br. 1633, KO Lok, ide na severoistok do k.p.br. 2377, zatim skreće na istok-jugoistok severnom granicom k.p.br. 1633 obuhvatajući u celosti k.p.br. 1634, 2338, 2429, 2337, onda ide u pravcu severozapada južnom granicom k.p.br. 1633 do početne tačke.

3. Granicazaštitnezone

Granica zaštitne zone počinje od severne međne tačke k.p.br. 3985/1, KO Mošorin i ide na jugoistok desnom obalom reke Tise koja se poklapa sa granicom Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg” do restorana „Alas” na Tisi. Granica zatim skreće na zapad do Potiske ulice u Titelu i ide dalje kroz naselje Titel ulicom Ribarskom, Dositejevom, Svetozara Miletića, Jovana Rajića, Đorđa Stratimirovića, Mošorinskom, Miloša Cvetića i ulicom Ledine, onda nastavlja na zapad južnom granicom k.p.br.4825, KO Titel do k.p.br.3945, zatim skreće na jug istočnom međom k.p.br. 3945 do k.p.br. 4827, dalje skreće na zapad severnom granicom k.p.br. 4827, preseca put, k.p.br. 4741 i zapadnom međom k.p.br. 4741 odnosno ivicom puta ide na jug do železničke pruge, k.p.br. 4739. Granica ovde skreće na zapad severnom granicom k.p.br. 4739 (železnička pruga), ulazi u KO Lok i ide do kanala, k.p.br. 2340, KO Lok, onda nastavlja na severozapad zapadnom granicom k.p.br. 2340, zatim ide južnom granicom k.p.br. 2434 do granice građevinskog područja naselja Lok i ide dalje na zapad tom granicom do k.p.br. 2425, onda severenom k.p.br. 2425 i 2423, a zatim ide na zapad do železničke pruge. Ovde granica skreće na severozapad do granice KO Vilovo, preseca k.p.br.1825, KO Vilovo, onda ide dalje na severozapad spoljašnjom granicom k.p.br. 1825 do građevinskog područja naselja Vilovo, odnosno do ulice Žarka Zrenjanina gde skreće prvo na sever, pa na severozapad ulicom 22. oktobra, Time Berara i Svetozara Markovića, do k.p.br. 1834. Granica zatim nastavlja na severozapad granicom k.p.br.1834, 1883 i spoljašnjom međnom linijom k.p.br.1814 do KO Šajkaš, onda ide na severozapad zapadnom graničnom linijom k.p.br. 3650, KO Šajkaš, zatim skreće na istok severnom granicom k.p.br.3759 do k.p.br. 4165, KO Mošorin i ide na istok, pa na severoistok kanalom do atarskog puta k.p.br.4387, KO Mošorin. Granica dalje nastavlja na severoistok kroz KO Mošorin međom k.p.br. 4387 (put) do međne tačke građevinskog područja naselja Mošorin, zatim skreće na jug do glavnog puta koji ulazi u naselje. Granica dalje ide kroz naselje Mošorin u pravcu istoka ulicom Knićanskom, Petra Drapšina, Jovanovićevom, Novosadskom, Kosovskom i Svetozara Miletića, do nasipa, k.p.br. 4173, gde skreće na severozapad granicom k.p.br. 4173 do kanala, k.p.br. 4161. Granica zatim nastavlja u pravcu istoka, preseca k.p.br. 4173 i ide severnom linijom k.p.br. 4161 do kanala, k.p.br. 4150, onda skreće na jugoistok prateći severnu granicu k.p.br. 4150 do nasipa, k.p.br. 4171, nastavlja u pravcu istoka, preseca nasip i ide do desne obale reke Tise. Granica ovde skreće na jugoistok i ide obalom Tise, odnosno granicom k.p.br. 2357 i 4125, do početne tačke granice zaštitne zone.

Ostavite komentar